Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

10 minuten leestijd

DONORINSEMINATIE

"Een revolutionair jaar." Zo tei< ende een goede maand geleden ons kamerlid Van den Berg in het Reformatorisch Dagblad het jaar 2000. Hij doelde daarbij met name op wat er vorig jaar in Den Haag is besloten met betrekking tot het bordeelverbod, het 'homohuwelijk' en de euthanasie. Maar we zijn er nog niet. Al in de eerste twee vergaderweken van 2001 stonden er onderwerpen op de Kameragenda die opnieuw illustreren dat het het kabinet-Kok ernst is met het verder ontkerstenen van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Een aansprekend voorbeeld is de behandeling vorige v^eek woensdag en donderdag van het voorstel vv'aarin kunstmatige inseminatie met donorzaad wordt geregeld. SGP-spreker over dit thema was Justitiewoordvoerder Van der Staaij. Hij bestempelde de ontwikkelingen op dit terrein als een "stille revolutie." Donorinseminatie, ooit begonnen als onvruchtbaarheidsbehandeling voor echtparen, is steeds meer een alternatief voor natuurlijke voortplanting voor alleenstaande vrouwen en voor homoparen geworden. Deze revolutionaire verandering is ingegeven door onderliggende verschuivingen in de moraal, met name over huwelijk en voortplanting. Dat de SGP hier scherp afwijzend tegenover staat, is duidelijk.

KINDERLOOSHEID

Onderkent de SGP dan niet het verdriet van ongewilde kinderloosheid? Zeker wel, maar dat betekent niet dat een kinderwens van een echtpaar tot elke prijs vervuld moet worden. Kinderen zijn een geschenk, je krijgt ze. We kunnen er geen recht op hebben.

Bij kunstmatige donorinseminatie worden volgens de SGP principiële grenzen overschreden. Door tussenkomst van een derde wordt de exclusiviteit van de huwelijksrelatie van een man en een vrouw aangetast.

hiet debat in de Kamer spitste zich toe op het punt van de opheffing van de anonimiteit van de zaaddonor. De SGP vindt dat in deze kwestie het belang van het kind het zwaarst moet wegen. Dat betekent dat de anonimiteit van de donor zo snel mogelijk moet worden opgeheven, en niet, zoals de regering wil, op de lange baan geschoven. Dit zal dan tevens een welkome rem betekenen op de bestaande praktijk. Een 'kind-vriendelijk' SGP-amendement dat regelt dat een kind vanaf 16 jaar in principe de persoonsgegevens kan krijgen, lijkt in de Kamer een meerderheid te krijgen.

Een zaak die óók door Van der Staaij aan de orde werd gesteld, is de 'spermadonorshow' die onlangs werd aangekondigd door een commerciële omroep. Een walgelijk initiatief waar de SGP ook via de media al tegen heeft geprotesteerd. Het 'donordebat' was hét moment om daar ook politiek een vertaling aan te geven. Waar het om gaat is of en hoe de brede verontwaardiging hierover ook omgezet kan worden in daden. Duidelijk is dat de meeste partijen moeite hebben met dit misselijkmakende initiatief, maar, dat is ook helder, dat zij er niets of weinig voor voelen om daar via wet- en regelgeving een dam tegen op te werpen. De SGP hoopt hier te gelegener tijd op terug te komen.

FOETAAL WEEFSEL

In de week voorafgaand aan dit debat sprak de Tweede Kamer met minister Borst van Volksgezondheid over een eveneens ingrijpende wet, de Wet foetaal weefsel. Waar gaat het over? Bij foetaal weefsel gaat het om 'bestanddelen' die deel uitmaken van een na een zwangerschap van minder dan 24 weken ter wereld gekomen, niet meer in leven zijnde menselijke vrucht, of van delen daarvan. fHet gaat dus om lichaamsmateriaal van het ongeboren kind.

De SGP heeft meermalen aangedrongen op een regeling voor wat er wel en wat er niet kan met foetaal weefsel. Onder strikte voorwaarden moet het mogelijk zijn dat foetaal weefsel ten behoeve en op verzoek van ouder(s) na een of meer miskramen wordt onderzocht om de oorzaak van deze miskraam vast te stellen. Verder mag een wettelijke regeling niet gaan. Het kabinet gaat echter wél ver­ der, en wel door het bewaren en gebruiken van dit weefsel óók toe te staan ten behoeve van medisch en biologisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

ABORTUS

Het hoofdbezwaar van de SGP tegen de Wet foetaal weefsel is het feit dat daarmee de beschermwaardigheid van het menselijk leven (opnieuw) wordt aangetast. Foetaal weefsel is immers niet alleen afkomstig van een menselijke vrucht die als gevolg van een spontane miskraam is overleden, maar ook van ongeboren leven dat opzettelijk in de moederschoot is gedood! Weliswaar stelt de regering dat een beslissing tot zwangerschapsafbreking niet mag worden beïnvloed door het mogelijk gebruik van weefsel, de praktijk zal, zo valt te vrezen, een andere zijn.

Volgens de regering zijn de toepassingsmogelijkheden van foetaal weefsel "veelbelovend". Patiënten met bepaalde immuunziekten of mensen die lijden aan epilepsie of Parkinson, Huntington of Alzheimer zouden er in de toekomst mee kunnen worden geholpen. Daar valt, gelet op de pessimistische geluiden uit medisch-weten schappelijke kringen voorshands veel op af te dingen. Maar gesteld dat het onderzoek naar de toepassing van foetaal weefsel na verloop van tijd tóch medisch succesvol zou zijn, dan zullen patiënten voor wie dit geldt voor hun behandeling afhankelijk zijn van de continue aanvoer van dit soort materiaal. Elke vraag creëert immers zijn eigen aanbod!

Van der Vlies betoogde dat op die manier opnieuw een hellend vlak ontstaat waarbij abortus, (mede) als gevolg van deze wet, in de toekomst stap voor stap maatschappelijk wordt goedgepraat als een medische noodzaak voor eigen en andermans gezondheid. De doel-heiligt-de-middelen-benadering die spreekt uit de wijze waarop het kabinet over deze materie spreekt, zegt de SGP genoeg. In het licht van de huidige tijdgeest is een dergelijke gedachtegang levensgevaarlijk - in dit geval letterlijk.

'HOMOHUWELIJK'

Na de behandeling vorig najaar van de wet over het 'homohuwelijk' en de daarbij horende wet die het mogelijk maakt dat homoparen kinderen kunnen adopteren, moesten er vorige week nog een paar puntjes op de i gezet worden. Dat is nodig omdat deze nieuwe, zeg maar gerust ontaarde kijk op het huwelijk, ook doorwerkt in andere wet- en regelgeving. Vandaar dat het 'homohuwelijk' in korte tijd opnieuw op de Kameragenda prijkte, dit keer onder het kopje 'Aanpassingswetgeving'.

Het spreekt voor zich dat namens de SGP-fractie ons kamerlid Van der Staaij in het krijt trad. Al tijdens het Kerstreces was hij hierover in het nieuws geweest omdat de SGP ervan werd beschuldigd het 'homohuwelijk' bewust te willen traineren door deze aanpassingswetgeving in de Kamer aan de orde gesteld te willen zien. Een absurd verwijt. Het waren juist de voorstanders van het 'homohuwelijk' die de normale parlementaire procedure voor deze aanpassingswetgeving wilden frustreren door een debat maar over te slaan. Dat de SGP daar niet aan meewerkt, is niet meer dan normaal. Ook deze wetgeving moet gewoon behandeld en beoordeeld worden. Het gaat per slot van rekening niet om niets.

OUDER 1 EN OUDER 2

Van der Staaij stond in zijn bijdrage vorige week stil bij een aantal punten. Allereerst, en misschien wel het meest aansprekende punt, het feit dat als gevolg van de invoering van het 'homohuwelijk' de termen vader en moeder verdwijnen uit de gemeentelijke basisadministratie. Die termen zijn niet "sexeneutraal", en dus deugen ze niet, luidt de filosofie achter dit idiote voorstel. Waar nu achter de naam van het kind nog staat: vader: (naam van de vader), en moeder: (naam van de moeder), komt te staan: ouder 1 en ouder 2. Dat geldt óók voor die personen die nu reeds in de gemeentelijke bevolkingsadministratie zijn opgenomen!

De SGP-woordvoerder vestigde eveneens de aandacht op de problemen en moeilijkheden die zich aftekenen ten aanzien van de adoptie van kinderen uit andere landen dan Nederland. Homoparen kunnen volgens het kabinet niet meedoen met de procedure voor het verkrijgen van beginseltoestemming voor adoptie van een kind uit het buitenland. In het buitenland is men namelijk zeer gekant tegen de tegennatuurlijke Nederlandse opvattingen. Des te gekker is het dat Justitie volgens berichten in de pers homoparen wel degelijk toelaat tot het traject dat moet leiden tot een adoptie. Van der Staaij vroeg hierover om opheldering.

Veel aandacht vroeg de SGP opnieuw voor de positie van gemeenteambtenaren die gewetensbezwaren hebben tegen het 'homohuwelijk', en daar dus niet aan mee willen werken. Steeds vaker haar je het geluid dot deze ambtenaren dienen op te stappen. Zo niet, dan moeten ze maar ontslagen worden, heet het. De vorige staatssecretaris, Cohen, was nog wel coulant op dit punt. Hij zei vorig jaar althans wel te willen streven naar een werkbare oplossing voor betrokkenen. Van der Staaij wilde van de nieuwe staatssecretaris weten of ook zij zich daar sterk voor wil maken.

Het slot van de bijdrage van Van der Staaij luidde als volgt: "Ik rond af met een opmerking over ons stemgedrag. Duidelijk is dat deze aanpassingswet onverbrekelijk samenhangt met de huwelijks- en adoptiewetgeving voor paren van gelijk geslacht. In lijn met onze houding bij die wetsvoorstellen zal de SGP-fractie ook tegen de aanpassingswetgeving stemmen. Dit onderstreept nog eens de ernst van onze bezwaren. De invoering van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht en de nieuw geboden adoptiemogelijkheid kunnen wij niet zomaar voor kennisgeving aannemen en vervolgens overgaan tot de orde van de dog. Wij kunnen en willen hierin niet berusten.

De SGP-fractie blijft uitzien naar een echt fundamentele Aanpassingswet, een reparatiewet die herstelt wat aan wezenskenmerken van het huwelijk afgebroken is. Met het oog op de tijdgeest moet wel worden vastgesteld dat daarvoor een wonder nodig is, een ingrijpende omslag waarin het huwelijk tussen man en vrouw weer wordt herkend en beschermd als uniek Godsgeschenk."

BSE

SGP-froctievoorzitter Van der Vlies zat vorige week samen met de landbouwwoordvoerders van de andere fracties tegenover minister Brinkhorst van Landbouw. Onderwerp: BSE. De SGPbijdroge kreeg extra veel aandacht omdat Van der Vlies zich verklaarde tegen het onnodig 'ruimen' (lees: afslachten) van koeien van bedrijven waar BSE geconstateerd is. Uit alle gegevens blijkt namelijk dat deze drastische maatregel medisch gezien absoluut niet noodzakelijk is. De hoofdreden is economisch-psychologisch van aard, en de vraag is of die argumenten de doorslag mogen geven als het gaat om het rigoureus afmaken van gezonde dieren, Nee dus, vindt de SGP. Hier moet de bijbelse notie van een goed rentmeesterschap zwaarder wegen.

Helaas kreeg de SGP onvoldoende steun voor dit pleidooi. Erkend werd dat de argumentatie van de SGP (en anderen, waaronder wetenschappers) hout snijdt, maar tevens bleek dot de hierboven genoemde economische belangen voor de meeste fracties en de minister de doorslag geven. Buitengewoon triest.

REFERENDUM

Even vooraf: dit onderwerp past misschien beter in de rubriek Haagse propjes.

Een geliefd gezelschapsspel in Den Haag is 'referendummen'. Dit spel is bedacht door Dóó, de partij die zó origineel is, dot ze om de zoveel tijd weer eens bedenkt dat het referendum toch wel een aardig middel is om 'het volk' meer zeggenschap te geven. Weliswaar voelt een meerderheid van de volksvertegenwoordiging daar niets voor, moor dat deert Dóó natuurlijk niets. Vandaar dat de Tweede Kamer vorige week, en zoals het er nu naar uitziet ook deze week, weer een potje ging referendummen.

Ook de SGP deed mee. Overigens niet van harte. Want de nieuwe ronde is het gevolg van het feit dat Dóó in 1999 het spelletje referendummen verloor omdat Eerste-Kamerlid Wiegel van de VVD veel beter bleek. De slechte verliezers lieten toen uit kwaadheid het kabinet-Kok vallen, waarna de scherven alleen weer konden worden gelijmd nadat medespelers VVD en PvdA beloofden D66 de volgende keer wél te laten winnen. Die volgende keer is dus nu.

Het debat werd overigens vanwege politiek gekissebis verdaagd tot deze week. De uitslag van dit spelletje, inclusief de SGP-bijdrage, zal, zoals het er nu naar uitziet, daarom in de volgende Banier uit de doeken worden gedaan. Al dan niet in de propjes...

M. de Bruyne

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

De Banier | 20 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 februari 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken