Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

4 minuten leestijd

te houden D.V. op zaterdag 29 februari 1992 in de Jaarbeurs-C; ongrcszaal, Jaarbcursplcin te Utreclit, telefoon 030-95 5-i 21. Aanvang: 10.00 uur precies.

DeJaarbeurs-< ", ongreszaal isvanaf liet (Centraal Station via een cnerdekte luchtbrug in ongeveer 3 minuten te berciken. Men behoeft dus niet het station te \'erlaten. Auto's kan men parkeren op het parkeerterrein aan de CYoeselaan.

Attentie!

1. De leden wordt \'erz()clit de plaatsen liestemd \'Oor de afge\aardigden NIK'i' te bezetten. De afgevaardigden v\()rdt \crzocht de plaatsen bestemd \()orde gcnodigden NIET te bezetten. Afgevaardigden die niet in het gereser\'eerde deel van de zaal zitten hebben geen stemrecht!

2. Elke kiesvereniging heeft het recht om twee stemgcrcchtigde atge\'aardigden te zenden, die elk \-oorzien moeten zijn ^an een gekleurde kaart. Alleen de twee afgevaardigden van elke plaatselijke kies\ereniging, die aan liaar financiële verplichtingen aan de partij lieeft \'oldaan, hebben het recht aan de besprekingen en stemmingen deel te nemen. (art. 7 lid b'i'an de Statuten).

3. De afgevaardigden moeten \'ooraf eerst de presentielijst invullen in duidelijk leesbaar schrift en daarna hun volledig ingevulde stemliiljetten in de ki.st doen, welke zich bij de presentielijst in de hal bevindt.

4. Elk lid van de partij heeft toegang, mits \oorzicn van een geldige toegangskaan.

5. Ieder boude zich aan de aanwijzingen van de regelingscommissie. In de zaal wordt NIET gerookt.

6. In de pauze zal u ten laste van de partijkas een broodmaaltijd worden aangeboden.

AGENDA

1. 2. 3. 4.5.6. ^. 8. 9. 10. 11. 12. 13.14. 15. 16.1"^. 18.19. 20. 21.Opening Telegram aan H.M. de Koningin. Zingen van de coupletten 1 en 6 van ons volkslied. Rede van ir. B. J. van der Vlies, voorzitter van de Tweede Kamerfractie.Verslag van de Algemene vergadering, d.d. 23 febr. 1991 (zie „De Banier" d.d. 18 april 1991). Ingekomen stukken. Benoeming leden stembureau. Jaar\'erslag van de partijsecretaris over 1991. Mededelingen van het Hoofdbestuur. Mededelingen van het Partijbureau. Collecte.Gebed voor de maaltijd, (iebed na de maaltijd. LUtslag verkiezing leden Hoofdbestuur. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1991. Verslag controlecomissie en benoeming nieuwe controlecommissie.Voorstel van het Hoofdbestuur (zie hierna). Rondvraag. Vragen kunnen worden ingeleverd bij het Hoofdbestuur vóór de pauze. Collecte. Slotwoord door ds. C. Harinck. Sluiting.

Het Hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Ds. D. Slagboom, voorzitter. C. G. Boender, secretaris.

Ds. D. Slagboom, C. G. Boender, Voorstel tot vaststelling van de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1993

Begroting van de partijkas voor het jaar 1992 (tussen haakjes staan de bedragen van de begroting voor1991)

lasten partijbureau bijdrage studiecentrum bijdrage voorlichtings- en vormingscentrum bijdrage jongeren organisatie (LVSGS)bestuurs- en vergaderkosten ƒ dotatie verkiezingsfonds ƒ/ 168.000-(ƒ151.000, -) /109.000, -(/ 118.000, -)/ 82.000, -(ƒ 83000, -)/ 65.000, -(/ 35.000, -( ƒ 23.000, -( ƒ56.000, -) 35.000, -) 23.000, -)rentebatenƒ 482.000, - ( ƒ 466.000, -) ƒ 80.000.-(ƒ 64.000, -)/ 402.000, - (/ 402.000, -) ledenbijdrage t.b.v. partijkas (17, 50/lid) ƒ 402.000, - ( ƒ 402.000, -)Toelichtingen bijdrage studiecentrum: totale lasten totale batenoverheidssubsidieten laste van de partijkas bijdrage voorlichtings- en vormingscentrum: totale lasten overheidssubsidieƒ 311.000, -( ƒ 298.000, -) ƒ 46.000, -(/ 48.000, -)ƒ 265.000, - (ƒ 250.000, -) ƒ 156.000, -(ƒ132.000, -)ƒ 109.000, -( ƒ 118.000, -)ƒ 189.000, -(ƒ163.000, -) ƒ 107.000, -(ƒ 80.000, -)ten laste van de partijkas ƒ 82.000, -(ƒ 83000, -)bijdrage jongerenorganisatie (LVSGS): totale lasten totale batenoverheidssubsidieƒ 327.000, - (ƒ 374.000, -) ƒ 101.000, -(ƒ 113.000, -)ƒ 226.000, -(ƒ 261.000, -) ƒ l6l.000, -(ƒ 205.000, -)

ten laste van de partijkas ƒ 65.000, -(ƒ 56.000, -) Op grond van deze begroting stelt het Hoofdbestuur voor, de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1993 te handhaven op ƒ 17, 50 per lid.

VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR

Aftredend en herkiesbaar zijn: A. de Boer, Twello, 44 jaar, lid Gereformeerde Gemeenten; drs. M. Burggraaf, Ede, 50 jaar, lid Ned. Hervormde kerk.

Als respectievelijke tegenkandidaten zijn aangewezen: 1. drs. H. Lenselink, Leusden, 40 jaar, lid Gereformeerde Gemeenten, van beroep leraar; 2. drs. H. G. Leertouwer, Krimpen aan den IJssel, 43 jaar, lid Ned. Hervormde kerk, van beroep leraar, lid van de gemeenteraad.

Aftredend en niet herkiesbaar (in verband met zijn vele andere werkzaamheden) is ir. M. Houtman.

De kandidaten in deze vacature zijn: 1. mr. A. van Stuijvenberg, Veenendaal, 41 jaar, lid Gereformeerde Gemeenten, van beroep juridisch adviseur, hoofdbestuurslid van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU); 2. L. M. Verhoeks, Barneveld, 53 jaar, lid van de Gereformeerde Gemeenten, wethouder

In verband met zijn vele ambtelijke werkzaamheden treedt ds. C. Harinck tussentijds af. De kandidaten in deze vacature zullen nader worden bekendgemaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 1992

De Banier | 20 Pagina's

Algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 januari 1992

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken