Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Studie vanuit beginselen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Studie vanuit beginselen

5 minuten leestijd

Op 1 2 november 1 998 vond in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag de presentatie plaats van de studie 'Tussen beginsel en belang. Normatieve gedochten over economie, markt en samenleving'. De directeur van de Guido de Brèsstichting bood de minister van Economische Zaken, mevr. A. Jorritsma-Lebbink, de studie aan. Zij oordeelde dat de SGP met het uitbrengen van deze studie voorop loopt en door best trots op mag zijn. Ze zou het toejuichen als ook andere partijen op een dergelijke manier hun gedachtengoed op papier zouden zetten. Het v/oord is aan de minister: "Ik vind het een hele eer dat deze studie aan nnij wordt aangeboden. Dat vind ik natuurlijk bij vrijwel ieder boek dat ik in ontvangst mag nemen, maar dat geldt voor dit boek wel in het bijzonder. Ik zeg dat omdat ik vantevoren al de gelegenheid heb gekregen om het boek in te zien. En in de inleiding las ik iets heel interessants. Ik citeer: "

Vanuiteen normatief christelijke benadering moet de triomftocht van liherale waarden op zijn minst met een bepaalde achterdocht worden beschouwd".

Einde citaat. Dan is het toch op zijn minst opmerkelijk om het eerste exemplaar van het boek aan te bieden aan een minister van liberale huize. Maar het is wel een bewijs dat de SGP de dialoog niet schuwt. '~n met die wens tot dialoog bent u hij mij precies aan het goede adres. 'k denk dat het een zeer gedegen 'studie is geworden. Een studie met een omvang die die van het Oude Testament benadert.

Er zijn overigens meer parallellen. Net als in het Oude Testament ontbreekt In dit boek een samenvatting. tn net als in het Oude Testament is 3r veel aandacht voor de 'aartsvaders'. Die aandacht loopt van de grondlegger van de klassieke economie - Adam Smith en Alfred Marshall - via Karl Marx tot de denkers over de moderne welvaartstheorie ols John Rawls.

Uit de studie komt ook een belangstelling voor de wereld buiten de economie aan voren. Zo komen mensen als Multatuli aan bod. En niet te vergeten de Fransman Michel Albert - die enkele jaren geleden het boek "Capitalisme contra capitalisme" schreef-. Professor Goudzwaard, die na mij zal spreken, heeft regelmatig over economie en normen geschreven. Dus dat hij vaak In de studie wordt aangehaald, hoeft geen verwondering te wekken. Maar het studiecentrum van de SGP, de Guido de Brèsstichting, staat ook open voor ideeën uit andere partijen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Jos de Beus - naast hoogleraar ook schrijver van het voorlaatste verkiezingsprogramma van de PvdA - wordt aangehaald. Wat mij natuurlijk nog meer aanspreekt, is het feit dat het derde hoofdstuk begint met een verwijzing naar een column van een mede-liberaal. Frits Bolkestein.

Maar veel belangrijker is natuurlijk dat de studie een duidelijk beeld geeft van het gedachtengoed van de SCP. In de christelijke benadering van de economie staat het begrip rentmeesterschap centraal. Daaruit vloeien tal van consequenties voort, op vele gebieden: het milieu, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de internationale samenwerking, de rolverdeling tussen mannen en vrouwen, enzovoorts.

Ik denk dat het belangrijksteverschiltussen mijn opvattingenen de studiezit in de visie op de rol van de economie.In mijn visie is deeconomievooral een instrument.Economieis -om de titel van het nieuweBijbelvertalingte gebruiken- niets meeren niets minder dan "Werk in uitvoering".De economischeorde is eeninstrument dat kan zorgenvoor eenefficiënteproduktievan welvaartenwerkgelegenheid.En deeconomischewetenschapis eenhulpmiddelom processente verklaren.In dezemeer "positivistische'visie zijn deeconomieen de economischewetenschapop zichzelfneutraal.Dat wil overigensniet zeggendat je

geen normen en waarden zou kunnen hebben. En het laat ook onverlet dat je als overheid best kunt ingrijpen om uitkomsten van economische processen te corrigeren. Kijk bijvoorbeeld naar het actieve overheidsbeleid om duurzame energie te stimuleren. Of naar onze inspanningen om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. De invalshoek in deze studie is dui­ delijk net een slagje anders, hietstreven is de economischeorde 'normatief'te benaderen.De titel vande studie "Tussen beginsel en belang.Normatievegedachtenovereconomie, marktensamenleving"laat dat al zien. U ziet deeconomieals een middel om bijbelsenormenen waardenteverwezenlijken.

Opmerkelijk is echter dat ondanks deze andere invalshoek de uitkomsten op sommige punten duidelijk overeenkomen met de visie van mijn partij. Zo staat er in het hoofdstuk over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid bijvoorbeeld dat 'de overheid wel goed in de gaten moet houden dat zij geen arbeid gaan bekostigen die evengoed door de markt bekostigd zou kunnen worden ' omdat dit het risico in zich bergt van verdringing van regulier werk. Met deze opmerking ben ik het geheel eens.

tiet belang van deze studie i's dat de SGP vanuit haar beginselen een totaalvisie op de economische orde heeft gepresenteerd. Dat is niet alleen interessant voor de SGP zelf, maar ook voor andere deelnemers aan het politieke proces hier in Den Fiaag. De SGP loopt met het uitbrengen van deze studie voorop en mag daar best trots op zijn. Ik zou het toejuichen als ook andere partijen op een dergelijke manier hun gedachtengoed op papier zouden zetten. "Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij aftobt onder de zon? ", vraagt de Prediker Over het antwoord op die vraag breken al generaties filosofen en theologen het hoofd. Heeft de SGP met deze studie het antwoord gevonden? Dat is aan de lezer ter beoordeling. Maar een stukje von het antwoord lijkt me wel in deze studie aanwezig".

SLOT

Behalve een woord van dank aan de minister is een dankwoord zeker ook op zijn plaats aan de werkgroep die bestond uit ir. A. v.d. Heuvel, drs. A.P. de Jong (voorzitter), drs. J. van Leerdam, ir. A. van Maldegem, drs. H.F. Massink (secretaris), drs. J.J. Polder en drs. J.A. Schippers.

J. Mulder, directeur.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1998

De Banier | 40 Pagina's

Studie vanuit beginselen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 10 december 1998

De Banier | 40 Pagina's

PDF Bekijken