Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Algemene Vergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Algemene Vergadering

17 minuten leestijd

Vervolg van vorige Banier

Verslag controlecommissie over 1992

De voorzitter leest hierbij het volgende xerslag voor: Ondergetekenden,

dr. J.Doornehal te Opheusden. A.Schoiiten te Moordrecht, J.Soet te tü-impen a.d. IJssel ingevolge artikel ''van het Algemeen Reglement door het Hootdhestuiir aangewezen als leden en plaatsvervangend lid van de controlecommissie voor het boekjaar 1992,

verklaren de financiële administratie van de Partij over het boekjaar 1992 alsmede de rekening van haten en lasten over 1992 niet een totaal van /936, 200, 35 aan haten en met een totaal van /807.621, 28 aan lasten en de balans per 31 december 1992 met een totaal van f 1.608.925. ^3 te hebhen gecontroleerd en akkoord bevonden.

Zij verzoeken ii de partijpcnningmee.ster hiervoor te dechargeren.

’s-Gravenhage, 23 februari 1993 dr J.Doornchal (lid) A.Schouten (lid) J.Soet (plv lid)

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering het verslag van de controlecommissie goed te keuren. De voorzitter bedankt de leden van de controlecommissie voor de door hen verrichtte werkzaamheden.

Benoeming controlecommissie 1993

De voorzitter doet de volgende mededeling: "Ingevolge artikel 7 van het Algemeen Reglement zijn door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 9 januari 1993 voor het boekjaar 1993 als leden van de controlecommissie benoemd: dr J.Doornehal te Opheusden (voor de derde maal); A.Schouten te Moordrecht (voor de tweede maal); J.Soet te Krimpen a.d. IJssel (voor de eerste maal).

Als plaatsvervanger is benoemd drs G.Boonzaayer te Bilthoven.

Mededelingen van het Hoofdbestuur

Bij dit agendapunt maakt de voorzitter melding \an een tweetal mededelingen \'an het Hoofdbestuur. De eerste heeft betrekking op de toezegging die gedaan is tijdens de Huishoudelijke Vergadering te Putten op 16 januari j.l. en de tweede betreft de kwestie Overijssel/Rijssen. Beiden worden voorgelezen door de voorzitter.

”I Huishoudelijke Vergadering Zoals toegezegd op de Huishoudelijke Vergadering in Putten heeft het Hoofdbestuur besloten rond depositie van de vrouw in onze Partij een afrondende bespreking te houden in een Huishoudelijke Vergadering die D.V gehouden zal worden op zaterdag 25 september dit jaar."

De voorzitter voegt daar nog aan toe dat dit om verschillende redenen moeilijk eerder kan. Deze kwestie vereist ten eerste een zeer grote zorgvuldigheid; ten tweede is het niet onmogelijk dat hiervoor ook de Raad van Advies moet worden ingeschakeld en ten derde is reglementair vereist dat de verenigingen twee maanden vöör de \'ergaderdatum de desbetreffende stukken in huis hebben.

”II De kwestie Overijssel/Rijssen

Door middel van een uinoerig schrijven van het bestuur van de Provinciale Vereniging van Overijssel zijn al onze kiesverenigingen ingelicht over de kwestie betreffende de splitsing (in 1990) van de voormalige PKV Rijssen in vijf zelfstandige kiesverenigingen.

Door deze splitsing is de vertegenwoordiging van de Gemeentelijke kiesvereniging Rijssen naar bredere vergaderingen vermeerderd van rnve naar tien.

Van meet af aan heeft dit problemen opgeleverd, met name binnen de Statenkringwreniging Overijssel-Oost en de Provinciale Vereniging Overijssel. Beiden weigerden te accepteren dat ervijfRijssense kies-verenigingcn bestaan en beiden weigerden dan ook in hun vergaderingen meer dan tnee afgevaardigden uit Rijssen te erkennen.

Deze weigering is voor 9 van de toen 19 Overijsselse kiesverenigingen reden geweest hij brie f van "^ december 1991 een geschil als bedoeld in lid g van Artikel 20 van het Algemeen Reglement in te dienen hij het Hoofdbestuur. Het geschil betrof de klacht van de Rijssense kiesverenigingen dat hun : ifgevaardigden, noch door het bestuur van de Statenkringvereniging Overijssel-Oost, noch door het bestuur van de Provinciale Vereniging Overijssel werden geaccepteerd en dat zij van deelname aan de beslui norm ing op de vergaderingen werden uitgesloten.

Het Hoofdbestuur heeft daarop een commissie ingesteld ten einde dit geschil juridisch te toetsen en het Hoofdbestuur dienaangaande te adviseren. Aan de hand van de in onze Partij geldende statuten en reglementen kvi'am deze commissie tot de conclusie dat na de door het Hoofd- Ijestuur gegeven toestemming de Gemeentelijke Kiesvereniging, op grond van Artikel 6 van de Statuten, het recht had om tot splitsing in vijl kiesverenigingen over te gaan.

Vervolgens concludeerde deze commissie dat het Algemeen Reglement geen ruimte biedt aan een provinciale vereniging om een bestaande vereniging niet te accepteren. Evenmin biedt dit reglement het Hoofdbestuur de mogelijklieid om bestaande plaatselijke verenigingen op te heffen.

Kennis genomen hebbende van dit advies heeft het Hoofdbestuur op 3 juni 1992 de uitspraak gedaan dat de vijf Rijssense kiesverenigingen in al hun rechten erkend dienen te worden. Opgrond van Artikel 20 lidg van het Algemeen Reglement is dit een bindende uitspraak.

Ondanks deze uitspraak werden niet meer dan twee afgevaardigden van Rijssen geaccepteerd op de vergaderingen van de Statenkring\Treniging en de Provinciale Vereniging; met als gevolg dat deze vergaderingen onwettig waren, evenals de daarin genomen besluiten.

Het Hoofdbestuur kon niet anders dan erkennen dat er, juridisch gezien, geen weg terug is. Het Hoofdbestuur betreurt daarbij dat de splitsing van de PKVRijssen op deze wijze heeft plaats gevonden, namelijk zonder daarover te overleggen met de besturen van Statenkringvereniging Overijssel-Oost en de Provinciale Vereniging. Met droefheid constateerde het Hoofdbestuur hier een ongehoorzaamheid aan het wettig gezag die partijverwoestend is en om ingrijpen vroeg.

Daarover waren reeds afspraken gemaakt met de Raad van Advies in de vergadering die het Hoofdbestuur op 9 januari j.l. had met de Raad van Advies.

Op 2 februari ontving het Hoofdbestuur een schrijven van het bestuur van de Provinciale Vereniging van Overijssel waarin zij

Ie. erkende dat de brief van 25 november, die zij aan alle PKV-en verzonden, hier en daar te scherp van roon was, waarin zij

2e. verklaarde het gezag van het Hoofdbestuur binnen onze Partij te erkennen en waarin zij

3e. meedeelde, zij het onder protest, te accepteren dat er momenteel -formeel juridisch bezien- in Rijssen vijf kiesverenigingen zijn.

Daarnaast werd een dringend beroep op het Hoofdbestuur gedaan om met de betrokken partijen nog eens rond de tafel te gaan zitten.

Uiteraard is het Hoofdbestuur hiertoe bereid."

Voorstellen van het Hoofdbestuur

Het eerste voorstel betreft de toevoeging van de volgende zin aan artikel 6 van de Statuten, na het woord "vastgesteld":

De goedkeuring wordt verleend na overleg met de statenkringwreniging en de provinciale vereniging waartoe de desbetreffende kiesvereniging behoort'.

Op de vraag van de voorzitter of er nog afgevaardigden zijn die hierover het woord wensen te voeren, melden zich een aantal sprekers. Reeuwijk stemt tegen omdat zij meent dat dit voorstel ongelijkheid tussen provincies kan veroorzaken. Loenen a.d. Vecht stelt voor tussen het woordje 'de' en 'goedkeuring' het woord 'eventuele' in te voegen. Na enige toelichting door de voorzitter wordt dit voorstel echter weer ingetrokken. Opheusden heeft geen bezwaar tegen dit voorstel maar wil, mede naar aanleidingvan de kwestie Overijssel/ Rijssen, wel duidelijk over de zinsnede 'Indien de omstandigheden zulks wenselijk maken, ..." Splitsing mag niet nagestreefd worden met als oogmerk het verkrijgen van meer invloed.

De voorzitter erkent de noodzaak van het formuleren van criteria en zegt toe dat het Hoofdbestuur zich daarover zal beraden.

De afgevaardigde van Genemuiden merkt op dat dit voorstel aanvanlcelijk werd ingediend door de PKV van Genemiiiden. Deze \'ereniging had daar ook een toelichting bij gegeven. Het voorstel was, enigszins gewijzigd, door het Hoofdbe.stuur voorzien van een positief pre-advies doorgestuurd naar de Provinciale Vereniging van Overijssel. Deze vergadering is om bekende redenen onwettig verklaard en nu komt het Hoofdbestuur zelf met het voorstel, (ienemuiden stemt vanzelfsprekend in met dit voorstel, maar had een kritischer toon van het Hoofdbestuur richting Dagelijks Bestuur verwacht. Het Dagelijks Bestuur heeft Rijssen goedkeuring gegeven te splitsen, zonder het Hoofdbestuur te raadplegen. Daar ligt volgens (ienemuiden de kern van het conflict.

De voorzitter verzoekt de afgevaardigde van (ienemuiden zich te beperken tot het voorstel en niet inhoudelijk in te gaan op de kwestie Overijssel/Rijs.sen. Die is nu niet aan de orde. De afgevaardigde van (Ienemuiden besluit zijn betoog met, onder verwijzing naar 'De politieke christen' van Teellinck, te zeggen dat wat formeel-juridisch juist is, op een onjuiste wijze gehanteerd kan worden. Het moet, aldus de spreker, niet uitsluitend gaan om de letter, maar om de geest van de wet- en regelgeving.

Volgens de afge\'aardigde \an Vriezenveen is regeren vooruitzien en daar geeft dit voorstel geen blijk van. Het Hoofdbestuur beschermt zichzelf. Het kwaad (5 pkv-cn in Rijssen) is geschied en niet meer te keren. Zij vreest dat het ontwikkelen van criteria niet anders zal betekenen dan het .scheppen van mogelijkheden voor evenredige vertegenwoordiging.

De voorzitter antwoordt hierop dat eer.st de procedure geregeld moet worden en dat is nu aan de orde. Daartoe dient dit voorstel. Apeldoorn is tegen dit voorstel. Zorg\'uldig handelen moet niet alleen bij dit voorstel geregeld worden maar dat moet te allen tijde gedaan worden. De Rijssen III pleit voor het op korte termijn formuleren van criteria. Zij is er voorstander \'an dat grote verenigingen meer invloed krijgen dan kleine.

De uiteindelijke stemming, waarbij de tegenstemmers wordt verzocht op te staan, wijst uit dat dit voorstel met 7 stemmen tegen is aangenomen.

Voorstel II staat \'ermeld op de pagina 4 van de agenda voor deze vergadering en was tevens als zodanig opgenomen in De Banier van 28 januari 1993, waarnaar wordt verwezen. Dit voorstel betreft de vaststelling \'an de ledenbijdrage aan de partijkas voor het jaar 199i. Voorgesteld v^ordt dit bedrag te handhaven op ƒ 17, 50 per lid.

Op de vraag van de voorzitter wie hierover iets te vragen of te zeggen heeft, merkt Vianen op dat het beter is de resultaatrekening van 1992 naast de begroting van 199.^ te zetten in plaats van, zoals nu, de begroting van 1992. Ook meent zij dat de renteinkom.sten bij een dalende rente te optimistisch zijn begroot. Vervolgens wordt dit \'oorstel met algemene stemmen aangenomen.

Rondvraag

De voorzitter begint met de opmerking dat de ronchraag bedoeld is voor korte vragen die ook met een kort antwoord afgedaan kunnen worden. Ook nu waren er vragen die te lang v\'aren om hier voor te lezen en te behandelen. Deze zullen \'ia de normale procedure worden afgehandeld.

Echteld, Lunteren, Nieuwe Tonge, Nieuwleusen, Rijssen, 'Waddinxveen en Zaanstad stellen vragen over de kwestie Overijssel/Rijssen. De voorzitter wij.st bij zijn beantwoording op de reeds gedane mededeling betreffende deze kwestie. Machtsstreven dient ons vreemd te zijn, maar dat neemt niet weg dat splitsing mogelijk moet zijn. Het argument dat het voorstel van Tholen indertijd door een meerderheid is afgewezen, mag niet gebruikt worden om te zeggen dat dus nooit gesplitst mag worden. Er dienen daarvoor criteria te worden ontwikkeld. Het IIB zal zich daarover beraden en de door kiesverenigingen gedane suggesties zullen daarbij worden meegenomen. Breukelen vraagt het HB zich te bezinnen op mogelijkheden om De Banier aan alle partijleden toe te .sturen. De voorzitter nodigt Breukelen uit om een voorstel dienaangaande bij het HB in te dienen.

Domburg/Oostkapelle vraagt of er in verband met het 75-jarig jubileum ook nog aan een herdenkingsavond te Middelburg is gedacht. De voorzitter wijst in zijn antwoordt op de keuze die gemaakt is voor het meer centraal gelegen Ede voor de officiële herdenkingsdienst en voor Barneveld als plaats voor de gezinsdag. Wel zullen D.V in het najaar regionale herdenkingsbijeenkomsten gehouden worden. Daarbij zal Zeeland niet vergeten worden.

Genemuiden meent dat uit de interpretatie van de uitslag van de peiling in Putten, zoals die werd gegeven in het RD van 18 januari 199.^. een voorkeur blijkt voor Model lil. De voorzitter antwoordt dat dat niet hoort en ook beslist niet zijn bedoeling is geweest. Er is getracht objectiefweer te ge\'en wat naar voren was gebracht op die dag.

’s-Gravenhage vraagt waarom het HB meer geld reserveert dan vorig jaar ten behoeve van het LVS(JS, terwijl het ledenbestand daarvan voor meer dan 50 procent uit meisjes bestaat die op latere leeftijd geweerd worden. In zijn beantwoording wijst de voorzitter op het verschil tussen een studievereniging en een kiesver- eniging. Verdieping in de beginselen is altijd en voor iedereen nuttig.

Resteren maakt melding van een raadslid dat zich voor de rechter zal moeten verantwoorden over uitspraken betreffende homofilie. Zij nodigt het Hoofdbestuur uit om met spoed een samenvatting van de gevolgen van de Algemene Wet Gelijke Behandeling aan alle kiesverenigingen, kerkgenootschappen en organisaties binnen onze gezindte te doen toekomen. Tevens verzoekt zij het HB al de kerkgenootschappen die in de SGP vertegenwoordigd zijn, uit te nodigen deze zaken in gebed en prediking aan de orde te stellen. In het antwoord wordt gewezen op de noodzakelijke voorzichtigheid die ook hierin betracht moet worden. Het betreffende raadslid wordt sterkte en wijsheid toegewenst. Verder zullen de genoemde zaken, aldus de voorzitter, ook in de eerstvolgende Banier nadrukkelijk aan de orde komen en de aanstaande biddag is een gelegenheid bij uitstek om in te gaan op de nood van land en volk.

Kruiningen vraagt naar meer informatie over de kwestie 'Wijk en Aalburg'. De voorzitter antwoordt dat daarover tweemaal is vergaderd maar dat de partijen niet tot elkaar zijn gekomen.

Lekkerkerk vraagt of het op waarheid berust dat de komende verkiezingscampagne de SCiP als motto zal voeren: 'De SGP staat haar mannetje'. Het antwoord daarop kan kort en krachtig zijn, aldus de voorzitter. En dat is: 'Nee'. Een ludieke opmerking van een van de medewerkers is hiervoor misbruikt.

Loenen a.d. Vecht maakt bezwaar tegen de medewerking van het SGP-raadslid in de gemeenteraad van Zwijndrecht aan het plaatsen van een minaret op de plaatselijke moskee. De voorzitter wijst op het gevaar van het afgaan op kranteberichten en het ongehoord oordelen. Beter is zichzelf eerst goed te informeren.

N.N. Van een niet met name genoemde kiesvereniging kwam de vraag binnen ofmogelijk de agenda\'(M)r de Algemene Vergadering eerder naar de secretarissen van de kiesverenigingen gezonden zou kunnen worden, zodat de agenda en de (eventuele) voorstellen ruimschoots van te voren besproken kunnen worden op de ledenvergadering. De voorzitter antwoordt daarop dat tijdige toezending inderdaad de nodige aandacht moet hebben. Als regel wordt de agenda met de toegangskaarten \'erzonden zodra de bestelling van de kiesvereniging binnenkomt. Dat lukt niet altijd, maar wel wordt de agenda altijd in de maand januari al in De Banier geplaatst

Poortvliet vraagt het HB te bewerkstelligen dat er weer een Zeeuw in het Hoofdbestuur komt. De voorzitter anrv\'oordt dat naar zijn beste weten het HB-lid H.Uil een heu.sc Zeeuw is.

Zwijndrecht reageert mondeling op de door Loenen aan de Vecht gestelde vraag en merkt daarbij op het niet jui.st te vinden dit soort vragen hier te .stellen, buiten bestuur en gemeenteraad.sfractie om. De voorzitter beaamt dit.

Vragen voor de fractie

Naast de vragen voor het Hoofdbestuur was er ook nog een aantal vragen binnengekomen die meer op het terrein van de praktische politiek betrekking hadden. De voorzitter stelt de heer Van der Vlies in de gelegenheid deze te beant\\'oorden.

Als eerste wordt behandeld een vraag van 'een grootvader uit Delft' die het liefst zag dat zijn kleinzoon vrij.stelling kreeg van militaire dienstplicht in verband met het geestelijk klimaat, met name in de kazernes. De heer Van der \'lies merkt op dat de fractie de verontrusting van deze vragen- .steller deelt, maar dat dit geen reden is voor vrijstelling,

Uit Kampen kwam een ^raag betreffende de toenemende werkloosheid en de \'erdeling xim de beschikbare arbeid. Zou daarbij niet meer gekeken moeten worden naar de kostwinners? De heer Van der \'lies kan dat alleen maar beamen. Door zaken als de toenemende individualisering, positie\e discriminatie van vrouwen, herintredende vrouwen en europese regelge\'ing is het kostwinnersbeginsel helemaal opgege\en. De SCiP heeft daartegen altijd geprotesteerd en zal dat op de daartoe geëigende momenten blijven doen.

Volgens een vragensteller uit Nederhemert wordt onderscheid gemaakt tussen orthodoxe christenen en andere minderheidsgroeperingen. Hij verwijst daarbij naar het verschil in behandeling tussen polio- en AIDSpatiënten. is de regering zich daar- \'an bewust en wordt dit door de SCiP voldoende onder de aandacht gebracht van politiek en pers? In zijn antwoord merkt onze fractievoorzitter op dat deze zaken wel degelijk onder de aandacht worden gebracht, maar "we kunnen er niets mee" is vaak de reactie. Op de daaraan toegevoegde vraag hoe de SGP aankijkt tegen de Vaticaan-reactie op de euthanasie wetgeving, zegt de heer Van der Vlies dat de SGP de verontrusting deelt. Wel is van belang hoe wij onze kritiek \'erwoorden. Dat dient op een waardige wijze plaats te vinden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet aangaat om ziekenhuispraktijken te vergehjken met Nazi-Duitsland.

De laatste vraag is: "Wordt thuiszorg wel voldoende gewaardeerd door de SGP? ". Deze vraag kan volmondig met "ja" beantwoord worden. De thuiszorg is ontzien bij de bezuinigingen en mede dankzij een recent aangenomen SGP-motie is daaraan zelfs een impuls gegeven.

Collecte voor het Verkiezingsfonds

De voorzitter dankt de heer Van der Vlies voor het beantwoorden van de vragen en verzoekt vervolgens de vergadering de verzen 5 en 7 van Psalm 19 te zingen. Tijdens het zingen wordt de gebruikelijke collecte voor het verkiezingsfonds gehouden.

op-(Deze collecte heeft /6.092.30 fiehracht.)

Slotwoord

De voorzitter geeft nu het woord aan het hoofdbestuurslid ds C.A.van Dieren voor het uitspreken van het slotwoord. Ds Van Dieren leest daartoe uit Gods Woord 1 Samuel .^1: 6 t/m

Vrienden, zo houdt hij de vergadering voor, wie is de schuldige? Wie is de schuldige van de voortgaande ontkerstening van de wetgeving en van het voortgaande proces van secularisatie? Wie is de schuldige van alle noden en alle zorgen binnen onze Partij?

Wie was de schuldige dat Saul verslagen was; dat Jonathan en zijn broers verslagen waren; dat Israël gevloden was en dat de Filistijnen doorbraken in het land des Heeren? Was dat Saul? Was dat het volk Israël?

Het boek Samuel begint in diep vervalen eindigt in nog dieper verval. En dan lezen we daar van de inwoners van Jabes. Met gevaar voor eigen leven halen zij het lichaam van Saul en de lichamen zijner zonen, begraven de beenderen en toen lagen de inwoners van Jabes in zak en as en zij vastten zeven dagen.

Waarom? Om Saul? Om Israël? Om de Filistijnen? Het ware vasten heeft smart over de eer Gods en over de gunst Gods. Die waren ze kwijt! En toen ging de beschuldigende vinger naar zichzelf. Wij hebben God op 't hoogst misdaan; wij zijn van het heilspoor afgegaan. Jabes is het overblijfsel dat de schuld gaat eigenen. God is geweken en wie zal verlossen? Wie zal het verlorene wedergeven?

Wat is de kracht geweest van de SGP in de afgelopen 75 jaar? De daad; de kennis; de werkzaamheden; de commissies? Het is allemaal wel nodig, ook Jabes .stak de handen uit. De kracht van de SGP was een volk dat de schuld thuiskreeg en dat in de binnenkamer beweende. De Heere vraagt: Doe wat je kunt. Maar, wie zal ons verlos.sen? De dadelijke bediening van (jods Geest, Die in de schuld brengt voor God. Woorden van droeflieid is nog geen zielsbeleving van de droefheid. Zijn er onder ons nog die het oordeel hebben aanvaard?

Jabes vastte 7 dagen; het was een volkomen droeflieid. Maar ook een in tijd bepaalde droefheid. Hun heilzon was aan 't dagen. David werd tot het koningschap bereid en zijn eerste regeringsdaad zou zijn: vragen naar Saul. Het antwoord was: de mannen van Jabes hebben hem begraven. Waarop David zegt: (iezegend zijt gij! Als Mijn volk zich schuldig zal kennen, dan zal Ik aan Mijn verbond gedenken, zegt de HEERE.

Het schuldaanvaardend Jabes krijgt een boodschap van hun nieuwe koning.

Is er nog toekomst voor de SGP? Alleen in de weg van Jabes. God gaat niet over schuld en breuk heen. Het zal niet gaan buiten de aanvaarding van de strafwaardigheid om. Dat is onmisbaar niet alleen in het persoonlijk, maar ook in het politieke leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. In die weg laat Hij Zich niet onbetuigd en zendt Hij de meerdere David. Al lijkt het alsof de Filistijnen alles hebben, er is een overblijfsel. Hoort u daar bij? Dan is uw eeuwige bevrijding aanstaande. In het bijzonder jonge partijvrienden: bidt om de werking van de Heilige Geest. Dan is er toekomst. Dan is er geen uitgestoken vinger; dan wordt ik de schuldige. Dat zou veel problemen oplossen. Mochten we zo uit eikaar gaan; Zijn Naam ter Eer.

Op verzoek van ds Van Dieren wordt nog gezamenlijk gezongen Psalm 44 de verzen 5 en 12, waarna hij eindigt met gebed.

Sluiting

De voorzitter dankt ds Van Dieren voor zijn ernstig en indringend slotwoord. De regelingscommissie wordt hartelijk dank gezegd voor de buitengewoon correcte wijze waarop zij haar werkzaamheden uitvoerde. Ook dat mocht bijdragen tot het welslagen van deze dag. Ook de organist wordt bedankt voor de wijze waarop hij leiding gaf aan de samenzang. Met een "allen wel thuis en Gods Zegen toegewenst" sluit de voorzitter om 16.20 uur deze Algemene Vergadering.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 1993

De Banier | 20 Pagina's

Verslag van de Algemene Vergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 april 1993

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken