Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Begrotingsbehandeling in de  Staten van Zeeland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Begrotingsbehandeling in de Staten van Zeeland

6 minuten leestijd

Enkele indrukken, feiten en ervaringen van de SGP-fraktie

HET POLITIEKE KLIMAAT

Zo dicht voor de verkiezingen en bijna het einde van een verlengde zittingsperiode was het opvallend rustig tijdens de twee dagen durende zitting. Enig vuurwerk was er toen bijv. de fractievoorzitster van de PvdA nogal smalend reageerde op de bezwaren door SGP en RPF/GPV aangevoerd tegen de verlenging van het kinderopvangexperiment op kosten van de provincie. Gemakshalve werd door haar verondersteld dat standpunten van beide fracties identiek behoorden te zijn aan dat van de Christelijke Werkgeversbonden. Het kostte enige moeite om haar duidelijk te maken dat het CDA meer verwant is met deze werkgevers.

Uit gesprekken in de wandelgangen blijkt dan dat de persoonlijke opvattingen vaak wat minder progressief zijn dan de fractiestandpunten die voor de microfoon worden vertolkt.

De fracties van VVD en PvdA waren opvallend vriendelijk voor elkaar. Een voorteken in de richting van een nieuwe coalitie 2 CDA-2 VVD-2 PvdA? Door de VVD-fractie werd de bestuurskracht van deze coalitie geprezen. Door ons is opgemerkt dat een van de eerste daden van deze coalitie was geweest het afschaffen van het ambtsgebed.

De niet confessionele meerderheid liet zich ook spoedig kennen door haar aandrang tot democratisering van besturen in de sector volksgezondheid en ouderenbeleid. Met klem is door de fractie gewezen op landelijke wetgeving die in ontwikkeling is en gepleit is voor uitstel van beslissingen.

TERUGBLIK OP HET GEVOERDE BELEID

Het college van GS blikte in de begrotingsbrief achterom naar het gevoerde beleid en gaf zichzelf daarbij goede cijfers.

Onzerzijds is enerzijds gewezen op punten van overeenstemming als bijv.: sociaal-economisch beleid, milieubeleid en volksgezondheid. Anderzijds werd afstand genomen van de ongenuanceerde bevordering van recreatie en toerisme in onze provincie. Nog groter waren de tegenstellingen op beleidsterreinen als emancipatie en sociaal-cultureel werk. Het uitgangspunt voor de komende verkiezingen is voor de SGP-fractie: wederkeer tot Gods heilzame geboden.

MOTIES

Als middel om toekomstige gedeputeerden op de voorgrond te schuiven deze keer niet opvallend gebruikt. In een oude motie destijds door ons ook gesteund was aan het college opgedragen bij een eventuele fusie van energieproduktie te streven naar samenwerking met Brabant en Limburg. Deze fusie-besprekingen zijn door de raad van bestuur van de PZEM (met instemming van SGP) in verband met landelijke ontwikkelingen opgeschort.

Om zeer formele redenen werd nu door links (WD, PvdA, D'66) gepleit voor intrekking van deze oude CDAmotie. Naar onze mening speelde daarbij mee de wens om de deur naar Zuid-Holland open te krijgen. Daar is een grote antikernenergiegroepering en een sterke linkse inbreng. Voor onze fractie was dit aanleiding om niet mee te gaan met de nieuwe motie die alle deuren open stelde. Voor de Zeeuwen is een eigen produktiebedrijf erg belangrijk voor de werkgelegenheid. Wel zijn we van mening dat kernenergie een zaak is die nationale afweging vereist, daarvoor is ook gepleit.

Door alle fracties is een motie gesteund die bepleit de voor Zeeland gunstige uitkering voor onderhoud van zeeweringen in stand te houden. Ook wij zijn van mening dat beveiliging van ons land tegen de zee mede een nationale zaak is die niet alleen door onze kleine provincie kan worden opgebracht.

Daartoe min of meer uitgenodigd door de gedeputeerde van volksgezondheid en ouderenbeleid werd door ons een motie ingediend die beoogde meer geldmiddelen beschikbaar te stellen voor dit beleid. De motie is in overleg met medeindiener CDA ingetrokken nadat de gedeputeerde had toegezegd bij de noodzakelijke heroverweging volgend jaar ernstig rekening te houden met het gegeven dat de sterke vergrijzing meer geldmiddelen vraagt. Daarbij zal dan met name bezien worden om de geldstroom van bijv. sociaal-kultureel werk om te buigen naar het terrein van de ouderenzorg. In de discussie is er door ons op gewezen dat we het kabinet of de minister van WVC geen verwijten moeten maken maar zelf prioriteiten moesten stellen. Hoewel men ter linkerzijde niet afwijzend stond tegenover ons pleidooi koestert men daar toch nog te veel de heilige koeien van het, , welzijnswerk" die door het huidige kabinet niet ten onrechte voor een deel naar de slachtbank zijn verwezen.

ONTWIKKELINGS­ SAMENWERKING

Op de avond van de eerste begrotingszitting Was er een feestavond ter afsluiting van de Zeeuwse aktie voor Nepal. Door onze fractie is de avond niet opgeluisterd. We hebben de provinciale bijdrage voor dit onderwijs project niet afgewezen doch wel betreurd dat het ging om een , .neutrale" aktie. Immers onderwijs dat niet gepaard gaat met evangelie-verkondiging veroorzaakt een materialistische levenshouding die de huidige westerse mens kenmerkt, daarom dient hulpverlening altijd gecombineerd te gaan met het brengen van het evangehe.

Vervolg op pagina 12 Vervolg van pagina 11

Door de PvdA werd een pleidooi gevoerd voor bevordering van bewustwording op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking op kosten van de provincie. Door ons is daarop afwijzend gereageerd. Deze bewustwording, zo is door ons gesteld, kan al evenmin neutraal worden gebracht als het onderwijs in Nepal. Helaas bezitten we al meer provinciale instituten die op „neutrale" basis zich met volksopvoeding bezig houden. Het college heeft toegezegd om op deze zaak terug te komen.

RECREATIE, TOERISME EN PROVINCIALE WV

Over dit onderwerp is door ons geschreven in de schriftelijk ingediende algemene beschouwingen, gesproken bij de toelichting en repliek en tenslotte bij de voorstellen zelf. Door ons is naar voren gebracht dat het college zich veel te indringend bezig houdt met de promotie van het toerisme. Op kosten van de provincie worden in heel West-Europa beurzen bezocht en reclame gemaakt voor vakantie in onze provincie.

Het college stelde voor om de kosten van een basispakket van 12 personeelsleden bij de VVV voor rekening van de provincie te nemen. De fractie stemde tegen dit zware pakket, daarin gesteund door RPF/GPV en D'66.

Van de vele andere onderwerpen waarover gesproken is zij nog vermeld het onderzoek van het Instituut voor sociale geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam naar de rechtspositie van verpleegkundigen. Aan de betrokken gedeputeerde werd gevraagd bij zijn vele kontakten met ziekenhuisbesturen de discriminatie van verpleegkundigen met een „pro-life" opvatting ter sprake te brengen. Helaas ging deze in zijn beantwoording een zijpad op door te gaan spreken over gewetensbezwaarden werkzaam bij de kerncentrale en andere centrales. Op zo'n moment is de linkerkant van de zaal weer wakker en de zaak waar het om gaat kan dan beter naar een persoonlijk onderhoud worden verschoven.

Middelburg 12 november

W. P. Rentier

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 februari 1987

De Banier | 20 Pagina's

Begrotingsbehandeling in de  Staten van Zeeland

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 februari 1987

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken