Bekijk het origineel

Het hoofdbestuur van de SGP sedert de Tweede Wereldoorlog

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het hoofdbestuur van de SGP sedert de Tweede Wereldoorlog

9 minuten leestijd

In DE BANIER van 21 juli stond het artikel „Continuïteit in het hoofdbestuur". Aan dit artikel lag een koel, zakelijk overzicht ten grondslag van het verloop van de mutaties in het hoofdbestuur van na de Tweede Wereldoorlog tot heden.

Misschien zijn er wel lezers nieuwsgieriger naar dat koele, zakelijke overzicht dan naar mijn commentaar erop. Daarom wordt dat thans hier in extenso afgedrukt. Al is het geen vlot-leesbare stof, met het oog op de partij geschiedschrijving is het toch wellicht dienstig als e.e.a. overzichtelijk vastligt.

Voorlichtingssecretaris.

1946

1946 Op 7 maart wordt te Utrecht de eerste Algemene Vergadering na de oorlog gehouden.

Alle aanwezige HB-leden stellen hun zetel ter beschikking, doch worden door de vergadering herkozen. Het zijn: ds. G. H. Kersten ds. P. Zandt de heer P. van der Meulen (penningmeester) de heer Joh. de Kok de heer F. M. C. Brinkman ir. C. N. van Dis (secretaris) de heer D. Kodde

Ds. Kersten treedt af en draagt zijn taak over aan ds. Zandt. Op voorstel van ds. Zandt wordt hij benoemd tot erevoorzitter. Dat betekent dat het HB nu nog 6 leden telt, in plaats van de statutair verplichte 9 leden. De vergadering kiest nog 3 HB-leden: ds. C. Smits ds. P. J. Dorsman ds. J. van Dijk.

1947

De Algemene Vergadering wordt gehouden op 9 juli. De aftredende leden ir. C. N. van Dis en ds. J. van Dijk worden herkozen.

1948

Algemene Vergadering op 23 april. Ds. C. Smits is aftredend en wordt herkozen. Ook is aftredend penningmeester P. v. d. Meulen; deze stelt zich niet herkiesbaar. In de loop van het achterliggende jaar is de heer F. M. C. Brinkman uit het hoofdbestuur getreden. Zodoende zijn er twee vacatures. -Gekozen worden: ds. Joh. van der Poel van Giessendam en de heer W. Jansen, die penningmeester wordt.

1949

Algemene Vergadering op dinsdag 26 april. Aftredend zijn de heren Joh. de Kok en D. Kodde.

Beide worden herkozen. Ds. Van der Poel is alweer uit het HB getreden; tot zijn opvolger wordt gekozen ds. M. A. Mieras.

1950

Algemene vergadering op woensdag 10 mei. Aftredend zijn de voorzitter, ds. Zandt en ds. Mieras. Beiden worden bij acclamatie herkozen, ondanks bezwaren van ds. Zandt. Overigens is dit de enige keer dat HB-leden bij acclamatie gekozen of herkozen zijn.

1951

Algemene Vergadering op woensdag 9 mei. Ds. P. J. Dorsman is aftredend en wordt herkozen.

1952

Algemene vergadering op woensdag 26 maart. Aftredend: ds. J. van Dijk en ir. C. N. van Dis. Beiden worden herkozen.

1953

Het jaar van de watersnood! De Algemene Vergadering, gepland voor 25 maart, wordt uitgesteld en uiteindelijk gehouden op woensdag 1 juli. De aftredende leden ds. C. Smits en penningmeester W. Jansen worden herkozen. In de ontstane vacature ds. J. van Dijk wordt gekozen de heer M. van Leeuwen uit Maartensdijk.

1954

Algemene Vergadering op woensdag 7 april. Aftredend: Joh. de Kok en D. Kodde. Herkozen.

1955

Algemene Vergadering op woensdag 23 februari. Ds. Zandt en ds. Mieras zijn weer aftredend en worden weer herkozen. Ds. C. Smits is naar de Verenigde Staten vertrokken. In zijn plaats wordt gekozen ds. J. C. van Ravenswaay uit Scheveningen.

1956

Algemene Vergadering dd woensdag 22 februari. Aftredend en herkozen: ds. Dorsman. De heer M. van Leeuwen stelt om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking. In zijn plaats komt ds. H. G. Abma.

1957

1957 Algemene Vergadering dd woensdag 20 februari. Ds. Abma en ir. Van Dis zijn aftredend en worden herkozen. Joh. de Kok uit Middelburg heeft juist daags voor de Algemene Vergadering wegens ernstige ziekte en ouderdom zijn zetel ter beschikking gesteld. Vacature kan derhalve nog niet vervuld worden.

1958

Algemene Vergadering dd woensdag 26 februari. Op 21 mei 1957 is Joh. de Kok op 83-jarige leeftijd overleden. In zijn plaats wordt thans gekozen de heer J. Vermeulen. Ds. Van Ravenswaay en de heer W. Jansen zijn aftredend en worden herkozen.

1959

Algemene Vergadering op donderdag 14 mei. Aftredend: D. Kodde en J. Vermeulen. Beide herkozen.

1960

Algemene Vergadering op woensdag 17 februari. Ds. Zandt en ds. Mieras zijn aftredend en worden beide - net als in 1950 en 1955- herkozen. De heer W. Jansen stelt op dokstersadvies zijn zetel ter beschikking en wordt - ook als penningmeester- opgevolgd door zijn broer Chr. Jansen.

1961

Een bewogen Algemene Vergadering op dinsdag 21 februari. De voorzitter, ds. P. Zandt, is zo zwak, dat hij zijn vriend ds. C. Smits, hoewel die geen HB-lid is, uit de zaal roept en die de schriftlezing laat verzorgen en de partijrede voorlezen. Bovendien wordt hij tijdens de vergadering onwel, zodat die verder wordt voorgezeten door de heer D. Kodde. Ds. Zandt overlijdt kort daarop, n.l. op 4 maart 1961. Op deze vergadering werd voorts nog ds. Dorsman herkozen.

Woensdag 12 juli 1961

Buitengewone Algemene Vergadering. Deze vergadering leeft in de geschiedenis van de SGP voort als de „buitengewone Algemene Vergadering na het overlijden van ds. Zandt".

Toch werd hij zo niet aangekondigd door het Hoofdbestuur. De partij werd tussentijds bijeengeroepen „ter rege- Hng van enkele huishoudelijke zaken". De belangrijkste van die zaken was het voorstel van het hoofdbestuur om het statutaire aantal leden van dat college te verhogen van 9 naar ten hoogste 13. Na het overlijden van ds. Zandt bestond het hoofdbestuur uit nog 8 personen. Op deze b.a.v. zal men trachten het college op 11 man te brengen. Daartoe zijn drie dubbeltallen gesteld, alle Ned. Hervormde predikanten. Gekozen worden ds. D. van der Ent Braat, ds. W. L. Tukker en ds. J. van der Haar. Alleen laatstgenoemde neemt zijn benoeming aan.

Deze b.a.v. wordt voorgezeten door burgemeester Kodde. In zijn vergadering van 6 april 1961 had het hoofdbestuur hem aangewezen als tijdelijk voorzitter. Na de b.a.v. zou het hoofdbestuur dan - in nieuwe samenstelling - uit zijn midden een nieuwe voorzitter kiezen. Dit laatste is gebeurd in de HB-vergadering van 13 september 1961: gekozen wordt dan ds. Abma. De brief, waarin laatstgenoemde zijn benoeming aanvaardt, is gepubliceerd in DE BANIER van 21 september 1961.

1962

Algemene Vergadering op 21 februari.

Ds. Abma en ir. Van Dis zijn aftredend en worden herkozen. Door het bedanken van de predikanten Tukker en Van der Ent Braat zijn er nog twee vacatures.

De heer A. Vlasblom wordt met een duidelijke meerderheid gekozen. Van het dubbeltal K. Meuleman en W. F. Mulckhuyse krijgen elk ongeveer evenveel stemmen. Met het oog op de tijd wordt niet opnieuw gestemd.

1963

Algemene Vergadering op donderdag 21 februari. Thans krijgt de heer Meuleman een duidelijke meerderheid. Voorts zijn de heren Kodde en Vermeulen aftredend en worden herkozen.

1964

Algemene Vergadering op donderdag 27 februari. De predikanten Van Ravenswaay en Van der Haar zijn aftredend en worden herkozen.

1965

Algemene Vergadering op dinsdag 25 februari. Herkozen worden: ds. Mieras en de heer Jansen.

1966

Algemene vergadering op donderdag 24 februari. Aftredend; ds. P. J. Dorsman. Hij wordt herkozen.

1967

Algemene Vergadering op dinsdag 21 februari. Ds. Abma, ir. Van Dis en de heer Vlasblom zijn aftredend en worden herkozen.

1968

De heer Meuleman is aftredend en wordt herkozen. Burgemeester Kodde is in het afgelopen verenigingsjaar overleden. De heer Vermeulen stelt om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking. De opengevallen plaatsen worden ingenomen door de heren Van Ommeren en Golverdingen.

1969

Algemene Vergadering op zaterdag 22 februari. Om gezondheidsredenen stellen ds. Van Ravenswaay en de heer C. Jansen zich niet herkiesbaar, nu zij volgens rooster aftreden. In hun plaats doen respektievelijk ds. D. Slagboom en de heer C. G. Boender hun intrede in het hoofdbestuur. Een 12e lid wordt gekozen: ds. A. Vergunst. De aftredende ds. Van der Haar wordt herkozen.

1970

Algemene Vergadering op donderdag 12 februari 1970. Volgens rooster zijn aan de beurt van aftreden ds. Mieras en de heer Boender. Beiden worden herkozen.

1971

Algemene Vergadering op zaterdag 27 februari. Ds. Dorsman is aftredend en wordt herkozen. Het 13e HB-lid wordt aangewezen: drs. P. H. D. van Ree.

1972

Algemene Vergadering op woensdag 1 maart 1972. Op deze vergadering legt ir. C. N. van Dis na 43 jaar de functie van partijsecretaris neer. Zijn plaats in het hoofdbestuur wordt ingenomen door de heer J. Pijl. Ds. Abma en de heer Vlasblom worden herkozen.

1973

Algemene Vergadering op zaterdag 17 februari. Thans stelt ds. Mieras om gezondheidsredenen zijn zetel ter beschikking. In zijn plaats wordt gekozen de heer K. van der Plas. De heren Golverdingen, Meuleman, Van Ommeren zijn volgens rooster aftredend en worden herkozen.

19 mei '73 13 okt. '73

In 1973 werd er in twee zittingen voor het eerst in de geschiedenis van de partij een huishoudelijke vergadering gehouden. Doel: vaststelling gewijzigde statuten en Algemeen Reglement. Voor deze verslaggeving is van belang dat op 19 mei de heren J. H. Wolterink en drs. M. Burggraaf tot HB-lid werden gekozen. De bezetting van dit college komt hierbij op 15 man. Die sterkte zal zo tot heden blijven.

1974

Algemene Vergadering op dinsdag 5 maart.

Aan de beurt van aftreden zijn de predikanten J. van der Haar, D. Slagboom en A. Vergunst. Alle drie worden herkozen.

1975

Algemene Vergadering op zaterdag 22 februari. Vanaf nu worden de Algemene Vergaderingen op zaterdag gehouden. Ds. Dorsman en de heren Boender en Van der Plas zijn aftredend en worden herkozen.

1976

Algemene Vergadering op 14 februari 1976. Aftredend: ds. Abma en de heren Pijl en Van Ree. Zij worden herkozen.

1977

Algemene Vergadering op 12 februari. De aftredende HB-leden Vlasblom, Burggraaf en Golverdingen worden herkozen.

24 sept. '77

Huishoudelijke Vergadering te Putten. De artikelen 1 t/m 19 van het nieuwe gemeenteprogram worden vastgesteld.

1978

Algemene Vergadering op 28 februari. De aftredende heren Meuleman, Wolterink en Van Ommeren worden herkozen.

1979

Algemene Vergadering op 24 februari. Aftredend zijn de predikanten Van der Haar, Slagboom en Vergunst. Zij worden herkozen.

1980

Algemene Vergadering op 23 februari. Ds. Golverdingen is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar i.v.m. zijn ambtswerkzaamheden. In zijn plaats komt ir. M. Houtman. Ds. Dorsman en de heer Boender worden herkozen.

1981

Algemene Vergadering op 28 februari. 'Ds. A. Vergunst is ons door de dood ontvallen. In zijn plaats treedt ds. C. Harinck. Ds. Abma en de heren Pijl en Van Ree worden herkozen.

1982

Algemene Vergadering op 27 februari. Thans is ds. Dorsman ons ontvallen. Ds. S. de Jong wordt in zijn plaats gekozen. De heer J. H. Wolterink stelt om persoonlijke redenen zijn zetel ter beschikking en wordt opgevolgd door de heer R. Leusink. De aftredende HB-leden Vlasblom, Burggraaf en Houtman worden herkozen.

1983

Algemene Vergadering op 26 februari. Aan de beurt van aftreden zijn de heren Van Ommeren, Meuleman en Leusink. Het aftreden van laatstgenoemde wordt bij brief van het hoofdbestuur dd 17 februari 1983, gericht aan alle kiesverenigingen, teruggenomen. Van Ommeren en Meuleman worden herkozen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1983

De Banier | 24 Pagina's

Het hoofdbestuur van de SGP sedert de Tweede Wereldoorlog

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 september 1983

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken