Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

40-Jarig jubileum

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

40-Jarig jubileum

10 minuten leestijd

„Ik herinner 't me nog, als de dag van gisteren, dat er net na de oorlog een vergadering werd belegd, met als doel: een eventuele heroprichting van de plaatselijke kiesvereniging, dat een toen aanwezige de ontmoedigende opmerking maakte: , , Ach mensen, dat wordt niks meer, het beesie is dood "

Aan het woord is de heer G. J. van Deelen uit Veenendaal, 40 jaar lid van het bestuur van kiesvereniging „Gideon".

De dood van het „beesie" was dus maar schijndood. Naast deze zeldzaam lange bestuursperiode, was hij in die tijd ook 29 jaar raadslid, 22 jaar bestuurslid van de prov. kiesvereniging, 30 jaar heemraad van het Waterschap Grebbe en 22 jaar bestuurslid van de Calvijnschool.

Op de vraag, welke van deze functies dhr. Van Deelen nu als de belangrijkste heeft ervaren, antwoordt hij beslist: , , Dat was als bestuurder van de gemeente Veenendaal. Hoewel je het ook toen al met veel zaken niet eens kon zijn, had je als raadslid toch de mogelijkheid om bepaalde kwesties een richting in te sturen, die zowel principieel als zakelijk, jou op dat moment het beste leek.

Ik herinner me nog, dat de samenwerking met bijv. de ARP in mijn eerste raadstijd heel gemoedelijk toeging; we woonden eikaars fractievergaderingen bij en overlegden samen, om waar het mogelijk was, met een gezamenlijk standpunt naar voren te komen. Tegenwoordig heeft de SGP de naam overal op tegen te zijn, maar integendeel, wij willen geen heersende, maar juist een dienende macht zijn! De eis om naar Gods gebod te leven, treft iedereen en dat hebben wij uit te dragen!"

Meneer Van Deelen, kunt U een hoogtepunt uit Uw bestuurlijke periode noemen?

„Jazeker, dat is o.a. tijdens het bezoek van (toen) Koningin Juliana geweest, dat zij in 1977 aan Veenendaal bracht. Tijdens de lunch zat de burgemeester aan de ene kant van Hare Majesteit, terwijl ik aan haar andere zijde plaats mocht nemen. . . dat had de Raad zo beslist."

De heer Van Deelen, zelf boer in hart en nieren, zegt tenslotte 't jammer te vinden dat er nu geen boer meer in de Raad vertegenwoordigd is, , , want een boer heeft toch iets meer zakelijk inzicht, als het gaat om bijv. grondaankopen, onteigeningen, huizenbouw enz. . ."

Hebt U nog een slotopmerking voor onze Banierlezers?

We leven in een beangstigende tijd; waar dat uit voortkomt? „Ze hebben Mij verlaten, wat wijsheid zullen ze dan hebben? " We voelen het als onze plicht er op te wijzen, dat we van hetgeen we in de tijd doen, eenmaal rekenschap moeten geven aan de Schepper van hemel en aarde! Voor elk mens geldt: „Die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid."

Mocht Hij hen, die in 's lands vergaderzalen voor Gods eer, maar ook voor het ware welzijn van land en volk hebben te pleiten, maar veel die wijsheid schenken, waarmee eenmaal Salomo zo rijk bevoorrecht was!" DE EERSTE KAMERVERKIEZING

In artikel 52 van de huidige Grondwet staat dat de zittingsduur van beide kamers der Staten-Generaal vier jaren is. Voorts staat in artikel 55 van de Grondwet dat de leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de provinciale staten en wel binnen drie maanden na de verkiezing van de leden van provinciale staten. Dit is een ingrijpende wijziging die in 1983 heeft plaatsgevonden. Voordien werd de Eerste Kamer gekozen voor een periode van zes j aren en trad om de drie j aar de helft af. Voor deze driejaarlijkse verkiezing was ons land in twee delen gesplitst zodat elke zes jaar een deel van de provinciale staten een deel van de Eerste Kamer koos. De verdeling van ons land vond daartoe plaats op een voor de SGP ongunstige wijze. Men zou verwachten dat, aangezien rond 2% van de stemmen op de SGP wordt uitgebracht en de Eerste Kamer uit 75 leden bestaat, royaal een zetel zou worden behaald (2% van 75 is IV2). De praktijk was anders. Alleen met hulp van andere statenleden kon ternauwernood een Eerste Kamerzetel worden verkregen. Zo hadden wij in de periode 1956/1960 en in de periode 1971/1983 één zetel in de Eerste Kamer. Vóór 1956 bestond de Eerste Kamer slechts uit 50 leden! Nu de gehele Eerste Kamer in één keer wordt gekozen (door alle statenleden) is de situatie aanzienlijk verbeterd en zitten we op de wip tussen één en twee zetels. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Grondwet vond in 1983 een verkiezing van de Eerste Kamer plaats en behaalden wij twee zetels hetgeen ook bij de verkiezing in 1986 het geval was. De tweede zetel werd overigens in 1983 slechts behaald doordat een CDA-er anders had gestemd dan hij moest. Normaliter zou de in 1983 gekozen Eerste Kamer pas zijn afgetreden in 1987, te weten na de eerstvolgende Statenverkiezingen. In verband met voorstellen tot wijziging van enke­ le grondwetsartikelen moest echter de Eerste Kamer reeds in 1986 ontbonden worden. In artikel 137 van de Grondwet staat in het eerste lid: „De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen." En in het derde lid van dit artikel staat: „Na de bekendmaking van de wet bedoeld in het eerste lid worden de kamers der Staten-Generaal ontbonden."

Zodoende deed zich het merkwaardige feit voor dat in 1983 een gehele nieuwe Eerste Kamer werd gekozen en in 1986 wederom.

Was de tijdsduur van de in 1983 gekozen Eerste Kamer slechts driejaren (in plaats van zes jaren), de tijdsduur van de in 1986 gekozen Eerste Kamer bedraagt slechts één jaar. Dit laatste als gevolg van het feit dat in artikel 55 van de Grondwet staat: „De leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van provinciale staten. De verkiezing wordt, behoudens in geval van ontbinding der Kamer, gehouden binnen drie maanden na de verkiezing van

Vervolg op pagina 16 Vervolg van pagina 15

de leden van provinciale staten." Dit betekent dus, dat D.V. in 1987 voor het eerst enkele maanden na de verkiezing van de leden van de provinciale staten de nieuwe statenleden een gehele nieuwe Eerste Kamer moeten gaan kiezen.

Daarom wordt verwacht dat door vrijwel alle deelnemende politieke partijen ditmaal aanzienlijk meer aandacht aan de statenverkiezingen zal worden besteed dan voorheen het geval was. De statenverkiezingen worden nu gezien als landelijke verkiezingen en niet als provinciale.

Meer aandacht besteden aan de verkiezingen betekent een grotere verkiezingscampagne. En een grotere verkiezingscampagne betekent meer verkiezingskosten. En dit betekent weer dat er een groter verkiezingsfonds noodzakelijk is. Ook de SGP zal daar moeilijk aan kunnen ontkomen!

In de eerste plaats zal de verkiezingsuitslag afhankelijk zijn van de zegen des Heeren. Dat wij in afhankelijkheid van Hem, die alles bestuurt, zullen trachten die middelen waar te nemen, die wij hiervoor op een geoorloofde wijze kunnen doen.

DE PROVINCIALE STATENVERKIEZINGEN

Wanneer deze Banier verschijnt nadert de verkiezingsdatum voor de provinciale staten al met rasse schreden. Wij zijn daar dan geen vier maanden meer van verwijderd. De besturen van de provinciale verenigingen staan gereed om eerstdaags de kandidatenlijsten vast te stellen. In één provincie heeft die vaststelling reeds plaatsgevonden.

LIJSTENCOMBINATIE

Het Partijbureau bereikte vragen wanneer een lijstencombinatie wel en wanneer deze niet werkt.

Bij de Tweede Kamerverkiezing moet elk van de deelnemende partijen tenminste „de kiesdeler" behalen. Dat is dan het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen gedeeld door 150. Is „de kiesdeler" door een partij niet behaald, dan doet zij niet mee met de combinatie. Bij de provinciale statenverkiezingen is de regeling anders en gunstiger. In lid 7 van artikel N9a van de Kieswet staat: , , Bij de verdeling van de aan een lijstencombinatie toegekende plaatsen komen slechts in aanmerking lijsten, waaraan een plaats zou zijn toegekend, ook indien zij geen deel zouden hebben uitgemaakt van die lijstencombinatie."

De beperkende bepaling, die bij de tweede kamerverkiezing geldt, dat voor een zetel „de kiesdeler" niet zijn behaald geldt bij de verkiezing van de provinciale staten niet. Wel zal de betreffende partij zonder lijstencombinatie een zetel moeten hebben verkregen. Wanneer dat niet het geval is werkt de lijstencombinatie voor die partij niet!

Een lijstencombinatie noemt men ook wel „horizontale lijstbinding." Onder „verticale lijstbinding" verstaat men dan het uitkomen op één lijst. Zo zijn bijvoorbeeld bij de vorige statenverkiezingen in Noord-Brabant de SGP, het GPV en de RPF tezamen op één lijst uitgekomen. Als gevolg daarvan is toen een zetel behaald, die anders beslist niet zou zijn verkregen.

KANDIDAATSTELLING

Op grond van het eerste lid van artikel F3 van de Kieswet vindt de kandidaatstelling voor de provinciale staten plaats op de eerste dinsdag van februari. Dat is D.V. dinsdag 3 februari 1987. Een datum die de besturen van de provinciale verenigingen goed in de gaten moeten houden.

Volgens artikel G5 van de Kieswet dient inlevering van de kandidatenlijst plaats te hebben bij de voorzitter van het hoofdstembureau. In elke kieskring is één hoofdstembureau. Zo is bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland verdeeld in zeven kieskringen waarvan de hoofdstembureaus zich bevinden respectievelijk in de gemeenten Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Gouda, Delft, Dordrecht en Ridderkerk.

VERZOEK TOT REGISTRATIE

Een andere datum waarop ik nu reeds de aandacht wil vestigen is 23 december 1986. In het eerste lid van artikel G2 van de Kieswet staat dat een „politieke groepering" aan het centraal stembureau schriftelijk kan verzoeken haar naam, een aanduiding daarvan of beide in te schrijven. Dit verzoek moet worden ingediend uiterlijk zes weken voor de dag van de kandidaatstelling. Dat is dus uiterlijk op D.V. 23 december a.s. Registratie kan achterwege blijven als bij de vorige provinciale statenverkiezing een kandidatenlijst is ingediend onder dezelfde naam. Een voorbeeld ter verduidelijking.

Bij de vorige statenverkiezingen is in Noord-Holland een lijst uitgekomen onder de naam: Protestants Christelijke Combinatie (SGP-RPF). Wenst men aldaar nu onder een andere naam uit te komen, dan is registratie noodzakelijk.

WAARBORGSOMMEN

Ingevolge het eerste lid van artikel G15 van de Kieswet dient in elke kieskring vooraf een waarborgsom van ƒ 250, — te worden betaald. Deze bepaling geldt niet voor een lijst van een politieke groepering waarvan één of meer leden zitting hebben in de provinciale staten. Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen wordt de waarborgsom terugbetaald indien tenminste 75% van „de kiesdeler" is gehaald.

ACTIE BARNEVELD

Zoals vermeld in de vorige Banier is niet alleen het nummer van 6 november, doch ook dat van 20 november toegezonden aan een groot aantal van de Barneveldse leden-niet-abonnees. Wij hopen dat vele Barnevelders een kloek besluit zullen nemen en zich nu terstond aanmelden als abonnee op ons partij-orgaan De Banier.

ACTIE VEENENDAAL

Na Barneveld kwam Veenendaal in actie. Ook het bestuur van de Veenendaalse kiesvereniging kwam tot de ontdekking dat vele leden geen abonnee zijn. Op de valreep kwam de betreffende adreslijst op het partijbureau. Dientengevolge kon hiervan geen melding meer worden gemaakt in De Banier van 6 november j.l., , hoewel, dat nummer wel aan hen is toegezonden. Dus ook een aantal Veenendalers ontvangt hierbij hun tweede proefnummer. Juist in deze Banier is een interview opgenomen met een Veenendaler die liefst veertig jaar zitting heeft gehad (en nog heeft!) in het bestuur van de kiesvereniging, te weten de heer G. J. van Deelen. Wij hopen dat zoveel activiteit voor de SGP (van de heer Van Deelen) ook zal afstralen op alle Veenendaalse leden-niet-abonnees door zich nu ter­ stond aan te melden als abonnee op De Banier. De beginselen zijn het waard en bovendien steunt u daardoor de partijkas.

ACTIE WADDINXVEEN

Na Veenendaal komt Waddinxveen. De leden-niet-abonnees van de kiesvereniging van Waddinxveen ontvangen hierbij hun eerste proefnummer van De Banier. Wij hopen dat ook uit Waddinxveen straks vele nieuwe abonnees zullen komen. Welke plaats volgt nu op Waddinxveen. . . .?

J-Pijl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1986

De Banier | 20 Pagina's

40-Jarig jubileum

Bekijk de hele uitgave van donderdag 20 november 1986

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken