Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

9 minuten leestijd

te houden D. V. op zaterdag 25 februari 1989 in de Jaarbeurs-Congreszaal, Jaarbeursplein te Utrecht, telefoon 030-954521.

AANVANG 10.00 UUR PRECIES.

De Jaarbeurs-Congreszaal is vanaf het Centraal Station via een overdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te bereiken. Men behoeft dus niet het station te verlaten.

Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de Croeselaan.

Attentie!

1. De leden wordt verzocht de plaatsen bestemd voor de afgevaardigden NIET te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereserveerde deel van de zaal zitten hebben geen stemrecht! 2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgerechtigde afgevaardigden te zenden, die elk voorzien moeten zijn van een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kiesvereniging, die aan haar financiële verplichtingen aan de partij heeft voldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen (art. 7 lid b van de Statuten). De afgevaardigden moeten vooraf de presentielijst tekenen en hun volledig ingevulde stembiljetten in de kist doen, welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt. 3. Elk lid van de partij heeft toegang, mits voorzien van een geldige toegangskaart. 4. De plaatsen in de loge zijn uitsluitend bestemd voor houders van speciale toegangskaarten. 5. leder boude zich aan de aanwijzingen der regelingscommissie. In de zaal wordt NIET gerookt. 6. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een broodmaaltijd worden aangeboden. De kosten van deze maaltijd bedragen ± f 20, - per persoon. Indien enigszins mogelijk zagen wij gaarne dat u dit bedrag extra in de collectezak deponeerde.

AGENDA

1. Opening. 2. Telegram aan H.M. de Koningin. 3. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. 4. Rede van Ir. B. J. van der Vlies, voorzitter van de Tweede Kamerfractie. 5. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 27 februari 1988 (zie "De Banier" d.d. 24 maart 1988). 6. Ingekomen stukken. 7. Benoeming leden stembureau. 8. Jaarverslag van de partijsecretaris over 1988. 9. Mededelingen van het Hoofdbestuur. 10. Mededelingen van het partijbureau. 11. Collecte. 12. Gebed voor de maaltijd. Pauze 13. Gebed na de maaltijd. 14. Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur en eerste kandidaat Tweede Kamerverkiezingen. 15. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1988. 16. Verslag controlecommissie en benoeming nieuwe controlecommissie. 17. Voorstellen van het Hoofdbestuur. 18. Voorstellen van kiesverenigingen. 19. Rondvraag. (Vragen kunnen worden ingeleverd bij het Hoofdbestuur vóór de pauze.) 20. Collecte. 21. Slotwoord door ds. C. Harinck. 22. Sluiting.

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde partij Ds. D. Slagboom, voorzitter C. G. Boender, secretaris

Verkiezing leden Hoofdbestuur

Aan de beurt van aftreden zijn: ds. J. van der Haar (niet herkiesbaar); ds. C. Harinck (wel herkiesbaar); ds. D. Slagboom (wel herkiesbaar).

Als kandidaten zijn gesteld:

In de vacature-ds. Van der Haar

1. ds. D. J. Budding te Elspeet, 44 jaar, Ned. Hervormd predikant; 2. ds. H. Zweistra te Maartensdijk, 38 jaar, Ned. Hervormd predikant.

tegenover ds. Harinck

ds. M. Golverdingen te Slikkerveer, 47 jaar, predikant Ger. Gemeenten;

tegenover ds. Slagboom

ds. A. van Heteren te Werkendam, 37 jaar, Chr. Geref. predikant.

Verkiezing eerste kandidaat Tweede Kamerverkiezingen

Ingevolge lid c van artikel 17 van het Algemeen Reglement wijst de Algemene Vergadering in het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin vermoedelijk Tweede Kamerverkiezingen zullen worden gehouden, bij vrije stemming, de kandidaat aan die als eerste op de betreffende kandidatenlijst zal voorkomen.

Het Hoofdbestuur is bevoegd, tezamen met de Raad van Advies, een voordracht te doen.

Voorgesteld wordt Ir. B. J. van der Vlies te Maartensdijk, lid van de Tweede Kamer.

Voorstellen van het Hoofdbestuur

1 Voorstel tot vaststelling van de bijdrage voor de partijkas voor het jaar 1989 op grond van de volgende door het Hoofdbestuur vastgestelde begroting Begroting voor de partijkas voor het jaar 1989

(tussen haakjes staan de bedragen van de begroting voor het jaar 1988) 1. lasten partijbureau f 95.000 (/' 90.000) 2. bijdrage studiecentrum f 99.000 (f 78.000) 3. bijdrage voodichtings-en vormingscentrum f 85.000 (f 82.000) 4. bijdrage jongerenorganisatie (LVSGS) f 72.000 (f 72.000) 5. bestuurs-envergaderkosten f 30.000 (f 25.000) 6. dotatie verkiezingsfonds f 23.000 (f 22.000) 7. te ontvangen renten totaal f 404.000 (f 369.000) f 60.000 (f 60.000) f 344.000 (/ 309.000) Op basis van 23.000 leden is dit f 15-per lid. Voorgesteld wordt de ledenbijdrage voor 1989 vast te stellen op f 15-per lid.

Toelichting bijdrage studiecentrum

totale lasten f252.000 (/212.000) totale baten f 43.000 (f 33.000) te verwachten subsidie ten laste van de partijkas f 209.000 (f 179.000) f 110.000 (f 101.000) / 99.000 (f 78.000) De toeneming van het saldo van de lasten en baten met f 30.000 is voornamelijk ontstaan door hogere personeelskosten. Deze zijn gestegen van f 102.000 naar f 122.000.

Toelichting bijdrage voorlichtings-en vormingscentrum

totale lasten f150.000 (f145.000) te verwachten subsidié f 65.000 (f 63.000) ten laste van de partijkas f 85.000 (f 82.000)

Toelichting bijdrage jongerenorganisatie (LVSGS)

totale lasten f247.000 (/172.000) totale baten f 83.000 (f 33.000) te verwachten subsidie te laste van de partijkas f 164.000 (f 139.000) f 92.000 (f 67.000) f 72.000 (f 72.000)

II Voorstel tot opneming van een geschillenartikel in het Algemeen Reglement

Artikel 20 GESCHILLEN

a. Dit artikel is van toepassing op geschillen voor de behandeling waarvan niet elders in dit reglement een bijzondere regeling is gegeven.

b. Van een geschil in een plaatselijke kiesvereniging wordt door het bestuur van de kiesvereniging dan wel door tenminste een derde deel van het aantal leden onverwijld schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur van de betreffende provinciale vereniging, doch, in geval de kiesvereniging is aangesloten bij een statenkringvereniging, aan het bestuur van de betreffende statenkringvereniging.

c. Ingeval de kiesvereniging niet is aangesloten bij een statenkringvereniging beleggen twee afgevaardigden, aan te wijzen door en uit het bestuur van de provinciale vereniging, in overleg met het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging, binnen drie maanden nadat het geschil ter kennis is gebracht, een ledenvergadering van de kiesvereniging teneinde te beproeven het geschil tot een oplossing te brengen. Door de afgevaardigden wordt binnen een maand na de ledenvergadering een gedagtekend en mede door de partijen tussen wie het geschil is gerezen ondertekend rapport samengesteld en aan het bestuur van de provinciale vereniging en van de plaatselijke kiesvereniging gezonden.

d. Ingeval de kiesvereniging is aangesloten bij een statenkringvereniging vindt de behandeling van het geschil plaats overeenkomstig lid c, met dien verstande dat voor de provinciale vereniging wordt gelezen: de statenkringvereniging. Indien het geschil niet tot een oplossing is gebracht, doet het bestuur van de statenkringvereniging daarvan binnen een maand, na de dagtekening van het in lid c. bedoelde rapport onder medezending van dit rapport, mededeling aan het bestuur van de provinciale vereniging. De behandeling door het bestuur van de provinciale vereniging vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in lid c.

c. Wordt een geschil door het bestuur van de provinciale vereniging niet tot een oplossing gebracht dan wordt het geschil door de afgevaardigden van dit bestuur binnen zes maanden na de dagtekening van het in lid c. bedoelde rapport onder medezending van dit rapport schriftelijk voorgelegd aan het hoofdbestuur, dat zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes maanden, een bindende uitspraak doet.

f. Een geschil, gerezen binnen een statenkringvereniging, wordt door het bestuur dan wel door tenminste een derde deel van het aantal aangesloten kiesverenigingen schriftelijk ter kennis van het bestuur van de provinciale vereniging gebracht en wordt behandeld overeenkomstig het bepaalde in lid c, met dien verstande dat daar waar sprake is van de (plaatselijke) kiesvereniging wordt gelezen: de statenkringvereniging. Wordt een geschil door het bestuur van de provinciale vereniging niet tot een oplossing gebracht dan wordt het geschil door de afgevaardigden van dit bestuur binnen zes maanden na aanmelding van het geschil bij het bestuur van de provinciale vereniging, onder medezending van het rapport, voorgelegd aan het hoofdbestuur dat zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes maanden, een bindende uitspraak doet.

g. Een geschil, gerezen binnen een provinciale vereniging, wordt door het bestuur dan wel door tenminste een derde deel van het aantal aangesloten kiesverenigingen schriftelijk ter kennis van het hoofdbestuur gebracht, dat zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zes maanden, een bindende uitspraak doet.

h. Wanneer in enige instantie een geschil wordt behandeld, worden partijen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze schriftelijk en/of mondeling voor te dragen.

Vervolg op pagina 16 Vervolg van pagina 15

i. Van schriftelijke stukken of mondelinge verklaringen zal alleen gebruik worden gemaakt voor zover partijen in de gelegenheid zijn gesteld van die stukken kennis te nemen en het afleggen van mondelinge verklaringen bij te wonen.

j. Het is personen, betrokken bij de behandeling van geschillen, verboden enig feit omtrent een aanhangig geschil, enige wetenschap omtrent de behandeling van een geschil en voorts al hetgeen hun vertrouwelijk ter kennis is gekomen, te openbaren.

Het huidige artikel 20 wordt dan 21.

III Voorstel tot wijziging van het Algemeen Reglement

Voorgesteld wordt lid d van artikel 18 aan te vullen met de woorden , , met vermelding van de aantallen plaatselijke kiesverenigingen die de desbetreffende kandidaten hebben genoemd."

Toelichting. Door deze aanvulling is betreffende kandidaatstelling voor de Provinciale Statenverkiezingen hetzelfde vermeld als betreffende de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen is opgenomen in lid g van artikel 17.

VOORSTELLEN VAN KIESVERENIGINGEN

I Genemuiden en Wijk en Aalburg stellen voor aan artikel 18 van de Statuten een lid d toe te voegen dat als volgt luidt:

"Wijzigingen in het Program van beginselen kunnen door de algemene of huishoudelijke vergadering worden aangebracht bij een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid c".

Preadvies Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur raadt aanneming van dit voorstel aan, doch stelt voor in de Statuten een artikel 18 op te nemen dat als volgt luidt:

Wijziging Program van beginselen.

a. Wijzigingen in dit Program van beginselen kunnen door de algemene of huishoudelijke vergadering worden aangebracht bij een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid c. b. een voorstel tot wijziging dient op de agenda te zijn vermeld.

De huidige artikelen 18 en 19 worden dan artikel 19 en 20.

II Loenen aan de Vecht en IJsselmuiden stellen voor om in de eerste zin van lid a van artikel 5 van de Statuten het woord "zij" te wijzigen in "die mannen".

Preadvies Hoofdbestuur. Het Hoofdbestuur ontraadt aanneming van dit voorstel daar immers besloten is eerst over te gaan tot vaststelling van het Program van beginselen.

Opgemerkt wordt dat ingevolge lid b van artikel 17 van de Statuten wijzigingen slechts kunnen worden aangebracht bij een meerderheid van tenminste tweederde van het aantal stemmen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1989

De Banier | 20 Pagina's

Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 26 januari 1989

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken