Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de historie van de Zeeuwse Staten (5)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de historie van de Zeeuwse Staten (5)

8 minuten leestijd

/n c/e vorige aflevering van deze serie artikelen uit de historie van onze Zeeuwse statenfractie maakten we even een uitstapje en stonden we wat uitvoeriger stil bij de laatste levensjaren en de bredere betekenis van de heer D. Kodde in het maatschappelijk leven, het partijleven en het kerkelijk leven.

We pakken nu de draad van de geschiedenis van de statenfractie weer op, aan de hand van het overzicht van de heer Rentier. De periode die aanbreekt naaat Kodde is teruggetreden, wordt aangeduid als de 'periode Boender'.

PERIODE 1966-1973 (PERIODE 'BOENDER')

Op 1 juni 1 966 vindt de installatie plaats van de nieuwgekozen statenleden. De SGP- fractie is ingrijpend gewijzigd. Door het vertrek van Kodde en Flikweert en het overlijden van Adelaar komen er maar liefst drie nieuwe leden in de fractie. Naast Boender, die reeds zitting heeft vanaf 1 927, komen nu AJ. Schot, raadslid in Middelburg (een maand eerder reeds toegelaten als opvolger van Adelaar), A. Maljaars, raadslid in Goes en R. van Ommeren, gemeentesecretaris in Zierikzee. Deze laatste zal het langst zitting hebben (tot 1 987) en ook nog vier jaar gedeputeerde worden.

In de september-vergadering gaat Boender bij een voorstel om subsidie te verstrekken aan de Middelburgse sporthal, uitgebreid in op de sport, de sportverdwazing en zondagsheiliging. Hij verwijst daarbij naar de Middelburgse predikant S- myfegelt die in zijn catechismusver­ klaring over de zondag heeft gesproken.

Tijdens de begrotingszitting datjaar, gaat Boender in tweede instantiein op wat statenlid Van Bennekom (AR) heeft gezegd over cultuur en daagt hem min of meer uit, zijn opvattingen over de overheidstaak m.b.t. subsidiëring van toneel en ca- baret duidelijk te maken. In de rich- ting van gedeputeerde Van Poelje geeft hij aan dat er een groot ver- schil is tussen wat de confessionele partijen nu voorstaan en waar zij voor stonden toen spreker jong was. Hij wijst er daarbij op dat daarin juist de reden is gelegen dat de SGP als afzonderlijke partij mag op- treden. Tenslotte geeft hij aan een samenvoeging van kunstzinnige vor- ming en muziekschool te zullen be- treuren, de fractie zou zodoende gedwongen worden tegen een on- derwijsinstituut als de muziekschool te moeten stemmen. Na de algeme- ne beschouwingen spreekt de heer Schot uitvoerig over een voorstel om subsidie te verlenen aan de Dr. Jan Rutgers-huizen. Deze huizen gaan uit van een Stichting die een ver- band heeft met de beruchte NVSH, de Nederlandse Stichting voor Sek- suele Hervorming. Schot wijst op de verwording op dit terrein en de met de Bijbel en belijdenisgeschriften strijdige adviezen die door deze stichtingen gegeven worden.

VEERTIG JAAR

In de junivergadering van 1967 wordt stilgestaan bij het feit dat Boender veertig jaar Statenlid is. De voorzitter houdt een betoog, daarna Maljaars en tenslotte dankt Boender zelf. Hij zegt dot het allereerst Gods dragende goedheid is die hem leven en kracht heeft gege ven; hij wijst ook op het bestuur var. de school die hem in de gelegenheid heeft gesteld deze vergaderingen bij te wonen; partij en kiezers hebben hem op die plaats gesteld. Hij schetst zijn rol als 'bescheiden' Dot komt ook, naar zijn zeggen, omdat de heer Kodde gemakkelijk en graag praatte en daardoor het praten voor anderen eigenlijk een beetje overbodig maakte.

In de statenvergadering van 1 3 sef tember staat voorzitter Van Aartsen kort stil bij het overlijden van ouc statenlid D. Kodde op 7 september 1967. Met de heer Kodde is een stukje historie uit onze provincheengegaan, aldus de voorzitter.

In maart komen de staten bijeen. Boender stemt in met een voorstel om subsidie te geven voor restaura tie van het orgel in de Oostkerk va Middelburg. Met zijn bekende humor vraagt hij echter om er de voo waarde aan te verbinden dat state - lid Geuze (AR), dan ook eens op dat orgel mag spelen. Deze heeft daartoe kennelijk in de commissie de wens geuit.

STIL EN GERUST

In de novembervergadering van 1969 spreken de staten over de 'sociaal-culturele ontwikkel ingsschets' Boender begint met de begrippen welvaart en welzijn. Hij zegt bepaalde zaken in de nota, positief te waarderen. Er is een ingrijpende ontwikkeling in de provincie gaande en bezinning op de toekomst is dringend nodig. Hij vraagt opheldering over een krantenbericht als zou een collegelid zich van de schets distantiëren en gaat daarna uitgebreid in op het begrip 'cultuur'. De SGP is niet cultuurschuw maar wil alle cultuur toetsen aan het Woord van God. Een objectieve beoordeling is mogelijk als we alle dingen toetsen aan het liefdegebod; God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Hij refereert aan een krantenbericht waaruit blijkt dat ook bij andere partijen weerstand bestaat tegen oprukkend nihilisme. Daarna voert hij ook het woord over het onderwerp 'maatschappelijk werk'. Hij is blij dat andere deskundige sprekers hem zijn voorgegaan, want hij voelt zich een leek op dit gebied. Hij vindt dat mensen benaderd moeten worden door maatschappelijk werkers die hun taal verstaan en die hun innerlijk leven kennen en aanvoelen. Bij de gedachte van te vormen regionale centra plaatst hij de kanttekening van de representatie van verschillende bevoiki ngsgroepen.

In tweede instantie wijst hij er op dot de uitdrukking "een stil en gerust leven" niet is ontleend aan de landman van dichter Poot en dat de heer Van Bennenkom goed weet waaraan hij deze woorden wel heeft ontleend.

De heer Schot voert nog het woord over sport en jeugdbeleid. Hij zegt dat de fractie niet tegen sport als zodanig is, als het gaat om gezonde lichamelijke oefening. Maar wel is de fractie bijzonder tegen de wedstrijdsport. Hij wijst op de uitwassen. Soms wordt verlies als een nationale ramp beschouwd. De zondagssport wordt afgewezen, als in strijd met het vierde gebod, dat moreel niet is te niet gedaan onder de nieuwtestamentische bedeling. Wat het jeugdbeleid betreft wijst hij op de ontwikkelingen waarbij het gezag niet wordt gehandhaafd. Er zijn op kweekscholen recent dingen gebeurd die hij gezagsondermijnend vindt. Voor de jeugd hecht hij aan de driestar gezin, school en kerk en de overheid moet bijdragen aan de goede orde in het openbare leven, zij mag de jeugd niet los maken van het Woord van God en van Zijn instellingen. Hij eindigt zijn betoog met o.a. de woorden uit het Spreukenboek: "Vreest God en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen".

HERDENKING BEVRIJDING

In de decembervergadering wordt de begroting voor het jaar 1 970 behandeld. Boender gaat bij zijn algemene beschouwingen uitgebreid in op de herdenking van de bevrijding na 25 jaar.

Op zeer indringende wijze eindigt hij zijn betoog met de herdenkingsrede van professor De Jong en met een door hem bewaard knipsel uit de oorlog, toen per vliegtuig een boodschap werd uitgeworpen. Deze was opgezet door Prinses Juliana op verzoek van haar moeder Koningin Wilhelmina en bevatte een oproep tot verootmoediging en gebed.

Het jaar 1970 is een verkiezingsjaar. Voor het eerst is er geen sprake van een verplichte opkomst. Het gevolg daarvan is een veel geringere deelname aan de verkiezingen. De SGP profiteert van deze lage opkomst en voor het eerst komt de fractie op vijf zetels. De bestaande fractie komt in zijn geheel terug en wordt uitgebreid met de nieuwgekozen F. Dieleman uit Terneuzen, die in zijn woonplaats ook gemeenteraadslid is.

Op 3 juni komen de (op)nieuw gekozen statenleden bijeen ter verkiezing van een College. Door de groei van het inwonertal is het aantal statenleden toegenomen van 43 naar 47. Bij deze GS-verkiezingen stemt de SGP op eigen kandidaten. Het AR-statenlid Van Bennekom zegt in een stemverklaring dat zij hun stem niet zullen uitbrengen op de SGP-kandidaat. Er is weliswaar meer verwantschap met de SGP qua geestelijke achtergrond, maar 'andere factoren' leiden er toe dat toch op de VVD gestemd zal worden.

AMBTSGEBED

In de novembervergadering van 1971 probeert statenlid Don (PvdA), bij een wijziging van het reglement van orde, het ambtsgebed weg te krijgen. Dat lukt echter niet. Boender weet nog van de instelling daarvan en kan uitleggen hoe de standpunten toen lagen. Hij betreurt dat het gebed ter discussie wordt gesteld en stelt dat de Bijbel ons leert dat alle gezag van God is ingesteld en dat de overheid, wanneer zij aan haar arbeid begint, behoort te vragen om wijsheid en zegen over de arbeid. Het voorstel van Don wordt uiteindelijk met 22 tegen 19 verworpen. De confessionele fracties willen het gebed, nu het er is niet weglaten. Maar wel zeggen ze dat ze niet vóór het invoeren daarvan zouden stemmen als het er nog niet was.

EINDE PERIODE­ BOENDER

In de vergadering van juni 1 972 wordt stilgestaan bij het feit dat de heer Boender niet minder dan 45 jaar lid is van de provinciale staten. Hij wordt daarbij toegesproken door de voorzitter en spreekt zelf een kort woord van dank. In de oktobervergadering deelt de voorzitter mee dat de heer Boender is verhinderd in verband met opname in het ziekenhuis te Rotterdam. In de decembervergadering wordt meegedeeld dat Boender ernstig ziek is en in de februari vergadering van 1 973 herdenkt de voorzitter de heer Boender, die op 1 2 februari is overleden. Hij is vanaf 1 927 statenlid geweest. De voorzitter schetst hem als beginselvast, hoffelijk, beminnelijk, sober en bescheiden, 'een irenisch man, die moeilijk gemist kan worden'.

DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1999

De Banier | 20 Pagina's

Uit de historie van de Zeeuwse Staten (5)

Bekijk de hele uitgave van donderdag 9 december 1999

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken