Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Euthanasie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Euthanasie

7 minuten leestijd

Persbericht

1. De SGP-fractie ziet in het kabinetsvoornemen inzake de euthanasie een erkenning van het zelfbeschikkingsrecht van de mens. Vanuit het Goddelijk gebod „Gij zult niet doodslaan" wijzen wij dit standpunt resoluut van de hand. Er wordt, in vergelijking met de huidige wetgeving, een grens overschreden, waarvan niemand kan zeggen waar dit op uitloopt.

2. Uit het kabinetsvoorstel blijkt dat de arts voortaan de vrijwilligheid van een genomen beslissing moet gaan beoordelen. De SGP-fractie plaatst grote vraagtekens bij dit voorstel, omdat het beoordelen van die vrijwilligheid een zaak is die niet behoort tot de competentie van de arts.

3. Een fundamenteel bezwaar tegen de voorliggende proeve is dat de voortzetting van een geneeskundige behandeling mede afhankelijk wordt gemaakt van het „heersend medisch inzicht". Ook al is het effect van de behandeling bedoeld, wie garandeert dat „het heersend medisch inzicht" later te oordelen krijgt over de zin van het leven?

4. De regeling voor gemoedsbezwaarden is onvoldoende. De ervaringen opgedaan met de abortuswet en de problemen die zich nu reeds in de praktijk voordoen doen het ergste vrezen. Euthanasie wordt nu een medische handeling. Dat zal zich ongetwijfeld gaan vertalen in functie-eisen voor toekomstige sollicitanten, die daarmee buiten de deur gehouden zullen kunnen worden.

5. Het kabinet zegt dat de tijd nog niet „rijp" is voor wetgeving inzake het euthanasievraagstuk. Wij vragen ons af hoe de regering dan toch met een proeve kan komen. Zo'n proeve is per definitie voorbarig.

6. Politiek gezien wacht de SGP-fractie de reactie van het CDA in spanning af-Wil deze partij recht doen aan eerdere, duidelijke uitspraken, dan zal ze deze proeve onmogelijk kunnen accepteren.

EEN BETERE OMSLAG

Door de besturen van onze PKV's worden van tijd tot tijd voorstellen ingediend bij het Hoofdbestuur. Niet alleen voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, doch ook wel voor het Hoofdbestuur zelf. Zulke voorstellen worden te allen tijde serieus behandeld waarna de betreffende vereniging antwoord ontvangt.

Enige tijd geleden is een voorstel ontvangen van de PKV Renkum. Dit voorstel betrof De Banier. Gedacht werd — terwille van de presentatie — ons partij orgaan een omslag te geven van wat beter papier. Terloops werd medegedeeld dat het beslist niet gaat om de inhoud. Renkum vindt De Banier een aantrekkelijk blad dat veel nuttige informatie biedt.

Zij schrijft verder:

„De kwahteit van het uiterlijk en een interessante inhoud lijken ons van groot belang voor het bereik van de minder of nog niet geïnteresseerde lezer. Hierbij moge in het algemeen de waarde van de publiciteit bekend zijn.

Niet in de laatste plaats denken we weer aan de jongeren, die moeten leren naar ons blad te grijpen. Wij dachten dat iedere abonnee een betere presentatie belangrijk vond, zo niet voor hem/haarzelf alleen, dan wel voor de minder gemotiveerde lezer en kiezer. Daartoe zal wellicht ieder een

Vervolg op pagina 16 Vervolg van pagina 15

financieel steentje willen bijdragen. Het belang van een goede presentatie van onze partij mag in de situatie van de samenleving van vandaag zeker een hoge plaats hebben." Tot zover Renkum.

Dit voorstel is door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 11 januari j.l. aanvaard. Voorts is besloten de abonnementsprijs ongewijzigd te laten. Wij doen daarom een dringend beroep op de besturen van alle PKV's in 1986 een abonneewervingsactie te houden onder het motto „Ieder lid abonnee!" Laat dat een doel zijn waarnaar gestreefd wordt.

BETALING ABONNEMENTSGELD

Intussen zijn reeds enkele weken geleden de acceptgirokaarten aan onze abonnees toegezonden voor de betaling van het abonnementsgeld over het eerste halfjaar 1986. Gedurende een reeks van jaren is de abonnementsprijs ongewijzigd gebleven, te weten twintig gulden per halfjaar. Ondanks de hogere papierprijzen en de stijging van de portikosten is dit mogelijk gebleken en wel dank zij de overbetalingen door verreweg de meeste abonnees.

Over 1983 mochten wij bijna ƒ 21.000 aan overbetalingen ontvangen, over 1984 ruim ƒ 23.000 en over 1985 bijna ƒ25.000.

Wij zijn onze abonnees daar zeer erkentelijk voor en hopen dat deze stijgende lijn zich in 1986 zal voortzetten. Van harte aanbevolen.

Indien u uw abonnementsgeld over dit halfjaar nog niet hebt voldaan, dan verzoeken wij u vriendelijk dit thans zo spoedig mogelijk te doen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

VERKIEZINGSPROGRAM „IN TROUW RECHT DOEN"

Onlangs is het door de betreffende Commissie samengestelde concept, nadat een aantal wijzigingen is aangebracht, door het Hoofdbestuur aanvaard. Binnenkort zal dit program in druk verschijnen. De prijs is zo laag mogelijk vastgesteld. Zie de betreffende aankondiging in deze Banier!

Op de komende Algemene Vergade­ ring zal dit program tegen gereduceerde prijs worden aangeboden. Doet uw voordeel op de Partijdag! Van harte aanbevolen.

VERKIEZINGSPROGRAM IN VERKORTE VORM

Op verzoek van ons Voorlichtings en Vormingscentrum is door het Hoofdbestuur besloten, dat naast het volledige Verkiezingspiogram een uitgave daarvan verschijnt in verkorte vorm. Met name het onderwijs, zowel onderwijsgevenden als leerlingen, hebben behoefte aan een Verkiezingsprogram van geringere omvang dan het volledige. Het ligt in de bedoeling om daar het eerstkomende nummer van De Banier, dat is het nummer van 13 februari 1986, voor te gebruiken. Dit betekent, dat de eerstvolgende „gewone" Banier pas over vier weken verschijnt, dus op 27 februari a.s..

Dit verkorte Verkiezingsprogram wordt in de eerste plaats uiteraard toegezonden aan de abonnees. Daarnaast zullen 10.000 exemplaren hun weg vinden via het Voorlichtings en Vormingscentrum. Ook de prijs van dit verkorte program is zo laag mogelijk vastgesteld. Zie de betreffende aankondiging in deze Banier!

Op de komende Algemene Vergadering zal ook dit program tegen gereduceerde prijs worden verkocht. De stand van het Partijbureau bevindt zich in het midden van de grote hal.

PUBLICATIE HET DRAGEN VAN BESTUURLIJKE VERANTWOOR­ DELIJKHEID (deel 1) e

Meerder malen is de partij toegezegd dat er een publicatie zou verschijnen over het dragen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. In zijn laatstgehouden vergadering heeft het Hoofdbestuur zijn goedkeuring verleend aan een concept, dat is ontvangen van ons Voorlichtings en Vormingscentrum. Wij zijn de scribent zeer erkentelijk voor het gebodene. Deze publicatie is thans verkrijgbaar en bevat 10 pagina's op A4-formaat. De prijs bedraagt twee gulden per exemplaar.

Op verzoek van onze Tweede Kamerfractie zal binnenkort een folder verschijnen die een verkorte weergave van deze publicatie zal bevatten. Nadere berichten daarover zullen zo spoedig mogelijk via De Banier worden gedaan. Verwacht wordt dat naar deze folder zeker de eerstkomende maanden (met vele verkiezingssamenkomsten) veel vraag zal zijn.

Overigens zal van deze publicatie binnenkort een tweede deel verschijnen, dat meer handelt over gemeenteraden en provinciale staten. Nadere mededelingen daarover volgen.

DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING 1986

De agenda, zoals deze door het Hoofdbestuur is vastgesteld, vindt u elders in deze Banier. Secretarissen van PKV's, die nog geen bestelling van toegangskaarten en agenda's deden, worden geadviseerd dit nu zo spoedig mogelijk te doen. Slechts drie weken scheiden ons thans nog van de zogeheten Partijdag.

Wij verwachten evenals vorig jaar een massale opkomst, waaronder veel jongeren.

In deze laatste „gewone" Banier voor de Algemene Vergadering spreek ik de wens uit dat de Heere op die dag in ons midden zal zijn, opdat wij niet in verdeeldheid, maar in eenheid „als een enig man" zouden samen komen op D.V. zaterdag 22 februari 1986 in de Jaarbeurscongreszaal te Utrecht.

Dat de bede van Abram de onze zij: „Laat toch geen twisting zijn tussen mij en u, want wij zijn mannenbroeders" (Genesis 13 vers 8).

ADRESBOEK 1986-1987

Eindelijk zal er weer een nieuw adresboek verschijnen. Er zijn zoveel mutaties sedert het verschijnen van het vorige adresboek, thans driejaar geleden, dat het vorige adresboek zo langzamerhand onbruikbaar is geworden.

Het is de bedoeling dat dit nieuwe adresboek te koop zal worden aangeboden op de komende Algemene Vergadering in de stand van het Partijbureau.

De dan aanwezige leden worden opgewekt ook voor hun mede-bestuursleden en voor hun mede-leden een exemplaar mee te nemen.

Tot Deo Volente zaterdag 22 februari a.s.

AFFICHES GEMEENTERAADSVER­ KIEZINGEN

Besturen van kiesverenigingen, die affiches willen laten drukken voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen d.d. 19 maart 1986 wordt geadvi-seerd zich rechtstreeks te wenden tot: Drukkerij Tupos, Berkenwoudestraat 7, 3076 JA Rotterdam, telefoon 010-199533.

Hiervoor het partijbureau laten functioneren als centraal punt heeft geen enkele zin. In de eerste plaats zijn er vele lijstnummers:1, 2, 3 tot en met ? In de tweede plaats wensen verreweg de meeste kiesverenigingen de naam van de eerste kandidaat op het affiche. In de derde plaats zijn er talloze mogelijkheden voor de naam waaronder men aan deze verkiezingen deelneemt, bijvoorbeeld: GP, SGP-GPV (op twee wijzen), SGP-RPF (op twee wijzen), SGP-GPV-RPF (op zes wijzen). Reformatorische Unie, enz. enz..

J. Pijl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 1986

De Banier | 20 Pagina's

Euthanasie

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 januari 1986

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken