Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VERSLAG VAN DE VERGADERING  VAN HET HOOFDBESTUUR

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR

4 minuten leestijd

Op 12 mei jl. kwam het hoofdbestuur in het Ds. G. H. Kerstenhuis bijeen. Om 13.40 uur opent de voorzitter deze vergadering en heet allen hartelijk welkom. Vastgesteld wordt dat de volgende leden absent zijn: C. G. Boender, ds. J. van der Haar, ds. S. de Jong, K. van der Plas en ds. D. Slagboom. (De absentie van de heer Boender is wel wat bijzonders daar dit de eerste maal is in de 15 jaren dat de heer Boender üd is van het Hoofdbestuur dat hij daar een vergadering verzuimt). Vervolgens vindt de vaststelling plaats van de notulen van de vergadering d.d. 14 januari 1984.

Naar aanleiding van deze notulen wordt geïnformeerd of de brief, die in januari jl. is gezonden naar het bestuur van de landelijke stichting tot handhaving van de Staatkundig Gereformeerde beginselen, is beantwoord. Er blijkt nog steeds geen antwoord te zijn ontvangen. Besloten wordt om nogmaals om antwoord te vragen. Naar aanleiding van de acties van genoemde stichting in verband met de verkiezing van het Europees parleaan alle SGP-verenigingen in welke brief wordt medegedeeld dat deze acties niet in overeenstemming zijn met de in december jl. met hen gemaakte afspraak, die uitmondde in de verklaring, dat gebleken is dat de wens leefde om de eenheid van de partij te zoeken rond het beginsel.

Hierna worden de ingekomen stukken behandeld. Besloten wordt te antwoorden overeenkomstig de adviezen van het Dagelijks Bestuur.

Het volgende agendapunt betreft de goedkeuring van de jaarrekeningen en de jaarverslagen van de stichtingen Studiecentrum en Voorlichtings- en Vormingscentrum over het jaar 1983. Goedkeuring geschiedt conform het voorstel van het Dagelijks Bestuur.

Vervolgens brengt het Dagelijks Bestuur rapport uit over het overleg met de Barneveldse Drukkerij waaraan dezerzijds is deelgenomen de partijsecretaris en de partijpenningmeester, welk overleg tot doel had te komen tot verbetering van de lay-out van De Banier, overeenkomstig de wens van vele SGP'ers. Het resultaat van deze besprekingen ziet u thans reeds voor u.

Het volgende agendapunt betreft een verslag van de bespreking die het Dagelijks Bestuur heeft gehad met een deputatie van het bestuur van het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS).

Naar aanleiding van een wens van dit verband wordt besloten uitvoering te geven aan het Hoofdbestuursbesluit een commissie samen te stellen, die belast zal worden met het vervaardigen van een concept-ToeUchting op het Program van beginselen. In de komende weken zal worden gezocht naar personen die geschikt worden geacht en bereid zullen zijn in zulk een commissie, naast het Dagelijks Bestuur, zitting te nemen.

Naar aanleiding van een tweede wens van het LVSGS wordt besloten een tweede assistent in het Ds. Kerstenhuis aan te stellen. De ene assistent, die aldaar werkzaam is, kan de veelheid van het op hem afkomende werkpakket niet meer aan. Bovendien is het Hoofdbestuur met het LVSGS van mening dat uitbreiding van de daar te verrichten werkzaamheden in het kader van het jongerenwerk geboden is. De gedachten gaan uit naar een administratieve kracht met middelbare opleiding. Getracht zal worden zo spoedig mogelijk deze plaats te laten vervullen. Beide assistenten zullen worden ingezet voor alle vier organen: Partijbureau, Studiecentrum, Voorlichtings- en Vormingscentrum en LVSGS. Werkinstructies en een organisatieschema zullen zo spoedig mogelijk moeten worden samengesteld door ondergetekende.

Vervolgens wordt gesproken over de aanbevelingen gedaan in het „Rapport Commissie Onderzoek Stemmenverhes SGP", hetgeen tot gevolg heeft dat betreffende punt 2 van hoofdstuk II een brief zal worden gezonden aan alle ' SGP-verenigingen en betreffende punt 3 van hoofdstuk II een brief zal worden gezonden aan alle provinciale SGPbesturen.

De hiernavolgende bespreking betreft de aanwijzing van de eerste kandidaat voor de D.V. in 1986 te houden Tweede-Kamerverkiezing. Deze zal overeenkomstig artikel 17 lid c van het Algemeen Reglement moeten worden aangewezen door de komende Algemene Vergadering D.V. in februari 1985. Besloten wordt dat eerst intern overleg zal plaats hebben waaraan deel zullen nemen de partijvoorzitter en de fractievoorzitter.

Voorts wordt in deze vergadering nog gesproken over de toelating van de pers op de Algemene Vergaderingen. Daarna wordt verslag uitgebracht van de werkzaamheden van de „Commissie, belast met de vragen over het stemrecht van de vrouw". Een concept-nota zal zo spoedig mogelijk worden toegezonden aan het Hoofdbestuur. Daarna zullen D.V. 6 juli het Hoofdbestuur en de Commissie in vergadering bijeen komen ter bespreking van dit concept.

Tenslotte wordt besloten een persbericht te doen uitgaan van het Hoofdbestuur, waaruit zal blijken dat naar onze mening de overheid geen enkele taak heeft om deel te nemen aan het aangekondigde bezoek van paus Paulus Johannes II aan Nederland. Integendeel is het volgens het Hoofdbestuur, sprekend namens de gehele partij, de opdracht van de regering zich in te zetten voor alles wat de nationale eenheid bevordert en om zich te onthouden van alles wat de eendracht afbreuk doet. Om 16.40 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst allen een gezegende zondag toe.

J. Pijl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 1984

De Banier | 16 Pagina's

VERSLAG VAN DE VERGADERING  VAN HET HOOFDBESTUUR

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 juli 1984

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken