Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tekstgeschiedenis van ons beginselprogram. (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tekstgeschiedenis van ons beginselprogram. (1)

6 minuten leestijd

Op 24 april 1918 was de eigenlijke oprichtingsvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij. Tijdens deze eerste Algemene Vergadering bespraken de afgevaardigden van acht kiesverenigingen en de afgevaardigden van een aantal kerkeraden het 'Program der Staatkundig Cïereformeerde Partij'. In de notulen van die vergadering kunnen we lezen dat dit Program ongewijzigd werd aanvaard.

Daarmee was het eerste Program van Beginselen een feit. Sindsdien is dat Beginselprogram meerdere keren gewijzigd. Het leek ons niet onnuttig om, mede aan de hand van de verslagen van de Algemene Vergaderingen-waar de wijzigingen (doorgaans) werden besproken en vastgesteld-de tekstgeschiedenis eens te volgen vanaf 24 april 1918 tot en met de laatste wijzigingen, zoals die werden aangebracht na de laatste herziening. (Gouda, november 1989) De plaats en datum van de Algemene Vergadering waarop tot de wijziging(en) werd besloten, staan aan de linkerkant van'de pagina vermeld; de wijziging(en) zelf zijn daarbij zoveel als mogelijk was cursief aangegeven.

Middelburg 24 april 1918

De Staatkundig Cïereformeerde Partij staat voor de regeering van het volk geheel op den grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods.

Utrecht 26 februari 1958

De Staatkundig Gereformeerde Partij streeft naar een regering van ons volk geheel op den grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis. (1)

Utrecht 1 maart 1972

De Staatkundig Gereformeerde Partij streeft naar een regering van ons volk geheel op den grondslag van de in de Heilige Schrift geopenbaarde ordening Gods en staat mitsdien voor de handhaving van het onverkorte artikel 36 der Nederlandse Geloofsbelijdenis.

De partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 t/m i der Nederlandse Geloofsbelijdenis. 7.1] onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de 3formulieren van enigheid, zoals deze zijn i > astgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.

Zij belijdt mitsdien het absoluut gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) over alle terreinen des levens en derhalve mede overhel terrein van het staatkundig en maatschappelijke leven zoals nader uitgewerkt in het Program van Beginselen, (artikel 2 van de Statuten).(2)

Gouda november 1989

In november 1989 is het herziene Program van Beginselen vastgesteld. ÏDat Program kent naast de verdeling in artikelen ook een nieuwe indeling in hoofdstukken.

De artikelen 1 en 2 werden ondergebracht in Hoofdstuk 1. ALGEMENE BE­ GINSELEN.

(1) In het verslag van deze vergadering lezen we het volgende: (cursivering van DN) "Hierna kon worden overgegaan tot het behandelen van de voorstellen inzake het aanbrengen van redactionele wijzigingen in het beginselprogram der SGP. Reeds op de Algemene Vergadering van 1954 was daartoe besloten, waarbij aan het Hoofdbestuur werd opgedragen dit werk ter hand te nemen en concept-voorstellen daartoe aan de kiesverenigingen te doen toekomen."

Gewijzigd werden de artikelen: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12en 17. Met uitzondering van de artikelen 7, 9 en 10 werden de wijzigingen bij acclamatie aangenomen. Na het beantwoorden van een enkele vraag ging de vergadering ook met de andere accoord.

(2) De toevoeging van artikel 2 van de Statuten vinden we voor het eerst in de heruitgave van het herziene program van Beginselen zoals dat werd uitgegeven in één band met het gewijzigde gemeenteprogramma in 1978. De datering van het Beginselprogram in die uitgave is 1 maart 1972. Deze aanvulling is dus "meegenomen' bij de wijzigingen van dat jaar.

Middelburg 24 april 1918

Artikel 2

De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel, de beginselen van Gods Woord op Staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar streven is niet zoozeer gericht op een meerderheid van kiezers als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen, door haar beleden, waarvan haar Program een korte samenvatting vormt.

Utrecht 1 maart 1972

De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel, de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in ons land. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, doch op de handhaving en doorwerking van de beginselen door haar beleden, waarvan haar Program een korte samenvatting vormt.

Gouda, november 1989

De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich ten doel, de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein tot meerdere erkenning te brengen in den lande. Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als wel op de handhaving en doorwerking van de beginselen door haar beleden, waarvan haar Program een korte samenvatting vormt.

Hoe deze wijziging in 1972 tot stand is gekomen, is niet bekend. In het verslag van de desbetreffende Algemene Vergadering komen we het niet tegen.

Hoe de wijziging in 1972 tot stand is gekomen, is niet bekend. In het verslag van de desbetreffende Algemene Vergadering komen we het niet tegen. Bij de algehele herziening in 1989 is men teruggekomen op deze 'taalkundige' wijziging en is de oorspronkelijke tekst van dit artikel weer in eer hersteld. Er is namelijk wel degelijk een inhoudelijk verschil tussen: "niet zozeer doch" en "niet zozeer a/s wel".

Het eerste geeft een tegenstelling aan tussen het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen en een meerderheid van kiezers en het tweede geeft de verhouding tussen deze ^.llüii beide zaken aan.

Middelburg 24 april 1918

Artikel 3

He overheid regeert bij de gratie Gods. Zij ontleent dus haar gezag niet en lean dat ook nimmer ontleenen aan het volk.

Gouda november 1989

He overheid regeert bij de gratie Gods en dient dit ondermeer tot uitdrukldng te brengen in liet ambtsgebed.

Zij ontleent dus haar gezag niet en kan dat ook nimmer ontlenen aan het volk.

Dit artikel is bij de herziening in 1989 gecombineerd met het oude artikel 11. Hoe dat tot stand kwam wordt hieronder weergegeven, met aan het eind het nieuwe, gecombineerde artikel. In het huidige Beginselprogramma is dat Artikel H

Middelburg 24 april 1918

Artikel 12

Haar gezag oefent de overheid onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht zooveel mogelijk . allen kringen van ons volk toe te kennen.

Utrecht 5 april 1923

Haar gezag oefent de overheid onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht zooveel mogelijk allen kringen van ons volk toe te kennen.

De SGP staat een organisch kiesrecht voor, dat rekening houdt met het gezin als de cel der samenleving.

Utrecht 26 februari 1958

Artikel 11

Haar ambt oefent de overheid onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht zooveel mogelijk allen kringen van ons volk toe te kennen.

De SGP staat een organisch kiesrecht voor, dat rekening houdt met het ezin als de cel der samenleving.

Utrecht 1 maart 1972

Haar ambt oefent de overheid onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht zoveel mogelijk aan alle kringen van ons volk toe te kennen.

De SGP staat een organisch kiesrecht voor, dat rekening houdt met het gezin als cel der samenleving.

Gouda november 1989

De overheid regeert bij de gratie Gods en dient dit ondermeer tot uitdrukking te brengen in het ambtsgebed.

Zij ontleent dus haar gezag niet en kan dat ook nimmer ontlenen aan het volk. Haar ambt oefent de overheid eveiiwe7uit onder medewerking van het volk. Die medewerking wordt verkregen door het kiesrecht toe te kennen. De overheid behoort een organisch kiesrecht te bevorderen dat rekening houdt met het gezin als cel der samenleving.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1992

De Banier | 20 Pagina's

Tekstgeschiedenis van ons beginselprogram. (1)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 23 juli 1992

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken