Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

nieuwjaarswens

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

nieuwjaarswens

7 minuten leestijd

"Velen geggen: wie gal ons het goede doen gien? Verhef if over ons het licht Uws Aanscijns, a HEERE!" (Psalm 4 : 7)

Wij. fien cMen. uit naoA keiqeen udj, qaed acMeti. Van. natiuie. ^x)-eéen. ui-i/j, dal "(^aede-" Pielaal buiten 9 in de. dingen die, MyoAMf^aan.. We puilen dan. andeAiünden dat ^veiq& en op. ^icfifel^ (}aed lA, tacA, in, fie te.qende.el v-eAkzeAi. 9ad Ze£^ Li- het cMeAJhxMy^ii en eeumiq. Scyed. Zifv qaedeAtieAenAeid iA ê^eteA da tenten. Het ticM lum 2i/jn iMiendeiijlL /lanqe/^iclht, qe^l/t, vAxyJUiHdheld en iidht.

Dat iA het uKot toe u uun haAte- Uy^w-enAen in het êMmende. jaaA. 1)at u 9odi. /Uuvqe^icht fudt '^o-eJken SCMJA. Aaiv^ZfLcM in. & iAiitui. cweA u. maq, itcMen. Sa£ u- het qo-exie, ai£een in. 9(ui en in Zi/yn fotiqe. qemeenAcPuip. maq foeÉen. Zo-dat u £ee^ en laeAM uunuit OfiAlituA. Want aiieen in OfiAidtud- do-et 9ad Tijn, Aanqe^idht UcMen ov-eA, menAen die- de. ida& L en het aoAde^t uMiaAdiq ^ijn-. Buiten GfiAiituA. ii. en Mtj.^ 9ad een v-eAteAend muiA eniAeA q££n '^e.qen te. v-eAw-ojdhten. ïïlaaA. in & iAiitui. Li. Hij. een iiepieM 9oxl en VadeA. 9n üem. hezJ^ de. VadeA Zet^ u. êie.^. En dat doet Ui/j, eAu-oAen in cMe. v-eAêanden wxn uw leven.

Daarom. bidden udj, u. toe. in OfiAÓitai, qe& oAqen te. ^i^ o-^ te. uMjAden. S)an. fuit u, een qeiuMxq Ylieu een qe^eqend teven en een eeiuviqe. heeAtvjMzid lexjemoet gaan.

ïlanvejnA. hei Uaa^^dêeMuuA dl. ©.^. Buddinq, A.. de, BoeA dó, . ^M. imn Tlaalen ^.2). üei^Mnvp, W.Koiiin 9M.Sb. uetn Ree.

ïlamend, de, \edaciie, YÏL. de. B^uu^ne. di, . '£).% Budding. di, , ^.U. lAon, Daaien W.KcMjn 2). ïlieuivenPudi. B.^. iMxn, deA ViieA "P. aan Vuqt

ïlamenAde. EeAAte-KcuneA^Axieüe. 9. iwn den BeAq 9. UoMLjl

ïlarrvejnA, die, Ow^e^exie, -KxmieApui ^. O. wan den BeA.q 6..9. wm, deA iPtaaij, B.^. wan deA VtieA,

namens, aiie piacttemedeAJweAJkeAi, ïlamenA, atte, nvedexv^AJLeAi, wan het di, . 9.U. KeAitenAu ÉÉN FRONT

In het komende voorjaar zal in de Eerste Kamer worden gedebatteerd

over de euthanasiewet. De voorzitter van het CDA, de heer Van Rij, heeft kerken, maatschappelijke organisaties en politieke partijen opgeroepen één front te maken tegen deze wet, die hij een brug te ver vindt gaan. Gezamenlijk zou een uiterste krachtsinspanning moeten worden geleverd om deze wet alsnog te laten sneuvelen door daartoe een klemmend beroep te doen op de Senaat haar goedkeuring aan deze wet te onthouden.

hiet is duidelijk, daarover kan geen enkel misverstand bestaan, dat dit doel door ons geheel wordt ondersteund. Wij hebben ons krachtig en principieel verzet tegen deze wet. We hebben dan ook in het openbaar gezegd ons gereed te houden voor overleg over de te zetten stappen om dit doel te bereiken. Dat neemt niet weg dat wij vinden dat het CDA boter op het hoofd heeft als het gaat om de euthanasiediscussie. De wetgeving ter zake kwam in eerste instantie tot stand onder een kabinet waarvoor het CDA verantwoordelijkheid droeg. De meest recente wetgeving bedoelt slechts een verankering te zijn van wat toen reeds werd overeengekomen met de medische stand, de zorgvuldigheidsvereisten, uitgebouwd met wat intussen aan jurisprudentie was ontstaan. Tijdens het debat van enkele maanden geleden, stelde de woordvoerster van het CDA, mevrouw Ross-van Dorp, met nadruk dat het CDA niet onder alle omstandigheden tegen euthanasie is, maar dat haar fractie het te ver vond gaan wat nu in de wet werd voorgesteld. Geen krachtig principieel verzet dus, maar meer juridisch en dat kan op zichzelf natuurlijk ook krachtig zijn. Het CDA moet zich in dit stadium nu maar niet proberen te profileren als anti-euthanasie-partij, of het moet zijn dat men tot inkeer komt en alsnog wil proberen de ontwikkelingen terzake tegen te houden. Toch hebben wij gemeend om de opstelling van het CDA in het verleden, nu geen doorslaggevende rol te laten spelen in onze reactie op de oproep. Er moet gelet worden op de zaak waarom het nu gaat, meer dan op de onderlinge, zij het ook principiële verschillen. Om een zo belangrijke zaak moet je geen politiek willen bedrijven door uiteen te gaan op onderlinge verschillen. Dat wordt, na aanvankelijke afwijzing uit de fracties van RPF en GPV, nu ook door de ChristenUnie ingezien, blijkens een bericht van het ND van 23 december jongstleden.

De oproep sluit goed aan bij de oproep die de SGP-fractie reeds veel eerder deed met hetzelfde doel, namelijk om de krachten te bundelen tegen de voorstellen op ethisch terrein van 'paars'. Ik herinner het mij nog goed, uit de kring van de andere christelijke fracties (CDA, GPV en RPF) werd die oproep als wat voorbarig en te ondoordacht beschouwd.

We zijn nu ruim twee jaar verder. Er is inmiddels veel gebeurd, wat de noodzaak om bij zaken en onderwerpen waar dat kan de handen ineen te slaan alleen moor onderstreept, hiet misverstand leek toen dat niet meteen helder werd gesteld dat het ging om samenwerking daar waar nodig en mogelijk, en niet om meer, een helderheid die bij ons steeds vooropstond en - staat. Wij hebben toen enkele besprekingen gehad, waaruit wat ons betreft acties zijn voortgekomen om vanuit de SGPfractie actief kerkelijke en maatschappelijke vertegenwoordigers te benaderen over een en ander. Ook kwam mede door actieve deelneming van de SGP het Platform 'Zorg voor leven' tot stond, dot het maatschappelijke verzet tegen de euthanasiewetgeving coördineerde en nog coördineert. Dat platform kan waarschijnlijk wel worden verbreed, als er overeenstemming bestaat over doel en daarbij gekozen middelen. De heer Van Rij kan dus op zijn wenken worden bediend. Waar hij om vraagt, is er bij wijze van spreken al, nu hopelijk met nog bredere steun. De kwestie, waarover hij terecht verontrust is, is het meer dan waard zo krachtig en breed mogelijk bestreden te worden, onder het gebed of de Heere aan die pogingen Zijn onmisbare zegen zal willen verbinden. Daartoe is ook verootmoediging en gebed nodig.

JAARWISSELING

Graag wil ik namens de fractie ook op deze plaats - elders in dit nummer gebeurt het al in bredere zin - allen hartelijk danken die ons hun beste wensen voor het nieuwe jaar deden toekomen. Wederkerig Gods onmisbare zegen van harte toegewenst. Loten we elkaar tot een hand en een voet zijn, opbouwend kritisch elkaar stimuleren en bemoedigen in deze uiterst zorgelijke tijden. Zorgelijke, dan bedoel ik niet zozeer het finon- . cieel-economische, maar met name het geestelijke klimaat waarin wij heden ten dage leven. Zonder aan de vele zegeningen die wij ook mogen hebben, voorbij te zien, moet toch in ernst worden gesteld dat Gods Wet schromelijk wordt overtreden, dat Gods Woord terzijde wordt gelegd, dat Gods Dog wordt ontheiligd en dat Gods volk door veel wat in ons land aan de orde is, wordt benauwd.

Van iemand die in diverse brieven van dat laatste blijk gaf, ontving ik kort na aflevering van de vorige bijdrage aan deze rubriek het ontstellende bericht dat hij de dag ervoor in het verkeer verongelukt was. De heer P Wopstra, jarenlang voorzitter van onze kiesvereniging te Loenen aan de Vecht, schreef mij en de fractie regelmatig om van zijn persoonlijke en maatschappelijke zorgen en zijn meeleven met de SGP te doen blijken. Op zijn begrafenis mocht op rijke wijze gewaagd worden van het feit dat hij olie strijd en moeite te boven was, omdat hij behoorde tot het arbeidsloon van de Middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. Geen last meer van de zonde en zichzelf; weggerukt tot God en Zijn troon (naar Openb. 12). De hieere gedenke de nagelaten betrekkingen en ons en onze partij in het nieuwe jaar, dat D.V. ongetwijfeld weer veel van ons vragen zal.

27 december 2000

Van der Vlies

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 2001

De Banier | 20 Pagina's

nieuwjaarswens

Bekijk de hele uitgave van donderdag 4 januari 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken