Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Aan het begin

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aan het begin

8 minuten leestijd

TEKST & UITLEG

Verenigingsjaren lopen niet gelijk op met kalenderjaren. Midden in het verenigingsjaar staan we met elkaar aan het begin van een kalenderjaar. Achter ons de herdenking van het wonder dat het Woord vlees wilde worden en vóór ons een onbekende toekomst. Waarin we overigens de zekerheid hebben van Zijn wrederkomst, In de tijdspanne die daar tussen ligt, in het laatste der dagen, worden wij - ook op staatkundig terrein - geroepen tot het doen wat gedaan behoort te worden. Mocht het zijn in v^are afhankelijkheid, met geringe gedachten van onszelf en hoge gedachten van Hem die ons hiertoe roept.

HOOFDBESTUUR/ RAAD VAN ADVIES

Zaterdag 3 januari j.l. vergaderde het Hoofdbestuur. Dat is de traditionele januari-vergadering die als regel 's morgens bijtijds begint en gevolgd wordt door een middagvergadering met de Raad van Advies. Deze HB-vergadering kent een aantal vaste agendapunten. In ieder geval staan dan de diverse begrotingen geagendeerd. Dat zijn de begroting van de Guido de Brèsstichting, de Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum, het LVSGS/SGP-jongeren, het Partijbureau en de Stichting Fractiebijstand. Deze vormen mede de bouwstenen voor de totale begroting, die uiteindelijk sluitend gemaakt moet worden door het totaal van ledenbijdrage. Verderop in deze Banier vindt u dat nader cijfermatig onderbouwd, uitlopend op een voorstel voor het vaststellen van de ledenbijdrage voor 1999.

JAARVERGADERING

Dit voorstel plaatsen we het liefst zo vroeg mogelijk in De Banier. Als on­derdeel van de agenda voor de Algemene Vergadering, die we van nu en voortaan overigens de Jaarvergadering noemen. Deze agenda vraagt behandeling op de kiesverenigingen. In december beginnen sommige verenigingen al te bellen met de vraag wanneer de agenda in De Banier zal worden geplaatst. Veel vroeger dan dit jaar kan het niet. HB-vergadering op 3 januari en de agenda voor de Jaarvergadering in De Banier van 8 januari, is zo ongeveer het maximaal haalbare. Het is in ieder geval geen garantie voor andere jaren! Met name voor de predikanten in het HB (vijf van de vijftien) is deze eerste zaterdag niet de meest ideale datum. Na alle bijzondere dagen zijn deze vergaderingen, qua voorbereiding en vergadertijd, een extra belasting.

OP TIJD NAAR HUIS

Het kan geen kwaad de agenda even in hoofdlijnen met elkaar door te lopen. Vorig jaar zijn we voor het eerst om half 10 begonnen. Ik kan me herinneren dat daarover door enkele Zeeuwse afgevaardigden een opmerking werd gemaakt. Of het niet een kwartiertje later mocht.

Dat dit verzoek niet wordt gehonoreerd, komt niet omdat daaraan geen aandacht wordt geschonken. Integendeel, we proberen het zoveel als maar mogelijk is, iedereen naar de zin te maken. In de wetenschap dat we nooit zover zullen komen dat iedereen het ideaal vindt. Maar we krijgen daar gelukkig geen scheve gezichten over. En het grote voordeel van vroeg beginnen is, dat we ook bijtijds weer klaar zijn. En dat is ook niet weg.

We blijven er naar streven de vergadering om uiterlijk 4 uur af te sluiten. Vorig jaar is dat bijna gelukt, dit jaar wellicht helemaal. Er moet iets te verbeteren overblijven. In ieder geval mag het niet zo zijn dat het slotwoord wegens tijdnood in de verdrukking komt of dat mensen voor het uitspreken daarvan de zaal gaan verlaten omdat ze aan zien komen dat ze anders later thuiskomen dan wenselijk is.

SLOTWOORD

Nu toch het woord 'Slotwoord' gevallen is, gaan we daar direct maar even op door. Voor het eerst sinds jaren zal dat D.V. uitgesproken worden door een predikant die niet deel uitmaakt van het HB. Het is in de loop der jaren gewoonte geworden dat als een predikant-HB-lid afscheid neemt, hij gevraagd wordt voor het slotwoord. En dat is de afgelopen jaren nogal eens het geval geweest. Daarbij kunnen bijvoorbeeld genoemd worden: ds C.Harinck, ds S.de Jong en ds D.Slagboom. Ook zijn er jaren geweest dat vergeefse pogingen werden ondernomen om een predikant te vinden uit een van kerkgenootschappen die wel tot onze achterban gerekend worden maar geen predikant als vertegenwoordiger in het HB hebben. We zijn blij dat het dit keer wel gelukt is. Onder de immer geldende voorwaarde, zal ds D.Monster - predikant van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Barneveld- de afsluiting verzorgen.

MEDEWERKING GEVRAAGD

Vorig jaar zijn we er voor het eerst in geslaagd alle huishoudelijke zaken vóór de pauze af te ronden.

Daarvoor was het nodig af te wijken van de tot dan toe gangbare procedure voor het samenstellen van een stembureau. Oorspronkelijk werd dat gedaan aan de hand van de presentielijst. Om nu zo vlug mogelijk te kunnen gaan tellen, wordt het stembureau van tevoren samengesteld. We zullen daarvoor in de komende weken een verzoek richten aan een aantal kiesverenigingen om daarvoor een aantal leden 'aan te leveren'. Mogen wij een beroep doen op uw medewerking? De deelnemers missen een stuk van de vergadering, dat is waar, maar de partij een dienst bewijzen, moet u toch ook wel weer wat waard zijn. Als er onder de lezers leden zijn die zich daarvoor vrijwillig willen aanmelden, dan kan dat bij ondergetekende.

Een agendapunt dat dit jaar naar verwachting weinig tijd zal vragen is het jaarlijks weerkerende punt 'Vragen en Voorstellen'. De agenda vermeldt uitsluitend het HB-voorstel voor de jaarlijkse ledenbijdrage. Op zich is dat verklaarbaar. Wie de moeite zou nemen de aard en inhoud van dit agendapunt in de loop der jaren te inventariseren, zou tot de ontdekking komen dat verreweg de meeste van de behandelde voorstellen betrekking hebben op de statuten of het algemeen reglement. En aangezien beide documenten net een algehele herziening achter de rug hebben, is het geen wonder dat er op dit terrein weinig voor te stellen of te vragen is.

Dat biedt overigens de mogelijkheid om de rede van onze fractievoorzitter weer naar voren te halen en vóór de middagpauze uit te loten spreken. De ruimte die daardoor ontstaat in het middagdeel, zal worden opgevuld door in het kort een aantal hoofdzaken, zogenoemde 'speerpunten' uit het SGP-verkiezingsprogram nader te belichten. Daaraan zal, bij leven en welzijn, medewerking worden verleend door de nummers één tot en met vijf van de kandidatenlijst.

VERKIEZINGEN

Dat brengt ons tenslotte op het punt Verkiezingen. Het pasbegonnen jaar is ook voor onze partij weer een belangrijk jaar. Op de kalender staan een tweetal verkiezingen: voor de gemeenteraden D.V. op 8 maart en voor de Tweede Kamer D.V. op ó mei. Voorbereidingen voor beide zijn in volle gang. Bij die voorbereidingen worden nogal wat partijleden ingeschakeld. Commissies plaatselijk en commissies landelijk. En dat is hard nodig, want als er niemand het voortouw neemt, gebeurt er weinig. We hopen echter van harte dat het niet bij de voorlopers blijft. Iedereen die de staatkundig gereformeerde beginselen een warm hart toedraagt, moet zich hier geroepen weten de handen uit de mouwen te steken. Daar ligt een dure roeping voor iedere SGP-er. Iedereen op de plaats waar hij staat, is geroepen propagandist te zijn. Daar is niet altijd een complete redevoering voor nodig. Weet uw buurman, weet uw buurvrouw dot u staatkundig gereformeerd bent en weten zij wat dat betekent? Waar onze partij voor staat? Waarop zij is gefundeerd?

Er wordt, en terecht, veel geklaagd over verval van normen en waarden, over de verloedering van de samenleving, over de schier grenzeloze tolerantie, over het schaamteloze, het zedeloze, het ordeloze in onze samenleving. Wie kan zeggen dat hij of zij nooit aanknopingspunten heeft in zijn of haar directe woon- of werkomgeving?

DE HANDEN SAMEN ÉN UIT DE MOUWEN!

Klagers ook geen gebrek in onze dagen. En er is veel te klagen, dat kunnen we best met elkaar eens zijn. Maar het is nog niet eender hoe! Daniël zag ook van alles misgaan in zijn dagen, maar dat gebeurde niet op een afstand, dat ging niet om hem heen en langs hem heen. Integendeel, hij stond er midden in. De nood van land en volk was zijn nood, de schuld van land en volk was zijn schuld. Dat gaf werkzaamheden, in de binnenkamer én daarbuiten. Niet het één óf het ander, maar het één én het ander, hiet ene doen en het andere niet laten! Ons aller verantwoordelijkheid is groot. En niemand kan of mag zich daaraan onttrekken. Ook van uw verantwoordelijkheid op dit terrein van het leven, en die hebt u, zal eenmaal rekenschap gegeven moeten worden. De Heere beware ons voor lauwheid, lusteloosheid en moedeloosheid. Hij geve lust om te doen wat onze hand nog vindt om te doen. Ongeacht de uitkomst. Daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.

Ook onder ons wordt niet zelden gereageerd vanuit een houding van 'wat heeft het allemaal nog voor zin'. Onze roeping moet voldoende zijn om ons aan te sporen. Ons beginsel, de God van ons beginsel, zou die het niet waard zijn dat wij daarvoor op- en uitkomen? Zou veel doemdenken ten diepste niet voortkomen uit gemakzucht? We hebben alles wat ons hart begeert; we zijn rijk en verrijkt en we hebben aan geen ding gebrek. Wij erkennen graag dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. Maar onnodig stilzitten of ons afzijdig houden, moet ons vreemd zijn. Jong en oud, iedereen heeft een persoonlijke roeping. Daarnaast kunt u uw diensten aanbieden, als daar mogelijkheden voor zijn. En zeg in geen geval nee, als er -hoe dan ook- een beroep op u gedaan wordt.

DANK

Vanaf deze plaats een woord van dank aan allen die de medewerkers van het Partijbureau hun goede wensen deden toekomen voor het jaar 1998. Dat wordt op prijs gesteld. Wij hopen ook dit jaar de vv'ijsheid en de kracht te mogen ontvangen om ons werk te mogen doen. En een niet onbelangrijk onderdeel daarvan is, dat wij dienstverlenend bezig mogen zijn ter ondersteuning van anderen die een taak en plaats in onze partij hebben. Wij hopen u ook in 1998 van dienst te kunnen zijn.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1998

De Banier | 19 Pagina's

Aan het begin

Bekijk de hele uitgave van donderdag 8 januari 1998

De Banier | 19 Pagina's

PDF Bekijken