Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarverslag penningmeester

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarverslag penningmeester

7 minuten leestijd

Het is met enige weemoed als ik u dit keer voor de laatste maal een financieel jaarverslag uitbreng in guldens. Deo Volente volgend jaar zal de verslaggeving gebaseerd zijn op Euro's. En dat zal eerlijk gezegd voor ons best nog v^el even wennen zijn. Temeer daar onze partij zich op al die zaken van Europese eenvs^ording en daaruit voortvloeiende zaken steeds sterk heeft verzet. Alhoev/el ook v/ij devalueren mee, we zullen op bepaalde fronten > vel moeten, zelfs onze kiesverligingen lopen ons al voorr blijkens het voorstel van : indaag voor de partijbijdrae 2002 die het Hoofdbestuur og in guldens voorstelde maar op verzoek van de kiesverenigingen is omgezet, jewel, in Euro's.

Allerwegen wordt in ons vaderland üe kreet gebezigd: "Het gaat goed met Nederland". We leven immers in een tijd van ongekende v^elvaart en economische groei. Dat dit in materieel opzicht voor het allergrootste gedeelte van onze bevolk ng juist genoemd kan v/orden, wil dit nog niet zeggen dat dit het belangrijkste is. Integendeel, daarover aan het einde van dit verslag mieer. in immaterieel opzicht gaat het met Nederland beslist niet goed. Denk slechts aan alle goddeloze wetgeving zoals abortus- en euthanasiewetgeving, opheffing bordeelverbod enzovoort, die in flagrante strijd is met Gods gebod. Ik zal hierover niet verder uitweiden in mijn verslag. De portijrede van de heer Van der Vlies biedt daar straks alle ri/imte voor.

Als ik de kring wat kleiner ga trekken, kunnen we dan ook zeggen: "Het gaat goed met de SGP"? Als we eerlijk zijn moeten we zeggen dat in immateriële zin, ook wij niet aan devaluatie ontkomen, immers we zijn allen mensen van deze tijd en staan ook midden in deze Nederlandse samenleving. Maar ik hoop van ganser harte dot het ons aller wens is, de wacht te betrekken bij Gods Woord en Getuigenis, opdat met Gods hulp het pand bewaard mag worden dot ons is toebetrouwd.

In materieel opzicht mag de partij voor het jaar 2000 terugzien op een verblijdende groei. De op de vorige partijdag gestarte ledenwerfactie om als partij in 2000 met ruim 1 800 leden te groeien naar het prachtige ledenaantal van 25.000 werd succesvol afgesloten. Zelfs zodanig dot dit getal nog steeds verder doorgroeit. Wij zijn daar allen die zich daarvoor hebben ingezet recht dankbaar. Gelukkig zijn er nog velen in ons land die het geluid van Staatkundig Gereformeerde Politiek willen ondersteunen. En we weten het allen het zit niet zozeer in het getal maar in de doorwerking van Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is, ook in het politiek getuigenis.

In financiële zin werd het boekjaar 2000 boven verwachting positief afgesloten. De belangrijkste reden hiervoor vindt zijn oorzaak in de onvoldoende personele bezetting op het Kerstenhuis in 2000, door reeds door de partijsecretaris gememoreerde omstandigheden en langer openstaande vacatures. Inmiddels hebben wij deze vacatures in 2001 wel kunnen vervullen en kunnen wij u zelfs melden dat wij, door herschikking van taken waarover u in de Banier uitvoerig bent geïnformeerd, ook hebben kunnen voorzien in de vervulling van de vacature voor hloofd Partijbureau. Half april bij leven en welzijn zal de Heer J.P. van der Bas uit Gouda deze taak op zich nemen. Het over­ schot van 2000 zullen we don ook geheel in 2001 moeten aanspreken, daar in 2001 nog de oude ledenbijdrage van toepassing is.

Per onderdeel van de partijorganisatie volgt nu een korte financiële toelichting:

PARTIJBUREAU

Voor 2000 waren de lasten begroot op f 240.000, -, De werkelijke kosten zijn uitgekomen op f 219.000, -. De lagere kosten zijn ontstaan doordat een groot deel van de begrote post van voorlichting/PR reeds in het boekjaar 1999 is gerealiseerd.

GUIDODE BRESSTICHTING, STUDIECENTRUM SGP

De partijbijdrage voor het Studiecentrum was begroot op f 168.000, -. De werkelijkheid voor 2000 kwam uit op f 140.000, -. Per saldo was de bijdrage dus f 28.000, - minder. Er waren lagere kosten door minder personele beschikbaarheid en minder kosten van publiciteit terwijl er een hogere opbrengst was van verkoop nota's. ST.VOORLICHTINGS- EN VORMINGS­ CENTRUM

Het Voorlichtings- en Vormingscentrum verwachtte een partijbijdrage voor 2000 van f 107.000, -. De bijdrage kwam in werkelijkheid uit op f 87.000, -. Door de onderbezetting op het Kerstenhuis moesten zij veel assistenturen missen, zodat de personele lasten f 20.000, - binnen de begroting bleven.

SGP-JONGEREN

De begroting 2000 vermeldde voor de SGP-Jongeren een partijbijdrage van f 99.000, -. De werkelijke bijdrage komt uit op f 37.000, -. Voor dit jaar een lagere last voor de partij van f 62.000, - waar tegenover in 1 999 nog een hogere last voor de partij stond van f 33.000, -. De jongeren kampten vorig jaar een halfjaar met de vacature van jeugdwerkadviseur waardoor er lagere personeelskosten ontstonden en er minder activiteiten konden worden ontplooid. Terwijl door de groei van het ledenbestand er ook een hogere subsidiebijdrage is van ruim f 30.000, -.

ST. HUISVESTING KERSTENHUIS

Deze stichting dient budgettair neutraal haar exploitatie te verrichten. In het boekjaar 2000 slaagde zij daarin niet. Er ontstond voor de eigenaar van het Kerstenhuis een tekort van f 20.000, - door nog aanvullende uitgaven van inrichting tuin en kantoor voortvloeiend uit de renovatie van het huis.

PARTIJORGAAN DE BANIER

De uitgave van ons partijorgaan de Banier leverde in 2000 een verlies op van f 132.000, -.Dit grote verlies is toe te schrijven aan de 4x per jaar gratis verspreiding onder alle leden en donateurs en een gratis jaarabonnement aan nieuwe leden. Tevens is er in 2000 de heffing gekomen van omzetbelasting op de portikosten. Het verlies kon bijna geheel gedekt v/orden uit de vrijwillige bijdragen voor de gratis verspreiding, te weten een bedrag van f 130.000, -.

Aon overbetalingen boven het abonnementsgeld werd nog eens een bedrag ontvangen van f 56.000, -. Per saldo kon dan ook een bedrag van f 54.000, - worden toegevoegd aan de Reserve Verkiezingsfonds.

OVERIGE PARTIJ KOSTEN/ BATEN

De overige kosten van de partij , zoals kosten Partijdag, bestuurs- en vergaderkosten waren door extra vergaderingen en besprekingen f 10.000, - hoger don begroot. Dit bedrag kon geheel gecompenseerd worden uit hogere rente-inkomsten.

TOTAAL BATEN/LASTEN

De totale kosten over het jaar 2000 beliepen na aftrek van de overheidssubsidies een bedrag van f 1.371.000, -. En de totale baten kwamen uit op f 1.452.000, -. Er resteert dus een positief saldo van f 81.000, -, van welk bedrag de aan de partij gelieerde stichtingen en vereniging nog recht hebben om f 45.000, - te besteden. Zodat er voor 2000 een netto resultaat overblijft van f 36.000, -.

SUBSIDIE

Over het boekjaar 2000 wordt van de rijksoverheid een subsidie verwacht van totaal f 1.392.294, -. Dit bedrag is inclusief de bijdrage aan de Stichting Fractiebijstand, welke zoals bekend alleen nog subsidie van de overheid ontvangt en geen bijdrage van de partij zelf meer van node heeft.

ACCOUNTANTS­ VERKLARING

De samengevoegde balans per 3 1 december 2000 en samengevoegde rekening van baten en lasten over 2000 is in deze Banier gepubliceerd samen met de goedkeurende verklaring van de accountant. Accountants en Belastingadviseurs Berk, registeraccountant de heer A.C. Kronenburg.

Mijnheer de voorzitter, geachte vergadering, In u zeg ik graag de gehele partij dank voor al de bijdragen die onze partij van haar leden in 2000 heeft mogen ontvangen waardoor al de werkzaamheden konden worden bekostigd en er zelfs een overschot is voor de aanloop naar een negatief verwacht resultaat voor 2001. Een niet minder woord van dank wil ik richten tot alle medewerkers, zowel in het Kerstenhuis als bij de fractie, voor hun inzet in het afgelopen jaar, wat door de omstandigheden niet altijd een eenvoudige zaak is geweest.

Zoals gebruikelijk ontkom je in een financieel jaarverslag niet aan het noemen van veel cijfers. Maar ik raad u, vergeet ze maar. Ze zijn niet onbelangrijk, inderdaad, maar ze zijn niet het meest wezenlijk. Daarom besluit ik ditmaal dit jaarverslag graag met enkele dichtregels van Ds. L.G.C. Ledeboer, getiteld "RUST IN GOD".

Het stof der aard, Geen penning waard; Daar boven zijn mijn schatten. In 't hemelhof, Niet in hef stof. Dat kan geen vleesch bevatten.

Mijn vree slechts is Vergiffenis, Van alle mijne zonden. Mijn schulden zijn, OJezu mijn! Op 't kruis te zaam gebonden.

Die hoop, o God! In 't droevigst lot Houdt mijn ziele boven. Schoon 't al verga, Heer! Uw gena Doet mij U eeuwig loven.

Ik donk u.

J.D. hieijkamp, penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 2001

De Banier | 32 Pagina's

Jaarverslag penningmeester

Bekijk de hele uitgave van donderdag 1 maart 2001

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken