Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Hoge eisen aan onze weerbaarheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Hoge eisen aan onze weerbaarheid

7 minuten leestijd

Een beschouwing over de ruim voor en de plaatsbepaling van de SGP'principes.

Onder ons is de afbeelding van Bunyans Droom vrij bekend. Het veelkleurige heldere schilderstuk is een echte blikvanger. Vooral zij die het schilderstuk niet eerder hebben gezien, vragen om een uitleg. Zo verging het mezelf. Ik moest de indringende vraag van iemand beantv^oorden wat de moraal is van de afbeelding, die zo treffend het leven weergeeft, met het vertrek uit een stad, een barre levenstocht met een goede uitkomst. Dat te vertellen aan mensen die zich koesteren en welbevinden in de stad Verderf en niet weten van Twee Wegen met een verschillende uitkomst is geen eenvoudige opgave. De vraagt dringt zich dan op hoe groot in het huidige tijdsgewricht, de overeenkomst is met de standpuntbepaling en de motivatie van elke SGP-bestuurder!

DE VOORAVOND VAN EEN NIEUWE

Aan het eind van de regeringsverklaring, welke door premier Kok op 25 augustus 1998 in de Tweede Kamer werd afgelegd, is de laatste alinea opvallend. Daar spreekt het tweede coalitie-kabinet van PvdA, VVD en D66 over de vooravond van een nieuwe eeuw: "Aan de vooravond van een nieuwe eeuw mogen we met dankbaarheid vaststellen dat het in veel opzichten goed gaat met ons land. Maar in menig opzicht hebben we nog niet voldoende kunnen bereiken. Bovendien dienen nieuwe problemen en uitdagingen zich aan." Een heel opmerkelijke afsluiting van een regeringsverklaring waarin de maakbaarheid van de samenleving en de sociale infrastructuur, naar mijn mening, enigszins centraal staat. Het tweede paarse kabinet spreekt de verwachting uit, dat de typering van het goede, in velerlei opzichten aan de vooravond niet vanzelfsprekend is. Dat geeft een nauwe relatie met de geschiedenis waarin van de Heere Jezus een teken wordt gevraagd.

Heel treffend wordt in Matthéüs 16 gewezen op kleur van de avond- en ochtendzon. Eigenlijk klinkt hierin de boodschap, dat wij mensen, aan de vooravond van een nieuwe eeuw, de tekenen der tijden moeten waarnemen. En dan moet naar mijn mening helaas vastgesteld worden, dat de vooravond van de nieuwe eeuw droevig rood wordt gekleurd door de paarse ochtendgloren van het tweede kabinet-Kok.

DE ACHTERGROND VAN DEREGERINGSVERKLARING

De criteria waarmee het regeerakkoord tussen eerdergenoemde fracties moet worden beoordeeld, worden in de regeringsverklaring gegeven. Het kabinet geeft eigenlijk aan, dat het regeerakkoord slechts de bereidheid heeft om op dezelfde basis men te werken als in de voorgaande periode. Dat; , de achtergrond van het regeerot koord; in onderling respect voor i- kaars standpunten en opvattingc: , Niet meer en niet minder! Het is -m die reden niet uitzonderlijk, war neer gesteld wordt dat de diepe, dimensie in de regeringsverklaring wordt gemist.

In diverse toonaarden is een en , der weergegeven in de strekking dat de visie in het regeerakkoorc 3n de regeringsverklaring ontbreekt De eigenlijke drijfveer en motivatie waarmee de achtergrondkleur voor dit kabinet ontstaat, is slechts het huidige tijdsgewricht. Want premier Kok geeft aan dat "tijden en mensen met hen veranderen". Ook konir.jln Beatrix geeft in haar troonrede n -t woorden van gelijke strekking de motivatie weer voor de gemaakte keuzes: "Veranderingen dichtbij en ver weg, stellen hoge eisen aan onze weerbaarheid en het vermogen om de cohesie in onze maatschcopij te behouden en te versterken Al deze aspecten brengen het kabinet in een bijzondere vorm van verlegenheid. Men schuift haast de regeringsverantwoordelijkheid naar hst parlement toe. Want de premier doet in zijn verklaring wel een zeer nadrukkelijk beroep op mogelijkheden en verantwoordelijkheden vein "een ieder". Immers, zo stelt de premier, kan de overheid de problemen niet alleen aan.

Als deze achtergrond wordt ingekleurd door het nieuwe tweede kabinet-Kok, dan wordt hiermee een oijzondere plaats gegeven aan de SGP-principes. Een heel andere ach- Bergrond dan de paarse principes korr; t hier openbaar. Tijdens het congres is gezocht naar een onderlinge afstemming. Zowel in de gehouden lezing alsmede in de onderlinge discusiie kwam terecht naar voren, dat het principe synoniem is voor be9: nsel. Het beginsel dat is te omschr'iven als het centrale uitgangspunt, bepalend voor ons denken en doen van begin tot einde. Hiermee wordt de spanning gegeven tussen de praktische afstemming van hetgeen de regering voorstaat en formuleert ten opzichte van het lokale bes; uur.

EEN NIEUWE PAARSE TOEKOMST TEGEMOET

We constateerden reeds dat de nieuwe paarse toekomst eenzelfde zal zijn als de eerste. En toch zal het voor de provinciale en lokale bestuurders even iets anders kunnen zijn. Want het regeerakkoord beloo'* aan zowel gemeenten als provincies ruimere mogelijkheden als gevolg van de groei van beschikbaar komende middelen. Menig bestuurder zal van een dergelijke belofte niet direct ontroerd worden. Wont de geboden vrijheden in het paarse verleden hebben meer belemmeringen opgeworpen dan menigeen kon vermoeden. Dit stelt, juist aan de SGP-bestuurder, hoge eisen aan de principiële weerbaarheid. De geboden paarse vrijheid is gebonden aan het machtige dictaat van het respect, de tolerantie, het non-discriminatie-beginsel en de individuele verantwoordelijkheid. Wanneer tegen die achtergrond een nieuw kabinet beoordeeld moet worden, zal de ruimte voor het uitdragen van het beginsel er niet groter op worden. De principiële stellingname zou in de toekomst verwezen kunen worden naar de kring van de eigen achterban.

In de lezing van de heer Van der Vlies is geattendeerd op de straatterreur, de anarchie in het voortge­ zet onderwijs, de euthanasiepraktijk, de jeugdproblematiek wat betreft de totale ontreddering, de interesse voor de toekomst vanwege het individualiseringssucces, het ontbreken van gemeenschapszin, de partnerregistratie als uitkomst voor homoseksuelen, de totale verloedering van de jeugdcultuur door het ontbreken van elke vorm van geborgenheid en liefdevolle verdraagzaamheid.

Dit alles geeft niet alleen de SGP-bestuurders moor elke SGP-er, in het verlengde van het gedefinieerde beginsel, de opdracht, een dagelijkse vertaalslag te maken welke plaats biedt aan het vast principe. Hierin ontstaat het houvast voor beginselvoste politiek met een geheel andere politieke ochtergrondkleur. Het recht van spreken, wordt naar verwachting, in de publieke organen gereduceerd tot het partijpolitieke programma.

BESTUURLIJKE VAARDIGHEDEN IN EEN COMPLEXE SAMFNI FVING

Binnen de hierboven geschetste context zal het voor de SGP-er niet eenvoudig zijn, het bestuurlijke werk te doen. Het komt erop aan, dat niet slechts de getuigenis wordt gegeven. De dagelijkse zegeningen, die middelijkerwijs ervaren mogen worden, geven de moed daarmee verder te gaan: denk aan ontwikkelingen in de volle breedte van de zorgsector waar nog de ruimte is gelaten voor de identiteit, vergeet niet het onderwijs met de reformatorische identiteit en beschouw bijvoorbeeld de gewaardeerde uitzondering in het ontstaan van bedrijven met een eigen werksfeer.

Naar de fractievoorzitters van de op het partijbureau bekende raadsfrac- ties is een korte notitie gestuurd over de uitkomst van het recente debat in de Tweede Kamer over het leerlingenvervoer. In de notitie komt een aan- tal punten aan de orde die mogelijk van belang zijn voor de fracties in het kader van de voorbereiding van de te houden algemene beschouwin- gen.

Overigens wordt de noodzakelijke aandacht voor de bestuurlijke vaardigheden niet alleen door de SGP bepleit. Als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in hoor bijzondere ledenbrief een reactie geeft op het eerder genoemde regeerakkoord, dan wordt ook de geringe ruimte voor het lokaal bestuur gesignaleerd. De VNG gaat in haar reactie zover, dat binnen het beleidskader van de zorg voor een veilige en leefbare woonomgeving, de politieke geloofwaardigheid van het parlement ter discussie wordt gesteld. Daarom is het voor de SGPbestuurders noodzakelijk geen partij te worden binnen de door het kabinet voorgestelde cohesie van de samenleving. Het is als vanzelfsprekend, dat in het Nederlandse Poldermodel van besluitvorming en afstemming de noodzakelijkheid voor de gemeenschapszin wordt onderschreven. Maar de kennis en vaardigheden in het besturen zouden zodanig ver moeten rijken, dat hierin de mogelijkheid voor een verantwoorde adhesie bestaat. Adhesie, vanuit het centrale uitgangspunt, naar een overheid die volgens de tekst van het regeerakkoord, wil investeren in de gemeenschap en die burgers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Daarmee worden de maatschappelijke waarden ook in de toekomst van Nederland belangrijk. Dit noopt de SGP-er tot een verdere uitwerking en doordenking van levensbeschouwelijke toerusting. Uiteindelijk zal in de bestuurlijke arbeid vorm gegeven moeten worden oon de taak en de opgedragen bevoegdheden van het overheidsgezag: Gods dienaresse!

E. Klein

[Samenvatting van de lezing gehouden tijdens het congres voor SGPbestuurders, op 25 september 1998te Amersfoort. De lezing had als thema: "Ruimte voor SGP-principes onder Paars-ll".]

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1998

De Banier | 20 Pagina's

Hoge eisen aan onze weerbaarheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 oktober 1998

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken