Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jeugdgemeenteraad... alleen jeugdbefeid?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jeugdgemeenteraad... alleen jeugdbefeid?

6 minuten leestijd

Jeugdparticipatie is in de gemeentepolitiek een belangrijk onderwerp; te denken valt aan een jeugdgemeenteraad. In dit artikel zal worden ingegaan op de plaats van de Albiasserdamse jeugdgemeenteraad binnen de plaatselijke politiek.

OpWcfifing

Op 23 augustus 1993 hield de gemeente Albbsserdam een open gemeentedag. De toenmalige gemeentesecretaris had alle fractievoorzitters van de politieke partijen gevraagd jongeren te werven, die bereid waren met elkaar een debat te voeren in de raadzaal. Deze

informele vergadering kende twee agendapunten:

1. Toekenning van een geldbedrag aan één van de vooraf geselecteerde 'goede doelen'; 2. Open discussie over de toekomst van het jongerenwerk in Alblasserdam.

Deze eerste kennismaking met de plaatselijke politiek verliep positief. De interesse van de deelnemende jongeren voor het reilen en zeilen binnen het gemeentehuis was gewekt. Er bleek duidelijk belangstelling te zijn om regelmatig met elkaar van gedachten te wisselen over actuele jeugdonderwerpen binnen de lokale politiek.

In 1995 werd in Nederland de vijftigjarige bevrijding van de Duitse overheersing herdacht. In een bijzondere raadsvergadering op 3 mei 1 995 spraken alle fractievoorzitters van de plaatselijke politiek twee minuten over het thema 'Vrede, veiligheid en democratie'. Ook de jeugdgemeenteraad leverde een bijdrage, die bijzonder werd gewaardeerd.

Na een aanloopperiode onder leiding van de gemeentesecretaris was het moment aangebroken dat de jongeren meer zelfstandig hun activiteiten zouden gaan ontplooien. Op 26 februari 1996 installeerde wijlen oud-burgemeester Bruin officieel de jeugdgemeenteraad van Alblasserdam, met een eigen voorzitter, secretaris en dagelijks bestuur.

Onder leiding van de SGP-voorzitter behandelde de jeugdgemeenteraad diverse onderwerpen. De invoering van een referendumverordening in Alblasserdam werd uitvoerig besproken in de jeugdgemeenteraad en resulteerde in een advies aan de lokale politici.

Diverse keren was het gemeentelijk jeugdbeleid onderwerp van discussie en brachten de jongeren hun mening ter kennis van de gemeenteraad. Rondom begrotingsbehandelingen en verkiezingen liet de jeugdgemeenteraad van zich horen. Om haar activiteiten te bekostigen kreeg zij een eigen budget.

Zo groeide de jeugdgemeenteraad langzaam uit tot een zelfstandig functionerend orgaan dat plaatselijk probeert mee te denken in het besturen van de gemeente. Ook vervult de jeugdgemeenteraad wellicht een functie als kweekvijver voor toekomstige politici.

In elk geval vormen de jeugdraadsleden een enthousiaste club, die de plaatselijke politiek graag van dichtbij volgt. De jongeren steken hun mening niet onder stoelen of banken. Gevraagd of ongevraagd nemen zij stelling in met name bestuurlijke aangelegenheden die hun eigen leeftijdscategorie betreffen.

Jeugdraad / jeugdgemeenteraad

Waarom nu de keuze voor een jeugdgemeenteraad? Op het eerste gezicht lijkt er geen verschil te zijn tussen een jeugdraad en een jeugdgemeenteraad. Een jeugdraad bestaat veelal uit jongeren die een adviserende rol hebben bij het jeugdbeleid en niet verwant zijn met enige politieke partij. Ze heeft slechts een zijdelingse betrokkenheid bij de politieke besluitvorming in de gemeenteraad. Dit is dan ook het grote verschil met de jeugdgemeenteraad.

De jeugdgemeenteraad bestaat uit jongeren, die via de jongerenorganisaties/studieverenigingen van de bestaande politieke partijen participeren in deze raad. De jeugdgemeenteraad heeft direct invloed op de besluitvorming in de gemeenteraad. Kort gezegd: de primaire functie van een jeugdgemeenteraad is de belangenbehartiging van de lokale jeugd op het politieke vlak.

Kaders

De kaders waarbinnen de jeugdgemeenteraad functioneert zijn in Alblasserdam het afgelopen jaar nog eens helder neergezet in een rapportage "Jong Alblasserdams Peil"; een rapportage waarin het gehele jeugdbeleid van de gemeente Alblasserdam wordt beschreven met adviezen voor de toekomst. In de huidige situatie krijgt elk jeugdgemeenteraadslid de commissie- en raadsagenda. Hieruit selecteert het bestuur van de jeugdgemeenteraad een aantal onderwerpen die worden opgenomen in een eigen agenda, naast de punten die door de leden zelf worden aangedragen. Op deze voorstellen wordt een gezamenlijk advies geformuleerd en aan de gemeenteraad gestuurd. Er wordt dus gestreefd naar één advies. De zetelverdeling binnen de jeugdgemeenteraad is namelijk niet evenredig aan het aantal zetels van politieke partijden in de gemeenteraad. Elke partij mag maximaal 5 jongeren deel laten nemen.

Naast het uitbrengen van advies over de bestaande raadsagenda, heeft de jeugdgemeenteraad ook een aantal eigen agendapunten die voornamelijk gericht zijn op het jongerenwerk. Eén van de vaste deelnemers aan een vergadering van de jeugdgemeenteraad is de jongerenopbouwwerker. In Alblasserdam wordt gebruikt gemaakt van de stichting Schakels. Deze stichting zet zich in op het gebied van jeugdzorg en begeleiding. De jeugdgemeenteraad is voor deze stichting één van de belangrijkste adviesorganen. Naast de adviserende taak heeft de jeugdgemeenteraad ook een controlerende taak in de begroting en het beleidsplan van het jeugden jongerenwerk zoals dat door de stichting wordt uitgevoerd.

Ambtelijke dienst (gemeentesecretaris)

Voor een goede informatievoorziening is het belangrijk dat de ambtelijke dienst betrokken is bij het werk van de jeugdgemeenteraod. Naar gelang de grootte van de genneente kan dit de gemeentesecretaris zijn, of een ambtenaar van de afdeling v^elzijnszaken.

De taak van de gemeentesecretaris of afdeling welzijn is van groot belang als het gaat om uitvoering en financiële berekeningen van ideeën. De afdeling financiën kan assisteren bij het opstellen van de begroting/jaarrekening en de onderbouwing daarvan.

Financiën (budget)

Eén van de vereisten voor de financiën van de gemeente is een begroting voor een komend jaar. Ook een jeugdgemeenteraad maakt uitgaven die verantwoord moeten worden in een begroting. Het budget voor de jeugdgemeenteraad is beperkt en varieert tussen de ƒ 15.000, - en ƒ 20.000, -. Daar tegen­

over staat dat veel voorstellen die door de jeugdgemeenteraad worden aangedragen door de gemeenteraad gevoteerd moet worden, waardoor de directe uitgaven door de jeugdgemeenteraad beperkt blijven. Toch is het goed de jeugdgemeenteraad een eigen verantwoording te geven als het gaat om specifieke doeleinden rondom jeugdbeleid. Dit kan een donatie zijn aan de plaatselijk speeltuinvereniging maar kan ook een voorlichtingsproject zijn op scholen. Een jaarlijks uitje behoort eveneens binnen de mogelijkheden.

Wel moet er een goede verhouding zijn tussen recreatief en functioneel inzetten van het budget. Vandaar dat een begroting een goed handvat kan zijn om hierop controle te houden.

Aanbeveling voor oprichting jeugdgemeenteraad

Als er binnen een gemeente behoefte

ontstaat de jeugd een plaats te geven in de plaatselijke politiek, is de oprichting van een jeugdgemeenteraad een zinvolle structuur. Een aantal aandachtspunten willen we meegeven. De betrokkenheid van de politiek kan soms minimaal zijn, waardoor de jeugd zich niet of nauwelijks gesteund voelt. Betrek de jeugdfroctie daarom bij de fractievergaderingen door bijvoorbeeld een lid te benoemen in de schaduwfractie en behandel daar ook de punten die op de agenda van de jeugdgemeenteraad staan. Zo voorkomt u dat de jeugdfractie een onder standpunt inneemt dan uw eigen fractie. Begeleid de jongeren ook actief. De onderwerpen waar zij mee te maken krijgen, lopen erg uiteen en vaak kunnen wij als SGP niet mee in voorstellen die vanuit de jongeren naar voren worden gebracht. Een studievereniging kon in de gedachtevorming ook goede diensten bewijzen.

Een jeugdgemeenteraad opstarten is meestal niet moeilijk, maar het steeds weer opnieuw voorzien in openvallende plaatsen is een stuk moeilijker. Het is dan ook van groot belang dat zowel kiesvereniging als eventuele studie/jongerenvereniging (SGP) actief betrokken zijn bij het onder de aandacht brengen van de jeugdgemeenteraad.

Dat een jeugdgemeenteraad een grote toegevoegde waarde kan hebben is in de Alblasserdomse situatie wel gebleken. Op een positieve wijze denkt de jeugdgemeenteraad mee in de plaatselijke politiek. Daardoor ontstaat bij jongeren toch het gevoel: politiek gaat ons allemaal aanl

C.E.M, de Pater

(raadslid SGP in Alblasserdam) V.E.M. Donk (oud-voorzitter jeugdgemeenteraad)

(Als u vragen heeft over de jeugdgemeenteraad, kunt u oltijd contact opnemen met de SGP-fractie in Alblasserdam. Het adres is op het partijbureau bekend.)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 2000

De Banier | 32 Pagina's

Jeugdgemeenteraad... alleen jeugdbefeid?

Bekijk de hele uitgave van donderdag 21 december 2000

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken