Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waarden en normen: vrijheid of gebondenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Waarden en normen: vrijheid of gebondenheid

4 minuten leestijd

Het toenemende gebrek aan waarden en normen in de samenleving houdt steeds meer mensen bezig. Reden genoeg voor de Sliedrechtse fractie om daar raadsbreed aandacht voor te vragen.

Tijdens de recente [aarwisseling werd de Sliedrechtse gemeenschap geconfronteerd met provocerend geweld van jongeren. Helaas een niet op zichzelf staand incident, regelmatig zorgen groepen jongeren voor problemen. Uiteraard heeft dit zijn weerslag op anderen; het leidt tot gevoelens van onveiligheid op straat. Omdat in de gemeente het jeugdbeleid hoog op de politieke agenda staat, was dat ook een aanleiding om het gesprek aan te gaan. Een opvallend punt is dat in onze plaats meer ruimte lijkt te komen voor een overheid die corrigeert, stuurt en zo nodig bijstuurt. Dit werd ook al duidelijk tijdens de vorig jaar november gehouden algemene beschouwingen. Raadsbreed werd aandacht gevraagd voor allerlei ontwikkelingen die de SGP al decennia bezig houden: individualisering, ontbreken van solidariteit en gemeenschapszin, vereenzaming bij ouderen, gevoelens van onveiligheid en de kloof tussen burger en politiek.

Notitie

De discussie binnen Sliedrecht is mede vorm gegeven door de notitie van de Albiasserdamse PvdA-burgemeester M.J. Bruin. Uitgedaagd door de SGP-fractie ter plaatse heeft hij de beleidsnotitie 'Hoezo waarden en normen' het licht doen zien. Herstel van waarden en normen is dringend noodzakelijk 'nu de fundamenten van onze huidige samenlevingsvorm in het gedrang beginnen te komen'.

Het openbaar lokaal bestuur moet de hand in eigen boezem steken. Als voorbeeld van ongewenste ontwikkelingen noemt de burgemeester de IRT-affaire, bijstandsfraude, bouwverordeningen en gedoogbeleid. Tevens signaleert hij de angst om nee te zeggen: 'De politiek kiest tegenwoordig op sociaal-culturele verwantschap, op houding en gedrag in plaats van op inhoud en principes'.

Deze ontwikkelingen staan niet los van verschuivingen die zich hebben voltrokken in de samenleving: 'De afgelopen decennia hebben individualisering, ontkerkelijking, een terugtredende overheid en de groei van de welvaart geresulteerd in een vrij sterke - niet positieve- verschuiving van waarden en normen. Van een samenleving waarin gezamenlijke opbouw, overvloed en solidariteit centraal stonden, verschuiven we langzaam naar een samenleving waarin 'proberen te houden wat je hebt' en termen als individualisme en materialisme de boventoon voeren'.

Discussieavond Tijdens een in Sliedrecht gehouden discussieavond over het onderhavige onderwerp kwam het verschil in visie tussen de politieke partijen duidelijk naar voren. De vertegenwoordiger van de VVD legde de nadruk op 'de vrijheid van de verantwoordelijke mensen in de samenleving', en stelde zich op het standpunt dat alleen die wetten gehandhaafd moeten worden die kunnen rekenen op draagvlak. Hoewel de PvdA-froctievoorzitter andere accenten legde, 'we moeten er wat aan doen', ging ook hij uit van een positief mensbeeld.

Vanuit de SGP werd benadrukt dat we voor onze waarden mogen putten 'uit het rijke christelijke gedachtegoed'. De actualiteit van Gods geboden wordt aangetoond: De eerste vier geboden gaan over het eren van God, de overige geboden hebben betrekking op het maatschappelijk leven. Respect voor overheid en gezag, veiligheid en bescherming, elkaar trouw zijn, respect voor het bezit van een ander, eerlijkheid, matigheid en tevredenheid. Zaken die centraal zouden moeten staan in gezin en bij de overheid.

Gemeentelijk beleid

De vraag dringt zich op hoe de SGP de discussie rond het thema van 'waarden en normen' enigszins kan sturen. Mijns inziens zou een partijbrede doordenking hierover een waardevolle bijdrage kunnen leveren voor de diverse SGP-vertegenwoordigers. Op deze manier

zou een thema wat de SGP nauw aan het hart ligt, gekoppeld kunnen worden met de politieke actualiteit! Het thema 'waarden en normen' is in tweeën te splitsen: een doordenking van de oorsprong en het belang hiervan en de praktische uitwerking. Omdat dat laatste vaak beperkt blijft tot het oplossen van (acute) problemen, moet juist de bezinning voorop staan.

Zo heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een avond belegd waarvoor naast gemeenteraadsleden ook besturen van verenigingen en jongerenwerkers waren uitgenodigd. Centraal stond het belang van waarden en normen, van vaste structuren in de samenleving. In een andere plaats bereikte de plaatselijke kerken het verzoek een korte notitie te schrijven over de waarden en normen die zij voorstaan, waar deze op gebaseerd zijn, wat de maatschappelijke relevantie is en op welke wijze overdracht op jongeren plaats zou moeten vinden.

De fractie in Sliedrecht heeft gepleit voor het instellen van een gemeentelijk normcommissie. Deze commissie, die breed samengesteld zou moeten worden, moet in staat worden geacht zich nadrukkelijk met dit thema bezig te houden. Te denken valt aan het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van adviezen aan de gemeente, verenigingen en scholen, het (laten) verzorgen van voorlichtingslessen en het contact met jeugdhulpverleners en ouders. Uiteraard moet ook aandacht gegeven worden aan de korte termijn problematiek: de acute overlast. Criminaliteit, gedoogbeleid en gezagshandhaving, het zijn allerlei zaken die de aandacht van de SGP behoeven. En dan ingebed in de normen van Gods Woord en wet, een verantwoordelijke opdracht!

J.P. Tanis

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1999

De Banier | 20 Pagina's

Waarden en normen: vrijheid of gebondenheid

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 april 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken