Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

UITGELEZEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

UITGELEZEN

7 minuten leestijd

Meer dan mensenkennis

Aan de vooravond van de overgang van de 20^ naar de 21^ eeuw organiseerde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een debat met als titel "Kennis voor morgen". In feite werd bij de aanzet daarvan de hele bevolking in de gelegenheid gesteld daaraan deel te nemen. Ook vanuit de Staatkundig Gereformeerde Partij is daaraan een bijdrage geleverd. U hebt daarover ook in De Banier meer dan eens iets kunnen lezen van de hand van drs H.F.Massink, die als beleidsmedewerker is verbonden aan de Guido de Brèsstichting, het wetenschappelijk bureau van de SGP. Ook andere organisaties uit het reformatorisch volksdeel waren van mening dat van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt moest worden om ook het bijbels geluid in dit debat te laten horen.

Vanuit het dienstencentrum voor de reformatorische scholen (DGSj, werd een bundeling van bijdragen in boekvorm ontwikkeld en de aanzet gegeven tot een congres waaraan ook werd deelgenomen door het RD, de RMU en het studiecentrum van de SGP. De titel van de bundel is 'Meer dan mensenkennis'. Niet minder dan veertien verschillende aspecten worden door vijftien verschillende auteurs belicht. De onderwerpen die aan de orde komen zijn zeer divers en handelen over klein-menselijke verbanden als 'het omgaan met de ander' tot en met het beschouwen van wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en techniek,

tiet is niet doenlijk deze artikelen inhoudelijk te bespreken. Ook het noemen van een enkele daaruit zou tekort doen aan de bijdragen van de anderen. Het geheel wordt verbonden door de rode draad van het besef dat er meer (nodig) is dan mensenkennis.

Het niveau is zodanig dat de artikelen zich vrij gemakkelijk laten lezen. De verscheidenheid van auteurs is niet hinderlijk, maar leidt wellicht begrijpelijk tot de opmerking dat we het niet met alles geheel eens hoeven te zijn om deze bundel toch te

kunnen aanbevelen.

DN

Uitgeverij Groen: Meer dan menseni(ennis. ISBN 90-5030-801-5; 225 biz. f 34.95

UIT HET EUROPEES PARLEMENT

ONDERDRUKKING IN CHINA

China is de laatste weken nodrukkelijk in het nieuws. Het land heeft zijn economische macht gebruikt om een publieke veroordeling door de VN op het vlak van de mensenrechten te voorkomen. Doordat China dreigde een mogelijke order voor het Airbus Consortium te annuleren trokken Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië hun steun aan het voorstel in, om gemeenschappelijk China voor te dragen voor een veroordeling bij de VN, Deze vier landen werken samen in het Airbusprogramma, waarin vliegtuigen gebouwd en ontwikkeld worden. Blijkbaar gelden mensenrechten voor deze landen alleen ais het geen geld kost.

De mislukte veroordeling van China door de VN heeft meer publiciteit gekregen dan de resolutie die onlangs in het Europees Parlement werd aangenomen. Daarin wordt China op concrete schendingen van de mensenrechten in Oost-Toerkestan aangesproken. Uit zo'n veroordeling door het EP vloeit geen bloed voor China, al blijft het natuurlijk wel vervelend. De resolutievan het Europees Porlement is niet meer dan een prikje in vergelijking mt een veroordeling door de VN. H=: t blijft echter een goede zaak do* '; r voor een scherpe afkeuring van _nina een grote meerderheid in hei Europees Parlement te vinden is.

Aanleiding voor de resolutie wo. de onrust in Oost-Toerkestan. Toerke stan is een provincie in het west^van China. De Oeigoeren die ir deze provincie wonen hebben al Icnge tijd zwaar onder het commur stische bewind van China te lijder De islamitische Oeigoeren streven r ..ar onafhankelijkheid en dit streven wordt door de Chinese autoritei- n gewelddadig onderdrukt. De or- =rdrukking heeft tot doel de islam; sche cultuur en godsdienst van h- • Oeigoerse volk te vernietigen.

Blokland, die namens de Eurofrc 'ie SGP/GPV/RPF het woord voerc ondersteunde de resolutie en we s er onder meer op dat de schenc - gen van de mensenrechten doo^ China in Oost-Toerkestan al een : nge geschiedenis hebben. "Er zij'' sinds de jaren '50 tienduizenden

DN Oe goeren geëxecuteerd". Moor het zijn niet alleen mohammedcen die door de Chinese overhe a als potentiële risico's voor de veiligheid van China worden gezien. Blokland haalde een recent roDDort van Human Rights Watch, eei Amerikaanse mensenrechtenorganisatie aan. Daarin v^^ordt aangetoond dat met name christenen die niet aangesloten zijn bij de officieel geregistreerde kerken, vervolgd worden.

Gezien deze ernstige schendingen van de mensenrechten vond Blokland het uitermate kwalijk dat de landen van de Europese Unie er niet in slagen gezamenlijk een resolutie bü de Verenigde Naties in te dienen. "Het feit dat de Chinese regering Frankrijk bedankt voor haar "constructieve houding" zou de Franse regering te denken moeten geven", aldus Blokland.

VISSERIJBELEID

Een van de belangrijkste doelstellingen van het Europese visserijbeleid is de bescherming van de visbestanden tegen overbevissing. Zo wordt voor een aantal belangrijke vissoorten jaarlijks bepaald hoeveel de Europese vissers maximaal uit zee mogen halen. In aonvulling op dit quoteringsbeleid hanteert de Europese Unie een aantal technische regels zoals maaswiidtes om de vangsten van jonge ondermaatse vis tegen te gaan. Door als het ware meer vis de kans te geven langer te leven en groter te worden, wordt een belangrijke bijdroge geleverd aan de instandhouding van de visbestanden.

De Europese Commissie heeft nu voorgesteld om op dit gebied nog een stapje verder te gaan. Ze stelt voor om de selectiviteit van het vistuig verder te vergroten, om zo tot een verdere vermindering te komen van de vangsten van ondermaatse VIS. Dit wil de Commissie onder andere bereiken door het gebruik van panelen met vierkante mazen verplicht te stellen. Ook stelt ze voor om de visserijactiviteiten aan banden te leggen in zones waar hoge concentraties jonge vis voorkomen. Van der Waal stemde in grote lijnen in met deze voorstellen. In zijn stemverklaring stelde hij: "Via vergroting van de selectiviteit van het vistuig en het beschermen van bepaalde zones wordt inderdaad een belangrijke bijdrage geleverd aan het terugdringen van de vangsten van jonge

vis." Ook waardeerde hij het dat de Commissie aanzienlijke vereenvoudigingen wil doorvoeren. Specifieke bepalingen en uitzonderingen worden tot een minimum beperkt. Dat is zowel in het belang van de visser, die soms het spoor bijster raakt in de wirwar van regels, en de controlerende instanties.

Van der Waal ging echter niet mee met alle voorstellen van de Commissie. Een aantal visserijen worden volgens hem onnodige beperkingen opgelegd. Hij wees er onder andere op dot de trawlvisserij op horsmakreel in ernstige problemen komt, wanneer de voorstellen van de Commissie ongewijzigd worden aangenomen. "Het gaat niet aan om via het flankerende beleid ter bescherming van jonge vis, het bestaan van belangrijke visserijsectoren op de tocht te zetten". Verder toonde Van der Waal zich een voorstander van uitbreiding van het gebied in de Noordzee waar gericht op tong gevist mag worden. Momenteel is de tongvisserij niet mogelijk in de zone boven 55' noorderbreedte. In dat gebied moeten de mooswijdtes namelijk groter zijn dan 1 1 O mm. Voor de tongvisserij worden mooswijdtes van 80 mm gebruikt. Van der Waal diende een amendement in om de zogenaamde tongrens te verschuiven van 55" noorderbreedte naar 56' noorderbreedte. Daarmee wordt voorkomen dot de vissers die op de goede visgronden in het gebied tussen 55' en 56' noorderbreedte vissen vangsten van schar, tongschor, grote tongen e.d. mislopen. De grote fracties bleken echter niet bereid om dit amendement te steunen.

De Commissie heeft haar voorsteilen medio vorig jaar op tafel gelegd. De visserijministers van de Lidstaten hebben zich ondertussen verschillende keren over de voorstellen van de Commissie gebogen, moor hebben nog steeds geen besluit genomen. Het Europees Parlement sprak zich tijdens de behandeling in april uit over de voorstellen van de Europese Commissie. Het Parlement heeft op het gebied van het visserijbeleid geen (mede)wetgevende bevoegdheden. De invloed die het Parlement uitoefent door het uitbrengen van een advies moet echter niet worden veronachtzaamd.

Mark Knevel Bert-Jan Ruissen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

UITGELEZEN

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken