Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Er tegenover of er naast?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Er tegenover of er naast?

8 minuten leestijd

TEKST & UITLEG

"De kleine christelijke partijen doen vaak te negatief over het CDA, omdat zij vinden dat het CDA het niet goed genoeg doet. Maar laten zij zich niet tegenover het CDA opstellen. Daar zijn zijzelf op lange termijn niet mee gediend, omdat er belangen op het spel staan die boven partijbelangen uitgaan." Dit citaat is afkomstig uit een artikel van prof.dr. Woldring in het jongste nummer van Christen Democratische Verkenningen, het CDA-partijblad. Nadrukkelijk worden de kleine christelijke partijen verzocht naast het CDA plaats te nemen in plaats van er tegenover.

NIET GOED GENOEG

In dit citaat mag ook de SGP zich aangesproken voelen. Ook de SGP behoort immers zonder enige twijfel tot de partijen die met enige regelmaat een negatief geluid laten horen over het CDA. Daar komt nog bij dat een welgemeend verzoek het altijd waard is om in overweging genomen te vv^orden. Want hoe onze houding tegenover anderen ook moge zijn, nooit past ons de hoogmoedige houding van de zichzelf prijzende farizeeër. Maar daar mag wel direct de vraag aan verbonden worden of de in het citaat van Woldring genoemde oorzaak correct is weergegeven. Ik heb daarover mijn tv^^ijfels. Negatieve reacties kreeg het CDA vaak, niet omdat ze het niei goed genoeg deed, maar omdat ze het o.i. verkeerd deed. Omdat gehandeld werd in strijd met het Woord van God. Want laat daarover geen enkel misverstand bestaan, de SGP is er niet voor zichzelf. De SGP ziet de partij niet als doel, maar als middel om de beginselen tot meerdere erkenning te brengen. Daarom is het ook jammer dat in hetzelfde citaat als argument voor een andere houding, wordt gebruikt dat er belangen op het spel staan die boven partijbelangen uitgaan.

WOORD EN WET

Partijbelang is een vreemd woord in onze kringen. Vanzelfsprekend dragen wij onze partij een warm hart toe, zijn we blij met groei en bloei en betreuren we stemmen-en zetelverlies. Maar ten diepste doen we dat omdat we lijden aan land en volk, omdat we lijden aan de verachting van bijbelse normen en waarden, omdat we lijden aan miskenning van de grote Schepper aller dingen. Het streven van de SGP is nooit gericht geweest op de partij zelf, maar altijd op het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen van Gods Woord. Daar ligt onze prioriteit. Zoals dat ook onder woorden wordt gebracht in ons beginselprogram: "Haar streven is niet zozeer gericht op een meerderheid van kiezers, als v/el op de handhaving en doorwerking van de beginselen ...". Omdat wij weten dat het ons land en volk alleen dan zal welgaan als gehandeld wordt overeenkomstig Zijn geboden. Geboden waarvan Jezus Christus ons Zelf de samenvatting heeft gegeven in de tweeslag; God lief te hebben boven alles en onze medemens als onszelf. Daarom blijft de SGP het onze overheid, al is die nog zo paars, voorhouden dat zij als dienaresse Gods in haar ambt onvoorwaardelijk onderworpen is aan de in Gods Woord geopenbaarde normen. En dat ze daarnaast bovendien heeft toe te zien op de naleving daarvan. Daarbij is niet van belang of die overheid daarvan wil weten of niet. Ze is geroepen haar beleid te richten naar en te toetsen aan wat de Bijbel ons leert. Daarop mag en moet ze ook aangesproken worden. Daar ligt bijvoorbeeld ook de oorsprong van de vrijmoedigheid om onze regering op te roepen een nationale biddag uit te schrijven. Zoals dat vroeger gebeurde en zoals onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer, ir B.J.van der Vlies, dat ook deze week nog deed near aanleiding van de heersende varkenspest.

WOORD EN DAAI

Ai 75 jaar lang participeert de SGP landelijk in de praktische politiek. Gebondenheid aan Werd en Wet is daarbij altijd het onao; -tastbaar uitgangspunt geweest. Een uitgangspunt waarop niet werd i - geleverd ten bate van invloed, resultaat, winst of wat dan ook. Daarbij zijn onze vertegenwoordigers altijd als eersten, echt en oprecht, bert d geweest te erkennen dat ook hur inbreng de maat der volkomenheic niet haalde. Maar woord en doe 1 waren wel één.

fHoe anders was het helaas van meet af aan doorgaans bij de pciijen van toen, die nu deel uit makon van het CDA. Ds G.fH.Kersten riej het in 1922 al uit: "Ach, dééd naar dat v/oord Colijnl"? Is niet bij he naling te kennen gegeven, voor en ..a de Tweede Wereldoorlog, dat de SGP bereid was op te gaan in éen grote protestonts-christelijke porti - Maar wel met behoud van de bi, "-else fundering, van alles wat vost ei zeker is. Die bereidheid is er noc Maar ook nu nog steeds: niet 'tekoste van'.

NIET WARM GEWORDEN

Moeten we nu een worn gevoel van binnen krijgen omdat sr naast het CDA wat lege stoelen staan? Of moet ik zeggen: leeg gekomen zijn? Moeten wij daarbij over de streep getrokken worden door het, ook aan het artikel van Woldring ontleende argument, dat het CDA de enige grote christen-democratische partij is die in onze samenleving opkomt voor bepaalde normen en waarden, die bij paars niet in goede handen zijn? Er lijkt mij moed voor nodig om daarbij tegenover een partij als de SGP ook nog voorbeelden op te sommen als: de winkeltijdenwet, abortus en euthanasie. Onder weike regeringen is het hek op de dom een zo grote opening gegeven dat het eerste schaap er door kon? En don nu klagen over het feit dat het hek van de dom is?

Wij zien, met het CDA, dat bijbelse normen en waarden bij de liberaalpaarse coalitie niet in goede handen zijn. Wij willen erkennen dat het CDA in meerdere opzichten nog een remmende factor is geweest in vele kwalijke ontwikkelingen. Wij wilien in dankbare herinnering houden hoe het CDA zich ingezet heeft voor de belangen van het bijzonder onderwijs en andere levensbeschouwelijk gefundeerde maatschappelijke organisaties. Wij willen proberen te beseffen hoe moeilijk het is vanuit een positie van regeringsverantv/oordelijkheid met deze zaken om te gaan. Wij willen ook onze tekortkomingen, als medeverantwoordelijken, belijden. Wij, als SGP, zijn medeschuldig. Wij staan er niet boven en wij zien er niet koud en onbewogen op neer.

ANTITHESE

Moor met dat al staan wij v/aarvoor wij staan en kunnen wij niet anders. Een kleiner wordend CDA is voor de SGP een schip op het strand, en dus bepaald geen reden om de eigen koers te gaan verleggen. Waar het kan en mag, zal de SGP naast het CDA gaan staan. De praktijk wijst uit dat dit ook gebeurt. Daar zijn, ook vanuit het recente verleden meerdere voorbeelden van te noemen. Moor daarmee worden wezenlijke verschillen niet weggewerkt. De allereerste SGPparlementariër zei het al; "De wereld van de politiek is de wereld van het compromis". Maar al wat wortelt in Gods Woord, is daarvan uitgesloten.

Nog steeds erkennen wij de antithese.Het onderscheid dat er is tussen alles wat onvoorwaardelijk buigt voor God en Zijn Woord en olies wat zich daartegen verzet. Wat uiteindelijk de wil van de mens als uitgangspunt heeft. Dot is een radicale scheidslijn, waarvan de plaatsbepaling niet wordt ingegeven door de samenstelling van de oppositie of het zetelaantal van (ogenschijnlijk) verwante partijen. De daaruit sprekende samen-zijn-wij-sterker gedachte spreekt mij althans niet aan. Het doet ons goed dat het CDA de antichristelijke ontwikkelingen met zorg gadeslaat. Maar ook tegen die revolutie, het Evangelie! Als enige remedie, voor héél het volk. In de weg van de waarachtige bekering van heel het volk. Don zullen wij elkaar zeker vinden.

RPF/GPV

Zorg over de afbraak van christelijke normen en woorden, was ook één van de redenen dot een aantal politiek en kerkelijk meelevenden een appèl stuurde aan de landelijke besturen van GPV en RPF. In dit appèl wordt een dringende oproep aan genoemde besturen gedaan om bij de komende verkiezingen met een gemeenschappelijke lijst uit te komen. Vanzelfsprekend hebben ontwikkelingen als deze onze aandacht en onze belangstelling. RPF en GPV zijn immers partijen waarmee gemeentelijk, provinciaal en landelijk in veel bestuurlijke verbanden wordt samengewerkt en ook waar dot niet gebeurt, is er in veel gevallen overeenkomst in stemgedragen strijd tegen de anti-christelijkeontwikkelingen.

Het lijkt mij niet passend om in dit stadium inhoudelijk in te gaan op het appèl en alles wat dot oon reacties heeft opgeroepen. Dat is in eerste aanleg een interne aangelegenheid van RPF en GPV. En, even los gezien van de gevolgde methode en het gekozen tijdstip, de zaak zelf komt nu ook weer niet helemaal als een donderslag bij heldere hemel. Gedachtig oon het gezegde dat je een broedende kip niet mag storen, mogen we elkaar in dit verband best gunnen dot ingrijpende beslissingen weloverwogen en ongedwongen genomen kunnen worden.

SGP

In het appèl worden waarderende woorden gesproken over (samenwerking met) de SGP Tegelijk én terecht wordt geconstateerd dat de verschillen met betrekking tot het ambt van de overheid, de verhouding kerk en staat en de positie van de vrouw (vooralsnog) te groot zijn voor een gezamenlijke lijst en fractie op landelijk niveau. Dot is niet negatief, maar nuchter. Zo ervaren wij dat ook. Zo oud als de SGP is, is altijd het standpunt geweest dat samenwerking met verwante partijen niet op voorhand werd gemeden en soms zelfs werd gezocht. Maar altijd onder de strikte voorwaarde van een volledig behoud van eigen identiteit. Ons beginsel wortelt in het Woord. Naar onze innerlijke overtuiging ook hetgeen wij belijden inzake de genoemde verschillen. Dot bepaalt onze positie. En wat geldt voor het CDA, geldt uiteindelijk ook voor GPV en RPF; dan scheiden onze wegen. Niet vanwege de partij, maar vanwege het beginsel. Wat niet wegneemt dot ook zonder samengaan, in de strijd tegen de wetteloosheid en de goddeloosheid er wel degelijk samenwerking kan zijn. Maar meer verwantschap suggereren don er ten diepste is, kan niet vruchtbaar zijn.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

Er tegenover of er naast?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 mei 1997

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken