Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan het begin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan het begin

8 minuten leestijd

TEKST & UITLEG

Met elkaar staan we aan het begin van een nieuy^^ verenigingsseizoen. Hoewe/ daar geen regels voor vastgesteld zijn, leert de ervaring dat dit ongeveer duurt zolang de R van vergadeRen in de maand zit. Van september tot en met april dus. De overige maanden zijn }/veliswaar niet zonder partijactiviteiten, maar het verenigingsleven staat dan toch nagenoeg stil. Op lokaal bestuurlijk niveau kan de bovengenoemde periode dus toch vifel als 'seizoen' bestempeld worden. Ook van vergaderseizoenen geldt dat ze niet allen hetzelfde zijn. Van onze verenigingen, en dus van de (bestuursjleden daarvan zal het komende seizoen wreer hef nodige gevraagd worden. Een korte blik op de activiteitenkalender maakt dat al snel duidelijk.

LUNGRES/HUISHOUDELIJKEVERGADERING

VERGADERING Sinds enkele jaren is het najaarscongres van de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum een activiteit die deze stichting gezamenlijk met het Hoofdbestuur organiseert. Om daar wat structuur in te krijgen wordt geprobeerd om daarvoor ook jaarlijks dezelfde dag vast te leggen, de laatste vrijdag van de maand september. Veel eerder is niet mogelijk en later in het seizoen v^ordt het voor veel raadsleden moeilijk daarvoor tijd vrij te maken omdat ze don de begrotingsbehandeling met de veelal daaraan verbonden algemene beschouwingen in het verschiet hebben. Dit keer zal D.V. het congres dan ook weer opdeze laatste vrijdag, 26 september, gehouden worden.

Voor de dag daarna staat de Huishoudelijke Vergadering aangekondigd. Dat zou de vraag op kunnen roepen of het wel verstandig is om twee bijeenkomsten direct na elkaar te houden. Daar is wat voor te zeggen. Voor een klein aantal mensen zal het inderdaad betekenen dat ze, bij wijze van spreken, zouden kunnen informeren naar eventuele overnachtingsmogelijkheden in het Van Lodensteincollege. Maar dat aantal is zeer beperkt omdat de doelgroepen duidelijk verschillend zijn. Ook hier is het een afweging van mogelijkheden geweest. Het was aanvankelijk de bedoeling om nog vóór de zomer de statuten en het algemeen reglement vast te stellen, maar dat lukte niet. De periode tussen het toezenden van de concepten en de mogelijkheid tot het indienen van amendementen werd nu al door sommige verenigingen aan de krappe kant gevonden. Ver vooruitschuiven leek ook niet verstandig, met een tweetal verkiezingen in het verschiet. Vandaar de nu gekozen datum, waarbij de verenigingen in alle rust de maand september kunnen benutten om de amendementen en de preadviezen te bespreken.

PROCEDURES

Van deze gelegenheid maken we graag gebruik om de besturen van onze kiesverenigingen op te wekken een ledenvergadering te beleggen in de maand september. U geeft dan in ieder geval uw leden de mogelijkheid, waar ze recht op hebben, hun mening te geven over de (wijzigings)voorstellen. En bovendien kan deze avond benut worden om te inventariseren of er nog vragen en/of voorstellen zijn voor de Algemene Vergadering 1998. Die moeten vóór 1 oktober binnen zijn, dus dat komt best uit.

Het zal de besturen trouwens toch geen enkele moeite kosten om een avondvullende agenda samen te stellen. We spraken hierboven over een 'activiteitenkalender'. Daarmee wordt bedoeld een overzicht in tijdsvolgorde van de aan het partij- en verenigingsleven verbonden activiteiten. En dan zien we in één oogopslag dat het komende verenigingsseizoen voor een groot deel wordt beheerst door de voorbereidingen voor een tweetal verkiezingen. D.V. in maart 1998 die voor de gemeenteraden en in mei 1 998voor de Tweede Kamer.

Ook daarvoor is een ledenvergadering in september van groot belang Want eveneens vóór 1 oktober kunnen de verenigingen gebruik maken van de mogelijkheid die genoemd wordt in artikel 1 7 lid e van het huidige Algemeen Reglement. Dat artikel handelt over de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingeii. "Daarvoor kunner) de plaatselijke kiesverenigingen uit hun ressort of onmiddellijke omgeving, v/aar geen kiesvereniging bestaat, na gehouden ledenvergadering namen opgeven van personen die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van de Tweede Kamer op te tre den en die als regel tenminste twee jaar lid zijn van de partij".

Daar ligt een verantwoordelijkheid voor iedere vereniging. Er is een aantal partijleden die vrijwel ieder een kent en die dan ook telkens op nieuw bij gelegenheden als deze in beeld komen. Maar op u rust ook de verplichting om het Hoofdbestuur langs deze weg op de hoogte te stellen van andere, minder bekende partijgenoten. Ook op die manier kan op verantwoorde wijze aandacht besteed worden aan punten waarop meerdere keren in het (recente) verleden werd gewezen. Veijonging, regionale spreiding, specifieke deskundigheid, evenwichtige verdeling met betrekking tot de kerkelijke achtergrond, enzovoorts. Doarvoor is uw medewerking noodzakelijk. En dan vragen wij u ook om te letten op het niet-geciteerde deel van artikel 17 lid e. Algemeen Reglement. Dus niet volstaan met al leen het noemen van een naam.

Daarnaast vraagt, voor zover dat van toepassing is, ook de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen de nodige aandacht.

"NA GEHOUDEN LEDENVERGADERING

Ja, het artikel uit ons Algemeen Reglement is daarover niet onduidelijk; " na gehouden ledenvergade- I ring ". Daar worden nog wel i eens wat bedenkingen tegen in ge- j bracht. De meest voor de hand liggende is wellicht dot de te behandelen materie de leden zo weinig aan-l spreekt dat ze daarvoor hun schoenen niet zullen aantrekken. Toch mag dat geen reden zijn het regie- ment te veronachtzamen of, wat minstens zo kwalijk is, het maar aan anderen over te laten en er helemaal niets aan te doen. Dat statuten en reglementen voor het doorsnee-partijiid niet bovenaan het lijstje van te behandelen onderwerpen zullen staan, geven wij u graag gewonnen. Maar daarmee is bepaald niet alles gezegd. Naast het feit dat de mogelijkheid om er op te reageren er moet zijn, kunt u dit als bestuur zodanig voorbereiden dat voor de behandeling daarvan geen uren nodig zijn. Haal de hoofdzaken er uit; licht die toe en vraag daarover de mening van de vergadering. U voldoet daarmee aan uw plicht en uw afgevaardigden kunnen toegerust naar de huishoudelijke vergadering.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Wat tot nu toe aan activiteiten is opgesomd, wordt de verenigingen min of meer 'opgelegd' door omstandigheden die zij zelf niet in de hand hebben. Daartoe kunnen we rekenen de door het HB uitgeschreven vergaderingen en de diverse verkiezingen. Maar daarnaast is er ook nog het zelfstandig verenigingsleven. Ook dat vraagt aandacht. Het tot meerdere erkenning brengen van de beginselen van Gods Woord op staatkundig terrein mag niet overge­ laten worden aan de partijvertegenwoordigers in raden, staten en Kamers. Daar ligt een dure roeping voor allen die dat beginsel belijden.

En wil de partij het gestelde doe| met inzet van al het menselijk mogelijke verwerkelijken dan vraagt dat een actief partijleven. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Niet omdat het resultaat daarvan afhangt, niet omdat wij ons daarmee de zegen des Heeren waardig maken; zeer beslist niet. Ook in dit opzicht hebben we het niet te verwachten van kracht of van geweld en ook niet van eigen inzet of inzicht. Maar dat ontslaat ons in geen enkel opzicht van onze plicht om van onze kant ook daadwerkelijk te doen wat van ons gevraagd kan, mag en moet worden. Doen we dat zonder gebed dan zal het geen dageraad hebben, maar ook onze achtenswaardige voorgangers hadden geleerd niet in een houding van lijdelijkheid weg te kruipen en zo de werkelijkheid te ontlopen. 'Met bidden alleen zal het niet gaan' heeft ds Kersten de mannenbroeders in zijn dagen meerdere keren voorgehouden.

In de goede zin van het woord hebben we actief en ijverig te zijn. Niet voor de partij als organisatie, maar vanwege de beginselen die ze voorstaat. Moge de ere Gods ons op het hart gebonden zijn of worden.

ACTIEF ZIJN, MAAR HOE?

Vele besturen hebben te kampen met een gebrek aan belangstelling van het grootste deel van hun leden. Dat is weliswaar niet nieuw, maar toch zou het zo anders moeten zijn. Wat zou de nood van de tijd, de verachting van op Gods Woord gegronde normen en waarden, de verloedering en de verliederlijking van de samenleving ons niet met heilige verontrusting en verontwaardiging moeten vervullen. En daar staan wij, met al wat ons lief en dierbaar is, midden in. Daarin moeten onze kinderen opgroeien en hun maatschappelijke bestemming vinden. En natuurlijk is daarmee niet alles gezegd. De zorg voor de ziel moet altijd voorop staan, maar zouden we dat los mogen maken van de wereld waarin wij leven en werken? En afgezien daarvan, mogen we onze medemens, ons land en volk ongewaarschuwd en onbewogen laten voortgaan?

Het antwoord mag niet anders dan ontkennend zijn. En daarom wordt de SGP en worden SGP-ers geroepen om als wachters op Sions muren het Woord Gods, in wet en evangelie, in vloek en zegen, in oordeel en ontkoming, aan te zeggen.

Dat vraagt een actief verenigingsleven waarbij met enige regelmaat de leden vergaderen. Binnenkort hopen wij u, als uitvloeisel van de regioavonden, wat op papier gezette mogelijkheden om die avonden aantrekkelijk te maken, toe te sturen.

LEDENWERVING

Een bloeiende vereniging is een groeiende vereniging. Daarom dient ledenwerving tot de permanente activiteit te behoren. Waar dat niet gebeurt, vergrijst de vereniging en zal ze door het natuurlijk verloop gaan kwijnen en uiteindelijk in haar bestaan worden bedreigd. De oudere generatie heeft mede tot taak de volgende generatie liefde bij te brengen voor het beginsel en deze te betrekken bij het uitdragen daarvan.

De Heere geve ons allen moed, lust en kracht om te doen wat we nog kunnen en mogen doen. Hij make ons, een ieder op de plaats en met de taak die Hij ons schonk, getrouw > te zijn in het weinige. Het kan nog!

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

De Banier | 18 Pagina's

Aan het begin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 september 1997

De Banier | 18 Pagina's

PDF Bekijken