Bekijk het origineel

Kort en bondig

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Kort en bondig

6 minuten leestijd

HERDENKINGEN

De herdenking van het zeventigjarig bestaan van de SGP hgt weer achter ons. Met genoegen denk ik terug aan de officiële herdenkingsbijeenkomst te Middelburg. Hetzelfde geldt van de druk bezochte jongerendag een week ervoor en van de regionale herdenking te Zwolle een dag erna. De toespraken bedoelden verootmoediging, bezinning en opwekking; waar verleden, heden en toekomst werden gehouden bij het licht van Gods Woord.

Wij hebben vele voorrechten in ons land. Wij mogen daaraan niet voorbijzien. Dat zou ondankbaar zijn. Wij mogen onszelf ook geen angst aanpraten om de ontwikkelingen om ons heen. Een martelaarsrol mogen wij onszelf niet aanmeten. Dat legt onze gezindte en ons spreken en optreden een strakke norm aan. De Heere regeert en in alles is immers Zijn hand. Maar tegelijk moeten wij vaststellen dat wij in hoogst ernstige tijden leven. De ontkerkelijking en de secularisatie hebben hun tienduizenden verslagen. Het besef van de zegenrijke betekenis en kracht van de normen en waarden, in Gods onfeilbare Woord voor de inrichting van de samenleving, raakt zo weg. Gods Woord staat helaas lang niet meer in het centrum van ons volksleven, zoals dat eertijds in onze nationaal-gereformeerde natie wel méér het geval was. De diepste oorzaak ligt hierin dat de mens zichzelf tot norm stelt en uitleeft en zich afkeert, steeds bruter en brutaler, van Gods geopenbaarde wil. Dan gaat het onontkoombaar mis en van kwaad tot erger. De SGP heeft hiertegen de jaren door stelling genomen. Het is verwoord dat God recht op een ieder heeft, er recht op heeft dat Hij wordt gehoorzaamd, ook door de overheid als Zijn dienares. Dat is natuurlijk in alle gebrek gebeurd. Dat betekent schuld en vergt verootmoediging. Maar het is toch niet onduidelijk gebeurd. Er werd gewaarschuwd dat onze natie niet ongestraft haar verleden kan verloochenen, de nationaal-gereformeerde beginselen niet mag verkwanselen in een honger naar macht en aanzien. Wat onze natie geldt, geldt ook onze partij. Het verwijt aan de confessionele partijen was en is dat zij zich te zeer inlieten, en dat tot vandaag toe, met het zoeken en vinden van compromissen bij principiële, onopgeefbare zaken. Er werd en wordt gevreesd dat de ernst van de zonde en het gewicht van de naderende eeuwigheid onvoldoende worden gepeild bij besluitvorming over wat in ons land wèl en niet kan of mag. Die spiegel moeten wij niet alleen andere partijen, maar bepaald ook onszelf voorhouden.

WOORD EN WET

Diverse partijen beraden zich op de toekomst. Voorbereidingen worden getroffen voor de negentiger jaren. Nota's worden afgescheiden, waarin vele concrete maatschappelijke vraagstukken aan de orde worden gesteld — en op zichzelf niet ten onrechte natuurlijk — maar waarin doorgaans wordt gezwegen over grondslagen en leidende principes. Maar de PvdA moet beseffen dat „Schuivende panelen" vergrendeld moeten zijn op vaste grondplaten. De VVD staat voor de taak „Liberaal bestek" te voorzien van deugdelijke en leesbare bouwtekeningen. Het CDA zal er achter komen dat een „Verantwoorde(lijke) samenleving" die niet is gegrondvest op Gods genadig Woord, geen grond van bestaan heeft. De regering moet blijvend worden voorgehouden dat er slechts Eén is, Die regeert, aan Wie alle aardse regeringen eens verantwoording zullen moeten afleggen. Opdat de stijl van pragmatiek eens wordt afgelegd, en niet langer wordt geregi­ streerd wat onder het volk aan behoefte leeft, maar wordt geregeerd naar vaste norm. Gods Woord heeft gezag op alle terreinen des levens. Dus ook in de politiek. Dat is het wezen van de staatkundig gereformeerde boodschap, die altijd en voor ieder wezenlijk en actueel is en blijft.

Een bekend CDA-er heeft eens gezegd: wij buigen niet naar Hnks, wij buigen niet naar rechts. Het CDA is daarna nogal eens door de rug gegaan. De SGP buigt wel, althans het is de diepste wens dat gebogen wordt en blijft worden. Niet naar links, niet naar rechts, maar voor en onder God - vanwege verbrokenheid om de zonden en de breuk van land en volk; vanwege eigen zonden, ongeloof en tekortkomingen ook - , voor en onder Woord en Wet. In verwondering om, ook in verlegenheid om Zijn gunst en zegen en om Zijn daden. Hoe onze achtereenvolgende landelijke vertegenwoordigers daaraan gestalte hebben proberen te geven, wordt weergegeven in het jubileumboek , , Woord en Wet". Het is ongetwijfeld een mooi moment geweest, toen onze partijvoorzitter dat boek mocht ontvangen. Het zal zijn weg wel vinden.

De media hebben overvloedig aandacht besteed aan het jubileum van de SGP. Soms hield je je hart wel vast bij bepaalde weergaven, duidingen en conclusies. Het is blijkbaar in toenemende mate moeilijk verantwoord over het voetlicht te krijgen wat de SGP ten diepste beweegt, hoe de standpunten liggen. Het zal in het menselijke vlak een opdracht gaan zijn ons in te spannen om in getrouwheid aan ons staatkundig gereformeerde beginsel de ander en andersdenkenden inzicht daarin te geven. De klomp goud van onze in de HeiUge Schrift vervatte beginselen moeten steeds weer worden omgesmeed tot de pasmunt van de tijd. Goud moet daarbij wel goud blijven en mag niet worden gemengd met lagere metalen. Daarbij hebben wij elkaar nodig; jong en oud, schouder aan schouder. Ik mag tot dat laatste wel blijven opwekken!

NIEUWE FRACTIEMEDEWERKER

In de vacature D, A. Roozemond werd dezer dagen benoemd de heer drs. J. J.

Verboom uit Scheveningen. Hij heeft geschiedenis gestudeerd en hoopt over twee weken een tweede studie af te ronden te Leiden. Dat doctoraal examen behelst de afsluiting van een studie naar internationaal-rechtelijke verhoudingen en verdragen. Zo schreef hij een studie over de plaats en waardering van huwelijk en gezin in het internationale (verdrags-)recht. Namens fractie en partij wens ik hem een gezegende tijd toe. De SGP stelt zich ten doel de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in ons land (artikel 2 beginselprogram). Ook fractiemedewerkers zijn daarbij middellijkerwijs nodig. Ook zij mogen daaraan meewerken, zij het wat op de achtergrond. Van harte wijsheid van Boven toegewenst, zo wens ik hem toe.

ONDERSCHEIDINGEN

Zojuist ben ik thuisgekomen van twee plechtigheden. In Middelharnis kreeg wethouder J.H. Koppelaar en in Krimpen aan de IJssel raadslid W. P. Vermeulen een ridderorde. Zij werden benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Laatstgenoemde werkt enkele dagen per week voor mij en de fractie in Den Haag. De heer Van Dis was op het gemeentehuis namens de fractie getuige. Ikzelf was in Middelharnis, maar kon even later onze medewerker ook feliciteren. Ook op deze plaats wil ik dat doen en hem Gods onmisbare zegen toewensen.

29 april 1988

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1988

De Banier | 20 Pagina's

Kort en bondig

Bekijk de hele uitgave van donderdag 5 mei 1988

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken