Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

KORT EN BONDIG

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

KORT EN BONDIG

5 minuten leestijd

DOORBRAAK?

In • en paar dagen tijd hebben

In een par dagen tijd hebben duizend boeren te kennen ge­ ge en hun varkensbedrijf te willen be, •indigen. Zij willen in acnmer- kin q komen voor de dezer dagen Of- .-•ngestelde opkoopregeling. Er Z-- •en er waarschijnlijk nog velen v: qen. Ongetwijfeld is het voor be­ trr kenen een pijnlijke en emotione- le oeslissing. Er zal heel wat afge- V, rsteld zijn voordat het zover k- jm of komt.

Landbouwminister Brinkhorst had vorio jaar een ongelukkige start. Hij n •^'^ een moeilijke taak op zich. Het rr, 5tbeleid zot danig in het slop. De O' zekerheid over het beleid had t' jeslagen. De met veel politieke c < tot stand gebrachte Herstructureringswet voor de varkenssector vt^as door gerechtelijke uitspraken, gevoegd bij een volstrekt gemis aan draagvlak in de sector voor de uitvt"^'rking, tot mislukken gedoemd. M ar toen in januari jongstleden de re iter toch bepaalde dat de generit- e korting van 1 0% van de varke srechten doorgang mocht vinden, keerde het tij voor de minister. De 'andbouworganisaties kozen eiere') voor hun geld en gingen in ov: 'ieg met de bewindslieden over de "9 volgen aanpak. Dat was op zie-izelf verstandig, immers, als het dai toch gaat gebeuren, kun je er mcar beter zelf bij zijn. Anders is net een kwestie van: over jullie, maur zonder jullie. Op hoofdlijnen kwcm er overeenstemming, nadat van beide kanten concessies waren gedaan. Een soort doorbraak eigenlijk! Er werd een redelijk geachte opkoopregeling ontworpen, geflankeerd door een sloopregeling voor de vrijkomende opstallen. Die laatste regeling staat bekend als de ruimte voor ruimte regeling'. Deze houdt in dat deelnemende boeren het recht krijgen om op een nader te bepalen plaats alternatieve huisvesting te verwerkelijken.

In het verleden hebben wij regelmatig inzicht gegeven in de opstelling van de SGP-fractie in deze herstructureringskwestie. De noodzaak ervan wordt breed onderkend, ook door ons. Wij hadden echter forse kritiek op de voorgenomen werkwijze. Het doel accoord, maar niet alle gekozen middelen noch de er voor uitgetrokken tijd. Bovendien hadden en hebben wij ernstige twijfels over de wetenschappelijke onderbouwing van de gestelde normen in de inmiddels beruchte Nitraatrichtlijn. Tegelijk erkennen wij dat er eindelijk iets moet gebeuren. Het is daarom goed dot er het een en ander in beweging komt. De langdurige onzekerheid waarin de varkenshouders en andere takken van intensieve

veehouderij gevangen zaten, is natuurlijk voor de bedrijfsvoering fnuikend geweest. Die onzekerheid begint nu voorbij te raken. De wetenschap waaraan men dan nu toe is, kan een pijnlijke zijn, maar een nog langer voortduren van die onzekerheid zou nog pijnlijker zijn, temeer daar het in de varkenshouderij door de prijzen verre van een vetpot is.

We hebben, met andere fracties overigens, deze week in het Kamerdebat de minister met klem aangeraden de opkoopregeling van voldoende geldelijke middelen te voorzien, zodat er niemand die dat wil, buiten de regeling hoeft te vallen. Bovendien hebben wij aandacht gevraagd voor de vele vragen rond de bedrijfsbeëindiging, als daar zijn de fiscale consequenties, de bestemming van het vrijkomende bedrijf, de gevolgen voor omliggende be­ drijven in het kader van bijvoorbeeld de Stankrichtlijn als er burgers in het zogenaamde buitengebied neerstrijken en de inpasbaarheid van de voorziene en beloofde extra woningbouw aan de randen van de bebouwde kommen. Ten aanzien van die laatste zaken hebben provincie- en gemeentebesturen een belangrijke vinger in de pap. Ook de gevolgen voor de werkgelegenheid, niet alleen in de agrarische sector maar ook in kringen van veetransport en vleesverwerking, moeten goed worden opgevangen. En niet in de laatste plaats, ook de 'blijvers' hebben royale aandacht nodig, zodat zij hun bedrijf kunnen versterken tot een duurzaam en renderend bedrijf. Zij moeten in de nabije toekomst naar een systeem van mestafzetcontracten en dat zal ook nog heel wat voeten in de aarde hebben. Ik spreek de wens uit dat één en ander in de komende tijd op een welwillende en correcte wijze zal verlopen voor de sector en voor de overheid, die door de ontwikkelingen van de achterliggende jaren een deuk in haar geloofwaardigheid opliep.

ARECHT VAB VERZET

Voorafgaand aan de Tachtigjarige Oorlog groeide in de kring van en rond de Reformatoren het besef dat er een recht van opstand bestond in het geval de vorst aanspraken deed gelden op de burgerij die als buitenwettelijk veroordeeld moesten worden. Mannen als Luther, Colvijn en Beza hebben zich er over uitgelaten. In onze halfjaarlijkse bezinningsavond van de fractie werden de omstandigheden van toen vergeleken met die in de vorige eeuw (Groen van Prinsterer c.s.) en in onze tijd. Uiterst zorgelijke en godonterende zaken toen, maar ook nu. Voor onze dagen zouden wij daarom 'het recht van verzet' moeten herijken, opdat dat verzet 'het ideologische geweld (van 'paars') kan afmatten'. Met dank aan dr. R. Bisschop, die het thema voor ons inleidde en die deze beeldspraak doorgaf. Inderdaad is die bezinning hard nodig. Wij staan immers voor ingrijpende ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het punt van de 'multiculturaliteit'. Echter, niet degenen die tegen Gods Woord ingaan, hebben recht van spreken, maar die spreken naar het Woord! Waarvan acte!

25 maart 2000

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 2000

De Banier | 20 Pagina's

KORT EN BONDIG

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 maart 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken