Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Amendementen op Voorstellen voor de a.s. Jaarvergadering

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Amendementen op Voorstellen voor de a.s. Jaarvergadering

5 minuten leestijd

De procedure inzake de behandeling van Voorstellen op een algemene vergadering heeft een krap tijdschema: > Tot 4 weken voor de vergaderdatum kunnen amendementen worden ingediend. > Vervolgens heeft het Hoofdbestuur tot twee weken voor de vergaderdatum de tijd om deze amendementen, voorzien van een preadvies, aan de pkv-en toe te zenden.

Jat zover is de procedure inmiddels ook gevolgd. Voor zover het amendementen op het 'Isrcël-voorstel' betrof is er overleg gev^eest met de commissie die het hoofdbestuur dienaangaande heeft geadviseerd. Vervolgens zijn donderdag 10 februari de ingediende amendementen + preadvies van het Hoofdbestuur aan de pkv-en toegezonden. Ter informatie treft u ze ook hier aan. Dat vergemakkelijkt voor u het volgen van de behandeling tijdens de vergadering.

Meerdere pkv-en kwamen met hetzelfde voorstel, bijvoorbeeld ten aanzien van het gebruik van hoofdletters. Aangezien dot door het HB werd overgenomen, is het slechts éénmaal vermeld.

Ook een aantal kleine redactionele v^ijzigingen werd overgenomen. We geven hier de amendementen zo kort mogelijk weer.

1. Pkv Vlaardingen stelt voor om in artikel 29a het woord 'Bijbelse' te vervangen door 'bijbelse' en in artikel 29b de woorden 'joden' en 'joodse' met een hoofdletter te schrijven en dus te wijzigen in resp. 'Joden' en 'Joodse'. Preadvies: Het hoofdbestuur kan zich hierin vinden en adviseert dan ook dit amendement over te nemen door zowel in de tekst van de artikelen als in de toelichting deze wijzigingen aan te brengen.

2. Pkv Opheusden stelt voor om in artikel 29 b toe te voegen na "beminden om der vaderen wil": , "waarvoor in Gods V^oord nog onvervulde beloften liggen. Deze beloften zijn in Christus Jezus, als Hoofd van het genadeverbond, ja en amen, Gode tot heedijkheid, voor zowel Jood als heiden. Dit alles vormt de bron van een diepe verbondenheid met het volk Israël en brengt met zich mee ... enz". Preadvies: Het hoofdbestuur is van mening dat in de concept-tekst te verbondenheid voldoende onder woorden is gebracht en ontraadt aanvaarding van dit amendement.

3. Pkv Kapelle-Biezelinge stelt eerst voor om in artikel 29b een aantal zinsdelen opnieuw te formuleren om op die manier zowel redactioneel als inhoudelijk dit artikel iets te verbeteren. Uiteindelijk stelt deze vereniging voor om de paragraaf opnieuw in het hoofdbestuur te bespreken en met een nieuw voorstel te komen in D.V. 2001. Preadvies: Het Hoofdbestuur voelt niet voor uitstel van de behandeling van dit voorstel, maar kan zich wel vinden in enkele voorgestelde aanpassingen waardoor de definitieve tekst van dit artikel als volgt zal luiden: "Gods hand leidt het wereldgebeuren en daarmee ook het ontstaan, voortbestaan en verdwijnen van volken. Israël, als volk van het oude verbond, neemt daarbij een bijzondere plaats in: de Joden zijn de "beminden om der vaderen wil", die door de HEERE hun land toebedeeld kregen, zoals beschreven is in het Oude Testament. De meest wezenlijke belofte var het genadeverbond is, dat Christus de Enige Naam tot zaligheid is voor Jood en heiden. Daarom is er een diepe verbondenheid met het volk Israël, waarui Christus is voortgekomen. Dit alles brengt met zich mee dat de Nederlandse regering streeft naar goede diplomatieke betrekkingen met de staat Israël. Mede met het oog op het welzijn van het Joodse volk en veilige en erkende grenzen voor de staat Israël, zet zij zich in voor vrede en stabiliteit in het Midden-Oa ten ".

4. Pkv Kockengen stelt voor om in de tekst van het HB-voorstel toe te voegen: 'zoals beschreven is in he Oude Testament'. Zoals uit het bovenstaande preadvies blijkt, heeft het HB dat voorstel overgenomen.

5. Pkv Ede diende het volgende amendement in op Voorstel 2: "Het hoofdbestuur zorgt ervoor dat tenminste twee maanden voor de datum van een algemene vergade ring de te behandelen voorstellen aan de kiesverenigingen worden toegezonden.". Preadvies van het Hoofdbestuur: Omdat het artikel in de voorgestelde formulering de mogelijkheid openlaat om de voorstellen uitsluitend via het partijorgaan toe te zenden, heeft het hoofdb« stuur geen bezwaar tegen wijziging van het oorspronkelijke voorstel. De aangepaste tekst luidt als volgt: "Het Hoofdbestuur zorgt ervoor dat ten minste twee maanden voor de datum van een algemene vergade ring de te behandelen voorstellen aan de kiesvereni gingen worden toegezonden. Als regel zullen deze ook worden gepubliceerd in het partijorgaan 'De Bc nier'.

Volledigheidshalve melden we hierbij dat er, naast de hierboven vermelde, een tweetal amendementen te laat binnenkwam om nog behandeld te kunnen worden. Enerzijds betreuren wij dat natuurlijk ook. Het is altijd jammer als meedenken op deze wijze niet gehonoreerd kan worden. Anderzijds hopen wij dat er begrip voor is dat het echt niet anders kon. Sluitingsdatum is nu eenmaal sluitingsdatum en naar onze overtuiging kon die genoegzaam bekend zijn. En als u de termijnen nog eens hebt gelezen zoals die aan het begin van deze po gina werden vermeld, kunt u misschien begrijpen dat al leen al daardoor de natuurlijke neiging om toch maar weer de hand over het hart te halen, direct werd onderdrukt.

Wat niet wegneemt dot we deze amendementen toch wel bekeken hebben. Voor een deel zijn ze, naar wij menen, ook ondervangen door de wijzigingsvoorstellen die het HB heeft overgenomen. DN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 februari 2000

De Banier | 20 Pagina's

Amendementen op Voorstellen voor de a.s. Jaarvergadering

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 februari 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken