Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

AMENDEMENTEN voor de HUISHOUDELIJKE VERGADERING

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

AMENDEMENTEN voor de HUISHOUDELIJKE VERGADERING

47 minuten leestijd

Voor de Huishoudelijke Vergadering van D.V. 27 januari werden in totaal ongeveer zestig wijzigingsvoorstellen ingediend. Het aantal is niet exact aan te geven omdat in sommige reacties wel een verzoek stond opgenomen om het voorstel op enig punt te wijzigen, zonder dat een concreet voorstel werd ingediend. Zoals in Tekst & Uitleg reeds is aangegeven, is het de bedoeling alle indieners recht te doen. Ook de voorstellen die niet in stemming worden gebracht, zullen vermeld worden; met daarbij de reden waarom behandeling werd afgewezen. De rechtstreekse toelichtingen op amendementen die wel in stemming worden gebracht, zijn zo veel mogelijk integraal overgenomen. Niet de begeleidende brieven, dat zou niet alleen te veel worden maar ook de overzichtelijkheid niet ten goede komen.

Hieronder zullen eerst de voorstellen worden vermeld die niet behandeld zullen worden en daarna de amendementen die aan de vergadering zullen worden voorgelegd. Dat zal gedaan worden in de volgorde waarin zal worden gestemd. Voor de besluitvorming op de kiesverenigingen betekent dit, dat stap voor stap bepaald moet worden hoe uw stemgedrag zal zijn. Heeft een amendement namelijk niet de vereiste meerderheid behaald, dan wordt het daaropvolgende in stemming gebracht, enzovoorts. Dat kan theoretisch dus doorgaan tot en met het uiteindelijke HB-voorstel toe. Bij iedere tussenstap zult u dus de beslissing moeten nemen, hoe verder te stemmen.

Voorstellen en amendementen waarover NIET gestemd zal worden.

I. Door de kiesverenigingen LUNTEREN, OPHEUSDEN,OUD-VOSSEMEER, SiNT- ANNAIAND, VEENENDAAL, WIERDEN enWtjK EN AALBURG is voorgesteld de voorgestelde artikelen 5 en 5a apart in stemming te brengen.

Toelichting(en): - De partij moet eerlijk de mening kunnen geven of de opdracht om de betrokkenheid te regelen, goed is uitgevoerd.

- Als het HB-voorstel geen meerderheid haalt, is uiteindelijk nog niet vastgelegd dat alleen mannen lid kunnen zijn.

- Het is onjuist hierbij Artikel 9 van het Alg.Reglement aan te voeren. Dat artikel regelt de procedure voor vragen en voorstellen voor de Algemene Vergadering. - Gescheiden in stemming brengen geeft meer keuzemogelijklieid om de betrokkenheid van de vrouw te re­

gelen. Prae-advies: Het HB zal deze voorstellen niet in stemming brengen. In de hij dit voorstel behorende toelichtende artikelen 'Tekst en Uitleg' is dat duidelijk aangegeven. Daarin stond: "Het zal duidelijk zijn dat loet voo stel één geheel vormt. Afgezien van de inhoudelijke bezwaren die er vanzelfsprekend zijn om alleen artikel 5 in stemming te brengen, is dat ook procedureel onmogelijk". Het HB hecht er aan nogmaals duidelijk te maken dat de opdracht één en ondeelbaar was en dat daarom ook de uitwerking één en ondeelbaar is. Gescheiden in stemming brengen, is fundamenteel in strijd met de opdracht en tast het wezen van het HB-voorstel aan. Bovendien acht het HB artikel 9 van hetA.R. hierop wel degelijk van toepassing. Daar wordt gesproken over: "een algemene of huishoudelijke vergadering.".

OM ALLE MISVERSTANDEN TE VOORKOMEN, HECHT HET HOOFD­BESTUUR ER AAN NU REEDS BEKEND TE MAKEN DAT, OP GROND VAN BOVENGENOEMDE ARGUMENTEN, OOK EEN VOORSTEL VAN OR­ DE MET ALS .STREKKING ART. 5 EN ART. 5A GESCHEIDEN TE BE­ HANDELEN, NIET IN STEMMING ZAL WORDEN GEBRACHT.

n. Voorstellen die niet voldoen aan of niet passen binnen de kaders van de opdracht.

In zijn bespreking van de voorstellen heeft het HB besloten dat voor de Huishoudelijke Vergadering dezelfde stelregel zal worden toegepast als voor de regio-avonden: alleen wat past binnen de kaders van de opdracht, is bespreekbaar. Anders gaan we de voorliggende discussie a.h.w. overdoen. De opdracht kwam met overgrote meerderheid tot stand en dan gaat het niet aan om de partij voorstellen voor te leggen die daarmee strijden.

PKV AALSMEER stelt voor: Het artikel 5 over te nemen in de vorm waarin het in de statuten van deze plaatselijke kiesvereniging in 1945 opgesteld is, luidende: "Leden der vereniging kunnen zijn alle mannelijke personen die instemming betuigen met de boven genoemde beginselen en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben." (Opgesteld 22-11-1945) Prae-advies: Dit voorstel wordt niet in stemming gebracht. Het regelt uitsluitende de eerste helft van de opdracht en voldoet dus niet aan het totaal daarvan.

PKV VussiNGEN/RnTHEM/OosT-SouBURG legt, na een aantal overwegingen genoemd te hebben, aan de huishoudelijke vergadering het volgende voorstel voor: 1. Geen verandering aan te brengen in de huidige

statuten in de zin van het voorstel dat het Hoofdbestuur thans heeft voorgelegd; 2. dat door alle kiesverenigingen de interne gedr^slljn -wordt gevolgd dat de afvaardiging namens de kiesvereniging naar de in artikel 8 der statuten genoemde vergadering en de kandidatuur van algemeen vertegenwoordigende organen en de diverse bestuursfuncties binnen de partij zijn voorbehouden aan mannen;

3. dat vragen of voorstellen betreffende het lidmaatschap van vrouwen in ieder geval de eerstkomende drie jaren niet op een algemene of huishoudelijke vergadering aan de orde wordt gesteld (conform artikel 9 van het Algemeen Reglement).

(Dit voorstel wordt ondersteund door PKV NUNSPEET-HULSHORST.)Prae-advies: Het niet veranderen van de statuten voldoet geheel niet aan de meegegeven opdracht.

PKV GRONINGEN stelt voor: De SGP zal D.V. medio 1996 komen tot de uitgave van een brochure w^aarin op beknopte w^ijze duidelijk ^wordt beschreven hoe er binnen de partij gedacht w^ordt over de aard en omvang van de betrokkenheid van de vroirw bij het politieke leven, zo mogelijk aangevidd met vermelding en beantwoording van de meest gestelde vragen betreffende dit onderwerp. Prae-advies: Dit voorstel valt geheel buiten de kaders van de opdracht en komt daarom niet voor behandeling op deze vergadering in aanmerking.

PKV NffiuwE ToNGE wenst dat het voorstel teruggenomen wordt en dat t.z.t. met een ander voorstel binnen de grenzen van Putten II gekomen wordt. Prae-advies: Het HB is van mening dat het voorgelegde voorstel past binnen de kaders van Putten. Terugnemen zou op geen enkele wijze recht doen aan de opdracht. Om die reden zal ook dit voorstel niet in stemming gebracht worden.

PKV ENKHUIZEN/ANDIJK stelt voor artikel 5a, lid c, te wijzigen in: Buitengewone leden delen in alle rechten die bij of krachtens deze statuten aan leden worden toegekend, met uitzondering van de kandidatuur voor algemene vertegenwoordigende organen.

Prae-advies: Dit voorstel is duidelijk in strijd met hetgeen in Putten-JI werd besloten. Daar is duidelijk uitgesproken en vastgelegd wat geacht wordt tot het regeerambt te behoren. Daarvan kan en wil het HB niet afwijken. Om die reden kan dit voorstel niet in stemming gebracht worden.

PKV KoRTGENE Stelt voor: artikel 5 zoals dit door het HB is voorgesteld te aanvaarden en artikel 5a zoals dit door het HB is voorgesteld, af te wijzen.

Prae-advies: Om eerdergenoemde redenen zal dit voorstel niet in stemming gebracht worden.

PKV NuMANSDORP vra^ zich af of er geen alternatief is voor het HB-voorstel Zonder dat toetsing op zijn juridische merites heeft plaatsgevonden, werd op de ledenvergadering gedacht aan een bepaalde vorm van donateurschap.

Toelichting: De krachtens het HB-voorstel aan de vrouw gegeven faciliteiten kunnen volgens deze kiesvereniging beslist niet los worden gezien van het regeerambt, dat uitsluitend aan de man toekomt. Honorering van het HBvoorstel betekent in ieder geval dat -om slechts één voorbeeld te noemen van de activiteiten der PICV- vrouwen ook over politieke zaken mogen meediscussiëren en dientengevolge de stemming kunnen beïnvloeden. Prae-advies: Het HB is van mening dat hier niet gesproken kan worden van een concreet amendement. Om die reden kan dit ook niet in stemming gebracht worden.

PKV LOENEN AAN DE VECHT Stelt liet Volgende geamendeerde artikel 5a voor: Betrokkenheid Het Hoofdbestuur en de Kiesverenigingen regelen de betrokkenheid van vrou-wen bij de SGP. Die betrokkenheid dient gestalte te krijgen buiten de ledenvergaderingen en andere vergaderingen met een politieke dan wel staatkundige strekking om.

Prae-advies: HetHB is van mening dat dit voorstel niet in stemming gebracht kan worden aangezien er geen sprake is van de uitvoering van de opdracht. Het is de bedoeling van de opdracht in de statuten vast te leggen hoe de betrokkenheid wordt geregeld, en niet wie deze regelt.

PKV WIJKEN AALBURG wil het artikel 5a van het HB-voorstel als volgt wijzigen: Betrokkenheid Het hoofdbestuur en de kiesverenigingen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid om vrouwen bij de partij te betrekken. Die betrokkenheid dient gestalte te krijgen buiten de ledenvergaderingen en buiten andere vergaderingen met een politieke strekking om.

Toelichting: In het verleden heeft in De Banier a^n het slot van de aibriek waarin de openbare vergaderingen en tijdredes werden aangekondigd de volgende zinsnede gestaan: "Wij bevelen het bezoeken van deze vergaderingen aan. In zoverre deze vergaderingen geen politieke strekking hebhen, kunnen deze ook door vrouwen worden bezocht". Het toenmalige Hoofdbesaair stelde hiermede duidelijk dat vrouwen vergaderingen die een politieke strekking hebben, niet mogen bezoeken. Hiermede werd de vanouds bestaande betrokkenheid van de vrouw bij de SGP afgebakend. Het huidige HB-voorstel overschrijdt deze afbakening zeer duidelijk. Niet alleen maakt het huidige HB-voorstel mogelijk dat vrouwen vergaderingen met een politieke strekking bezoeken, maar bovendien geeft het HB-voorstel vrouwen het recht om op deze vergaderingen het woord te voeren en in discussie te gaan. Er wordt dus een wezenlijke koerswijziging voorgesteld. Met het hierboven genoemde amendement

wordt daarentegen aangesloten bij het vanouds gevoerde en op Gods Woord gegronde beleid m.b.t. de betrokkenheid van de vrouw bij de SGP. Tevens is hiermede voldaan aan de opdracht van Putten II. Wij zullen e.e.a. trachten duidelijk te maken.

Volgens Gods Woord komt de vrouw het regeerambt niet toe. De vrouw behoort de man onderdanig te zijn (Efeze 5 vs 22). Wanneer echter de vrouw op vergaderingen spreekt, dan oefent zij daarmede gezag uit over de man die aanhoort. Dit wordt duidelijk geleerd in 1 Kor. 14 vs 34: (...) "Mwn;/?en5/7(a!ar(namelijk de vrouw) niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de Wet zegt" (zie ook uitleg kanttekenaren). De genoemde zwijg-houding van de vrouw wordt in 1 Tim. 2 VS 11-14 afgeleid van de scheppings-orde en is als zodanig dus niet beperkt tot de kerkelijke gemeente.

Bedenk ook dat op de vergaderingen van de kiesverenigingen de momenten van bezinning en beslissing door elkaar lopen en niet van elkaar te scheiden zijn. De bezinning staat bovendien in het teken van en is direct of indirect gericht op de beslissingen die genomen moeten worden.

Door het meepraten en meediscussiëren op de vergaderingen beïnvloedt de vrouw de besluitvorming. Dit meepraten en meediscussiëren vormt dan ook een onderdeel van de besluitvorming. Kortom, de politieke bezinning is als zodanig verbonden met danwei een onderdeel van het regeerambt.

Van belang bij de invulling van de betrokkenheid is ook de tekst die geschreven staat in 1 Kor. 14 vs 35: "En zo zijide vrouwen) iets willen /eren (onderwezen willen worden; zie kanttekening), laat haar te huis haar eigen mannen vragen; want het staat lelijk voorde vrouwen, dat zij in de gemeente spreken". Dus niet op de vergadering der kiesvereniging, maar te huis dienen de vrouwen haar eigen mannen te vragen, te huis onderwezen worden! Niet in het openbare politieke leven, maar in het gezinsleven ligt haar taak en plaats. Het door ons voorgestelde amendement beoogt bij dit bijbels patroon aan te sluiten.

Door het hierboven genoemde amendement kan ook iedere kiesvereniging op zijn eigen wijze een wezenlijke invulling aan de betrokkenheid geven. Bijvoorbeeld door het zenden van schriftelijke informatie, het houden van tijdredes en het hebben van ook vrouwelijke donateurs. Daarnaast kan gedacht worden aan het uitgeven van een kontaktblad door de PKV/GKV waardoor tevens een bredere/betere informering van de mannen wordt bereikt zodat ook hun betrokkenheid wordt verbeterd. Het is tevens een taak van het hoofdbestuur om de verschillende partij-geledingen voor te lichten, hoe zij op een creatieve wijze aan deze betrokkenheid meer vorm en inhoud kunnen geven! Prae-advies: Dit voorstel wordt niet in stemming gebracht. HetHB heeft hier dezelfde moeite als bij het voorstel van PKV Loenen aan de Vecht. Het is geen concrete invulling van de opdracht, maar zegt alleen iets over de wijze waarop deze

uitgevoerd zou moeten worden. Daarmee wordt niet voldaan aan het tweede deel van de opdracht.

AMENDEMENTEN waarover gestemd zal worden.

DE AMENDEMENTEN Z^JN GENUMMERD IN DE VOLGORDE WAAR­ IN ZE IN STEMMING WORDEN GEBRACHT.

A. Amendementen inzake donateiirschap In verband met het feit dat in veel van de ingediende amendementen naar voren komt dat meediscussiëren over onderwerpen die betrekking hebben op het regeerambt, ook beschouwd wordt als 'meeregeren', wil het HB ten aanzien van alle amendementen die dit argument noemen, het volgende opmerken. i. Teneinde invulling te geven aan de uitspraak dat het regeerambt de vrouw niet toekomt, is tijdens Putten II een voorstel in stemming gebracht waarin werd aangegeven wat allemaal geacht werd tot het regeerambt te behoren. Daar stond 'meespreken op verenigingsavonden' niet bij. Z De verantwoordelijkheid voor genomen beslissingen ligt te allen tijde bij degenen die hierover hebben gestemd; niet bij degenen die aan de discussie hebben deelgenomen.

Deze opmerkingen dienen te w^orden meegenomen in het prae-advies van alle amendementen die hierop betrekking hebben.

(1) PKV "WIERDEN EN PKV URK stellen ter amendering van het HB-voorstel een nieuw artikel 5a voor: Donateurschap

a. Donateurs der partij zijn mannen en vrouwen, die de grondslag en doelstelling onderschrijven, en die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, die zich bij een plaatselijke kiesvereniging (pkv) in hun .woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten.

Bestaat in hun burgerlijke gexneente geen pkv dan kunnen zij zich aansluiten bij een nabije kiesvereniging.

b. Indien zich bijzondere redenen voordoen, die het donateurschap van een plaatselijke kiesvereniging belemmeren, kan het donateurschap worden verkregen door aansluiting bij een andere nabije kiesvereniging.

c. Het donateurschap eindigt: * door het overlijden van de donateur; * door opzegging van de donateur; * door opzegging door de vereniging; deze kan geschieden wanneer een donateur heeft opgehouden aan de vereisten voor het donateurschap bij statuten gesteld, te voldoen, niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het donateurschap te laten voortdiwen, omdat hij/zij in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Toelichting: De uitspraak van de huishoudelijke vergadering Putten II luidt: "Regel die betrokkenheid in Statuten en/of Algemeen Reglement binnen de begrenzing van Putten II."

Het HB-voorstel gaat een stap verder en geeft de buitengewone leden alle rechten die de gewone leden heb- ben minus stemrecht en de mogelijkheid om afgevaardigd te worden. Dus rechten om voor iedere vergadering uitgenodigd te worden, met volledig recht op meediscussiëren over alle regeertaken die behandeld worden.

Dit is in strijd met de bedoeling van het nieuwe artikel 5 waar het woord 'mannen' is ingevoegd. De aanduiding van HB-zijde, dat dit meediscussiëren over regeertaken bij de pkv in het huishoudelijk reglement teniet gedaan kan worden, is onjuist. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Statuten. Dit is een onbegaanbare weg. Het zou onredelijk zijn ten opzichte van buitengewone leden.

De pkv Wierden dient daarom een amendement in, om in plaats van buitengewoon lid, de mogelijkheid van donateur vast te leggen. Dit is een verantwoorde betrokkenheid, en voldoet aan "betrokkenheid vastleggen". De partij is niet verplicht ledenrechten vast te leggen voor buitengewone leden.

Wij hebben zo weinig mogelijk gewijzigd in het HB-voorstel. Daar waar buitengewoon lid staat, is dit vervangen door donateur, en wat onder c stond is geschrapt, terwijl d bijgewerkt is en c wordt.

Prae-advies: Hoewel het HB erkent dat dit voorstel past binnen de kaders van de opdracht, wordt aanvaarding hiervan ontraden. Voor de omschrijving van het begrip 'donateur' kan worden gewezen op hetgeen daarover stond vermeld in De Banier van 16 november j.l. Weliswaar is in dit voorstel de donateur gebonden aan grondslag en doelstelling, maar eigenlijk is dat een enigszins oneigenlijk gebruik van deze term. Het donateurschap houdt een éénzijdige relatie in, terwijl het HB van mening is dat substantiële betrokkenheid meer vraagt dan een dergelijke eenzijdige relatie.

Daar komt nog bij dat er bij aanvaarding van dit voorstel de Partij meerdere soorten donateurs zou kennen. Naast de reeds genoemde bezwaren, constateert het HB dat deze vorm van donateurschap niet verder strekt dan de financiële verplichting. Tenslotte merkt het HB op dat het regelen hij huishoudelijk reglement van de toegankelijkheid van buitengewone leden op vergaderingen, niet strijdt met de statuten. Deze zeggen daarover namelijk niets. In artikel 9 van de Statuten wordt de interne organisatie juist overgelaten aan de verenigingen zelf.

(2) PKV KocKENGEN wil het voorgestelde artikel 5a als volgt wijzigen: a. Donateurs van de partij zijn mannen en vrouwen, die de grondsl^ en de doelstelling van de partij onderschrijven, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die zich bij een plaatseUjke kiesvereniging (PKV) in hun .woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten. Bestaat in hun burgerlijke gemeente geen kiesvereniging dan kunnen zij zich aansluiten bij een nabije kiesveretüging. b. De kiesvereniging belegt minimaal eenmaal per jaar een voorlichtingsbijeenkomst, die toegankelijk

is voor leden en donateurs. c. Het donateurschap eindigt: * door de dood van de donateur; * door opzegging door de donateur; * door opze^ing door de vereniging; deze kan geschieden -wanneer een donateur heeft opgehouden aan de vereisten voor het donateurschap, bij de Statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn financiële verplichtingen aan de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het donateurschap te laten voortduren;

* wanneer een donateur in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Toelichting: a. Wij zijn van mening dat het meespreken over veel agendapunten een vorm is van meeregeren. Dit is ook bevestigd door de heer Nieuwenhuis, zowel in Putten als in Gouda. Daar het hoofdbestuur terecht zeer nadmkkelijk uitspreekt dat het regeren de vrouw niet toekomt, is het meespreken op de vergadering dan ook strijdig met dit principiële uitgangspunt.

b. Wanneer dan gekozen wordt voor het wel aanwezig zijn, maar niet meespreken, blijft er van de rechten van de buitengewone leden niet veel meer over. Tevens blijven we het gevaarlijk vinden om te spreken over een lidmaatschap, vandaar onze keuze voor een donateurschap. De misleidende formulering van lid c (van het HB-voorstel) kan dan ook vervallen.

c. Met ons voorstel zal ook de tegenstrijdige uitzondering van lid b kunnen vervallen.

d. De betrokkenheid hebben we geregeld door het nieuwe lid b. Deze wijze van betrokkenheid komt tegemoet aan de bezwaren die geuit worden tegen het voorstel van het HB. Tevens biedt de formulering de nodige vrijheid aan de kiesverenigingen bij de invulling daarvan.

Prae-advies: Dit voorstel is een kleine uitbreiding van het voorstel van PKV Wierden in die zin dat hier de donateurs minimaal éénmaal per jaar worden uitgenodigd voor een bijeenkomst. Voor het overige gelden hier voor het HB dezelfde bezwaren als bij het vorige voorstel. Daarom adviseert het HB dit voorstel niet te aanvaarden.

PKV BREUKELEN stelt het volgende amendement voor op artikel 5a: a. 'Buitengewone leden' der partij wijzigen in 'Donateurs' der partij b. De plaatselijke kiesvereniging belegt minimaal eenmaal per jaar een vergadering voor leden en donateurs. Deze vergaderingis bestemd voor bezinning op de Staatkundig Gereformeerde beginselen. c. Vervallen. d. Wordt lid c. 'Het buitengewoon lidmaatschap eindigt:' wijzigen in 'Het donateurschap eindigt:'. Verder w^aar 'buitengewoon lid(maatschap)' staat wijzigen in: donateur(schap). Tenslotte het woord 'verplichtingen' wijzigen in 'bijdragen'.

Prae-advies: Dit voorstel stemt zodanig overeen met dat van PKVKoc-kengen dat deze als één en hetzelfde voorstel beschouwd kunnen worden. Daarom worden ze ook tegelijk in stemming gebracht.

(3) PKV SEST-ANNAIAND stelt voor de betrokkenheid van de vrouw als vc:)lgt te regelen: De betrokkenheid van de vrou-w wordt geregeld door de plaatselijke kiesvereniging middels voorlichtende bijeenkomsten.

Prae-advies: Het HB is van mening dat dit voorstel te weinig concrete invulling biedt en wijst daarom aanvaarding hiervan af.

(4) PKVRENSWOUDE stelt het volgende amendement voor: Artikel 5a Betrokkenheid van de partij van mannen en vrou- .wen kan tot uiting gebracht worden om de partij in haar geheel te steunen. Dit kan: 1. door haar in haar geheel of incidenteel op te dragen In het gebed; 2. door het bezoeken van openbare vergaderingen en tijdredes; 3- door haar geldelijk te ondersteunen.

Prae-advies: Het HB is van mening dat het onder punt 1. genoemde, hoe aanbevelenswaardig ook, niet thuishoort in de statuten. Voor het overige verwijst het HB naar de prae-adviezen bij Sint-Annaland. Wellicht ten overvloede merkt het HB op dat het hezoekeri van tijdredes geen statutaire vastlegging behoeft. Aanvaarding wordt derhalve ontraden.

f 5) PKV GENEMUIDEN stelt een wijziging voor van het voorgestelde artikel 5a, lid c: Het gehele lid c als volgt herformuleren;

Buitengewone leden delen niet in de rechten die bij of krachtens deze Statuten aan leden worden toegekend. Wel hebben zij toegang tot openbare vergaderingen en tijdredes der partij. Desgewenst kunnen zij, schriftelijk, alle informatie ontvangen, w^elke ook de leden ter beschikking staat.

Toelichting: Uit de formulering van het HB-voorstel volgt dat vrouwen toegang hebben tot ledenvergaderingen van de kiesvereniging, en het recht hebben om te spreken, mee te discussiëren, en zodoende besluitvorming te beïnvloeden. Alleen aan de uiteindelijke stemming mogen zij niet deelnemen.

Deze ruimte van betrokkenheid achten wij echter strijdig met Gods Woord. De van God gegeven scheppingsorde, en de hierop door Paulus gebaseerde teksten in o.a. 1 Kor. 14 VS 34 en 35 en 1 Tim. 2 vs 11-14, laten de vrouw niet toe in de vergaderingen te spreken, aangezien zij dan de schepping.sorde, van onderworpenheid aan de man, zou overtreden. Omdat Paulus zich op de scheppingsorde baseert, heeft deze ordening dus niet alleen betrekking op de kerkelijke gemeente, maar ook op het staatkundige leven.

Aangezien de activiteiten van een kiesvereniging niet los gezien kunnen worden van het regeerambt, zou deelname van vrouwen aan ledenvergaderingen ook strijdig zijn met de tijdens Putten II aangenomen stelling dat een vrouw

geen regeerambt kan vervullen. Het HB heeft er voor gekozen de betrokkenheid van vrouwen te formuleren als: "Alle rechten als leden, behalve ....". De gekozen formulering laat dan o.a. ruimte voor hetgeen hierboven is genoemd. Derhalve is het beter de betrokkenheid te formuleren als: 'Alle rechten als leden, maar wel....". Met deze formulering wordt een ongewenste betrokkenheid, als boven genoemd, voorkomen. Bovendien schept het duidelijkheid en laat geen ruimte voor eventueel niet voorziene zaken of omstandigheden.

Prae-advies: Het HB wijst ook dit amendement van de hand. Voor de argumentatie daarvoor kan verwezen worden naar de algemene opmerkingen die ten aanzien van deze categorie werden gemaakt ten aanzien van de vraag of meediscussiëren ook geacht moet worden tot het regeerambt te behoren.

B. Amendement inzake sympathisanten

(6) PKV VEENENDAAL wil het voorgestelde artikel 5a als volgt amenderen: Sympathisanten

a. Sympathisanten van de partij in de zin van dit artikel zijn zij die geen lid willen of kunnen zijn, maar die wel de grondslag en doelstelling van de partij onderschrijven, die 18 jaar of ouder zijn en die zich bij het Hoofdbestuur als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten.

b. Sympathisanten hebben recht op minstens vier keer per jaar te veretrekken informatie door de partij. Het Hoofdbestuur belegt voor de sympathisanten minimaal één keer per jaar een bezinningsbijeenkomst w^aar ook de partijleden mogen komen. c. Een persoon houdt op sympathisant te zijn:

* door overlijden; * door opzegging door de sympathisant; * door opzegging door de partij; deze kan geschieden wanneer een sympathisant heeft opgehouden aan de gestelde eisen te voldoen, wanneer hij/zij zijn financiële verplichtingen -die door het Hoofdbestuur na goedkeuring door de partij worden vastgesteld- niet nakomt, alsook w^anneer redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan woorden een persoon langer als sympathisant te accepteren.

Toelichting: De opdracht ( ) van Putten II ( ) was: regel de betrokkenheid van vrouwen bij de SGP, zonodig in Statuten of Algemeen Reglement, binnen de begrenzing van de partij-uitspraak ( ) dat de vrouw het regeerambt niet toekomt en daarom vrouwen geen lid van de partij kunnen zijn. De PKV Veenendaal is van mening dat het voorliggende HB-voorstel deze grens overschrijdt. De buitengewone leden krijgen immers alle rechten binnen de partij (inclusief het meepraten en meediscussiëren) behalve het stem- en afvaardigingsrecht. Door de grote verstrengeling van momenten van bezinning en beslissing tijdens een vergadering van de PKV, momenten die niet van elkaar zijn te scheiden, komt de vrouw onbedoeld en ongewild op terrein van het regeerambt. Derhalve vindt de PKV Veenendaal het HB-voorstel onaanvaardbaar.

De PKV Veenendaal meent met haar amendement wel binnen de uitspraak van Putten II te zijn gebleven. Op een verantwoorde wijze kunnen zo vrouwen bij de partij betrokken worden. Aan die betrokkenheid wordt vorm en inhoud gegeven door middel van: - een minstens vier keer per jaar verschijnend informatiebulletin (eventueel als bijlage bij De Banier) waardoor de sympathisanten op de hoogte blijven met het partijgebeuren;

- kennisvergroting door het bijwonen van bezinningsbijeenkomsten; - versteviging van de band met de partij; - een financiële bijdrage.

Ook kunnen op deze wijze mannen die de grondslag en doelstelling van de partij onderschrijven, maar om uiteenlopende redenen geen lid van de partij wensen te zijn, toch bij de partij worden betrokken. Zo wordt dan tevens invulling gegeven aan beleidsaanbeveling 2 van de Commissie Onderzoek Stemmenverlies, die luidt: "Dat van de partij in al haar geledingen mag worden verwacht, dat ze in haar beleid de bereidheid toont, rekening te houden met de inzichten en gevoelens van mensen die geen partijlid zijn, maar wel tot haar achterban mogen worden gerekend."

Prae-advies: Het HB adviseert dit voorstel niet te aanvaarden. De uitwerking van substantiële betrokkenheid moet in dit model door het Hoofdbestuur geregeld voorden, terwijl dat thuishoort op het niveau waar deze sympathisanten' zijn aangesloten. Dat is de PKVdie ze ook toelaat en niet het HB. Bij geringe belangstelling zou dat neerkomen op één landelijke vergadering per jaar. HetHB is van mening dat met de opdracht tot regeling van de betrokkenheid iets anders werd bedoeld.

C. Voorstellen waarbij buitengewone leden -worden uitgesloten van het meepraten (over regeertaken).

(7) PKV ELSPEET stelt de volgende wijziging van artikel 5a voor: Betrokkenheid van de vrouw a. Vroirwen kunnen bij de kiesvereniging in hun woonplaats of gemeente zich aanmelden als passief lid. Zij dienen de grondslag en de doelstelling van de partij te onderschrijven en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. De plaatselijke kiesvereniging beslist over de aanmelding tot toelating. b. Passieve leden delen niet in de rechten die bij of krachtens deze Statuten aan leden worden toegekend. Zij w^onen de vergadering bij als toehoorder. c. Het passief lidmaatschap eindigt door: * de dood van het passief Ud; * afmelding door het passief lid; * opzegging door de vereniging; ' ontzetting.(8) PKV VRIEZENVEEN EN PKV PUTTEN stellen het volgende voor; 1. Artikel 4 van de Statuten (na de laatste zin) aanvullen met: Kiesverenigingen kunnen een plaatselijk verband

Instellen, w^aarblnnen voorlichting wordt gegeven over, bestudering plaats heeft van en bezinning op de staatkundig gereformeerde beginselen en hun betekenis voor staat en maatschappij. In voorkomende gevallen Is het bestuur van de plaatselijke kiesverenigingen tevens bestuur van het plaatselijk verband.

2. Artikel 5 van de Statuten als volgt redigeren: Lidmaatschap a. (Conform voorstel HB) Leden der partij zijn mannen, die de grondsk^ en de doelstelling van de partij onderschrijven, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die zich bij een plaatselijke kiesvereniging (PKV) in hun woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten. Bestaat In hun burgerlijke gemeente geen kiesvereniging dan kunnen zij zich aansluiten bij een nabije kiesvereniging. Zij kunnen in die kiesvereniging echter niet meestemmen In de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen. b. (Aanvxillend)

Leden van een plaatselijk verband (PV) zijn zij, die de grondslag en de doelstelling van de partij onderschrijven, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die zich bij een plaatselijk verband (PV) In hun woonplaats of gemeente als zodanig hebben aangemeld en zijn toegelaten. Bestaat in hun burgerlijke gemeente geen plaatselijk staatkundig gereformeerd verband dan kunnen zij zich aansluiten bij een nabijgelegen plaatselijk verband. c. (Voorstel HB als omschreven onder b, maar aangepast)

Indien zich zeer bijzondere redenen voordoen, die het lidmaatschap van een plaatselijke kiesvereniging en/of plaatselijk verband belemmeren, kan het lidmaatschap w^orden verkregen door aansluiting bij een andere kiesvereniging en/of ander plaatselijk verband. Dit kan echter alleen wanneer het Hoofdbestuur der partij het bestuur van de eers^enoemde kiesvereniging en/of het bestuur van het desbetreffende plaatselijk verband heeft gehoord.3. Artikel 5a betreffende het buitengewoon lidmaatschap laten vervallen.

Toelichting: Overeenkomstig de aangenomen voorstellen van Putten II dient het lidmaatschap van vrouwen te worden uitgesloten en de betrokkenheid van vrouwen te worden geregeld. De thans door het Hoofdbestuur voorgestelde regeling van het buitengewoon lidmaatschap voorziet hierin helaas op niet of onvoldoende verantwoorde wijze. Terecht wordt opgemerkt, dat buitengewone leden geen volledige lidmaatschapsrechten hebben. Maar al zijn deze buitengewone leden geen leden in de zin van het Burgerlijk Wetboek, dat neemt niet weg dat zij in beperkt opzicht wel degelijk bepaalde lidmaatschapsrechten kunnen laten gelden. Het Hoofdbestuur heeft dit probleem in juridisch opzicht willen oplossen door het aanbrengen van een ftindamenteel onderscheid in het takenpakket. Aangezien dit evenwel alleen in formeel juridisch opzicht gebeurt en hier geen organisatorische consequenties aan worden verbonden, wordt de betrokkenheid van de vrouw in het voorstel van het HB gereglementeerd in het kader van participatie in de huidige partijstaictuur.

Maar Putten II bedoelde de 'betrokkenheid van vrouwen bij de partij' wezenlijk anders te regelen dan als 'participatie in de huidige partijstructuur'.

Met het bovenstaande wijzigingsvoorstel wordt beoogd om de betrokkenheid van de vrouw niet alleen in juridisch opzicht, maar ook in organisatorisch cjpzicht verantwoord te regelen door de huidige partijstructuur te verrijken met een nieuw partijorgaan, het plaatselijk staatkundig gereformeerd verband, waar het takenpakket van voorlichting, studie en bezinning onder leiding van c.q. onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de kiesverenigingen tot zijn recht kan komen.

Overigens wordt een andere statutaire regeling van een en ander, die tenminste op een even afdoende wijze uitwerking geeft aan de intentie van dit voorstel, uiteraard ook acceptabel geacht.

Prae-advies: De in dit voorstel uitgewerkte gedachte is door het HB in een eerder stadium onderzocht en afgewezen. Het principiële bezwaar tegen deze constructie is gelegen in het feit dat deleden van het plaatselijk verband lid' zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek en daarom niet uitgesloten kunnen worden (hip.) van het stemrecht bij bestuursverkiezingen. Aan het lidmaatschap in deze vorm is het stemrecht namelijk onlosmakelijk verbonden. Alleen al om deze reden ontraadt het HB de aanvaarding van dit voorstel. Daarnaast kan gewezen worden op het praktische hezivaardat dit toch een vrij ingrijpend voorstel voor de hele partijstructuur en bet juridische bezwaar dat vrouwen daarmee wel (buitengewoon) lid zijn van een plaatselijk verband, maar niet van de SGP. Als laatste kan gewezen worden op vraag hoe een dergelijk verband zich verhoudt tot de reeds bestaande SGP-studieverenigingen.

(9) PKV HARDEVXVELD-GIESSEVDAM dient hierbij de volgende samenhangende wijzigingsvoorstellen in: 1. Opnemen van de volgende zinsneden in artikel 4 van de Statuten: "De kiesvereniging kent een drie-soortige vergaderingsstructuur, te weten: a. bestuursvergaderingen; b. ledenvergaderingen; c. buitenge'wone ledenvergaderingen. Buitenge^vone ledenvergaderingen zijn inhoudelijk beperkt tot de bezinning op en de bestudering van de beginselen van Gods Woord voor staat en maatschappij. Tevens kan op deze vergaderingen allerlei informatie-uitwisseHng plaatsvinden. Buitengewone ledenvergaderingen woorden minimaal één keer per jaar gehouden. Besluitvorming vindt in deze vergaderingen niet plaats." 2. Toevoegen van een lid c aan het voorgestelde artikel 5 van de Statuten met de volgende tekst: "c. Leden kunnen deelnemen aan ledenvergaderingen en buitengewone ledenvergaderingen, als ge­

noemd in artikel 4 van de Statuten." 3. Lid b van het voorgestelde arti­ kel 5a vervangen door de volgende tekst: "b Buitengewone leden hebben alleen toegang tot buitengew^one ledenvergaderingen, als genoemd in artikel 4 van de Statuten."

Toelichting: (iets ingekort) 1. Volgens het HB is het buitengewoon lidmaatschap het minimaal aanvaardbare, om zo te voorkomen dat elke vrouw, die de Statuten van de SGP onderschrijft, momenteel het volledige lidmaatschap gerechtelijk kan afdwingen. De huidige Statuten voorzien niet in het weren van de vrouw voor het lidmaatschap.

2. Het voorstel van het HB wordt door Hardinxveld-Giessendam gezien als een noodzakelijke aanzet om te voorkomen dat het Bijbelse standpunt van de SGP omtrent het toebetrouwde regeerambt van de man door de Awgb ondergraven gaat worden.

3. De k.v. is bevree.sd dat door het aanpassen van de Statuten, zoals door het HB wordt voorgesteld, het regeerambt, door de Heere aan de man toebedeeld, voor de toekomst onvoldoende is gewaarborgd. (Vrees voor afglijden als gevolg van de tijdgeest.)

4. Omdat de noodzaak tot het nemen van maatregelen gevoeld worck, is de k.v. (noodgedwongen) toch bereid een positief standpunt in te nemen betreffende het buitengewoon lidmaatschap van de vrouw (en man). 5. Echter, de k.v. vindt dat het voorstel van het HB niet past in de huidige plaatselijke k.v.-structuur omdat:

a. De kiesvereniging het ongepast vindt dat binnen het gezinsverband de man als lid van een kiesvereniging wordt geaccepteerd en de vrouw door dezelfde kiesvereniging zou kunnen worden geweigerd als buitengewoon lid. De vrouw zou dan buitengewoon lid kunnen worden van een andere kiesvereniging. Er dient een regeling te komen die voor alle kiesverenigingen eenduidig is.

b. Een vergadering waar alleen de mannen kunnen kiezen voor bestuursfuncties e.d. en worden betrokken bij het totstandkomen van allerlei kandidatenlijsten, terwijl daarbij de vrouwen aanwezig zijn en mee kunnen doen aan de discussies tot besluitvorming, vindt Hardinxveld- Giessendam onacceptabel. Zo'n vergadering, waarbij de een (de man) wel mag kiezen en de ander (de vrouw) niet mag kiezen is niet ordelijk en roept automatisch emancipatiegedachten op.

c. Het voorstel van het Hoofdbestuur roept, zowel binnen als buiten de SGP, een ongewenste verdeeldheid en discussie op, waar het einde nog niet van in zicht is. Met klem ontraadt Hardinxveld-Giessendam het voorstel van het HB. De k.v, vindt de in artikel 5 en 5a bedoelde scheiding tussen leden en buitengewone leden, opererend binnen één overlegorgaan (dus binnen de huidige vergadering van de kiesvereniging), onlogisch en ongewenst. Ook de uitwijkmogelijkheid naar andere kiesverenigingen zal de zo begeerde eenheid afbreuk doen.

Prae-advies: Het HB erkent dat het uitsluiten van de mogelijkheid dat vrouwen meediscussiëren over regeertaken, voor veel verenigingen het HB-voorstel meer acceptabel zou maken. Daarom herhaalt het HB hier voor alle duidelijkheid de reeds eerder (onder A) daartegen ingebrachte argumenten.

1. Teneinde invulling te geven aan de uitspraak dat het regeerambt de vrouw niet toekomt, is tijdens Putten-II een voorstel in stemming gebracht waarin werd aangegeven wat allemaal geacht werd tot het regeerambt te behoren. Baarstond 'meespreken op verenigingsavonden' niet bij.

2. De verantwoordelijkheid voorgenomen beslissingen ligt te allen tijde bij degenen die hierover hebhen gestemd; n iet bij degenen die aan de discussie hebben deelgenomen. Het HB wijst daarnaast op de mogelijkheid die iederepkv heeft om voor de eigen vereniging deze regeling te treffen in het huishoudelijk reglement.

Als nadeel van de voorgestelde amendementen noemt het HB dat deze wijzigingen niet bepalen wat wel en wat niet tot het huishoudelijk deel van de vergadering behoort. Voor het amendement(?) van Hardinxveld-Giessendam komt daar nog bij dat het voorstel niet eenvoudig overkomt. Ook is het genoemde artikel 4 van de Statuten niet het meest voor de hand liggende om dit er in op te nemen en tenslotte moet opgemerkt dat de gebruikte terminologie verwarring kan scheppen. Wat is bijvoorbeeld een 'buitengewone ledenvergadering?

Alles overwegende ontraadt het Hoofdbestuur ook de aanvaarding van dit amendement.

(10) PKV ScHERPENZEEL wil artikel 5a, lid c, aanvullen met: "en het bijwonen van het huishoudelijk gedeelte van de vergaderingen".

(11) PKV BARNEVELD wil instemmen met de voorgestelde artikelen 5 en 5a mits het volgende amendement op artikel 5a, lid c, wordt opgenomen. Zij stelt voor om in artikel 5a, lid c, de zin "het deelnemen aan stemmingen binnen de partij" uit te breiden met "het deelnemen aan discussies en stemmingen binnen de partij op het huishoudelijk gedeelte van de vergadering van de plaatselijke kiesvereniging."

Toelichting: Barneveld heeft niet direct moeite met het aanwezig zijn van vrouwen op een PKV-vergadering, echter wel als met het huishoudelijk gedeelte wordt meegediscussieerd (discussie over huishoudelijke zaken is een vorm van meeregeren c.q. beïnvloeden: regeertaak niet voorde vrouw). Conclusie: het is correcter om buitengewone leden (mannen en vrouwen) na het huishoudelijk gedeelte toe te laten op de vergadering wanneer er bijvoorbeeld een spreker is. Verder kan (moet) iedere PKV actiever zijn in het houden van openbare vergaderingen met een inleider en een actueel onderwerp, zodat buitengewone leden breder worden geïnformeerd. Elke vergadering is in feite een besloten vergadering, alleen voor leden, dus niet voor buitengewone leden. Het tweede gedeelte van een vergadering kan dan een meer openbaar karakter worden gegeven. Om buitengewone leden toch bij de politiek te betrekken, en de eenheid in onze gelederen te bevorderen, is het zuiverder dat alle PKV-en (partijbreed) aan artikel 5 zijn gebonden en dat niet elke PKV afzondedijk regeltjes gaat maken in haar eigen huishoudelijk reglement.

Samenvattend komt het HB, onder erkentenis van de positieve elementen in deze categorie amendementen, tot een

afwijzend prae-advies; met name op grond van de onderKA^ en K2^ hierboven genoemde argumenten.

D. Amendementen ten aanzien van artikel 5 (12) PKV DEN HAAG stelt voor aan artikel 5 een lid c toe te voegen:

c. Het gestelde onder letter a laat de door een kiesvereniging verkregen rechten vrouwen als lid der partij toe te laten onverlet.

Toelichting: In Den Haag is de mogelijkheid van een lidmaatschap van vrouwen er gekomen na overleg met het Hoofdbestuur. De kiesvereniging is van mening dat een gegeven toestemming niet eenzijdig kan worden ingetrokken. Het door het Hoofdbestuur gegeven fiat geldt daarom ook na een wijziging van de statuten in de voorgestelde zin.

De kiesvereniging van Den Haag is van mening dat ze ook in de toekomst vrouwen die zich aanmelden en grondslag en doel van de partij onderschrijven in volle rechten toelaten. Het bovenstaande amendement dient ertoe dit te waarborgen.

Prae-advies: Het HB wijst er met nadruk op dat aan het voorliggende voorstel het principiële uitgangspunt ten grondslag ligt dat het regeerambt, en als gevolg daarvan het lidmaatschap van de kiesvereniging, de vrouw niet toekomt. De opdracht van Putten-II hield o,a. in, dat dit uitgangspunt moest worden vastgelegd in Statuten en/of Algemeen Reglement. Mede gezien het feit dat hier sprake is van een principiële kwestie, waaraan een bijbelse onderbouwing ten grondslag ligt, moet dit van toepassing zijn voor het geheel van de Partij. Daarbij kunnen geen rechten ontleend worden aan in vroeger jaren gedane toezeggingen. Te meer niet daar het Hoofdbestuur duidelijk te kennen heeft gegeven dat daarbij de consequenties te weinig zijn overzien. Het Hoofdbestuur ontraadt krachtig de aanvaarding van dit amendement.

(13) PKV ALBLASSERDAM: stelt voor toe te voegen aan artikel 5, een lid c: c. Vrouwen die momenteel lid zijn van de partij zullen dit blijven tot op het moment, dat hun lidmaatschap eindigt door overlijden, opzegging of royement.

Toelichting: Vanwege het voorkomen van vrouwelijke leden, dienen de statuten o.i. te voorzien in een overgangsclausule.

Prae-advies: HetHB is van mening dat het niet noodzakelijk is een dergelijke bepaling, mede vanwege het slechts tijdelijk nut, in de statuten op te nemen. Het HB is bereid om tijdens de Huishoudelijke Vergadering een u itspraak te doen van dezelfde strekking als dit amendement. E. Amendementen ten aanzien van artikel 5a., lid a

(14) PKV DEN HAAG EN PKV 'S-GRAVENPOLDER stellen voor:in het voorgestelde artikel 5a de woorden 'mannen en' te laten vervallen.

Toelichting: Nu het artikel uitsluitend bedoeld is om de betrokkenheid van vrouwen te regelen, dient de redactie daarop te

zijn afgestemd. Prae-advies: In artikel 5 is om principiëleredenen sprake van alleen mannen. Die principiële redenen zijn er niet om in artikel 5a alleen van vrouwen te spreken. Daar komt hij dat in de eventuele nadere uitwerking de mogelijkheid bestaat dat ook daadwerkelijk het buitengeivoon lidmaatschap voor mannen opengesteld wordt. Te denken valt bijv. aan studenten, bejaarden of anderen die beslist geen lid kunnen of willen worden. Het HB ontraadt aanvaarding van dit voorstel.

(15) PKV ZOETERMEER dient het volgende wijzigingsvoorstel in" op artikel 5a, lid a, waarbij de laatste zin gewijzigd wordt in:

Bestaat in hun burgerlijke gemeente geen kiesvereniging of laat de PKV geen buitengewoon lidmaatschap t!oe, dan kunnen zij zich aansluiten bij een andere kiesvereniging.

Toelichting: Om de mogelijkheid te houden voor de PKV-en om geen buitengewone leden toe te laten en als er mensen zijn die toch buitengewoon lid willen worden, kunnen zij zich eventueel aansluiten bij een naburige PKV als artikel 5a, lid a, laatste regel gewijzigd wordt.

Prae-advies: Het HB is van mening dat het opnemen van deze bepaling in de statuten het niet-toelaten teveel legitimeert. Het moet juist een uitzondering blijven. Aanvaarding wordt ontraden.

F. Amendementen ten aanzien van artikel 5a., lid b

(16) PKV BODEGRAVEN stelt voor de volgende wijzigingen in artikel 5a aan te brengen; 1. In artikel 5a vervalt onderdeel b.

Toelichting: Voorkomen dient te worden dat binnen de partij twee 'soorten' kiesverenigingen ontstaan, namelijk kiesverenigingen met en kiesverenigingen zonder de mogelijkheid van betrokkenheid van vrouwen ck)or middel van het buitengewoon lidmaatschap. De betrokkenheid van de vrouw die -als uitvloeisel van de besluitvorming van 'Putten II'- nu via statutenwijziging gestalte krijgt, dient te gelden voor de partij in volle breedte. Kiesverenigingen mogen zich daaraan niet onttrekken.

Uit het door het Hoofdbestuur voorgestelde artikel 5a, onderdeel b volgt impliciet dat zich kennelijk bijzondere redenen kunnen voorck)en, die het buitengewoon lidmaatschap van een plaatselijke kiesvereniging belemmeren. Deze ruimte zou door kiesverenigingen kunnen worden benut om als beleidslijn vast te stellen dat vrouwen in geen geval worden geaccepteerd als buitengewoon lid, hetgeen niet bevorderlijk is voor de eenheid binnen de partij. Een dergelijke weigering van vrouwen als buitengewoon lid enkel op grond van hun 'vrouw-zijn' dient te worden uitgesloten. Het laten vervallen van de in artikel 5a, onderdeel b opgesloten erkenning van bijzondere belemmerende redenen kan hieraan een bijdrage leveren.

PKV 'WOUDENBERG dient het volgende amendement in: Laten vervallen van artikel 5a, lid b, in het voorsteL

Toelichting: Op de ledenvergadering werd bij de bespreking hierover gesteld dat de SGP een duidelijke lijn dient te stellen waar een ieder zich aan dient te houden. De PKV Woudenberg verzoekt de huishoudelijke vergadering der SGP, bijeen op D.V. 27 januari 1996 in Amersfoort, dan ook middels dit amendement, oni artikel 5a, lid b, uit het voorstel te verwijderen. Dit artikel zal namelijk de noodzakelijke eenheid die de partij nodig heeft, te niet doen.

PKV RijssEN dient het volgende amendement in: Artikel 5a sub b dient te vervallen.

Toelichting: Wanneer artikel 5a lid b van het voorstel wordt overgenomen, is het geen denkbeeldig gevaar, dat er straks sprake is van tweeërlei kiesverenigingen en is de kans op polarisatie binnen de SGP-gelederen groot. Dit alles is bepaald niet bevorderiijk voor de eenheid binnen onze partij, die de kiesvereniging te Rijssen zeer essentieel vindt.

PKV OUDERKERK AAN DEN IJSSEL: idem als Rijssen. Toelichting: Door dit artikel te handhaven ontstaat er een tweetal soorten kiesverenigingen, enerzijds verenigingen waar vrouwen wel bij bezinning en bestudering van de beginselen worden toegelaten en anderzijds verenigingen waar dit niet kan. Dit is een ongewenste situatie, temeer daar er, zoals door het hoofdbestuur is aangetoond, door het buitengewoon lidmaatschap geen principiële grens wordt overschreden. Een ander nadeel van handhaving van dit lid is dat de consequentie kan zijn dat vrouwen die buitengewoon lid willen worden van vereniging naar vereniging gestuurd worden en zo gaan we toch niet met elkaar om. Bovendien kan het gevolg van lid b zijn dat er slechts een enkele vereniging in een bepaald gebied vrouwen als buitengewoon lid toelaat zodat de gehele betrokkenheid niets voorstelt.

PKV REEUWIJK: idem als Rijssen en Ouderkerk a/d IJ. Toelichting: Het overgrote deel van het werk van de plaatselijke kiesvereniging heeft betrekking op werk dat relatie heeft met de gemeente waarin men woonachtig is. Het heeft weinig zin om aan anderen die buiten de gemeente wonen, daarin mee te laten spreken. Wat betreft de verkiezingen: dan zijn er openbare bijeenkomsten. Principieel gezien hebben de kiesverenigingen het recht om geen vrouwen toe te laten. Als dat fcesluit] wordt genomen, is het een democratisch besluit, waaraan ook de vrouwen die mogelijk buitengewoon lid wilden worden, zich moeten onderwerpen. Het bieden van de mogelijkheid om bij een andere kiesvereniging lid te worden, ondermijnt in feite het gezag van de PKV.

(Ook PKV Hardinxveld-Giessendam kan onder deze categorie geschaard worden.)Prae-advies: (bij Bodegraven, Woudenberg, Rijssen, Ouderkerk a/d IJ. en Reeuwijk)

Het HB ontraadt aanvaarding van deze voorstellen. Uitgangspunt is dat het hier uitzonderingsgevallen betreft. In de toelichtende artikelen is daar ook op gewezen. Als regel conformeren alle kiesverenigingen zich aan de partij­

statuten. Maar aangezien hethierkan gaan om gewetensnood, vereist een zorgvuldig omgaan daarmee de voor- gestelde bepaling. In de hiernavolgende categorie voorstellen wil het Hoofdbestuur enigszins tegemoetkomen aan de genoemde bezwaren.

(17) PKV 'S-GRAVENPOLDER stelt voor aan artikel 5a, lid b, de volgende zin toe te voegen: De enkele omstandigheid dat de aangemelde een vrouw is, wordt niet als bijzondere reden beschouwd.

Toelichting: 1. De bepaling roept op tot eerste- en tweederangs kiesverenigingen al naar gelang het toelatingsbeleid. Daarmee wordt gewild en ongewild rivaliteit en onvrede tussen de verschillende kiesverenigingen in de hand gewerkt. Dat werkt onnodig polariserend.

2. Wij willen eenheid en verbondenheid rondom het beginsel bereiken.

3. In de gemeente Borsele zijn er drie plaatselijke kiesverenigingen met een overkoepelende gemeentelijke kiesvereniging. Deze gemeentelijke kiesvereniging, waaronder 's-Gravenpolder valt, komt in de problemen als bijvoorbeeld twee verenigingen geen vrouwelijke buitengewone leden toelaten en de andere wel.

4. Ongetwijfeld is het gehele hoofdbestuur van mening dat een buitengewoon lidmaatschap voor vrouwen niet in strijd is met Gods Woord (anders zou dit voorstel er nu niet liggen). Dat betekent nogal wat! Wij moeten dan ook de moed hebben dat uit te dragen en op basis daarvan een eenduidige en een voor iedere kiesvereniging geldende regeling te maken. Het gaat in dit verband niet aan een argument als 'gewetensnood' te gebruiken. Het gaat hier om het regelen van een zaak waar kiesverenigingen bij betrokken zijn en geen individuele personen.

Prae-advie.';: Het HB wijst er op dat het HB inderdaad van mening is dat zijn voorstel niets bevat dat strijdt met Gods Woord. Anderen verschillen daarin echter met het HB van mening. En weliswaar gaat deze zaak kiesverenigingen aan en niet direct individuele personen, maar een kiesvereniging bestaat wel uit individuele personen. Aanvaarding van dit voorstel wordt ontraden.

(18) PKV BARENDRECHT Stelt een gewijzigd artikel 5a voor: a. Conform voorstel HB. b. Op grond van zeer bijzondere redenen kan een kiesvereniging besluiten geen buitengewone leden toe te laten c.q. het buitengewoon lidmaatschap niet in te voeren. Een dergelijk besluit dient in een ledenvergadering van die kiesvereniging te worden genomen en in het huishoudelijk reglement van de desbetreffende kiesvereniging teworden vastgelegd. Genoemd besluit dient binnen zes weken ter kennis te worden gebracht van het Hoofdbestuur met vermelding van de zeer bijzondere redenen waarop het besluit is gebaseerd.Nadat het Hoofdbestuur de betreffende kiesvereniging heeft gehoord, kan voor de uitvoering van het desbetreffende besluit ontheffing worden verleend. c. Wanneer aan een plaatselijke kiesvereniging door

het Hoofdbestuiu* toestemming isverleend geen buitengewone Ieden toe te laten, kan het buitengew^oon lidmaatschap worden verkregen door aansluiting bij een andere kiesvereniging, d. Conform voorstel HB.

Toelichting: De kiesvereniging is van oordeel dat in het voorgestelde artikel 5a onvoldoende duidelijk is gemaakt hoe de besluitvorming over het niet toelaten van buitengewone leden dient plaats te vinden. Uit de toelichting Tekst en Uitleg, op blz 7, onder het kopje 'Dwingend?', zou kunnen worden afgeleid dat de gewetensnood van bestuursleden voldoende zou zijn om een besluit te nemen zonder daarvoor de instemming van de ledenvergadering te vragen. Toestemming van het Hoofdbestuur is, naar de mening van kiesvereniging Barendrecht, noodzakelijk aangezien met een dergelijk besluit wordt afgeweken van de Statuten zoals die luiden in artikel 5a, lid a. In dit verband willen wij u ook wijzen op het bepaalde in artikel 9 van de Statuten waarin onder meer is vastgelegd dat de huishoudelijke reglementen van de verenigingen geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn met de Statuten of het Algemeen reglement van de partij. Afwijking van de partijstatuten dient alleen mogelijk te zijn met ontheffing van het Hoofdbestuur.

Prae-advies: Het HB is van mening dat dit voorstel te uitgebreid en te detaillistisch ingaat op de ontheffingsmogelijkheid. HetHB heeft geen behoefte aan het opnemen van een dergelijke 'zware' statutaire bepaling voor iets dat uitzondering zal moeten zijn. Geivezen kan worden op de tegemoetkoming in de amendementen vanpkv Dordrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Aanvaarding wordt ontraden.

(19) PKV DORDRECHT .stelt voor:in artikel 5a, lid b, "een andere kiesvereniging" te laten vervallen en darvoor in de plaats op te nemen: "een nabije kiesvereniging. Dit kan echter alleen plaats hebben wanneer het Hoofdbestuur der partij de eerstgenoemde kiesvereniging heeft gehoord en toestenuning heeft verleend".

Toelichting: De redactie "een andere kiesvereniging" acht kiesvereniging Dordrecht te ruim. Dit kan een bron worden voor nieuwe onenigheid. Wij vinden dat dit zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Bovendien moet het degenen die buitengewoon lid willen worden niet vrij staan om dat in een nabije plaats naar keuze te doen. Stroomlijning via het Hoofdbestuur acht kiesvereniging Dordrecht gewenst. De redactie van de toegevoegde zin in ons amendement is verder overeenkomstig artikel 5 lid b.

Prae-advies: Het HB ontraadt aanvaarding van het eerste deel van dit amendement, (zie amendement nummer 25} Zoals het er nu staat komt het overeen met de formulering van het huidige artikel 5. Het HB is bereid bij de komende algemene herziening van Statuten en Algemeen Reglement (waarvoor binnenkort een commissie benoemd zal worden) dit punt mee te nemen.[Dit amendement wordt gesplitst behandeld; zie 23] Een positief prae-advies geeft het Hoofdbestuur aan een

gedeelte van deel twee van dit amendement.Onder erkentenis dat het 'horen' door het HB een positieve u itiver- king hierin kan hebben, stelt het HB voor het volgende amendement in stemming te brengen: Aan artikel 5a lid b, wordt toegevoegd: "Dit kan echter alleen plaats hebben als het HB der partij de eerstgenoemde kiesvereniging heeft gehoord".

PKV ALBIASSERDAM stelt voor artikel 5a, lid b, te wijzigen: Dezelfde formulering gebmiken als bij artikel 5, lid b.

Toelichting: Gelijke formulering geeft volgens de kiesvereniging een evenwichtiger benadering van buitengewone leden ten opzichte van leden. Artikel 5, lid b, is bedoeld om wildgroei ten aanzien van lidmaatschap te voorkomen. Dit moet ook bij artikel 5a lid b zo zijn.

Prae-advies: Dit voorstel komt overeen met het tweede deel van het hierbovengenoemde voorstel van pkv Dordrecht. Dezelfde prae-advisering is dan ook van toepassing.

(20) HET HOOFDBESTUUR stelt voor: Aan artikel 5a lid b, wordt toegevoegd: "Dit kan echter alleen plaats hebben als het Hoofdbestuur de eerstgenoemde kiesvereniging heeft gehoord".

(21) PKV EPE stelt eveneens een wijziging voor van artikel 5a, lid b, in de volgende zin: Indien zich bijzondere redenen voordoen, die het buitengewoon lidmaatschap van een plaatselijke kiesvereniging belemmeren, kan het buitengew^oon lidmaatschap één jaar na datum van goedkeuring van dit voorstel worden verkregen door aansluiting bij een andere kiesvereniging.

Prae-advies:Mede in verband met de HB-reactie op het voorstel, van pkv-en Dordrecht en Papendrecht èn het ontbreken van enige motivatie, adviseert het HB, dit amendement niet over te nemen.

(22) PKV PAPENDRECHT stelt voor het voorgestelde artikel 5a, lid b, te vervangen door de volgende tekst: Indien zich bijzondere redenen voordoen, die het buitengewoon lidmaatschap van een plaatselijke kiesvereniging belemmeren, kan het buitengewoon lidmaatschap worden verkregen door aansluiting bij een andere kiesvereniging. Dit kan alleen plaatshebben wanneer het Hoofdbestuur der partij de eers^enoemde kiesvereniging heeft gehoord en toestenuning heeft verleend, tenzij de bijzondere reden uitsluitend gelegen is in het feit dat betrokkene een vrouw is.

Prae-advies: Het HB is van mening dat het opnemen van deze bepaling in de statuten het niet-toelaten teveel legitimeert. Het moet juist een uitzondering blijven. Aanvaarding wordt ontraden.

(23) PKV DORDRECHT stelt voor: in artikel 5a, lid b, "een andere kiesvereniging" te laten vervallen en daarvoor in de plaats op te nemen:

een nabije kiesvereniging. Toelichting: De redactie "een andere kiesvereniging" acht kiesvereniging Dordrecht te ruim. Dit kan een bron worden voor nieuwe onenigheid. Wij vinden dat dit zo veel mogelijk moet worden voorkomen. Bovendien moet het degenen die buitengewoon lid willen worden niet vrij staan om dat in een nabije plaats naar keuze te doen.

Prae-advies: Het HB ontraadt aanvaardingvan dit amendement.Zoalshet er nu staat komt het overeen met deformuleringvan het huidige artikel 5. Het HB is bereid bij de komendealgemene herziening van Statuten en Algemeen Reglement(waarvoor binnenkort een commissie benoemd zalworden) dit punt mee te nemen.[Dit is een onderdeel van het amendement zoals dat volledigis vermeld onder 19.]

G. Amendementen ten aanzien van artikel 5a., lid d

(24) PKV ALBLASSERDAM stelt voor: 1. Artikel 5a, lid d laten vervallen. Prae-advies: Het HB ontraadt aanvaardingvan dit amendement. Omdat buitengewone leden geen lid zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek, is het noodzakelijk deze bepalingen op te nemen.

(25) PKV RENKUM wil middels een amendement artikel 5a, lid d, aanvullen met: * door omzetting van het buitengewoon lidmaatschap van mannen in gewoon lidmaatschap.

Toelichting: In het voorgestelde artikel 5a, lid a, is sprake van buitengewoon lidmaatschap voor mannen. Daar zijn wij het mee eens. In verband daarmee lijkt het Renkum onder lid d van dat artikel, handelend over het beëindigen van dat buitengewoon lidmaatschap, de voorgestelde aanvulling gewenst. Het is een wat formele kwestie, maar voor de volledigheid wel nodig. Prae-advies: Het HB is van mening dat dit ook geregeld kan worden via opzegging bij de één en aanmelding bij de ander. Aanvaarding wordt dan ook ontraden.

(26) PKV KATWUK EN PKV DORDRECHT stellen voor in artikel 5a, lid d, de volgende wijziging op te nemen. In artikel 5a, lid d, staat nu: 'Het buitengewoon lidmaatschap eindigt: * door de dood van het buitengewoon lid; enz.'.

De kiesvereniging Katwijk stelt voor om deze zinsnede te wijzigen in: Het buitengewoon lidmaatschap eindigt: * door het overlijden van het buitengewoon Ud; enz.

Toelichting Deze wijziging is ons inziens in overeenstemming met het gestelde in artikel 10, lid g. Ook gevoelsmatig kiest kiesvereniging Katwijk liever voor het woord 'overlijden' dan de wat killere uitdrukking 'door de dood van'.

Prae-advies: HetHB is bereid dit voorstel, voorzien van een positief prae-advies, in stem- ming te bretigen.

(27) H. Voorstellen die de contributie van de buitengewone leden betreffen.

PKV VLAARDINGEN wil Artikel 5, lid c, als volgt wijzigen en aanvullen: Buitengewone leden delen in alle rechten die bij of krachtens deze Statuten aan leden worden toegekend, met uitzondering van het bekleden van bestuursfuncties, het deelnemen aan stenuningen binnen de partij, de afvaardiging naar de in artikel 8 genoemde vergaderingen, de kandidatuiu* voor algemene vertegenwoordigende organen en dr^en niet bij voor de partijkas.

Toelichting: Het buitengewoon lidmaatschap is een veredeld donateurschap. Kiesvereniging Vlaardingen telt 16 donateurs, waaronder drie vrouwen, die na het overlijden van hun man, die lid was, toch financieel wensen bij te dragen. De2e drie vrouwen, die rond de 80 jaren zijn, hebben nimmer een SGP-vergadering bezocht en wensen dat ook beslist niet, doch leven o,m. financieel met de PKV mee. Zó dient de SGP dan ook het buitengewoon lidmaatschap te zien en met dit artikel zonder financieel voordeel.

PKV NIEUWDORP stelt voor om buitengewone leden geen contributie te laten betalen aan de partij, om reden dat deze leden geen lid zijn in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

PKV BARENDRECHT Stelt voor aan artikel 9 van de Statuten de volgende zin toe te voegen: Per buitengewoon lid wordt eveneens per jaar door de plaatselijke kiesvereniging een bedrag, door de algemene of huishoudelijke vergadering vastgesteld, aan de partijpenningmeester afgedragen. Dit bedrag bedraagt echter niet meer dan de helft van de voor de leden vastgestelde partijbijdrage.

Toelichting: Kiesvereniging Barendrecht is van oordeel dat de buitengewone leden niet mogen worden meegeteld bij de bepaling van de ledenafdracht. Voor de buitengewone leden zal een gereduceerde contributie als bijdrage worden voorgesteld omdat de ledencontributie de laatste jaren drastisch moesten worden verhoogd wegens een stijgende afdracht aan de Partijkas. Hetzelfde contributiebedrag mag voor buitengewone leden, die menigmaal uit dezelfde gezinnen als de leden zullen voortkomen, geen belemmerende factor voor toetreding vormen. De kiesvereniging Barendrecht heeft daarom besloten om het Hoofdbestuur voor te stellen de ledenafdracht voor buitengewone leden aan de Partijkas te halveren.

PKV MiDDELHARNis/SoMMELSDijK is van mening dat het onderscheid tussen leden en buitengewone leden ook tot uitdrukking moet komen in de afdracht van de contributie.

Prae-admes:Het HB stelt voor hierover nu geen besluitvorming te plegen. Wanneer de uitkomst van de stemmingen aangeeft dat de SGP buitengewone leden kent, zal het HB zich op korte termijn hierop beraden en de Partij daarvan in kennis stellen.

1. Overigen

C28) PKV VEEN stelt voor artikel 5, Ud a, als onveranderbaar in de Statuten op te nemen (evenals de artikelen 2 en 3).

Prae-advies: Het HB ontraadt aanvaarding van dit amendement. Onveranderlijk is uitsluitend de grondslag van de Partij, het onfeilbaar Woord van God. Voor het overige is het onverstandig zaken als onveranderlijk vast te leggen.

(29) PKV ALBLASSERDAM stelt voor:2. Artikel 12 van de Statuten als volgt te wijzigen: Royering van (buitengewone) leden of verenigingen ... (verder ongewijzigd).

3- Artikel l6 van het Algemeen Reglement als volgt wijzigen: Een plaatselijke kiesvereniging kan, na herhaalde waarschuwing, overgaan tot schriftelij ke royering van een (buitengew^oon) lid ... (verder ongewijzigd).

Toelichting:In geval van royering dient met buitengewone leden net zo voorzichtig te worden omgegaan als met leden.

(30) PKY BARENDRECHT Stelt voor een lid e aan artikel 5a toe te vc^egen, dat luidt:

e. Buitengewone leden kunnen tegen een onvrijwillige beëindiging van hun buitengewoon lidmaatschap door een besluit van de desbetreffende kiesvereniging schriftelijk in beroep komen bij het Hoofdbestuur conform artikel l6, lid a van het Algemeen Reglement.

(Het voorgestelde lid e zou ook geregeld kunnen worden door artikel 16 van het Algemeen Reglement uit te breiden met een onderdeel dat betrekking heeft op de buitengewone leden.)

Toelichting: Het lijkt kiesvereniging Barendrecht vanzelfsprekend dat ook buitengewone leden tegen een onvrijwillige beëindiging van hun buitengewoon lidmaatschap door de kiesvereniging de mogelijklieid hebben daartegen in beroep te kunnen gaan bij het Hoofdbestuur. Onze voorkeur gaat uit naar een aanvulling van artikel 16 van het Algemeen Reglement.

Prae-advies: Het HB staat hier niet onwelwillend tegenover, maar stelt voor ook deze kwestie(s) zonodig mee te geven aan de binnenkort in te stellen commissie algemene herziening Statuten en Algemeen Reglement, (zie nummer 29)

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 december 1995

De Banier | 21 Pagina's

AMENDEMENTEN voor de HUISHOUDELIJKE VERGADERING

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 december 1995

De Banier | 21 Pagina's

PDF Bekijken