Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Groei, groen en groene groei

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Groei, groen en groene groei

7 minuten leestijd

• et zomerreces van het Europees Parlement valt in de maand augustus. Terwijl collega 's van de Tweede en Eerste Kamer reeds van hun vakantierust genieten - het zij ze van harte gegund - werken de europarlementariërs nog even door. Ook al stijgt de temperatuur in Rotterdam, Straatsburg en Brussel tot tropische waarden. "Warm, zon en zonnig warm" zou ook een treffende titel voor deze bijdrage zijn, ware het niet dat ze slechts de werkomstandigheden betreft. Normaliter tonen SGP'ers meer interesse voorde inhoud van het parlementaire werk. Daarover gaan dan ook de alinea's die hieronder volgen.

EU-uitbreiding met Malta en Cyprus?

In de toekomst zal de Europese Unie groeien. Naar een groter aantal Lidstaten. In Straatsburg kwamen twee verslagen aan de orde over de verzoeken tot toetreding van Malta en Cyprus. Na de economische aanpassingen aldaar, had Van der Waal weinig moeite met toetreding van Malta. Maar hij sprak zijn twijfels uit over de wenselijkheid van toetreding van Cyprus. Het noorden van Cyprus wordt bezet door Turkije. De Europese Unie erkent alleen de regering-Kiprianou in het zuiden van Cypais en beschouwt het eiland als één geheel. Voor het politieke probleem is tot nu toe geen oplossing gevonden. Hij stelde daarom een aantal kritische vragen: "Natuurlijk is het uiterst moeilijk om de toekomst van Cyprus afhankelijk te maken van een onwelwillende houding van Turkije. Maar is het reëel te stellen dat toetredingsonderhandelingen de oplossing voor de kwestie zullen brengen? Is het niet evenzeer denkbaar dat deze aanpak polariserend werkt en dat een slepend politiek conflict de Unie wordt binnengebracht.'"' Het is duidelijk. De EU moet niet groeien door een Cypriotische variant op het Paard van Troje binnen te halen.

Landbouwprijzen en de ecu

In Straatsburg voerde Van der Waal het woord over de agromonetaire problematiek. Recente wijzigingen in de wisselkoersverhoudingen van de Europese valuta hebben de eerlijke concurrentie in de landbouwsector behoorlijk onder druk gezet. Alle prijzen en steunbedragen worden namelijk in ecu vastgesteld (de zgn, 'groene ecu'). Wanneer de koers van de gulden stijgt, krijgt de Nederlandse boer minder guldens uitgekeerd omdat het bedrag in ecu gelijk blijft. Zo zijn de reële landbouwprijzen in Duitsland ongeveer tien procent gedaald (vanwege de 'harde' Duitse Markj, terwijl boeren in Italië er zo'n veertig procent op vooruit zijn gegaan, omdat de koers van de Italiaanse lire kelderde.

In het urgentie-debat toonde Van der Waal zich gematigd positief over de compensatieregeling waartoe de Raad heeft besloten: "Het is positief dat de rechtstreekse steun in de vorm van hectaretoeslagen en premies niet langer afhankelijk is van wisselkoersschommelingen. En voorts dat een deel van het inkomensverlies in harde valutalanden wordt gecompenseerd." Wel vroeg Van der Waal de Commissie haast te maken met een nieuwe regeling waarin het voor Lidstaten mogelijk is om agrariërs te compenseren voor merkbaar inkomensverlies als gevolg van devaluaties in andere landen,

Milieuconferentie Sofia

it najaar wordt in Sofia een conferentie belegd van milieuministers uit geheel Oost- en West-Europa. Deze conferentie is een vervolg op het in 1991 gestarte proces 'Milieu voor Europa' dat beoogt zo snel mogelijk een eind te maken aan de slechte toestand van het milieu in de voormalige Oostbloklanden.

Volgens Blokland is er alle reden om dit proces te continueren. "Er is immers in Midden- en Oost-Europa een grote milieuwinst binnen te halen met weinig of geen financiële middelen. De positieve gevolgen daarvan komen ook aan West-Europa ten goede." Blokland vond het belangrijk dat de Sofia-conferentie door een goede publiciteitscampagne onder de aandacht van het brede publiek wordt gebracht. "Want in heel Europa zal het milieubewustzijn van de bevolking moeten worden gestimuleerd."

Controle-apparaat wegvervoer

e rij- en rusttijden die moeten worden aangehouden door het goederenvervoer over de weg, worden geregistreerd door een zgn. tachograaf die zich in ieder voertuig bevindt. De praktijk heeft geleerd dat desondanks de regels nog vaak overtreden worden en chauffeurs soms veel te veel uren achter het stuur zitten. Met alle risico's van dien. Om bekeuringen te voorkomen wordt in bepaalde gevallen de tachograaf door de chauffeur gemanipuleerd. Daarom behandelde het EP een voorstel van de Europese Commissie over de invoering van een verbeterd controle-apparaat voor het wegvervoer. De tachograaf is hierin voorzien van een elektronisch gedeelte. Deze schijf ('smart-card') bevat de relevante gegevens van de chauffeur en kan de rij- en rusttijden over een veel langere periode dan de mechanische kaart van de tachograaf vastleggen, Het EP was het in principe eens met de Commissie, maar vond dat als alternatief voor een ver- beterde tachograaf een bedrijf ook een boordcomputer moest kunnen installeren. Zo'n boordcomputer biedt dezelfde controlemogelijkheden als de vernieuwde tachograaf, maar transportondernemingen kunnen met een boordcomputer ook hun administratie en bedrijfsvoering verbeteren. Van der Waal ondersteunde dit standpunt, maar wees er in zijn bijdrage aan het debat ook op dat de vele overtredingen mede een gevolg zijn van wetgeving die onvoldoende flexibel is en te weinig toegesneden op de kenmerken van het wegtransport. Daarnaast wees Van der Waal op het grote verschil in controles tussen de Lid-Staten van de Unie. Na de uitspraak van het EP is het nu wachten op de uitspraak van de Raad van transportministers.

Globale richtsnoeren

Ieder jaar publiceert de Commissie een aanbeveling over de globale richtsnoeren voor het economisch beleid. Daarin worden adviezen gegeven voor het beleid dat de Lidstaten zouden moeten voeren. De gedachte erachter is dat de Europese Unie wèl vaart bij een gecoördineerd economisch beleid. Tegelijk met de globale richtsnoeren, geeft de Commissie haar visie op de economische vooruitzichten voor 1995 en 1996.

Het herstel van de economie sinds 1994 inspireerde Commissaris De Silguy tot de centrale gedachte hoe de­ ze opleving kan uitmonden in een langdurige groeifase. Zijn antwoord luidde; bestrijding van de inflatie, terugdringen van overheidstekorten en bevorderen van de werkgelegenheid. Op deze punten zouden de Lidstaten hun uiterste best moeten doen. Om te groeien.

Leidt groei tot bloei?

Groeien is één. Groeien en bloeien is twee (naar een woordspeling van ds H.G. Abma). Economische groei is wenselijk, maar dan moet de economie wel haar plaats weten. Deze notie ontbrak in de stukken van de Commissie. Dat dreigde ook in het commentaar van het EP. De onrwerp-resolutie van de Ierse liberaal Cox repte met geen woord over de milieuvoorwaarden waaraan het economisch beleid moet voldoen. Daarom diende Blokland drie corrigerende amendementen in, die door de economische commissie werden aanvaard. Tijdens het debat voelde Blokland de Commissaris aan de tand: "Graag hoor ik van de Commissaris waarom de Commissie in gebreke blijft ten opzichte van de bepalingen in het Verdrag van Maastricht over de integratie van het milieubeleid in alle beleidsterreinen van de Europese Unie." De Silguy reageerde positief Hij zei dat het milieu inderdaad van essentieel belang is en wees erop dat de Commissie met een nadere uitwerking komt van het witboek over Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid, waartoe de Europese Raad van Cannes in juni 1995 besloten heeft. De Commissie zal bij die concretisering expliciet aandacht besteden aan milieu-aspecten die in het geding zijn.

Rapport Blokland aanvaard

Eind juli kwam in de vergadering van de milieucommissie te Brussel het eerste hoofdrapport van Blokland in stemming. Naast enkele aanvullingen aanvaardde de commissie de ontwerp-tekst in zijn geheel. Het rapport is een commentaar op de mededeling van de Europese Commissie over economische groei en milieu. In de ontwerp-resolutie, die Blokland namens de milieucommissie opstelde, wordt in de eerste plaats erop gewezen dat "een verdergaande economische groei op de huidige wijze niet zal leiden tot een toename van de welvaart, maar tot aft^raak van de middelen die het menselijk bestaan en voortbestaan mogelijk maken".

Genormeerde groei

n de schriftelijke toelichting op de ontwerp-resolutie stelde Blokland dat de Europese Commissie een uiterst belangrijke mededeling heeft gepubliceerd. "De mededeling maakt de noodzaak van aanpassingen aan het bestaande economische .systeem duidelijk." Inmiddels dringt het besef door dat een nieuw economisch model veel minder beslag moet leggen op natuurlijke hulpbronnen, schone lucht en helder water. Volgens Blokland staan we voor de keus door te gaan op de oude voet, wat tot catastrofes kan leiden. Of we kiezen voor een andere levenswijze, waarin welvaart en welzijn niet meer zo rechtstreeks samenhangen met de mate van materiële welvaart. "Het is bovendien een levenswijze die meer in overeenstemming is met het bijbels concept van de mens als rentmeester van de schepping", aldus Blokland.

Namens de Eurofractie SGP/GPV/RPF,

Jan Schippers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 augustus 1995

De Banier | 20 Pagina's

Groei, groen en groene groei

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 augustus 1995

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken