Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

10 minuten leestijd

REKENINGRIJDEN

Tegen een mofie sfemmen waar je eigenlijk vóór bent. Dot was een kunstje dat veertien dagen geleden werd opgevoerd door de CU. Het gebeurde n.a.v, een heftig debot binnen de regeringscoalitie over het inmiddels beruchte rekeningrijden. De VVD, en dan met name woorvoerder Hofstra (zacht gezegd geen fan van het rekeningrijden), leverde felle kritiek op minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat omdat zij de regio Utrecht gedreigd had met kortingsmaatregelen als men daar niet bereid zou zijn mee te werken aan de proef om in het kader van het rekeningrijden tolpoortjes neer te zetten. Hofstra noemde het - terecht- chantage.

De motie waarin de VVD haar kritiek neerlegde werd gesteund door de SGP. Naarmate duidelijker wordt hoe het rekeningrijden vorm gegeven gaat worden en met hoeveel miljarden alleen al de proef gepaard gaat, is de SGP steeds negatiever over deze tot mislukken gedoemde methode om de files terug te dringen. De SGP ziet de noodzaak van maatregelen in, maar heeft daarvoor een andere oplossing, t.w. de heffing per kilometer. Tegen die achtergrond beschouwt de SGP het rekeningrijden als een nodeloze, peperdure en omslachtige tussenstap. Dat moeten we dus niet hebben.

De stemming was nipt aan. Door tegen de motie te stemmen gaf de CU uiteindelijk de doorslag. Hoewel ze het er inhoudelijk mee eens waren, ontleenden onze buren aan de felheid en de toon van het debat een argument om tegen te stemmen. Zoiets is ieders goed recht natuurlijk, maar het was niet ónze afweging. En extra onbegrijpelijk omdat de verkeerde toon in het debat er nu juist in was gebracht door de PvdA, de partij waar de Unie mee mee­ stemde. Jammer, omdat dit kabinet hiermee een aardige deuk had kunnen oplopen.

UITZENDING NEDERLANDSE MILITAIREN

Nederlandse militairen vervullen zoals bekend steeds vaker militaire vredesmissies. Actief waren 'onze jongens' onder meer in Libanon, Cyprus, voormalig Joegoslavië en Kosovo, om maar een paar bekendere voorbeelden te noemen. Dat dit niet overal goed is uitgepakt, hoeft hier niet meer uitgelegd te worden. De naam Srebrenica zegt wat dat betreft genoeg. Op diverse plaatsen en manieren vormt met name die missie momenteel nog voorwerp van onderzoek. Het laatste woord is er dan ook nog lang niet over gezegd.

Mede n.a.v. de ervaringen bovengenoemd, besloot de Tweede Kamer vorig jaar al weer om een speciale commissie aan het werk te zetten om een onderzoek in te stellen naar de besluitvorming rondom dit soort missies. Vrij algemeen leefde toch de gedachte dat er in het verleden dingen mis zijn gegaan, en dat er dus op dit punt nog wel het nodige te verbeteren is. De commissie die dit moest gaan uitzoeken stond onder leiding van Dóó-kamerlid Bakker.

Ruim veertien dagen geleden presenteerde de commissie-Bakker haar bevindingen; een week geleden boog de Kamer zich erover. Namens de SGP was woordvoerder Van den Berg actief. Uit zijn uitvoerige betoog twee elementen. Allereerst (de beoordeling van) de veiligheidssituatie. Het mandaat en de middelen van de uitgezonden eenheden moeten ruimschoots zijn afgestemd op de veiligheidssituatie in het gebied van de vredesoperatie. Het lijkt een open deur, moor dat is het niet, zo blijkt uit de ervaringen. Ook dient er veel beter gekeken te worden naar wat er gedaan moet worden als de veiligheidssituatie verandert, inclusief een 'exit-strategie', zeg maar een aftocht-scenario. Bij iedere nieuwe oKveging moet dezelfde zorgvuldigheid worden betracht als betrof het een eerste besluit tot uitzending, vindt de SGP

Relatief veel aandacht besteedde de SGP-woordvoerder aan de betrokkenheid van de Kamer bij de besluitvorming en de grondwettelijke as­

pecten daarvan. Van den Berg Ases erop de Tweede Kamer vooral met te vroeg moet worden betrokken bij een besluit om troepen te leveren voor een internationale missie. C'-^beurt dat wel, iets waar de comr-^ssie voor pleit, dan wordt de Kamer als het ware in een fuik gezogei; en zal er van de controlerende taal' van het parlement weinig of nie': terecht (kunnen) komen. Hij herinnerde aan het oude en beproefde staatsrechtelijke adagium: regering regeer. Kamer controleer. De regering zal daar rekening mee moeten houden als zij met andere lande "• of internationale organisaties overlegt over een bijdrage van ons land. Altijd een slag om de arm houden tot het parlement 'ja' (of 'nee'!) heeft gezegd.

EUTHANASIE

De liberalisering van de euthan^^ .iewetgeving komt eraan. Waarschijnlijk nog dit jaar zullen de wetsvoorstellen hierover in de Tweede Kcner worden besproken. Voorafgaan; aan de debatten hebben de fracties altijd het recht om ook schriftelijk al wat stukken met de regering te w'-sselen. De schriftelijke inbreng t .'. de omstreden euthanasievoorste'en mocht veertien dogen geleden v-orden ingeleverd.

De SGP deed ook mee aan het 'schriftelijke rondje'. Een paar i : ? conclusies. De eerste is dat het'. ; oinet in antwoord op al eerder ge maakte SGP-vragen een inhoude ijke discussie uit de weg lijkt te gcan. ondanks een vloed van mooie vvoorden weet het kabinet nog steeds liet duidelijk te maken waarom de toch al vrije euthanasiepraktijk in Nederland opnieuw verruimd moet weden. De SGP vindt dat het kabin : t door haar voorstellen het besef erzwakt dat het leven beschermwcurdig is. Het kabinet heeft veel te > .v'einig oog voor de uitwerking van üf soort wetten op het denken in de samenleving over het leven.

Fundamenteel bezwaar heeft de SGP tegen de toetsing van toegepaste euthanasie achteraf. Bij een thema als levensbeëindiging is deze benadering ten enenmale onacceptabel. De dood is onherroepeliix. Alleen al dat gegeven zou het kcsinet moeten doen inzien dat toetsing achteraf niet deugt. Op ten minste vier onderdelen overweegt de SGP amendementen in te dienen: artsen die principiële bezwaren hebben tegen euthanasie moeten medewerking aan euthanasie kunnen weigeren, en dus óók niet gedwongen kunnen worden tot het doorverwijzen noor artsen die wél euthanasie toepassen;

- de rechtspositie van gewetensbezwaarde verpleegkundigen dient versterkt te worden; - ter wille van de objectiviteit van de toetsing moet er een zodanige constructie komen dat de euthanaserend arts, de consulent en de lijkschouwer niet uit dezelfde huisartsen- of waarneemgroep komen; - artsen moeten verplicht worden door te verwijzen naar palliatieve zorg, dit om 'de euthanasievraag'zoveel mogelijk terug te dringen.

LATE ABORTUS

Dat het hellende vlak bestaat, bleek vo'ige week weer eens t.a.v. het vraagstuk van de abortus provocatui. Toen abortus in 1980 gelegaliseerd werd, ging het om strikte voorwaarden, "speciale uitzonderingsgevallen" en een duidelijke leeftijdsgrens waarboven abortus verboden was en bleef. Maar zie, de tijd fieeft haar werk gedaan, de opvattingen zijn veranderd, en nu volgt de wet eveneens: de 24-weken grens (zes maanden) die tot op heden gold, is doorbroken. Weliswaar voor speciale uitzonderingsgevallen, maar (zie boven) we weten hoe dat ze gaat met speciale uitzonderingsgevallen.

Toen de Kamer hierover sprak, was woordvoerder namens de SGP ir. Van der Vlies. De materie is natuurlijk uiterst teer. V\/ant waarover gaat het precies in de discussie? Het gaat om abortus op (ongeboren) kinderen die naar heersend medisch inzicht geen kansen hebben om zelfstandig buiten de baarmoeder te functioneren omdat ze geen hersenen hebben of omdat ze andere essentiële organen missen. Ook gaat het over kinderen van wie kon worden vastgesteld dat ze na de geboorte zeer ernstig gehandicapt 2i|n. Dat is voor alle betrokkenen een buitengewoon trieste boodschap. Vrouwen die ermee geconfronteerd worden, hebben het er dan ook vaak erg moeilijk mee om de zwangerschap uit te dragen. Het kabinet is van mening dat hieruit de conclusie moet worden getrokken dat abortus in deze situaties toelaatbaar is. De SGP trekt die conclusie niet. Toegegeven, het kan onbarmhartig overkomen en hardvochtig tegenover degenen die voor zulke indringende vragen gesteld worden, maar de SGP kan en wil toch niet heen om de bijbelse boodschap, en die luidt: gij zult niet doden. Dit woord van de Schepper en Onderhouder van alle leven is ten leven. Daarom moeten we dat woord en hét Woord blijven voorhouden, vanuit de vaste, innige overtuiging dat uiteindelijk iedereen er wél bij zal voren.

Om in de richting van degenen die het hier, heel begrijpelijk, moeilijk mee hebben toch een handreiking te doen, stelde Van der Vlies o.a. voor om de polliatieve zorg (dot is de zorg erop gericht de pijn te verlichten en verzachten) uit te bouwen voor gezinnen waar een zeer ernstig gehandicapte jonggeborene is. Niet nodig, wees minister Borst de SGP-suggestie van de hand. Voor betrokkenen is er al voldoende zorg beschikbaar.

"GOUDHAANTJE" ZALM

In Den Klaag is het een publiek geheim dat minister van Financiën

Zalm en SGP-fractievoorzitter Van der Vlies het goed met elkaar kunnen vinden. Op een of andere manier klikt het tussen die twee. In de debatten over financiële onderwerpen zijn de SGP-voorman en de schatkistbewaarder dan ook aan elkaar gewaagd. De minister van Financiën heeft er zelfs een inmiddels al een paar keer geciteerde bijnaam aan overgehouden: het "goudhaantje" van het kabinet.

Vorige week hield de Tweede Kamer met de bewindslieden van Financiën de zogenaamde financiële beschouwingen. Namens de SGP was ir. Van der Vlies van de partij. Na de gebruikelijke hoffelijkheden over en weer, sneed de SGP'er een paar thema's waarover we ons zorgen maken. Zoals de euro. Van der Vlies wees op de neergaande lijn

van de nieuwe munt, die gaandeweg steeds meer in waarde zakt. Met het Deense nee nog vers in het geheugen hekelde hij de nagenoeg kritiekloze houding van Nederland wat betreft de monetaire integratie. Op een ander punt tekent zich voor de SGP een toezegging af. Het nieuwe, zoals het kabinet het noemt "robuuste en rechtvaardige" belastingstelsel, dreigt in ieder geval voor één groep mensen onrechtvaardig uit te pakken, t.w. de ondernemers met gemoedsbezworen t.a.v. verzekeringen, in het oude stelsel beschikten zij over een zogeheten assurantierisicoreserve en een exportrisicoreserve. Ondernemers konden op grond van die regelingen geld in een potje stoppen en dat bedrag van hun bruto-bedrijfsresultaat aftrekken. Geconfronteerd met de gevolgen van de afschaffing van die regelingen, zegde de minister toe naar mogelijkheden te zullen zoeken genoemde groep alsnog tegemoet te komen, zodat ze (met fiscale steun) een financiële buffer kunnen opbouwen tegen calamiteiten.

KERKTELEFOON

De kerktelefoon blijft de aandacht van de SGP-froctie opeisen. No eerst een halsstarrige staatssecretaris te hebben gehad, vervolgens een (onder druk van de meerderheid van de Kamer) meer soepele bewindsvrouwe, zitten we nu opnieuw met een staatssecretaris die niet echt genegen is om iets te doen aan de buitensporig hoge(re) tarieven voor de kerktelefoon. Zoals bekend is SGP-kamerlid Van den Berg op dit punt de gangmaker in de Kamer.

Veertien dogen geleden wijdde de commissie Verkeer en waterstaat op verzoek van de SGP opnieuw een vergadering aan het thema kerktelefoon. Daarin bleek dat de eerste optie van de SGP (een aanwijzing als 'universele dienst') om op die manier de oude (prijsjsituatie terug te krijgen, niet haalbaar is. De PvdA zou dan met ons (en CDA en Unie) mee moeten gaan, maar de sociaaldemocraten zijn daartoe niet bereid. Dus is het zoeken naar een andere oplossing. Waarschijnlijk kan die worden gevonden in nieuwe, relatief goedkope en makkelijk te installeren en hanteren mogelijk om alsnog thuis kerkdiensten te kunnen volgen. Zoals het er nu naar uitziet, kan het dossier binnenkort (dan eindelijk) worden gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 2000

De Banier | 20 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 oktober 2000

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken