Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuwe beleidsnota

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuwe beleidsnota

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op 4 april jongstleden hield het LVSGS/SGP-jongeren haar jaarvergadering te Gouda. Tijdens deze jaarvergadering werd met grote eensgezindheid de beleidsnota 1998- 2002 aangenomen. Met het aannemen van deze nota wordt in feite op de ingeslagen v\^eg voortgegaan waarbij het LVSGS/SGP-jongeren zich meer als politieke jongerenorganisatie zal profileren.

In 1992 verscheen de eerste beleidsnota van het LVSGS/SGP-jongeren. De titel van deze nota was veelzeggend: 'In vertrouwen samenwerken'. Doel van deze nota was om samen met de studieverenigingen en jongerengroepen het beleid tot en met 1997 vast te stellen en om het vertrouwen van een aantal verenigingen in het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen te herstellen. Deze beleidsnota is dan ook van groot belang geweest voor het functioneren van het bestuur, de secties en de studieverenigingen. Het doel van de nieuwe beleidsnota 1998- 2002 is om verder te bouwen op het 'in vertrouwen samenwerken', om hoofdlijnen van het beleid voor de komende vijf jaar uit te zetten.

VERANDERENDE SAMENLEVING

In de beleidsnota wordt geconstateerd dat politieke vraagstukken steeds complexer worden. In toenemende mate is er sprake van wet- en regelgeving die haaks staat op Gods Woord. Het individu, dat alleen voor zichzelf opkomt, staat centraal. De ontwikkelingen in de maatschappij gaan ook de gereformeerde gezindte niet voorbij. Dr. C.S.L. Janse toonde in zijn proefschrift 'Bewaar het Pand' al aan dat er een zekere emancipatie van de gereformeerde gezindte plaatsvindt. Geleidelijk aan wordt er steeds meer geaccepteerd. Over de zondagsheiliging wordt meer genuanceerd gedacht, het verzet tegen tv wordt minder, etc. Er is sprake van lauwheid in de kerken. Dit zijn de kerken waaruit de SGP haar leden recruteerd. De ontwikkelingen binnen die kerken hebben daarom onmiskenbaar gevolgen voor de partij. Daarnaast is er nog een aantal negatieve ontwikkelingen waar te nemen binnen de gereformeerde gezindte, zoals de toegenomen onverdraagzaamheid en een afname van de gezagsgetrouwheid. Ook wordt de partijtrouw binnen de gereformeerde gezindte minder. In toenemende mate laten kiezers hun keuze afhangen van het programma of de speerpunten van de diverse partijen die in dezelfde vijver vissen. Het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat jongeren uit een 'SGP-nest' SGP stemmen.

JEUGDCULTUUR

Een ander aspect waar de jongerenorganisatie nadrukkelijk rekening mee moet houden, is de jeugdcultuur binnen de gereformeerde gezindte. Deze zogenaamde refo-cultuur vertoond veel overeenkomsten met de algemene jeugdcultuur. Generaliserend gesproken is de kerkelijke jongere van vandaag ook individualistisch en materialistisch ingesteld. Veel jongeren prefereren recreatie dan ook boven bezinning en consumptie boven een eigen actieve inbreng. Eén van de gevolgen hiervan is dat het merendeel van 'onze' jongeren zich alleen op massabijeenkomsten vertoont. Het kleinschalige van de studievereniging wordt als benauwend ervaren. Tijdens groots opgezette bijeenkomsten kan men zich verschuilen in de massa. terwijl men op een studievereniging kleur moet bekennen en snel persoonlijk betrokken raakt. Mede a gevolg van de computer e.d. zal et proces van individualisering zich verder gaan voltrekken.

CONTACT

Het LVSGS/SGP-jongerei heeft zich nooit neergelegd bij df trends in de jeugdcultuur. Aan de andere kant heeft de jongerenorganisatie niet de pretentie en de mo e- lijkheden om de jeugdcultuur binr jn de gereformeerde gezindte om te buigen. We staan dan ook voor ce uitdaging om die activiteiten te or goniseren die aansluiten bij het e gene van de SGP én de huidige jeugdcultuur. Alleen door aan te liten bij de belevingswereld en be hoeften van jongeren kunnen we contact blijven met de doelgroep

TWEE SPOREN

Van 1993 tot heden is er sprake van een tweesporenbeleid Enerzijds is het beleid erop gerief om de organisatie verder uit te bc - wen door de verdere instroom VO' jongeren. Daartoe worden activiteten georganiseerd die tot doel hei ben zoveel mogelijk jongeren te b - reiken (bijv. jongerendagen). Aar de andere kont ligt het accent op verdere binding aan en verdiepin in de beginselen. Om dot te bere ken worden activiteiten belegd di' tot doel hebben het kennisniveau over de SGP van de reeds betrokken jongeren te vergroten en verd- - re doorstroming naar de partij te bevorderen. Immers, bestudering va het staatkundig gereformeerde ge dachtengoed is menseliikerwijs gesproken een niet in te leveren voorv> 'aarde voor de continuïteit van het uitdragen van de beginselen. Het LVSGS/SGP-jongeren gaat met de beleidsnota 1998-2002 verder op -'e ingeslagen vveg. Het tweesporeneleid blijft op hoofdlijnen de rode draad vormen.

DOORSTROMING

De doorstroming naar de studieverenigingen blijft dan ook '-.oog op het prioriteitenlijstje staan. De studieverenigingen zullen dan wel hard moeten werken aan een imagoverbetering. Veel jongeren hebben een bepood (negatief) beeld van de SGP en dus ook van de studieverenigingen. Een beeld dot men soms al jaren heeft -en soms krampachtig vastgehouden , ordt- wat doorbroken dient te worden. Bijvoorbeeld door meer aandacht te schenken aan publiciteit en (re)presentatie, kortom de gehele uit- 5iraling. Ook dienen jongeren geprikkeld te worden om naar de avonden van de verenigingen te komen. Een goede pr, meer differentiatie in onderwerpskeuzen en verwerkingsmogelijkheden en gebruik- .loking van technische hulpmidde- '.sn (dia's, overhead, etc.) kunnen daaraan bijdragen. Om beter aan te sluiten bij jeugdcultuur zal daarnaast moeten worden gestreefd naar een veelzijdiger aanbod van activiteiten: meer activiteiten voor onderscheiden doelgroepen.

POLITIEKE PROFILERING

De ontwikkelingen in de samenleving maken het noodzakelijk om van het LVSGS/SGP-jongeren meer en meer een politieke jongerenorganisatie te maken. Bij vele ontwikkelingen zal naar een standpuntbepaling gezocht moeten worden en dienen de principiële uitgangspunten van de SGP afgezet te worden tegen de ontwikkelingen in de samenleving. Dit dient niet alleen op een defensieve wijze (reageren op) plaats te vinden, maar veeleer op een offensieve wijze. De verdere politieke profilering van het LVSGS/SGP-jongeren moet dan ook worden gezien als een aanvulling en versterking van de activiteiten van de moederpartij. Omdat de jongerenorganisatie een duidelijke binding heeft met de moederpartij -er is sprake van hetzelfde fundament- betekent dit echter niet dat er een hor­ zelfunctie zal ontstaan, zoals bij de meeste andere politieke jongerenorganisaties het geval is. Bij de SGP staan jong en oud voor dezelfde zaak. Zoals een deel van de ouderen dot doet, zullen ook de jongeren het partijbeleid positief-kritisch volgen.

KWEEKVIJVER

De rol van de studieverenigingen zal bij een sterkere politieke profilering -en dus ook bij het vergroten van de 'kweekvijverfunctie'nog groter worden dan deze ol is. De verenigingen zullen meer aandacht moeten schenken aan die jongeren die werkelijk actief (willen) zijn binnen de SGP In veel gevallen kan het takenpakket van de verenigingen bijvoorbeel verbreed worden met het ondersteunen van de raadsfractie. Politieke vorming kan daarnaast ook verder uitgebouwd worden door middel van kadercursussen. Dit zijn middelen bij uitstek om zaken door te geven aan het 'grondvlak'. Het kader kan worden gezien als een actiesysteem waardoor de uiteindelijke doelgroep (beter) bereikt kan worden. Toerusting van toekomstig kader is van groot belang in onze snel veranderende samenleving met complexe vraagstukken. Om de toerusting meer gestalte te geven wordt gedacht aan het jaarlijks organiseren van enkele bijeenkomsten waarbij bezinning plaatsvindt over de plaats van de SGP in de samenleving.

PERSPECTIEF

De SGP-jongeren zijn op weg naar de eenentwintigste eeuw. Op weg naar de eeuwwisseling is hét moment om achterom te zien maar ook om vooruit te blikken. Veel veranderingen hebben zich in onze samenleving voltrokken. Met de gevolgen daarvan zullen we de komende tijd geconfronteerd worden. We leven in een post-christelijk tijdperk, en wie weet hoe spoedig in een anti-christelijk tijdperk. We hebben elkaar, maar bovenal God, nodig om staande te kunnen blijven in onze geseculeerde wereld. Maar Gods Woord geeft tevens aan dat we niet alleen moeten behouden wat er te behouden valt. Gods Woord opent de aanval op de feiten en biedt nieuwe perspectieven. Ook voor de jongerenorganisatie van de SGP.

Martien van der Zwan, jeugdwerkadviseur

Dit artikel werd u aangeboden door: Staatkundig Gereformeerde Partij

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1997

De Banier | 20 Pagina's

Nieuwe beleidsnota

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 april 1997

De Banier | 20 Pagina's