Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studiecentrum in beeld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studiecentrum in beeld

8 minuten leestijd

Er zijn momenten in het leven (van een

vereniging of stichting)dot het zinvol is pas op de plaats te maicen en eens rond te kijkenv\^at zich zo allemaal voltrekt. Een moment van bezinning. Zo'n mogelijkheid kan zich oriver> vacht voordoen, s& ms kan men het zien aankomen. Het laatste is het geval bij de Guido de Brèsstichting, het studiecentrum vande SGP.

Bij ieven en welzijn hoopt de Guido de Brèsstichting op 21 maart 1999 haar 25 jaar bestaan te herdenken. Het voornemen is om te zijner tijd uitgebreider op de geschiedenis van de stichting terug te komen. Overigens staat in het jubileumboek 'Van Goedertierenheid en Trouw' (pp.60-65) voldoende om zich alvast te oriënteren.

Ik wil hier volstaan met het vermelden van enkele feitelijke gegevens. De 'Stichting Studie- en Voorlichtingscentrum van de Staatkundig Gereformeerde Partij' is op 21

maart 1974 opgericht. De eerste bestuursleden waren ds.H.G.Abma (voorzitter), drs.M. Burggraaf, C.N van Dis jr. (penningmeester), A.C.Ph. Hardonk, K.Meuleman, A.K, van der Staoij (secretaris) en J Sturm. Als gevolg van subsidieregelingen werden de activiteiten voorlichting en vorming verzelfstandigd. Op 14 februari 1 977 werd de 'Stichting Voorlichtings- en Vormingscentrum' in het leven geroepen. Op 31 mei 1 978 ontstond de 'Stichting Studiecentrum van de Staatkundig Gereformeerde Partij' door overname van de 'Stichting Studie- en Voorlichtingscentrum van de Staatkundig Gereformeerde Partij'.

Het eerste bestuur van de nieuwe stichting bestond uit de heren ds.H.G.Abma (voorzitter), G. van den Berg, C.N. van Dis jr. (penningmeester), A.C.Ph. Hardonk, drs.PH.D. van Ree, A.K. van der Staaij (secretaris), drs.J.J.Tigchelaor en A. Vlasblom.

Per 1 januari 1 992 kreeg het studiecentrum een nieuwe noem: 'Guido de Brèsstichting. Studiecentrum SGP'.

DATUM EN THEMA

Regeren is vooruitzien. Het bestuur van het studiecentrum bezint zich op de manier waarop het 25-jarig jubileum kon worden ingevuld. Veel kan daar uiteraard nog niet over worden meegedeeld, maar recent zijn twee besluiten genomen.

Het betreft twee feitelijke aangele­ genheden, nl. het thema en de datum van het jubileumcongres. Het thema dat in het jubileumjaar extra aandacht krijgt, is samen te vatten in de (werk)titel 'Operationaliseren christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving'. Het tweede punt is de datum van het jubileumcongres, waar genoemd thema centraal zal staan: D.V. zaterdag 20 maart 1999

De veranderende omstandigheden en de positie van onze partij in de samenleving vragen om bezinning. Het gekozen thema biedt daar meer don voldoende mogelijkheden voor. Het bestuur vindt het van belang de

omgeving waarin de SGP zich bevindt eerlijk onder ogen te zien. De steeds verder infiltrerende gevolgen van ontkerkelijking en secularisatie als exponenten van de tijdgeest eisen hun tol. Bij een jubileum als genoemd kan en mag men niet heen om een typering van het geestelijk klimaat van onze tijd alsmede van een analyse van onze cultuur. Daar bij blijven is overigens niet voldoende. Voor een politieke partij gaat het mede om de concretisering van haar gedachtengoed.

VERMENING

Dan zijn er bij het thema veel vragen te stellen, die om een antwoord vragen. Loot ik er een paar mogen noemen. Wat betekent in een geseculariseerde en multiculturele samenleving christelijke politiek bedrijven? Wat betekenen onze beginselen en

uitgangspunten voor de politieke praktijk? Wat kunnen we doen om meer naar buitengericht te zijn? Hoe staat het met de realisering van de theocratische notie? Het door de SGP voorgestane en uitgedragen beginsel van theocratie verdraagt zich niet met het principieel streven naar isolement. De luiken horen open. De boodschap dient de hele samenleving te raken. De grote vraag is hoe dat gerealiseerd kan worden. Het missionaire elan is een wezenlijke trek van het theocratisch

Vervolg op pagina 8 levensbesef. We zouden onszelf de vraag moeten stellen of dot missionaire elan nog aanwezig is.

Christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving kan leiden c.q. dwingen tot persoonlijk getuigenis, maar dat eist een referentiekader in de samenleving. Helaas lijkt dat referentiekader meer en meer weg te raken. Het gezag van het Woord van God vermindert namelijk steeds meer. Hoe reageren wij? Apathisch of pro-actief? Zijn we duidelijk en authentiek, communiceren we echt of zijn we nauwelijks verstaanbaar en herkenbaar voor de mensen-buiten-ons? Hoe brengen we onze boodschap in deze wereld?

Het algemeen gevoelen is dat mensen vandaag hoofdzakelijk te bereiken zijn als het gaat over concrete thema's. Dan rijst de vraag wat ons gedachtengoed heeft te betekenen voor de moderne thema's. Hoe verwoorden we dat? Hoe brengen we dat onder de mensen omdat aan de ene kant de vrijheid is geïndividualiseerd en aan de andere kant de verantwoordelijkheid is gecollectiviseerd. Dat zijn enkele indringende vragen waar we voor staan.

GRENZENLOZE WERELD

De SGP staat voor een regering van het volk geheel grondslag van de in de Bijbel genoemde ordening van God. Zij wil dienstbaar zijn in het bevorderen van de bijbelse beginselen in de politiek en ook een bijdrage leveren aan het besturen van gemeente, provincie, rijk en Europa. Lettend op de politieke situatie in ons land en de ontwikkelingen in de samenleving, moet worden vastgesteld dat er steeds minder draagvlak is voor christelijke politiek.

Daar komt bij dat we op verschillende terreinen in een grenzenloze wereld leven. Geografische en politiekmaatschappelijke grenzen bestaan eigenlijk niet meer. De geestelijke ontworteling aanvaardt geen grenzen. Wetenschap en techniek kennen geen grenzen. Het is bijna spreekwoordelijk dat wetenschap en techniek grensverleggend zijn. Om niet meer te noemen: er zijn geen grenzen aan de diversiteit van levensovertuigingen.

Relaterend aan de christelijke levensovertuiging kan een gevolg zijn dat christelijke opvattingen minder geduld worden. Dat geldt naar mijn mening in ieder geval wanneer wordt beklemtoond - ook of misschien met name in de politiek -dat er één Goddelijke Openbaring is voor alle mensen. Dat roept weerstand op. Christelijke opvattingen zullen op zijn minst onder toenemende druk komen te staan. De periode van de dominantie van de christelijke waarden en normen is voorbij.

CONGRES

Op D.V. maandag 21 september a.s. organiseert het studiecentrum 's avonds een congres in Nijkerk met de mensen die hun kennis en ervaring ten dienste van de partij stellen, in het bijzonder het werk van studiecentrum en de fractie in de Tweede Kamer. Over het programma en de sprekers vindt u elders in dit nummer van De Banier uitgebreidere informatie.

In het algemeen kan worden gezegd dat de drie externe sprekers kort de beleidsvelden onderwijs, economie en sociale zekerheid zullen inleiden. Wat zegt het regeerakkoord en hoe kijken zij daar vanuit hun deskundigheid op genoemd terrein tegen aan? Verpaarst de samenleving of niet? Waaruit blijkt dat? Wat is ons antwoord? De SGPfractie uit de Tweede Kamer reageert op hun korte inleidingen. De heren Van der Vlies, Van den Berg en Van der Staaij zullen co-refereren. Daarna is er een plenaire discussie.

ZICHT

Veel lezers van ons partijorgaan 'De Banier' hebben geen abonnement op 'Zicht', het tijdschrift dat de Guido de Brèsstichting uitgeeft. Dat is begrijpelijk, al moet worden gezegd dat er in 'Zicht' veel waardevolle artikelen staan die niet ongelezen zouden mogen blijven. Misschien zou u eens een gratis nummer kunnen aanvragen. We sturen u graag een nummer toe, zodat u kennis kunt nemen van de inhoud. Er is sprake van een blad met een variatie aan artikelen, soms afgewisseld met een themanummer over een belangrijk onderwerp.

Het nummer dat net verschenen is, kent diverse artikelen. Er staan naast een Bijbelstudie artikelen in over bijvoorbeeld de onderhandelende overheid (waar raadsleden steeds meer mee te maken krijgen) en over de voors en tegens van een regeerakkoord. Wat er ook in staat, en daar vraag ik extra aandacht voor, is de behandeling in de Ec ste Kamer van een nieuwe wet voor het gevangeniswezen door mr.G.Hr dijk onder de titel 'Straffen, mao hoe? ' Op een authentieke, princ; peel en zakelijke wijze heeft on: •' vertegenwoordiger in de Eerste \ i- mer, mede namens GPV en RPF, et wetsvoorstel behandeld. Veel ZOJ het citeren waard zijn, maar ik v.il volstaan met de volgende passc ^s:

'De gevolgen van een daad kur -en in het gunstigste geval uitgewist worden, maar de daad zelf niet Het principieel ontoereikende vc de mens en ook van de overheic i de realisering van de vergelding blijkt uit de onmogelijkheid tot v zoening van de schuld. Dat kan leen God. Hij maakt ongedaan ot gedaan is. Hij heft de schuld op neemt haar weg, verzoent haar ven wonder! Dat is het geschenk van de vergelding bij uitnemendheid. Zij compenseert niet slechts maar zij brengt ook verzoening aan, eerstens tussen de dader en God e: vervolgens ook tussen de dader het slachtoffer. Dat is gerechtigh l: geschonken gerechtigheid met e. hoofdletter'.

De mogelijkheden voor dergelijk principieel getoonzette bijdrager zijn er niet veel. Wanneer de gegenheid er is, is het SGP-geluid daar. Sommigen voelen zich aoi ? - sproken, anderen niet. De VVD-e Talsma, die na de SGP-bijdrage t woord kreeg, begon zijn interve^ e als volgt:

'Ik begin met het punt waarover ' heer Holdijk zo'n uitvoerig betoc heeft gehouden, namelijk het /co/, < - ter van de straf. Ik stel daarbij voorop dat ik de religieuze fundering die hij daarbij hanteert, zeker ni'verwerp. Integendeel. Ik geloof dat wat hij zegt, op zichzelf juist is, maar ik behandel het wat breder

Dat zei zo, maar het Bijbels geti lenis in de Eerste Kamer heeft opnieuw geklonken. Herkenbaar e; authentiek. Dat mag ook wel een: gezegd worden.

J.Mulder, directeur

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

Studiecentrum in beeld

Bekijk de hele uitgave van donderdag 3 september 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken