Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de Provinciale Staten van Overijssel

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de Provinciale Staten van Overijssel

8 minuten leestijd

De Provinciale Staten is de minst bekendebestuurslaag in Nederland. Maar daarom behoeft het nog niet automatisch de minst belangrijke te zijn.Gelijk ieder radertje in een uurwerk zijnspecifieke functie heeft, zo is dat ook met het besturen van een landen een volk. Afgeziennog van de functie die de Statenleden hebben om de Eerste Kamer derStaten-Generaal te kiezen, v^at beslist niet onbelangrijk is. Het is dan ook een heel goedvoornemen van de redactie van onspartijblad ''De Banier", om voortaan ook wat uit de Provinciale Staten op te nemen.

Het provinciaal bestuur houdt zich bezig met het uitvoeren van Rijksregels en -wetten. Zelf maakt ze ook verordeningen die door de Gemeenten v/eer uitgevoerd moeten v/orden. Enkele van de vele voorbeelden, waar de gemeenten bij betrokken zijn: streekplan, milieu-beleidsplan, reconstructie varkenshouderij, verkeer en vervoersplan, water-huishoudingsplan, natuur-ontwikkelingsplan, gemeentelijke herindeling, en niet te vergeten de strategische visie. Dit laatste betekent: plannen op langere termijn, tot 2030. Op zichzelf allemaal zaken die veel aandacht vragen. Vergeten wordt vaak, zo niet altijd, dat wij dit alles moeten toetsen aan de norm van Gods Woord en Wet. De zorg om de Zondagsrust en -heiliging wordt schier niet meer gevonden. De 24 uurs-economie is in opmars. Wij kunnen daartegen nooit genoeg waarschuwen. De Zondag misbruiken is een negeren van het vierde gebod van Gods heilige Wet. Het is tevens verwoestend voor een goed gezinsleven. Bij de algemene be­ schouwing over de begroting voor 1999 hebben wij dit, en nog veel meer zaken, aan de orde mogen stellen. Dit wordt ook gedaan in de commissie vergaderingen, als de betreffende onderwerpen aan de orde zijn. Ook hebben we gewezen op de mentaliteitsverandering in Nederland en dus ook in Overijssel. De criminaliteit is op vele plaatsen bijna niet meer beheersbaar, laat staan dat ze nog teruggedrongen kan worden. Waar de norm van Gods Woord wordt losgelaten, gaat de gevallen mens zich uitleven naar het goeddunken van zijn verdorven hart. Maar wij kunnen Gods straffende hand niet ontlopen, dat leert ons de geschiedenis onder Israël, maar ook in Nederland. Wat te denken van de varkenspest-epidemie? Zijn die mensen, die daardoor getroffen zijn slechter dan wij die er van verschoond zijn gebleven? In geen geval! Maar de Almachtige doet ons als gehele bevolking zien, dat Hij alles bestuurt en in alles Zijn Hand heeft. Het is wel duidelijk, dat ondanks ons geroep "wij hebben de ziektes onder de knie" we diep afhankelijk zijn van Hem die leeft en regeert in eeuwigheid. Niet alleen van ziektes, maar ook van de vele regen deze herfst gaat een sprake Gods uit. Dat wij het werkelijk zouden zien en wederkeren tot den Heere in ootmoed des harten, erken­ nende: wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in Uw ogen, dies zijn wij Uw gramschap dubbel waardig. De Provincie wordt van de Rijksoverheid belast met de herstructurering van de varkenshouderij. Dat is nogal een hele taak. In deze wet staat dat rondom een cluster van varkensbedrijven waarin gezamenlijk ongeveer 1 miljoen varkens gehuisvest zijn, een varkensvrije zone van 1 kilometer breed gelegd moet worden. Deze vrije zone is bedoeld om besmetting tegen te gaan. Uit veterinair oogpunt is dat waardeloos. Want de tijd voorafgaande aan het bekend worden van de eerste ziektemelding, mogen de veewagens ook in die vrije zones rijden, van de ene cluster in de andere. De incubatietijd is b.v. 6 weken. Dus de besmetting tussen de verschillende clusters heeft al plaatsgevonden. Wij vinden het zeer positief, dat de Raad van State ook tot deze conclusie is gekomen. Want het creëren van varkensvrije zones kost miljoenen aan belastinggeld en als het dan geen resultaat oplevert, is dubbel erg. Onze fractie heeft als alternatief voorgesteld om administratieve clusters te maken, die bij ziekteuitbraak onmiddellijk gesloten kunnen worden. Het effect hoeft dan beslist niet minder te zijn. Het bespaart miljoenen en de betreffende bedrijven behoeven niet verplaatst of opgeheven te worden. Wij hebben ook heel duidelijk aangegeven dat de reconstructie weleens misbruikt kan worden om de ecologische hoofdstructuur van de grond te krijgen. Er is altijd beloofd, maar ook in beleidsplon landschap en natuur in Overijssel (B.L.N.O.) vastgelegd, dat het allemaal op vrijwillige basis uitgevoerd moet worden. In Overijssel wordt er nog mee geworsteld, om gezagsgetrouw te zijn, maar ook de boeren en burgerbevolking eerlijk te behandelen. Dat er teveel varkens zijn, daar zijn we het met de Rijksoverheid wel over eens. Maar het gaat om de wijze waarop het ingeperkt moet worden; dat moet wel op een eerlijke manier gebeuren. Als volgende week door de rijksoverheid zou worden besloten dat alle ambtenaren per 1 januari a.s. 25% loon moeten inleveren, wat zou dit tot gevolg hebben? Waarschijnlijk een grote staking! Ja, zegt een ambtenaar, wij hebben vast inkomen en ook geen kans op een meevaller.

Maar zeggen wij dan: houdt u er wel rekening mee, dat tegenover meevallers ook tegenvallers staan. Zou u willen ruilen met de varkenboeren? We moeten niet klagen, want het weinige in de gunste Gods is beter dan overvloed onder de toelating des Heeren. Het gaat hier over de vraag hoe we dit grote probleem op een eerlijke wijze oplossen.

Wij waarderen het dat de agrarische wereld in Overijssel zich al flink inspant, om het mineralenoverschot terug te dringen. Het kan nog beter. Maar wij hebben wel zorg over de gezinsbedrijven (rundvee met een varkens-tak). Als de varkens-tak te klein wordt of helemaal wegvalt, daalt het inkomen vaak onder het minimaal noodzakelijke. Daarom volgen wij in Overijssel met zorg de ontwikkeling rond de uitvoering van de reconstructie-wet.

PLATTELANDS ONTWIKKELING

Onze fractie pleit steeds voor een landschapsontwikkeling op een zodanige wijze, dat de agrariër zijn brood mag verdienen, maar ook dat de stedeling volop kan genieten van een goed ingericht landschap, zoals dat in Twente en Salland nog te vinden is. Er komt gelukkig steeds meer draagvlak voor zo'n ontwikkeling bij de boeren. Wij verklaren ons pertinente tegenstander van grootschalige natuurontwikkeling, waar toch geen mens mag of kan komen. Zulk een ontwikkeling slokt duizenden hectares aan goede landbouwgrond op die, tegen een prijs van zestig- tot negentigduizend gulden, betaald wordt met belastinggeld. De boeren worden binnenkort gedwongen om niet meer dan 2, 5 grootvee eenheden (koeien) per hectare te houden. Dus om hetzelfde inkomen te verwerven is er meer oppervlakte nodig. Het beleid is tegenstrijdig hiermee, omdat in Overijssel volgens Rijks-opdracht ruim 1 1.000 hectare begrenst moet worden voor natuurontwikkeling. Onze fractie vindt, dat er zuinig omgegaan moet worden met de gronden. daarom wijzen grootschalige wilde natuurontwikkeling af. Woningbouw en industrie vergen ook al veel ruimte, maar dat is noodzakelijk. Er moet gewoond en gewerkt worden. Bij plattelandsontwikkeling past ook ons pleidooi om deze gemeenten op het platteland voldoende ruimte te geven om voor eigen ingezetenen woningbouw en werkgelegenheid te creëren. Een plattelander mag niet gedwongen worden om in de stad te gaan wonen en werken als het anders kan. Een evenwichtige afweging blijft noodzakelijk.

VERKEERSVEILIGHEID

Onze fractie heeft bij de behandeling van het provinciaal verkeer- en vervoersplan en de wegen-categorisering, gepleit voor een betere handhaving van de maximumsnel­ heid op de wegen. Wij hebben voorgesteld om een flink aantal borden aan te schaffen van het model 'blauw punt gas terug' en tevens de nodige radar-apparatuur. Waar dat in onze provincie wordt gebruikt, werkt het uitstekend. We kunnen dan voorkomen dat allerlei belemmeringen aangebracht moeten worden op de wegen.

WELZIJN

De hoofdkoers waarvoor Provinciale Staten gekozen hebben voor de komende jaren, is Sociale kwaliteit en Welzijn. Een keuze waarin ook onze fractie zich kan vinden. Van groot belang is echter de invulling van deze begrippen en de uitwerking in de praktijk. Wij willen hier nog weleens benadrukken, dat het ware welzijn voor individu en samenleving gelegen is in het leven overeenkomstig Gods geboden. De overheid heeft, als dienares van God, de taak om op te komen voor de eer van God in het openbare leven. Zij dient in die hoedanigheid ook de voorwaarden te scheppen dat de kerk haar roeping, de verkondiging van het Evangelie en dienstbetoon aan de samenleving, kan vervullen. Als kerk en overheid ieder op eigen terrein hun taak op bijbelse wijze vervullen, ontstaat het beste klimaat voor sociale kwaliteit en welzijn in de samenleving. De Heere zegt in Zijn Woord " terug tot de Wet en Getuigenis zo zei daarna niet spreken het zal geen dageraad hebben" We moeten ons wel afvragen hoelang zullen wij nog mogen heen wijzen naar dat enige betrouwbare richtsnoer. De wereld mag alles zeggen, wij worden gedwongen om kwaad goed te noemen en goed kwaad. De Heere geve ons allen om op een gepaste wijze de beginselen gegrond op Zijn onfeilbaar Woord nog te mogen uitdragen, waar we ook gesteld zijn in deze ondergaande wereld. Maar voor Gods volk zij het een bemoediging, wat de Heere zegt" in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed ik heb de wereld overwonnen, " en dat ze meer dan overwinnaars zullen zijn, in Hem wiens werk volkomen is.

G.Morsink

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

De Banier | 20 Pagina's

Uit de Provinciale Staten van Overijssel

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 januari 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken