Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

11 minuten leestijd

gehouden op 25 februari 1995 te Utrecht (3)

14. Opening middagvergadering

Om kwart «ver twee heropent de voorzitter de vergadering, waarbij hij ds. Van Dieren verzoekt of deze de maaltijd wil besluiten en de middagvergadering wil openen. Ds Van Dieren laat zingen Psalm 145 vers 6, leest uit Gods Woord Prediker 3 de verzen 9 t/m 17 en gaat voor in gebed.

15- Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur

De vcjorzitter leest vervolgens het proces-verbaal voor van de uitslag van de verkiezingen voor leden van het Hoofdbestuur. In de vacature die ontstond doordat ds S.de Jong zich niet herkiesbaar stelde, werd uit het tweetal ds D.Heemskerk en ds Tj.de Jong de eerstgenoemde gekozen. Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen was 490. Daarvan kreeg ds Heemskerk er 295 en ds Tj. de Jong 195. Daarnaast waren er nog 3 blanco stemmen.

De voorzitter deelt de vergadering mee dat (na telefonisch contact in de pauze) ds Heemskerk deze verkiezing heeft aanvaard.

Van de aftredende en herkiesbare Hoofdbestuursleden werd de heer H.Uil herkozen met 485 van de 493 uitgebrachte .stemmen. Zijn tegenkandidaat de heer L.Meerman kreeg er 6, M.Dankers 1 en 1 blanco.

De heer A.Waaijenberg werd eveneens herkozen; van de 493 uitgebrachte .stemmen waren er 485 op hem uitgebracht en 8 op zijn tegenkandidaat, de heer H.C.Bouman. De voorzitter kan meedelen dat ook zij bereid zijn in deze verkiezing te bewilligen. Alle gekozenen wenst hij bij de vervulling van deze taak Gods onmisbare zegen toe.

16. Jaarverslag van de partijpenningmeester over 1994

Onze partijpenningmeester, J.Pijl, krijgt het woord voor het uitbrengen van zijn jaarverslag over het boekjaar 1994. (Voor de inhoud van dit jaarverslag verwijzen wij naar De Banier van 23 maart 1995, waarin dit onverkort werd cjpgenomen.)

De voorzitter zegt de heer Pijl hartelijk dank voor zijn verslag en gaat over naar het volgende agendapunt.

17. Verslag controlecommissie over 1994

De voorzitter leest dit verslag voor, dat luidt als volgt:

Aan de Algemene Vergadering 1995 van de Staatkundig Gereformeerde Partij.

Ondergetekenden, drs G.Boonzaaijer te Bilthoven, A.Schouten te Moordrecht, J.Soet te Krimpen aan den IJssel, ingevolge artikel 7 van het Algemeen Reglement door het Hoofdbestuur aangewezen als leden van de Controlecommissie voor het boekjaar 1994, verklaren de financiële administratie van de partij over het boekjaar 1994, alsmede de rekening van baten en lasten over 1994, met een totaal van ƒ 1.003.588,32 aan baten en met een totaal van ƒ 1.277.452,96 aan lasten en de balans per 31 december 1994 met een totaal van ƒ 1.306.995,83, te hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.

Zij verzoeken u de partijpenningmeester hiervoor te dechargeren.

's-Gravenhage, 20 februari 1995.

G.Boonzaaijer; A.Schouten en J.Soet.

De voorzitter zegt de commissie hartelijk dank voor de verrichte werkzaamheden en zegt er van uit te gaan dat de Algemene Vergadering kan instemmen met het verzoek de penningmeester te dechargeren.

18. Benoeming controlecommissie voor 1995

De voorzitter deelt mee dat ingevolge artikel 7 van het Algemeen Reglement door het Hoofdbestuur in zijn vergadering van 21 januari 1995 als leden van de Controlecommissie zijn benoemd:

J.Soet te Krimpen aan den IJssel (voor de derde keer) drs G.Boonzaaijer te Bilthoven (voor de tweede keer) drs H.L.van der Kolk te Lisse (voor de eerste keer) Als plaatsvervanger is benoemd: M.den Hollander te Vlaardingen.

19. Vragen en Voorstellen

Als eerste dient daarbij het Voorstel van de PKV Kockengen om de positie van de algemeen secretaris reglementair vast te leggen door in artikel 2 van het Algemeen Reglement een lid toe te voegen, dat (na amendering door het Hoofdbestuur) als volgt luidt:

Het Hoofdbestuur kan zich laten bijstaan door een algemeen secretaris, te benoemen door het Hoofdbestuur De algemeen secretaris wordt als regel uitgenodigd de vergaderingen van het Hoofdbestuur en zijn Dagelijks Bestuur bij te wonen en heeft in die vergaderingen een adviserende stem. Voorts is hij bevoegd die zaken af te wikkelen die het Hoofdbestuur aan hem delegeert.

De voorzitter deelt mee dat hierop enkele reacties zijn gekomen. GKV Vlissingen/Oost-Souburg vindt het goed, mits het geen financiële gevolgen heeft. Ook vragen zij of het Hoofdbestuur aan functiespreiding zou willen doen.

PKV Nunspeet vraagt het laatste woord van dit voorstel te wijzigen in mandateert. Daardoor wordt meer duidelijk dat de verantwoordelijkheden liggen bij het Hoofdbestuur.

De voorzitter deelt mee dat het Hoofdbestuur daar geen moeite mee heeft omdat dat ook de bedoeling is.

Hij geeft het voorstel nu in bespreking.

De heer Sturm van de GKV Vlissingen/Oost Souburg merkt op dat functiespreiding met zich mee zal brengen dat het geen extra geld kost, maar ook zijn zij beducht voor een ongewenste machtspositie bij het verenigen van meerdere functies in één persoon.

De heer Bregman van de kiesvereniging Rijnwoude meldt dat hun amendement niet aan de orde is gesteld. Daarom leest hij het alsnog voor. Dat komt er op neer dat de veelheid van taken die aan de algemeen secretaris zijn toegeschreven, gemakkelijk tot niet bedoelde ontsporingen zou kunnen leiden. PKV Rijnwoude wil artikel 2 lid i verder als volgt uitbreiden: Het Hoofdbestuur stelt een functieomschrijving op waarin de taken en verantwoordelijkheden voor de algemeen secretaris zijn vastgelegd.

De voorzitter constateert dat dit moeilijk te beschouwen is als amendement. Het is een nieuw voorstel en als zodanig dient het de normale procedure te volgen, via kiesvereniging en provinciale vereniging. Het kan dan volgend jaar worden ingediend. De heer Van Dam van de PKV Kockengen constateert dat het Hoofdbestuur een functie heeft gecreëerd met verregaande taken en bevoegdheden. Hij spreekt er zijn blijdschap over uit dat hun voorstel is overgenomen en dat het HB waardevolle verbeteringen aanbracht. Kockengen hecht er aan op te merken dat zij met dit voorstel heeft beoogd dat het HB zelf verantwoordelijk blijft. De algemeen secretaris wordt wijsheid en Gods zegen toegewenst in zijn verantwoordelijke taak. Het amendement van Nunspeet wordt van harte ondersteund.

De heer Blokhuis, PKV Nijkerk, merkt op dat de partij niet is geraadpleegd over deze nieuwe functie. De algemeen secretaris vervangt de voorzitter in vele zaken, met name op het gebied van publiciteit en het schrijven in De Banier. Hij is daarmee min of meer de spreekbuis van de Partij en dat zou de voorzitter moeten zijn. Er is een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en PKV Nijkerk vindt een algemeen secretaris niet nodig.

De voorzitter heeft behoefte aan een kleine toelichting. Na het heengaan van ds W.Chr.Hovius heeft het HB zich grondig bezonnen op de positie, de taak en de plaats van de voorzitter. Daarbij werd uitgesproken dat het van belang werd geacht dat een predikant voorzitter zou zijn. Dat behoort tot de traditie van de partij en bepaalt mede de sfeer op onze vergaderingen.

Maar in de loop van de tijd is het takenpakket van de voorzitter dermate uitgebreid dat een predikant die een behoorlijke gemeente dient, dat niet kan combineren met het voorzitterschap zoals dat in het verleden is waargenomen. Ds Abma kon zich full-time geven, maar al zijn opvolgers hebben met dit probleem geworsteld. Onder druk van de omstandigheden is hij voorzitter geworden, maar om zijn ambtelijk werk daaronder niet te laten lijden, heeft hij de eis gesteld dat zijn voorzitterschap beperkt van invulling zou zijn. Vandaar de gedachte om te komen tot het benoemen van een algemeen secretaris.

Het voorstel van Kockengen -geamendeerd door PKV Nunspeetwordt nu in stemming gebracht. De voorzitter vraagt de voorstanders te gaan staan en constateert vervolgens dat dit met een zeer grote meerderheid is aangenomen.

De voorzitter zegt de vergadering dank voor dit bewijs van medewerking en vertrouwen en ziet dit ook als ondersteuning voor het HB-beleid. Ook de partij hecht blijkbaar aan een predikant als voorzitter en is ook bereid deze zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Hij merkt daarbij nog op dat de samenwerking tussen hem en de algemeen secretaris uitnemend is, zodat zijnerzijds de behoefte ook niet bestaat meer op de voorgrond te treden.

Het volgende Voorstel is van PPCV Zwolle. Deze vereniging stelt voor om de Algemene Vergadering uit te laten spreken:

Dat ook de kandidaatstelling voor het regeerambt in strijd is met de roeping van de vrouw, dus ook voor gemeenschappelijke lijsten.

De voorzitter meldt ook hier een aantal reacties. Allereerst moet er een beslissing genomen worden over een voorstel van orde. Het Hoofdbestuur heeft dat besproken en ondersteunt dat.

De kiesvereniging van Ridderkerk,

Vervolg op pagina 8 gesteund dcxjr PKV Hardinxveld- Giessendam, PKV Elspeet/Vierhcjuten, PKV Zoetermeer, PKV Ochten en PKTV Ble.skensgraaf stelt voor om de behandeling hiervan uit te stellen tot de eerstvolgende Huishoudelijke Vergadering, waarop de betrokkenheid van vrouwen behandeld wordt en eventuele voorstellen dienaangaande in de besluitvorming komen.

Hierover is in de pauze contact gezocht met PKV Zwolle en deze heeft zich bereid verklaard hiermee in te stemmen, mits het Hoofdbestuur bevordert dat in de tussenliggende tijd een discussie hierover binnen de partij op gang zal komen.

De vcxjrzitter vraagt of PKV Zwolle zelf nog behoefte heeft aan het geven van een toelichting. Dat blijkt niet het geval. Daarmee is feitelijk het ordevoorstel aangenomen. De voorzitter spreekt daarover zijn dankbaarheid uit.

Voorstel 1 van het Hoc^fdbestuur Voorgesteld wordt de ledenbijdrage voor het jaar 1996 vast te stellen op ƒ 25,00 per lid. (Een verhoging van ƒ 5,00)

De voorzitter meldt de reactie van GKV Vlissingen/Souburg. Deze heeft bezwaren tegen dit voorstel omdat het een gevolg is van het veriiezen van de derde zetel in de Tweede Kamer als gevolg van de vrouwenkwestie en omdat de krappe verenigingskas een verhoging niet toelaat. Voorgesteld wordt:

1. De tekcjrten uit de resei-ves te halen tot de volgende verkiezingen, in de hoop dat dan de derde zetel weer teaigkomt.

2. Een beroep te doen op de penningmeesters van onze provinciale verenigingen (met name Zeeland).

3. Een personeelsstop in te stellen. De heer Reijnders uit Garderen stelt voor de ledenbijdrage te verhogen tot ƒ 60,00 per jaar. Dan zijn we ook niet zo afhankelijk van de overheidssub­ sidies. ƒ 60/jaar is slechts ƒ 5,00 per maand. Bij een inkomen van ƒ 2000,is dat slechts 0,25 procent. PKV Ede .stelt een gefaseerde verhogingvoor. Niet/5,-ineens, maar twee jaar achtereen ƒ 2,50.

De vocjrzitter geeft het HB-voonstel in bespreking.

De heer Van Kleef van de PKY Valburg vreest ledenverlies bij deze contributieverhoging.

De heer Verrips van de PKV Leerbroek kan de berekening van de heer Reijnders wel volgen, maar vraagt hoe het moet als mensen géén inkomen hebben. Verder wijst hij er op dat alles meer gaat kosten. Hij zou er wellicht mee kunnen leven als deze verberging voor de eerstvolgende tien jaar afdoende was.

De heer Sturm van de PKV Strijen stelt voor de ledenbijdrage te differentiëren. Een categorie tot 21 jaar, dan van 21 tot 65 jaar en tenslotte een categorie boven de 65 jaar. In verband met kostenstijging in de toekomst pleit ocjk deze PKV voor een verhoging van de contributie tc5t een bedrag van ƒ 50,- a ƒ 60,-.

De voorzitter wijst er op dat dit voorstel handelt over de afdracht aan het Hocrfdbestuur. Dat laat onveriet dat het bestuur van iedere PKV vrij is in de wijze waarop de contributie wordt geheven en in het vaststellen van de hoogte daarvan.

De heer Nieuwenhuis van de PKV Po( )itvliet schaart zich achter het voorstel van PKV Ede.

De voorzitter wijst nog in het kort op de oorzaak en op de noodzaak van deze verhoging. Het vcjorgestelde bedrag acht hij niet (onoverkomelijk en voor wie het echt niet betalen kan, is er een oplossing te vinden. Het voorstel wordt nu in stemming gebracht en met een overduidelijke, zeer grote meerderheid aangenomen.

Voorstel 2: Indienen amendementen. De voorstellen 2a, 2b en 2c worden, zonder dat iemand het woord vraagt, met algemene stemmen aangenomen.

Voorstel 3: Kandidaten als regel tenminste 2 jaar lid van de partij. Er is een amendement van de PKV Drachten. Deze vereniging stelt voor de woorden als regel te schrappen. De voorzitter pleit er voor deze woorden te handhaven voor de uitzonderingsgevallen. Er kan sprake zijn van een onopzettelijk verzuim, bijvoorbeeld bij verhuizing.

De heer Morsink van de PKV Wierden sluit zich aan bij Drachten en meent dat ook als deze woorden weggelaten worden er in uitzonderlijke gevallen wel van afgeweken zou kunnen worden.

De heer Verrips van de PKV Leerbroek is het daar niet mee eens: regel is regel!

De voorzitter brengt het amendement van PKV Drachten in stemming. Het is duidelijk dat daarvoor geen meerderheid is te vinden. Daarna wordt gestemd over de voorstellen 3a, 3b en 3c. Deze voorstellen worden met een duidelijke meerderheid aangenomen.

Voorstel 4: Rol Provinciale Vereniging De PKV Hendrik Ido Ambacht verzoekt voorstel 4a en voorstel 5 te wijzigen door na de woorden "na gehouden ledenvergadering" toe te voegen:

of na daartoe door de ledenvergadering vertrekt mandaat aan het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging. Als motivatie was daarbij opgegeven dat het in veel gevallen niet mogelijk is zo kort na elkaar twee ledenvergaderingen te beleggen.

Het Hoofdbestuur ondersteunt dit niet omdat het van mening is dat met deze zaken toch wel zeer zorgvuldig moet worden omgegaan.

Stemming wijst uit dat slechts weinigen het wijzigingsvoorstel van H.I.Ambacht ondersteunen. De daarna volgende stemming over de voorstellen 4a en 4b levert een grote meerderheid op voor de HB-voorstellen. De algemeen secretaris wijst er op dat, nu dit voorstel is aanvaard en deze zin in lid g is vervallen, de verwijzing daarnaar in lid h moet worden verwijderd.

De voorzitter maakt nog melding van een voorstel van PICV Middelburg be treffende artikel 17 van het Algemeen Reglement. Het Hoofdbestuur beschouwt dat als een geheel nieuw voorstel, zodat het nu niet in behandeling genomen kan worden.

D.N.

(slot volgt)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Thursday 6 April 1995

De Banier | 20 Pagina's

Verslag van de Algemene Vergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij

Bekijk de hele uitgave van Thursday 6 April 1995

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken