Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarverslag van de Partijsecretaris over het jaar 1999

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarverslag van de Partijsecretaris over het jaar 1999

11 minuten leestijd

? /\LJNHEER DE VOORZIHER, MEDEBESTUURSLE- ; ; N EN LEDEN VAN DE STAATKUNDIG GEREFOR- "ERDE PARTU.

Sfaatkun- ".g Gereforiieerde Partij Jaarvergade- .^g bijeen, .larbij hoort .1 jaarverslag. '' : ] zien met einar terug op iti\ jaar dat oing, op de acti-

'? iten die daar- plaatsvonden

1 andere memorabele feiten, die het aard zijn in een kort overzicht als het .arverslag is, vastgelegd te v/orden, nerzijds is er daarbij veel dat min of eer gelijk is aan voorgaande jaren; . iderzijds heeft ieder jaar toch ook eer zijn eigen specifieke vermeldens- '.aardigheden.

Voor 1999 waren dat in ieder geval °en drietal verkiezingen. Als eerste, "p 3 maart, die voor de Provinciale Staan. Mede door de lage opkomst hadoen deze een voor onze partij onge- 'acht goede uitslag. Zetelwinst in Flevo- ' 'nd, Zeeland en Zuid-Holland zorgde .oor een toename van het aantal statenleden van 20 naar 23. In Zuid-Holbnd had dat mede als positief gevolg dat de SGP - in de persoon van ir. M. Houtman - deel uit ging maken van het (ollege van Gedeputeerde Staten. Op 25 mei kozen de statenleden op hun beurt de leden van de Eerste Kanjer. Daarbij behielden wij onze beide senatoren, de heren G. Holdijk en G. van den Berg.

De Europese verkiezingen sloten op de rij op 6 juni. Ook daarbij was sprake van een voor de Eurofractie in het algemeen, maar voor onze partij in het bijzonder, zeer gunstige uitslag. Voor het eerst in de geschiedenis van dit parlement werden van de gemeenschappelijke lijst drie kandidaten gekozen. Daardoor deed, in de persoon van drs. B. Belder, opnieuw een SGP-er zijn intree in het Europees Parlement. Helaas was deze uitbreiding niet te danken aan het feit dot het draagvlak voor onze uitgangspunten groter is geworden, maar moet die toegeschreven worden aan de opnieuw verminderde opkomst. Op het eerste gezicht lijkt dat voor een partij als de SGP gunstig, maar de schaduwzijde daarvan is of kan worden, dat daardoor steeds meer wordt omgezien naar opkomstbevorderende maatregelen, die bijna zonder uitzondering voor onze partij nadelig zullen uitvallen.

HOOFDBESTUUR

Op de Jaarvergadering van 1 999 werden herkozen de HB-leden ds. D.J. Budding, ds. CA. van Dieren en ds. A. van Heteren. Daarnaast was er toen al een vacature door het tussentijds aftreden van de heer J. Haeser, maar de tussenliggende periode was te kort om op gewenste wijze de procedure om tot aanvulling te komen, te doorlopen. Het HB kende dus het hele verslagjaar een vacature.

Het Dagelijks Bestuur vergaderde vijf keer en kwam daarnaast nog een aantal keren bijeen ter bespreking van aangelegenheden die buiten het vergaderschema vielen.

Het Hoofdbestuur vergaderde eveneens vijf keer. Eén keer werd aansluitend daarop vergaderd met de Raad van Advies en één keer met de statenleden. Hef laatste in verband met advisering inzake de kandidatenlijst voor de Eerste-Kamer verkiezingen. Naar goed gebruik én conform artikel 1 1, lid 2 van het Algemeen Reglement, woonde als regel onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer, de heer Van der Vlies, de HB-vergaderingen bij als adviseur.

Verder participeerden individuele HB-leden ook in het verslagjaar in het bestuur van de Stichting Voorlichtings- en Voorlichtingscentrum, het bestuur van de Guido de Brès-stichting, het bestuur van de Stichting Fractiebijstand, in het College van Advies voor de Eurofractie, in de redactie van 'De Banier', in het Management-Team, in het Breed Bestuurlijk Overleg, en in alle door het Hoofdbestuur ingestelde Commissies. Dat waren in 1999:

De commissie Aanpassing en Toelichting Gemeenteprogram De commissie Israël in het Beginselprogram en De permanente campagnecommissie

De commissie die zich bezighoudt met het Gemeenteprogram hoopt in de eerste helft van dit jaar haar opdracht af te ronden; de commissie die als opdracht had hef HB te adviseren inzake de Israël-paragraaf heeft haar taak tijdig volbracht en de permanente campagnecommissie, het woord zegt het al, is doorlopend actief. Te denken valt daarbij o.a. aan diverse vormen van publiciteit, waardoor het SGP-gedachtengoed ook buiten verkiezingstijden onder de aandacht van een breed publiek wordt gebracht. Maar ook de mogelijke activering van een aantal kiesverenigingen dat een minimum aan verenigingsleven vertoont, komt daarbij aan de orde. Via ons partij-orgaan wordt u ook daarvan op de hoogte gehouden. Naast bovenvermelde commissies kregen de staffunctionarissen op het partijbureau, aangevuld met fractievoorlichter M. de Bruyne, de opdracht als werkgroep hef HB te adviseren aangaande het inrichten van een eigen website.

Vermeldenswaardig in partijverbond is voorts de benoeming van drs. J. van Belzen tot burgemeester van Graafstroom. In verband met zijn leeftijd legde de heer Hardonk de ambtsketen in Barneveld af, waardoor het aantal SGP-burgemeesters gelijk bleef.

Bij zijn afscheid als lid van de gemeenteraad van Elspeet werd de heer J.D. Heijkamp, onze partijpenningmeester, koninklijk onderscheiden.

DE BANIER

Ons partijorgaan verscheen ook in 1999 24 keer. Het aantal abonnees bleef nagenoeg gelijk en schommelt rond de 5.400. Evenals het jaar daarvoor werd, verspreid over het hele jaar, een viertal nummers verzonden aan alle leden en donateurs die zijn opgegeven voor het centraal adressenbestand. Ter bestrijding van de extra kosten die dat met zich meebrengt wordt in één van deze nummers een acceptgirokaart voor een vrijwillige bijdrage ingesloten en cl deze nummers een aantal advertentiepagina's opgenomen. Niet onvermeld mag blijven dat het streven er op gericht blijft dat ieder partijlid ook is geabonneerd op het partij-orgaan. Het ledenaantal steeg minimaal, van 23.800 naar 23.820 per 01 - 01 - 1999.

HET PARTIJBUREAU

Het ds. G.H. Kerstenhuis was ook in 1999 het zenuwcentrum van de partijactiviteiten. De in 1998 aangevangen renovatie werd begin 1999 voltooid.

Daarmee voldoet het partijbureau als werkplek aan olie voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het vele, maar ook mooie werk te doen zoals dat, ook qua arbeidsomstandigheden, in onze tijd gedaan behoort te worden. In de vacatures die cl in 1998 ontstonden door de blijvende arbeidsongeschiktheid van J. Kol en de benoeming van P. van Vugt tot Voorlichtingsfuncfionaris, kon voor een groot deel worden voorzien door de benoeming van de dames R. Biemond in een volledig dienstverband en M. Huisman in een deeltijd-dienstverband van 50%.

KIESVERENIGINGEN

Per 01-01-1999 waren er 256 plaatselijke kiesverenigingen. Pkv Vlissingen en pkv Oost-Souburg besloten, met toestemming van het HB, als één pkv verder te gaan. Daardoor verminderde het aantal met 1 en kwam het totaal aantal per 01-01-2000 op 255. Veel, maar nog lang niet alle, pkv-en gaven gehoor aan de oproep hun statuten en/of huishoudelijk reglement aan te passen aan de partijstatuten.

DAN NU DE DIVERSE GELEDINGEN

DE STICHTING VOORLICHTINGS- EN VOR­ MINGSCENTRUM

Ondanks het feit dot de 'Wet subsidiëring politieke partijen' het zelfstandig voortbestaan van de SVV na 1 juli 1999 feitelijk overbodig maakte, besloot het Hoofdbestuur de SVV haar zelfstandigheid binnen de partijorganisatie te laten behouden.

Het bestuur werd in het achterliggende jaar gecompleteerd door de benoeming van HB-lidJ.P. Tanis in de nog bestaande vacature-Haeser. Ook de personele bezetting kwam gelukkig weer op peil doordat in de bestaande vacatures op het Kerstenhuis voorzien kon worden. Veel en velerlei waren ook in 1999 de activiteiten van de afdeling Voorlichting. Daarvoor kan gewezen worden op het beantwoorden van de vele informatieaanvragen, de Doelwit-arfikelen in ieder nummer van 'De Banier', de uitgave van een aantal folders en de aanwezigheid op de gezinsbeurs 'Wegwijs'. Met betrekking tot het onderdeel 'Vorming' kan o.o. gewezen worden op de regelmatige contacten met raadsleden, de daarop gerichte Doelwif-artikelen en het congres op 1 2 juni over het onderwerp 'Gemeentelijke herindeling'. Overige activiteiten van de SVV waren: het deelnemen aan en coördineren van de Commissie Actualisering en Toelichting Gemeenteprogram en de activiteiten van de werkgroep Oost-Europa.

Deze activiteiten brengen geen kosten met zich mee voor de partij; ze worden nog steeds volledig gesubsidieerd. Met enige regelmaat wordt van het een en ander verslag gedaan in 'De Banier'. Een belangrijk aandeel, tenslotte, heeft de SVV geleverd in de bezinning op en de inventarisatie van de internet/intronet-mogelijkheden. In het verslagjaar is mede daardoor een belangrijke stap gezet in de richting van de ontwikkeling van een eigen website.

DE GUIDO DE BRÈSSTICHTING, het studiecentrum van de SGP

Op 21 maart 1999 bestond deze stichting 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een jubileumcongres georganiseerd. Op dit congres werd tevens de nieuwe huisstijl, waaronder het logo, gepresenteerd. De samenstelling van het bestuur wijzigde. Dr. C.S.L. Janse was aftredend en niet herkiesbaar. In zijn plaats werd benoemd drs. PC. den Uil. Dr. W. Fieret werd gekozen tot eerste en ir L. van der Waal tot tweede voorzitter. Ook in de personele bezetting kwam verandering. In de vacature die was ontstaan na het vertrek van drs. H. Massink, kon met ingang van 1 februari worden voorzien door de komst van drs. J.W. van Berkum. In het verslagjaar verschenen de volgende publicaties: /. Christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving 2. Tot publiek profijt? Over privatisering van nutsbedrijven 3. Berekenend rijden. SCP-visie op rekeningrijden Afgerond werd de actualisering van de nota's over 'minderheden' en euthanasie.

Voorts werden in het verslagjaar congressen georganiseerd en bijgewoond. De belangrijkste daarvan waren; - het jubileumcongres op 20 maart, over christelijke politiek in een geseculariseerde samenleving; - het Eurocongres op 6 juni, in samenv/erking met GPV en RPF; - het congres over artikel 36 Nederlandse Geloofsbelijdenis, naar aanleiding van de promotie van dhr K. van der Zwaag, - de onderwijsconferentie op 26 november, over de betrokkenheid van ouders en personeel bij het besturen van een school. Ook in 1 999 verscheen het studieblad 'ZICHT' zes keer.

DE JONGERENORGANISATIE

Hef bestuur daarvan onderging in hef verslagjaar een aantal belangrijke wijz gingen. De voorzitter, Hans Tanis, vertrok en werd opgevolgd door Elbert Dijkgraaf. In de vacature H. Hoogland^ werd D. Both benoemd en W. Poppe werd opgevolgd door H. van der Maa

De naam van de sectie 'Publiciteit' werd gewijzigd in sectie 'Politiek' . De activiteiten waren ook nu weer vee: en verscheiden. Veel tijd is gestoken in de politieke profilering van de orgonis tie. Daarvoor werd een politiek programma opgesteld. In nauwe somenw» king met de Tweede-Kamerfractie werden enkele tientallen persberichten uitgegeven naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Daarnaast werden art kelen geplaatst op de opiniepagina's van het Reformatorisch Dagblad, het Nederlands Dagblad en Trouw. Naast de eigen organen 'Ons Contact' en 'Klik' werden regelmatig bijdragen ge verd voor het partijorgaan 'De Banier' Ter gelegenheid van het afscheid van voorzitter J.R Tanis werd hef boekje 'Beeld en Boodschap' uitgebracht, me' daarin artikelen van de bestuursleden en de jeugdwerkadviseur.

info-schetsen werden uitgegeven over de onderwerpen: ? Normen en waarden; en ? Kunst en Cultuur

Ook kwam dit jaar een katern tot stan dit keer over 'Mobiliteit'. Vanaf september stonden veel van de activiteiten in het kader van het Jaarth ma: 'Welzijn is meer dan welvaart', l thema zal worden afgesloten op de D . 6 mei 2000 te houden Jongerendag. Verspreid over het hele land werden o < bijeenkomsten, congressen en themaavonden belegd over de bovengenoei de onderwerpen.

Het jeugdblad Klik bestond in 1 999 tien jaar en verscheen ook dit jaar vie; keer, waaronder een 'verjoardagsnum mer' als speciale uitgave. Ons Contact verscheen vijf keer. Het totaal ao^ tal ingeschreven jongeren steeg met 500 tot 17.507. Ook dit keer werd daarvoor, naast de gebruikelijke wervingskanalen, dankbaar gebruik gemaakt van de gezinsbeurs 'Wegwijs'.

MIJNHEER DE VOORZIHER, WAARDE VRIENDEN,

Hiermee zijn in het kort de meeste activiteiten, voor zover die vallen onder de verantwoordelijkheid van het Hoofdbe stuur, weergegeven en kunnen wij dit jaarverslag afsluiten. Dat willen wij echter ook nu niet doen zonder een ogenblik stil te staan bij de vele partijgenoten die in het jaar 1999 het tijdelijke met het eeuwige verwisselden. Dof waren er velen; bekenden en onbekenden. Een enkele naam willen wij niet onvermeld laten. En we denken daarbij aan de heer M.J. Goud, statenlid in Zeeland; oid-burgemeester van Rijssen, de heer G J Smit en het oud-HB-lid, de heer K. va der Plas uit Hardinxveld-Giessendcm. Zij gingen de weg die uiteindelijk ex mens zal moeten gaan. Dat bepaalt ors allen bij de noodzakelijkheid om al ons doen en laten, ook in partijverband, tf zien in het juiste licht en te plaatsen in CIC |uiste orde. Er moet eeuwigheidslicht veilen over ons leven en ons werk. Ook S' latkundig Gereformeerde mensen h-tben wedergeboorte, bekering en ge- I: f nodig. Waar Woord en Geest het r .'t hebben geraakt, schrijft de Heere b-ven al onze overbezette dagprogrami: .'s: 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods'.

v' , j kunnen ten diepste anderen pas ten zegen zijn, wanneer wij eerst zelf door God gezegend zijn. Dan zijn we 'anc -rs' omdat God ons veranderd heeft. [); n werken we wel waar en zolang wij K'.nen, maar dan vergeten we daarbij n et dat de vreze des Heeren het beginstl is van alle wijsheid. Waar dat lééft, v.ordt beleefd en geloofd dat de toe- K , Tist niet in onze handen ligt en niet V-n ons doen en laten afhangt. Dan ligt het alles in Gods Hand. . .it en Zeker.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 2000

De Banier | 32 Pagina's

Jaarverslag van de Partijsecretaris over het jaar 1999

Bekijk de hele uitgave van donderdag 2 maart 2000

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken