Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

JAARVERSLAG VAN DE PARTIJPENNINGMEESTER OVER HET JAAR 1984

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

JAARVERSLAG VAN DE PARTIJPENNINGMEESTER OVER HET JAAR 1984

7 minuten leestijd

Mijnheer de Voorzitter, geachte leden van de Staatkundig Gereformeerde Partij,

Vele overlijdensadvertenties van partijgenoten zagen wij in het jaar 1984 in De Banier. In het bijzonder werden wij echter getroffen door het bericht dat op 26 november op 75-jarige leeftijd is overleden één van mijn voorgangers in de functie, waarin ik thans voor u sta, de heer Christiaan Jansen.

Van februari 1960 tot februari 1969 was hij de partijpenningmeester. Ook voor ons allen geldt: Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur!

EUROPEES PARLEMENT

Was 1982 het jaar van de Tweede Kamerverkiezing en 1983 het jaar van de Eerste Kamerverkiezing, 1984 was het jaar van de verkiezing voor een nieuw Europees Parlement. Dankbaar zijn wij, dat dezerzijdse pogingen in dat parlement een zetel te bemachtigen voor SGP, RPF en GPV tezamen werden bekroond. Voor deze verkiezing werden door onze partij in totaal 200.000 folders en 12.000 affiches verstrekt.

De folders werden aan de kiesverenigingen tegen kostprijs geleverd, de affiches ditmaal gratis.

De totale kosten van deze verkiezingscampagne bedroegen ƒ 81.300 en hadden betrekking op advertenties, affiches en folders.

Voor de folders werd van de plaatselijke kiesverenigingen terug ontvangen ƒ 13.200. Voorts werd ten gunste van onze partij in november j.l. ƒ41.700 ontvangen van het Europees Parlement, zijnde een bijdrage in onze kosten van deze verkiezingscampagne. Dit op grond van het feit dat een zetel werd behaald.

Er resteerde toen nog een nadelig saldo van ƒ26.400 dat ten laste van het Verkiezingsfonds is gekomen.

STUDIECENTRUM EN VOORLICHTINGS- EN VORMINGSCENTRUM

Betreffende de Stichting Studiecentrum is in 1984 ƒ 52.400 ten laste van de partijkas gekomen; dat is ƒ 2, 45 per lid.

Betreffende de Stichting Voorlichtings en Vormingscentrum is in 1984 ƒ 46.200 ten laste van de partijkas gekomen; dat is ƒ 2, 15 per lid.

Voor 1985 en volgende jaren is voor beide genoemde stichtingen lastenstijging en batedaling te verwachten.

Lastenstijging als gevolg van de voortdurende toeneming van de vraag naar informatie, batendaling als gevolg van subsidievermindering.

Van de bijdrage voor de partijkas in 1984 van zes gulden per lid is dus in totaal ƒ 4, 60 ten laste van het Studiecentrum en het Voorhchtings en Vormingscentrum tezamen gekomen, zodat toen nog slechts ƒ 1, 40 per lid resteerde voor de overige lasten, te weten het verkiezingsfonds en bestuurs- en vergaderkosten.

HUISVESTINGSZAKEN

Betreffende de Stichting Huisvestingszaken kan het volgende overzicht worden gegeven. De lasten bedroegen ƒ 61.200 en de baten ƒ 69.000. Het voordelig saldo bedroeg bij deze stichting dus ƒ 7.800 welk bedrag ten gunste van de partijkas is gekomen.

PARTIJORGAAN DE BANIER

Inzake ons partijorgaan wordt de volgende toelichting gegeven. De lasten hebben bedragen ƒ 218.200 en de baten ƒ 216.200. Tegenover dit nadelig saldo van ƒ 2.000 staat een bedrag van ƒ 23.200 aan overbetalingen. Inclusief de overbetaling is er dus sprake van een voordelig saldo van ƒ 21.200. Over 1985 moet ook hier rekening worden gehouden met een lastenstijging en wel als gevolg van hogere drukkosten en papierprijzen. Daarom bevelen wij van harte bij u aan, zowel de abonneewerving als de overbetahng op abonnementsgelden.

Heel veel dank aan al die abonnees, die boven het abonnementsgeld een overbetaling gaven. Aan overbetalingen werd in 1984 zelfs ƒ 2.400 meer ontvangen dan in 1983.

Medio 1984 is De Banier aanzienlijk verbeterd, een reden te meer voor de leden-niet-abonnees zich thans als abonnee op te geven.

PARTIJBUREAU

Betreffende het partijbureau kan het volgende worden opgemerkt. De lasten hebben bedragen ƒ 77.300; dat is ƒ 3, 60 per lid. Daartegenover staat de bijdrage voor het partijbureau tot een bedrag van ƒ 64.700 zodat het nadelig saldo op de rekening van het partijbureau over 1984 ƒ 12.600 bedraagt.

Zoals uit het betreffende voorstel van het Hoofdbestuur voor deze Algemene Vergadering blijkt is ook hier in 1985 een verdere lastenstijging te verwachten aangezien voor dit jaar plannen klaar hggen meer activiteiten te ontplooien onder de jongeren.

Hierover zal straks nog een en ander worden medegedeeld door een bestuurslid van het LVSGS.

ACTIVITEITEN HOOFDBESTUUR

Het Hoofdbestuur heeft het afgelopen jaar bepaald niet stil gezeten. In fe- bruari 1984 verscheen de nota „In haar waarde I", in november 1984 verscheen de nota „In haar waarde II" en tenslotte in januari 1985 de „Publicatie inzake punten van overeenstemming en van verschil tussen de SGP, het GPV en de RPF. Om eerstgenoemde nota's was gevraagd door de pkv's van 's-Gravenhage en Scheveningen, om laatstgenoemde publicatie was gevraagd door de pkv's van Amersfoort, Goes en Meerkerk. Het verschijnen van genoemde nota's was goed te merken in de post, , verkopen partijlectuur". Deze bedroeg in 1983 ƒ 12.400 en in 1984 ƒ 17.800, een stijging met ƒ5.400.

HERDENKINGSDIENST

Een volgende opmerking betreft de financiële afwikkeling van de herdenkingsdienst, die op 30 juni 1984 in de Grote kerk van 's-Gravenhage vanwege onze partij werd gehouden ter gelegenheid van het feit dat 400 jaar geleden Prins Willem van Oranje stierf.

Ondanks de massale opkomst leverde deze herdenkingsdienst een financieel tekort op van ƒ 5.000. Dankbaar zijn wij dat Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage in december j.l. hebben besloten ons een eenmalige bijdrage hiervoor te verlenen van ƒ 5.000. Op 24 december 1984 is dit bedrag ontvangen.

JAARREKENING

Zowel dit jaarverslag als de jaarreke­ ning over het jaar 1984 kunt u aantreffen in De Banier van 28 februari a.s.

Mocht u vragen over de jaarrekening hebben, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de financiële controlecommissie.

INFORMATIE

Nu nog iets van informatieve aard. Ingevolge artikel 11 van het Algemeen Reglement zijn eenjaar geleden invulformulieren toegezonden aan de secretarissen van alle SGP-verenigingen, onder meer voor opgaaf van de bestuurssamenstelling.

Ondanks het feit dat de assistenten van het Ds. G. H. Kerstenhuis, Pasterkamp en Den Heijer, een aantal secretarissen van plaatselijke kiesverenigingen meerdere malen hiervoor hebben moeten benaderen, is van 10 secretarissen het betreffende formulier niet terug ontvangen. Namen noemen zal ik niet, want diegenen die dit betreft weten dit wel. Mag ik de wens uitspreken dat, wanneer binnenkort het betreffende formulier voor het jaar 1985 wordt toegezonden, ook deze secretarissen dit formulier terstond zullen invullen en terugzenden?

Uit de terug ontvangen formulieren bleek dat in 1984 de gemiddelde ledencontributie rond ƒ 16 heeft bedragen. Uit de vorige desbetreffende formulieren bleek een gemiddelde ledencontributie van rond ƒ 15 per jaar, zodat geconstateerd kan worden dat gevolg is gegeven aan het dezerzijds gegeven advies tot aanpassing van de ledencontributie.

In mei 1984 werd op verzoek van het LVSGS naar de secretarissen van de pkv's nog een ander invulformuUer gezonden, te weten inzake de leeftijdsopbouw van de leden. Dit heeft plaatsgevonden ten einde een indicatie te krijgen hoeveel jonge leden wij hebben. Hier bleven 24 secretarissen helaas in gebreke het betreffende formulier naar het partijbureau terug te zenden. De uitkomst van de wel terug ontvangen formulieren is echter ruimschoots voldoende om inzicht te krijgen in de leeftijdsopbouw van de partijleden.

Uit het onderzoek is gebleken dat onze leden: 7% 25 jaar of jonger is; 48% de leeftijd heeft van 25 jaar tot 50 jaar; 28% de leeftijd heeft van 50 tot 65 jaar; 17% de leeftijd heeft van 65 jaar of ouder.

Van onze 21.400 leden zijn er dus rond 1500 25 jaar of jonger. Een belangrijke mededeling van het LVSGS! Zowaar een verblijdend gegeven dat wij zoveel jongeren onder onze leden tellen. Hieruit blijkt zonneklaar dat de SGP niet bepaald een partij van ouderen is, zoals wel eens wordt verondersteld.

TELEFOONNUMMER

In mei 1983 heeft de partijpenningmeester een ander telefoonnummer gekregen. In mei 1984, een jaar later dus, is zijn oude telefoonnummer aan een andere inwoner van Rijswijk gegeven. Laatstbedoelde wordt nu nog gedurig gebeld door SGP-ers, die de partijpenningmeester willen spreken. In elke Banier staat sedert mei 1983 zijn nieuwe telefoonnummer. Vandaar het vriendelijke verzoek het oude nummer niet meer te gebruiken, doch het nieuwe.

SLOT

Tenslotte, mijn wens en bede is, dat 1985 een jaar zal mogen zijn, waarin wij als SGP'ers , , als een enig man" tezamen mogen optrekken, waarin wij van de bijzaken geen hoofdzaken en van de hoofdzaken geen bijzaken maken, en waarin van ons gezegd zal kunnen worden: Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is't dat zonen Van 't zelfde huis, als broeders samenwonen Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 28 February 1985

De Banier | 24 Pagina's

JAARVERSLAG VAN DE PARTIJPENNINGMEESTER OVER HET JAAR 1984

Bekijk de hele uitgave van Thursday 28 February 1985

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken