Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 27 februari 1993 te Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 27 februari 1993 te Utrecht

5 minuten leestijd

Opening

De vergadering wordt om 1 ().()() uur geopend door de partijvoorzitter ds W.c; hr.Hovius. Deze verzoekt de aanwezigen te zingen Psalm 146 vers 1, 2 en 3. Aansluitend daarop leest hij uit (iods Woord eveneens Psalm 146, waarna hij voorgaat in gebed.

Alle (+ 950) aanwezigen worden vervolgens hartelijk welkom geheten, in het bijzonder de afgevaardigden van de kiesverenigingen, de parlementariërs uit Eerste Kamer, Tweede Kameren het pAiropese Parlement, burgemeesters, het voltallige Hoofdbestuur en andere genodigden.

Naar aanleiding van het gelezen Schriftgedeelte .spreekt de voorzitter een kort woord ter opening. Daarbij houdt hij de vergadering de vraag voor of deze Psalm, die begint met "Hallelujah, O mijn ziel! prijs den Heere", nu wel een Psalm is om deze dag mee te beginnen? Er is immers zo ontzettend veel zorg: in de wereld, in ons land, in onze Partij. Is er ooit in ons leven een ogenblik geweest dat we verheugd waren dat (ïod er is? De lof is betamelijk. We zijn van nature zo verre van het doel der schepping. Pas als God een mens opzoekt, hem ontdekt aan zonde, .schuld en verlorenheid; en hem in die weg (Christus openbaart, pas dan gaan we (jod bedoelen.

Algemeen wordt aangenomen dat deze Psalm is geboren onder de zeer moeilijke omstandigheden na de terugkeer uit de ballingschap, ten tijde van de profeten Haggaï en Zacharia. En nu is de HEERE nog dezelfde. Ds Zandt heeft in zijn laatste Partijrede, die hij uitsprak in 1961, gezegd dat het zien op het grote en het vertrouwen stellen op het machtige, de armoede van die tijd was. Deze Psalm waarschuwt er voor: Vertrouwt niet op prinsen, verwacht het niet van de overheden maar van de HEERE. Bij Hem is Raad en Ruimte. De voorzitter besluit zijn opening.swoord met het uitspreken van de wens dat de Heere in ons midden moge zijn en dat ook in de onderlinge gesprekken op deze dag nog getuigenis gegeven zou mogen worden van (iods daden.

Telegram aan H.M. de Koningin

Nadat hij heeft bekendgemaakt dat bericht van verhindering is ontvangen van burgemeester M.M.Markusse, stelt de voorzitter voor het volgende telegram te verzenden aan Hare Majesteit de Koningin:

"De Staatkundig Gereformeerde Partij, in Algemene Vergadering te Utrecht in de Jaarbeurs-Congreszaal bijeen, biedt Uwe Majesteit haar eerbiedige hulde en aanhankelijkheid en bidt u toe l tw hoge taak in deze tijd van diep venaal in gebondenheid aan Gods Woord en Wet te mogen vervullen, daar in het onderhouden van Gods Geboden grote loon ligt.

Zij wenst voorts U en Uw Koninklijk Huis Gods onmisbare Zegen toe".

De partijsecretaris, C.G.Boender

Tegen dit voorstel wordt geen enkel bezwaar ingebracht. Ciewoontegetrouw wordt aansluitend op het voorlezen van dit telegram de vergadering verzocht staande het eerste en het zesde couplet te zingen van het Wilhelmus.

Rede van ir B.J.van der Mies

Als derde punt van de agenda is nu aan de orde het uitspreken .van de Partijrede door de voorzitter van de Tweede Kamerfractie, de heer Van der Vlies. Deze heeft zijn rede dit keer als titel meegegeven:

"In 't midden der gevaren"

Na het uitspreken van deze rede spreekt de voorzitter zijn diepe erkentelijkheid uit jegens de heer Van der Vlies voor zijn principiële en actuele rede. Op de gebruikelijke vraag aan onze fractievoorzitter of hij bereid is zijn rede belangeloos ter beschikking van de Par- tij te stellen, antwoordt deze daartoe olgaarne bereid te zijn.

De voorzitter stelt voor, aansluitend op deze Partijrede gezamenlijk het vers te zingen waarin de titel van deze rede ook is terug te vinden, namelijk het vijfde vers van Psalm 143; hetgeen vervolgens ook geschiedt.

(Aangezien deze Partijrede voor iedereen te koop is, wordt deze niet in De Banier opgenomen.)

Benoeming leden stembureau

Aan de hand van de presentielijsten is inmiddels het stembureau samengesteld. De voorzitter deelt de vergadering mee dat door het Hoofdbestuur als lid zijn benoemd: 1. A.van Bochove te Epe; 2. J.van Essen te Epe; 3. C.L.Freeke te 's-Gravenhage; 4. H.Frens te Nunspeet; 5. J.Janse te 's-Gravenhage; 6. G.Middelkoop te Woerden; 7. C.J.van Tuyl te "Woerden; . 8. J.Westerink te Nunspeet.

Als voorzitter van het stembureau werd door het Hoofdbestuur benoemd A.J .Vogelaar te Ouddorp.

Allen nemen hun benoeming aan.

Verslag van de Algemene Vergadering 1992

Voor dit punt was op de agenda reeds verwezen naar De Banier van 19 maart 1992, waarin dit verslag werd opgenomen. Op de vraag van de voorzitter of er iemand is die hierover het woord wenst te voeren, meldt zich een afgevaardigde van de PKV te Hendrik Ido Ambacht. Deze vereniging heeft een opmerking betreffende pagina 13 van genoemd verslag. Daar staat bij het agendapunt "Voorstel van het Hoofdbestuur" vermeld dat Hendrik Ido Ambacht en Waddinxveen suggereerden dat de daling van de lasten bij de Jongerenorganisatie veroorzaakt werd doordat ^'oor het LVSGS-blad 'Ons Contact' papier van mindere kwaliteit gebruikt zou gaan worden. Er is echter door Hendrik Ido y^bacht niet zozeer gesproken over (de papierkwaliteit van) Ons Contact maar meer over de Jongerenorganisatie als geheel. Daarbij werd er bij het Hoofdbestuur op aangedrongen onze Jongerenorganisatie op peil te houden, ondanks de kortingen van de rijksoverheid op het subsidie. De voorzitter zegt toe dat deze wijziging zal worden aangebracht.

Vervolgens wordt het verslag, onder dankzegging aan de schrijver, goedgekeurd en vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en de secretaris.

Verslag van de Huishoudelijke Vergadering d.d. 16 januari 1993

Dit verslag werd aan alle Plaatselijke kiesverenigingen toegezonden. De voorzitter vraagt of iemand van de aanwezige afgevaardigden een op- of aanmerking wil maken over dit verslag. Een van de afgevaardigden van de PKV Ede vraagt het woord en merkt op dat op pagina 6 van dit ver-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1993

De Banier | 20 Pagina's

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij, gehouden op 27 februari 1993 te Utrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 maart 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken