Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarverslag van de partijpenningmeester over het jaar 1990

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarverslag van de partijpenningmeester over het jaar 1990

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

BLIK TERUG

Een jaar geleden begon ik mijn jaarverslag over 1989 met vermelding van het feit dat 1989 in meerdere opzichten een zeer bewogen jaar was geweest. Internationaal was er sprake van een verbetering. Geen mens had toen kunnen verwachten dat zo snel in 1990 die verbetering zou wijzigen in een verslechtering.

Intussen is medio januari 1991 de maanden gevreesde oorlog in het Midden-oosten in alle hevigheid losgebarsten. Hoe zal deze oorlog aflopen? Zal het een Derde Wereldoorlog worden? En hoe zal het gaan met het volk Israël, dat thans in het middelpunt van de wereldbelangstelling staat? De Heere regeert, Zijn raad zal bestaan!

Dat onze schuilplaats zal mogen zijn die wij vinden in Psalm 91: „Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen."

VERKIEZINGEN

In mijn jaarverslag over het jaar 1989 mocht ik een aantal gegevens vermelden inzake de in dat jaar gehouden Europese Verkiezingen en Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan vijf ton was toen voor die twee verkiezingen tezamen ten laste van de partijkas gekomen.

Het jaar 1990 geeft een geheel ander beeld. In dat jaar zijn de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De propagandakosten daarvoor kwamen ten laste van de kiesverenigingen en dus niet ten laste van de partijkas.

Nu staan wij aan de vooravond van Deo Volente op 6 maart 1991 te houden Provinciale Statenverkiezingen. De verkiezingskosten daarvan zullen vrijwel geheel ten laste van de partijkas komen en ongeveer twee ton bedragen. De daarvoor geplande giftenactie is nog in volle gang. De stand van het Verkiezingsfonds bedraagt thans ƒ 125.000, -. Wij vertrouwen er op dat het ontbrekende bedrag spoedig zal worden ontvangen!

LEDENTAL EN LEDENBIJDRAGE

Het aantal leden steeg in 1990 van 22.938 naar 23.062. Wij zijn nu dus de grens van 23.000 gepasseerd. Dank aan de vele kiesverenigingen die actief zijn geweest met ledenwerving. Er kwamen weer enkele honderden nieuwe leden bij. Daartegenover staat een ledenverlies, vrijwel geheel door overlijden. Met klem wekken wij alle leden op te pogen nieuwe leden te winnen. De beginselen zijn het waard om daar tijd aan te besteden.

Daar in beide jaren 1989 en 1990 de ledenbijdrage ƒ 15, — per lid bedroeg vertoonde deze bijdrage in totaal geen grote stijging. Ultimo 1989 was aan ledenbijdragen over dat jaar nog 7, 2% te vorderen. De overeenkomstige vordering bedroeg ultimo 1990 7, 8%. Hieruit blijkt dat de achterstand bij de afdracht door de betreffende penningmeesters iets groter was geworden. Ultimo 1990 was aan ledenbijdragen nog te vorderen bijna ƒ 27.000, -. Verreweg het grootste deel hiervan is intussen voldaan.

PARTIJBUREAU

Voor het jaar 1990 waren de lasten van het Partijbureau begroot op ƒ 145.000, -. De lasten bedroegen ruim ƒ 132.000, -. Op 1 maart 1990 trad de heer D. Nieuwenhuis uit Hoofddorp in dienst als Hoofd Partijbureau. De samenwerking tussen hem en het Hoofdbestuur alsmede tussen hem en ondergetekende is voortreffelijk. Het hoofdbestuursbesluit hem op deze belangrijke post te benoemen bleek een goed besluit te zijn geweest.

STICHTING STUDIECENTRUM

De lasten van het Studiecentrum waren voor het jaar 1990 begroot op ƒ278.000, -. De uitkomst bedraagt bijna ƒ 243.000, -. Het ten laste van de partijkas hiervan komende bedrag was begroot op ƒ 104.000, -. De uitkomst hiervan bedraagt bijna ƒ81.000, -. De lagere uitkomst is voornamelijk ontstaan door een vacature, die intussen is vervuld.

STICHTING VOORLICHTINGS- EN VORMINGSCENTRUM

De lasten van het Voorlichtings- en

Vormingscentrum waren voor het jaar 1990 begroot op ƒ 155.000, -. De uitkomst bedraagt bijna ƒ118.000, -. Het ten laste van de partijkas hiervan komende bedrag was begroot op ƒ 75.000, -. De uitkomst hiervan bedraagt bijna ƒ 35.000, -. Ook hier is de lagere uitkomst het gevolg van een onderbezetting. Maatregelen zijn intussen genomen om in 1991 deze onderbezetting te laten verdwijnen.

JONGERENORGANISATIE

De lasten van de Jongerenorganisatie waren begroot op ƒ 276.000, -. De uitkomst bedraagt bijna ƒ 291.000, -. Het ten laste van de partijkas hiervan komende bedrag was begroot op ƒ 72.000, -. De uitkomst daarvan bedraagt bijna ƒ 77.000, -. In tegenstelling tot bij de beide stichtingen is hier sprake van een overschrijding, voornamelijk als gevolg van de aanzienlijke toeneming van het aantal bij deze organisatie ingeschreven jongeren.

PARTIJORGAAN DE BANIER

De lasten van het partij orgaan hebben in 1990 bedragen ruim ƒ 229.000, -; de baten bedroegen bijna ƒ 220.000, -. Was er in 1989 nog sprake van een voordelig saldo van rond ƒ 6.000, -, thans moet een nadelig saldo worden gemeld van rond ƒ 9.000, -. Dit betekent dus een financiële achteruitgang op de exploitatierekening van De Banier met rond ƒ 15.000, -.

Onze geachte hoofdredacteur deed in De Banier van 24 januari 1991 een dringend beroep op alle abonnees nieuwe abonnees te winnen. Hij stelde met verbijstering vast dat slechts 20% van de leden abonnee is en voegde daaraan toe: „Vrienden, moet dat zo? Moet dat zo blijven? " Hij vroeg met klem daar spoedig verandering in aan te brengen. Het antwoord is nu aan u, leden van de partij! Het Partijbureau is te allen tijde bereid u hiervoor gratis exemplaren van De Banier toe te zenden.

Tegenover het nadelig saldo op deze rekening van rond ƒ9.000, - staat een bedrag aan overbetalingen van bijna ƒ 33.000, -. Dit bedrag is niet gegeven door leden die geen abonnee zijn, doch door leden die wel abonnee zijn. De abonnementsprijs bedraagt sedert jaren slechts twintig gulden per halfjaar. Deze prijs willen wij gaarne handhaven. Door een flinke toeneming van het aantal abonnees kan met deze abonnementsprijs in 1991 weer een sluitende rekening worden gekregen. Het antwoord is nu aan u!

GIFTEN EN BIJDRAGEN

In 1990 kwamen, zoals vermeld, geen verkiezingskosten ten laste van de partijkas. Er werd daarom in dat jaar ook géén giftenactie gehouden. Toch mocht ondergetekende in 1990 weer heel wat giften ontvangen en wel tot een bedrag van ruim ƒ 24.000, -.

BLIK VOORUIT

Het doet mij een genoegen u vandaag voor het jaar 1991 een sluitende begroting te kunnen aanbieden, dankzij het besluit van de vorige Algemene Vergadering de ledenbijdrage voor de partijkas met ingang van het jaar 1991 vast te stellen op ƒ 17, 50 per hd.

In de agenda voor deze vergadering ziet u dat de partijbijdrage voor het jaar 1991 is begroot op ƒ 402.000, welk bedrag gelijk is aan het saldo van de begrote lasten en de begrote baten. De opmerkzame lezer van deze agenda heeft daarbij kunnen constateren dat het totaalbedrag dat aan overheidssubsidies wordt verwacht voor het Studiecentrum, het Voorlichtings- en Vormingscentrum en de Jongerenorganisatie tezamen maar liefst ƒ 417.000, - bedraagt. Dit betekent dus dat zonder overheidssubsidies de ledenbijdrage voor de partijkas meer dan het dubbele zou moeten zijn dan thans het geval is. Ik wil daar met grote klem op wijzen!

SLOT

Zowel dit jaarverslag als de jaarrekening over 1990 zullen worden opgenomen in de eerstkomende Banier. Een ieder die daar vragen over heeft kan zich te allen tijde wenden tot ondergetekende. Moge de Heere ons ook in het nieuwe partij-jaar nabij zijn met Zijn gunst, zowel persoonlijk als voor de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Utrecht, 23 februari 1991

J. Pijl

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1991

De Banier | 20 Pagina's

Jaarverslag van de partijpenningmeester over het jaar 1990

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 maart 1991

De Banier | 20 Pagina's