Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 29 februari 1992 te Utrecht.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 29 februari 1992 te Utrecht.

17 minuten leestijd

Opening

De D.Slagboom opent als voorzitter om 1 (), ()() uur de vergadering. Hij verzoekt te zingen Psalm 123 het eerste vers en gaat voor in gebed.

Hij heet alle ruim duizend aanwezigen hartelijk welkom en spreekt zijn blijdschap er over uit dat zo vele jongeren in ons midden zijn.

Hij deelt voorts mede dat drie hoofdbestuursleden absent zijn: ds. Harinck, die vanmorgen niet aanwezig kan zijn, maar de middagvergadering wel hoopt bij te wonen, ds. De Jong, die wegens een ongelukkige val niet present is en tenslotte de heer Scholten, die vanwege een begrafenis niet kan komen.

Vervolgens leest de voorzitter Psalm 123. Hij wen.st de vergadering toe dat onze ogen op de Heere onze Ciod mogen zijn, totdat Hij ons genadig zij, zoals in deze Psalm staat. Doch ook de bede uit deze Psalm: "Wees ons genadig, o Heere", wenst hij alle aanwezigen toe.

Hierna herdenkt hij ds. Abma, die op 2 januari jl. is overleden en die zulk een grote plaats in onze partij heeft ingenomen. Vele jaren heeft hij als partijvoorzitter de Algemene Vergaderingen mogen leiden.

Ook memoreert ds. Slagboom het kort geleden overlijden van ds. Veldjesgraaf \'an wiens hand onderscheidene meditaties in De Banier zijn verschenen.

Tenslotte geeft de voorzitter in zijn openingswoord de volgende verklaring van het Hoofdbestuur.

Verklaring van het hoofdbestuur

et Hoofdbestuur heeft zich bezonnen op een verklaring over het feit dat enkele vrouwelijke leden op deze vergadering aanwezig zijn.

Een vrouwelijk lid heeft op een ongebruikelijke wijze een toegangskaart voor deze Algemene Vergadering geëist en ook gekregen. Het Hoofdbestuur heeft tevergeefs op haar een appèl gedaan af te zien van bijwoning van deze vergadering.

Het Hoofdbestuur zal zich opnieuw beraden over de plaats \'an vrouwen binnen onze partij, om daarbij te komen tot een duidelijke afgrenzing van de betrokkenheid van vrouwen.

Het Hoofdbestuur zal zo spoedig mogelijk de partij mededeling doen over de uitkomst van dit beraad. Naar aanleiding van de aanwezigheid van vrouwen op deze vergadering is er bij meerderen een drang tot ageren; enkelen hebben dit reeds gedaan.

Het Hoofdbestuur doet een dringend beroep op alle aanwezigen zich betreffende deze zaak waardig te gedragen.

Reacties op de aanwezigheid van vrouwen staat het Hoofdbestuur tijdens deze vergadering pertinent niet toe opdat de naam des Heeren niet gelasterd worde, maar veeleer geëerd.

Na deze verklaring verzoekt de voorzitter de aanwezigen te zingen het eerste vers van Psalm 25.

Telegram aan H.M. de koningin

e voorzitter stelt voor, het volgende telegram te zenden aan Hare Majesteit de Koningin met welk voorstel de vergadering instemt.

De Staatkundig (iereformeerde Partij, in Algemene Vergadering te Utrecht in de Jaarbeurs-Congreszaal bijeen, biedt Uwe Majesteit haar eerbiedige hulde en aanhankelijkheid en bidt U toe Uw hoge taak in deze tijd van diep verval in gebondenheid aan Gods Woord en Wet te mogen vervullen daar in het onderhouden van Ciods geboden grote loon ligt.

Zij wenst voorts U en Uw Koninklijk Huis Gods onmisbare Zegen toe.

Na het voorlezen van het telegram zingt de vergadering staande de coupletten 1 en 6 van ons Volkslied.

Van de Dienst van het Koninklijk Huis wordt tijdens de vergadering het volgende telegram ontvangen.

In opdracht van Hare Majesteit de Koningin breng ik u haar oprechte dank over voor uw telegram van heden, 29 februari 1992, ter gelegenheid van uw Algemene Vergadering en voor de gevoelens van aanhankelijkheid zoals daarin tot uitdrukking gebracht.

de adjudant van Hare Majesteit de Koningin, Itkl. L.J.B.M.Jespers.

Rede van ir. Van der Vlies

De heer Van der Vlies spreekt als voorzitter van onze Tweede Kamerfractie de partijregetiteld; TEN SCHILD GE- Na het uitspreken van deze rede dankt de voorzitter de heer Van der Vlies voor deze Partijrede. Op de vraag van de voorzitter aan de heer Van der Vlies of hij deze rede belangeloos ter beschikking stelt, antwoordt de heer Van der Vlies bevestigend.

Aangezien deze Partijrede voor een ieder te koop is wordt deze niet in De Banier opgenomen.

enoeming leden stembureau

De voorzitter deelt mede dat de volgende personen door het Hoofdbestuur als lid zijn benoemd: 1. C. Bremmer te Gouda; 2. C. van Dijk te Houten; 3. J. Haalboom te Ederveen; 4. W. vd. Hoeven te Gouda; 5. H. van Huffelen te Maasdam; 6. J. Jansen te Huizen; 7. A. Lok te Doornspijk; 8. W. Mauritz te Huizen; 9. R. van Ommeren te Ederveen; 10. H. Smit te Elburg; 11. T. Vogel te Houten; 12. J. van Wingerden te Maasdam.

Als voorzitter is door het Hoofdbestuur benoemd B. Kok te Schoonhoven.

Allen nemen hun benoeming aan.

Hierna verzoekt de voorzitter de vergadering te zingen Psalm 84 vers 5; hetgeen vervolgens geschiedt.

Ingekomen stukken

De voorzitter deelt mede dat bericht van verhindering deze vergadering bij te wonen, IS ontvangen van de burgemeesters De Jonge, Markusse, Van Putten en Van Voorden.

e voorzitter deelt mede dat dit verslag is opgenomen in De Banier van 18 april 1991. De voorzitter vraagt wie opmerkingen heeft over dit verslag.

Daar geen opmerkingen worden gemaakt keurt de vergadering dit verslag goed waarna het wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

De voorzitter dankt degene die dit verslag heeft geschreven.

Mededeling van het hoofdbestuur

De voorzitter doet de volgende mededeling.

Van de PKV Genemuiden en van de PKV Vriezenveen zijn in september voorstellen ontvangen voor de Algemene Vergadering 1992, welke voorstellen door ons zijn doorgezonden naar het bestuur van de Provinciale Vereniging Overijssel ter behandeling op de ledenvergadering van laatstgenoemde vereniging.

Bedoelde voorstellen zijn door de provinciale ledenvergadering aanvaard.

Intussen is door negen van de negentien Overijsselse kies-verenigingen schriftelijk bij ons een geschil aanhangig gemaakt, als bedoeld in lid g. van artikel 20 van het Algemeen Reglement.

Wij achten het onjuist de hiervóór bedoelde voorstellen, die duidelijk betrekking hebben op het thans bij het Hoofdbestuur aanhangig gemaakte geschil, te laten behandelen door deze Algemene Vergadering, dus op een tijdstip dat het betreffende geschil nog niet tot een oplossing is gebracht.

ij hebben dan ook besloten gebruik te maken van onze bevoegdheid ingevolge lid f van artikel 9 van het Algemeen Reglement waar staat: "Voorts kan het Hoofdbestuur om gewichtige redenen, die duidelijk omschreven moeten zijn, een vraag of voorstel terugzenden aan het bestuur van de desbetreffende provinciale vereniging".

Mededeling van het partijbureau

De heer D.Nieuwenhuis, Hoofd Partijbureau, doet vervolgens enkele mededelinen ondermeer over de prijs van de maaltijd en wat tijdens de pauze verkrijgbaar is bij de stand van het Partijbureau.

Voorts vestigt hij de aandacht op de mogelijkheid een lijst te tekenen bij de stand van het Partijbureau in de pauze.

Dit betreft een protest tegen de plannen van het C^omité "Nationaal Geschenk Noordzee" tot het laten zinken in de Noordzee van een hoogspanningsmast met 20.000 broden. Het Hoofdbestuur heeft toestemming verleend hier op deze wijze tegen te protesteren.

Mededeling van het studiecentrum

De voorzitter van het Studiecentrum dr. C.S.LJanse doet allereerst mededeling van het feit dat onlangs is besloten aan het Studiecentrum de naam te geven van "Guido de Brèsstichting".

Voorts deelt hij mede dat thans wederom een nieuwe nota is verschenen bij het Studiecentrum genaamd "Gelijkheid als dwang".

Met enkele woorden wordt het eerste exemplaar van deze nota door de heer Janse aangeboden aan de partijvoorzitter, die vervolgens een woord van dank spreekt voor het gebodene. Medegedeeld wordt nog dat de nota in de pauze verkrijgbaar zal zijn.

Hierna wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten van de maaltijd.

Deze collecte heeft opgebracht f 17.904, 10 Tijdens het collecteren wordt gezongen Psalm 43 de verzen 3, 4 en 5.

'crvolgens wordt van 12.45 uur tot 14.15 uur gepauzeerd. Vóór de pauze doet, op verzoek van de voorzitter, ds. Hovius een ebed voor de maaltijd.

Na de pauze verzoekt de voorzitter aan ds. Budding de middagvergadering te openen. Deze verzoekt de vergadering te zingen Psalm 84 de verzen 3 en 6, hetgeen geschiedt, leest 1 Petrus 3 de verzen 8 tot en met 17 en gaat voor in gebed.

De voorzitter deelt mede dat uit de vier door de voorzitter van het stembureau ondertekende processenverbaal het volgende blijkt.

Door 469 afgevaardigden van kiesverenigingen zijn 446 stemmen uitebracht op A. de Boer en 439 stemen op drs. M.Burggraaf.

De aftredende en herkiesbare hoofdbestuursleden zijn dus herkozen. Beiden nemen hun herbenoeming aan.

In de vacature-ds. C.Harinck is met 396 van de 469 stemmen gekozen ds. (; .A. van Dieren te Stolwijk.

Op een vraag van de voorzitter antwoordt ds. Van Dieren dat hij deze benoeming aanvaardt.

In de vacature-ir. M.Houtman is met 276 van de 469 stemmen gekozen mr. A. van Stuijvenberg te Veenendaal.

Op een vraag van de \'oorzitter antwoordt ook de heer Van Stuijvenberg dat hij deze benoeming aanvaardt.

De voorzitter spreekt zijn blijdschap er over uit dat alle gekozenen hun benoeming hebben aanvaard.

Vervolgens spreekt de voorzitter een woord van dank tot de nu scheidende hoofdbestuursleden ds. Harinck en ir. Houtman die respectievelijk 11 en 12 jaren zitting mochten hebben in het Hoofdbestuur.

Beiden hebben veel en belangrijk werk voor de partij gedaan, zodat het Hoofdbestuur hen node ziet vertrekken.

Daar beiden vele andere bezigheden hebben, heeft het Hoofdbestuur echter begrip voor hun besluit hun zetel ter beschikking te stellen. Namens de partij biedt de voorzitter de scheidenden een envelop met inhoud aan, niet als een beloning, doch als een attentie!

De Partijsecretaris, de heer c; .G.Boender, brengt zijn jaarverslag over 1991 uit welk verslag opgenomen zal worden in De Banier van D.V. 2 april 1992.

De voorzitter dankt de partijsecretaris voor de door hem voor de partij in 1991 uitgevoerde werkzaamheden.

De partijpenningmeester, de heer J.Pijl, brengt zijn jaarverslag over 1991 uit welk verslag is opgenomen in De Banier van 5 maart 1992, waarnaar wordt verwezen.

De voorzitter dankt ook de partijpenningmeester voor de door hem voor de partij in 1991 uitgevoerde werkzaamheden.

Verslag controlecommissie over 1991

De voorzitter leest het volgende verslag voor Ondergetekenden,

drs. G. Boonzaaijer te Bilthoven, dr J. Doornebal te Opheusden, drs. H.L. van der Kolk te Nieuw-Vennep,

Ingevolge artikel ^ van het Algemeen Reglement door het Hoofdbestuur aangewezen als leden van de Controlecommissie voor het boekjaar 1991, verklaren de financiële administratie van de partij over het boekjaar 1991 alsmede de rekening van baten en lasten over 1991 met een totaal van f917.500, 96 aan baten en met een totaal van f 779.593, 04 aan lasten en de balans per 31 december 1991 met een totaal van f 1.437.883, 66 te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij verzoeken u de partijpenningmeester hiervoor te dechargeren.

's-Gravenhage, 22 februari 1991 drs. G.Boonzaaijer dr. J.Doornebal drs. H.L. van der Kolk

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering het verslag van de Controlecommissie goed te keuren. De voorzitter dankt de leden van de Controlecommissie voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden.

Benoeming controlecommissie 1992

De voorzitter doet de volgende mededeüng.

"Ingevolge artikel 7 van het Algemeen Reglement zijn door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 11 januari 1992 voor het boekjaar 1992 als leden van de Controlecommissie benoemd:

drs. H.L. van der Kolk te Nieuw Vennep (voor de derde maal); dr. J.Doornebal te Opheusden (voor de tweede maal); A.Schouten te Moordrecht (voor de eerste maal).

Als plaatsvervanger is benoemd: J.Soet te Krimpen aan den IJssel".

Voorstel van het hoofdbestuur

Dit voorstel staat vermeld op blad 4 van de agenda voor deze vergadering en is tevens opgenomen in De Banier d.d. 23 januari 1992, waarnaar wordt verwezen. Het voorstel betreft de vaststelling van de ledenbijdrage voor de partijkas voor het jaar 1993-Voorgesteld wordt f 17, 50 per lid, hetzelfde bedrag als voor de jaren 1991 en 1992. Dit voorstel wordt door het Hoofdbestuur gedaan aan de hand van de begroting van de partijkas voor het jaar 1992, zoals deze door het Hoofdbestuur is vastgesteld in zijn vergadering van 11 januari 1992 welke begroting de partij thans ter kennisneming wordt medegedeeld via de agenda voor de Algemene Vergadering.

De voorzitter vraagt wie van de afgevaardigden over dit voorstel of over de begroting voor het jaar 1992 het woord wenst.

Hendrik Ido Ambacht en Waddinxveen merken op te hebben geconstateerd dat de totale lasten van de Jongerenorganisatie in de begroting voor het jaar 1992 ten opzichte van die voor het jaar 1991 zijn ge­ daald met f 47.000, - . Zij hebben vernomen dat deze daling wordt veroorzaakt doordat voor het blad "Ons Contact" papier zal worden gebruikt van mindere kwaliteit.

De baten van de Jongerenorganisatie dalen met f 12.000, - . Zij veronderstellen dat dit het gevolg is van minder abonnees op "Ons Contact" als gevolg van het gebruik van papier van mindere kwaliteit.

ndien dit zo is dan hebben zijn geen ezwaar tegen een verhoging van de edenbijdrage voor de partijkas teninde op die wijze te bewerkstelligen at voor het blad "Ons Contact" geen apier zal worden gebruikt van minere kwaliteit.

De partijpenningmeester deelt mede dat de opmerkingen van Hendrik Ido Ambacht en Waddinxveen niet juist zijn, doch dat de daling van de lasten bij de Jongerenorganisatie voornamelijk is veroorzaakt doordat in de begroting voor 1991 is uitgegaan van een full-time jeugdwerkadviseur terwijl in de begroting voor 1992 is uitgegaan van een part-time jeugdwerkadviseur

Rondvraag

Alphen a/d Rijn merkt op dat in meerdere gemeenten zgn. "Samenlevingsregisters" zijn ingevoerd en vraagt of dit ongedaan kan worden gemaakt.

De voorzitter antwoordt dat deze vraag zal worden doorgegeven aan onze Tweede Kamerfractie.

Arnemuiden, Elspeet, Haarlemmermeer, Opheusden, Veenendaal, Vriezenveen en Wierden stellen vragen over het "Conflict Wijk en Aalburg".

De voorzitter antwoordt dat deze zaak bij het Hoofdbestuur nog in bespreking is en dat zo spoedig mogelijk hierover door het Hoofdbestuur een brief zal worden geschreven aan het bestuur van de PKV Wijk en Aalburg.

Barneveld vraagt om te protesteren tegen de plannen van het (; omité "Nationaal Cieschenk Noordzee" tot het laten zinken in de Noordzee van een hoogspanningsmast met 20.000 broden.

De voorzitter antwoordt dat hier reeds uitvoering aan is gegeven door middel van intekenlijsten, die in de pauze van deze vergadering door alle aanwezigen konden worden getekend bij de stand van het Partijbureau.

Vóór de pauze is hiervan mededeling gedaan door het Hoofd Partijbureau, de heer Nieuwenhuis.

Barneveld, Beekbergen, Culemborg, Elburg/Doornspijk, Elspeet, Genemuiden, Haarlemmermeer, Pijnacker, Rhenen, Rotterdam IV, Vriezenveen en Wierden stellen vragen die verband houden met het lidmaatschap van vrouwen binnen onze partij.

De voorzitter antwoordt dat het Hoofdbestuur heeft besloten deze vragen zo spoedig mogelijk te bespreken op een hoofdbestuursvergadering en daarna de betreffende kiesverenigingen te beantwoorden.

Dordrecht \'raagt om in één boekje uit te ge\'en het Program \'an Beginselen en het CJemeenteprogram.

De voorzitter antwoordt dat het Hoofdbestuur zich hierover zal beraden.

Grafhorst vraagt naar het resultaat van de werkzaamheden van de "(kommissie Ambtseed".

Op verzoek van de voorzitter beantoordt ds. Harinck, die deel uitmaakt van deze Cx)mmissie, genoemde vraag.

s. Harinck deelt mede dat de werk­ zaamheden van deze Commissie nog niet zijn voltooid.

oevelaken vraagt of via De Banier eer actuele informatie kan worden egeven aan raadsleden.

I)e voorzitter antwoordt dat deze vraag ter beantwoording zal worden doorgezonden aan de redactie van De Banier.

Loenen aan de Vecht vraagt naar de stand van zaken van de werkzaamheden van de "(lommissie Toelichting Program van beginselen".

De voorzitter antwoordt dat er naar wordt gestreefd dit jaar gereed te komen.

Loenen aan de Vecht vraagt voorts of het Hoofdbestuur wil zorgdragen voortaan vertegenwoordigd te zijn op de Jongerendagen; zij heeft vernomen dat het Hoofdbestuur op de laatstgehouden Jongerendag (in september 1991) niet vertegenwoordigd was.

De voorzitter antwoordt dat helaas het Hoofdbestuur niet vertegenwoordigd was op de laatstgehouden Jongerendag omdat alle hoofdbestuursleden \erhinderd waren, (ietracht zal worden voortaan steeds vertegenwoordigd te zijn.

Sint Maartensdijk vraagt of aan het eind van deze vergadering de parlementariërs kunnen worden toegezongen met de bede uit Psalm 13-4. Zulks geschiedde in het verleden eveneens.

De voorzitter antwoordt dat dit zal plaatsvinden.

Waddinxveen vraagt de aandacht voor het feit dat op deze vergadering geen enkel voorstel van een kiesvereniging aan de orde is gekomen. Zij vindt dat het beleid van de provinciale verenigingen niet zo moet zijn dat alle voorstellen van kiesverenigingen door de Provinciale vergaderingen worden afgewezen en dientengevolge niet op de Algemene Vergadering aan de orde komen.

De voorzitter antwoordt dat het Hoofdbestuur geen inspraak heeft in de behandeling van de voorstellen van kiesverenigingen door de provinciale verenigingen indien men handelt overeenkomstig artikel 9 van het Algemeen Reglement.

Zaanstad vraagt welke argumenten het Hoofdbestuur heeft om predikanten kandidaat te stellen bij vacante plaatsen in het Hoofdbestuur.

De voorzitter antwoordt dat sedert jaren een vijftal predikanten zitting heeft in het Hoofdbestuur omdat gebleken is dat vele partijleden daar een grote waarde aan toekennen, mede in verband met de presentatie. Voorts zijn niet alleen de predikanthoofdbestuursleden druk bezette mensen, doch ook de overige hoofdbestuursleden.

Zwijndrecht vraagt een toelichting op de daling van de lasten van de Jongerenorganisatie in de begroting voor 1992 ten opzichte van de begroting voor 1991.

De partijpenningmeester antwoordt dat de toelichting reeds is gegeven tijdens deze vergadering bij de behandeling van het agendapunt "Voorstel van het Hoofdbestuur" waarnaar kortheidshalve thans wordt verwezen.

In aansluiting op de behandeling van vragen van kiesverenigingen voor de rondvraag deelt de voorzitter mede tijdens de pauze een brief te hebben ontvangen van mevrouw H. Girabijn-Van Putten te 's-(iravenhage waarin zij mededeelt, evenals het Hoofdbestuur, geen heilloze discussie te wensen en dat ook zij de orde wenst te bewaren.

e voorzitter deelt mede dat deze rief zal worden behandeld op de eerstkomende hoofdbestuursvergadering.

Collecte

Hierna wordt een collecte gehouden ten bate van het Verkiezingsfonds. Deze collecte heeft opgebracht f6.255, 55. Tijdens het collecteren wordt gezongen Psalm 80 de verzen 5, 6 en 11.

Dankwoord

De voorzitter dankt de Regelingscommissie voor haar werkzaamheden en het goede verloop van de vergadering.

Een woord van bijzondere dank richt de voorzitter tot de heer J.CMUthol te Vlaardingen die vandaag afscheid neemt van de Regelingscommissie na daar twintig jaren deel van te hebben uitgemaakt.

Voorts dankt de voorzitter de heer J.Koster uit Zwolle, die voor de tweede maal op de Algemene Vergadering met orgelspel het zingen op uitstekende wijze heeft begeleid.

Slotwoord

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan het hoofdbestuurslid ds. C. Harinck voor het uitspreken van een slotwoord.

Ds. Harinck doet dit naar aanleiding van hetgeen staat vermeld in Jesaja 8 de verzen 16 tot en met 20.

In het bijzonder vestigt hij de aan­ dacht op vers 20: "Tot de wet en de getuigenis! Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben".

Tijdens het onlangs afgenomen interview door de heer Nieuwenhuis, het Hoofd Partijbureau, (dat is opgenomen in De Banier d.d. 20 februari jl.) is mij de vraag gesteld "Ziet u nog toekomst voor de SGP? "

Mijn anrwoord luidde: "Ja, mits voldaan wordt aan hetgeen staat vermeld in Jesaja 8: 20 "Tot de Wet en de getuigenis". Er is gedurig een verzoeking om te doen wat de heidenen deden, doch Jesaja wijst ons in vers 20 een betere weg.

Israël heeft het Woord des Heeren, de weg der Zaligheid. Alles buiten Gods Woord is duisternis en dwaling. Calvijn zegt ons: "Wat toegevoegd wordt aan Gods Wet is ver^verpelijk". Er is nog tcjekomst voor Gods volk. Helaas hoort men alom de roep: Geen God en geen meester, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij. Alom wordt tegenwoordig het gezins-en huwelijksleven ondermijnd.

In Spreuken 29 vers 18 staat echter "Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot, maar welgelukzalig is hij, die de wet bewaart".

De vx'rwarring neemt ontzettend toe. De principes van Ciods Woord verouderen echter niet. Wij moeten ons dan ook wachten voor afwijken zowel ter rechter als ter linker zijde. Ook ter rechter zijde, want wij moeten de tradities niet plaatsen boven (jods Woord. Wij moeten beslist ook geen menselijk geschrift gelijk gaan stellen met het Woord van God. Tot de Wet en de getuigenis! Dit geef ik de SGP mee nu ik het Hoofdbestuur verlaat.

Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Aan de boom wordt de vrucht gekend. Hij is niet een jood ie het in het openbaar is, maar die et in het verborgen is.

Ds. Harinck vestigt daarbij de aandacht op de kortstondigheid van het leven, waarbij wij tijdens deze vergadering wel in het bijzonder worden bepaald.

Tijdens de middagvergadering is plotseling weggeroepen de afgevaardigde H.Molendijk uit Strijen, daar een 19-jarige zoon door een ernstig ongeval door de Heere plotseling is weggenomen. De Heere gedenke en ondersteune de rouwdragende familie.

Alzo lief heeft Hij de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven tot een verzoening voor onze zonden.

Wij moeten een godsdienst hebben die goed is in het oog van God. Al het andere kan geen dageraad hebben.

In Hem is die dageraad. Hij is een verzoening voor onze zonden, aldus ds. Harinck in zijn slotwoord.

Sluiting

De voorzitter dankt ds. Harinck voor zijn ernstig slotwoord.

Ds. Harinck verzoekt vervolgens de vergadering de parlementariërs staande toe te zingen Psalm 134 vers 3, hetgeen geschiedt.

Het Eerste Kamerlid, de heer Barendregt, stelt hierna voor te zingen Psalm 72 vers 11, hetgeen eveneens geschiedt.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het waardige verloop van deze vergadering.

Op verzoek van de voorzitter gaat ds. Harinck voor in dankgebed.

De voorzitter sluit om 17.00 uur deze Algemene Vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1992

De Banier | 20 Pagina's

Verslag van de algemene vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 29 februari 1992 te Utrecht.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 19 maart 1992

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken