Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Activiteitenplan 2001

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Activiteitenplan 2001

7 minuten leestijd

In deze aflevering van Doelwit zal ditmaal geen onderwerp dat de gemeentepolitiek raakt, centraal staan, maar wordt ingegaan op het activiteiten van de geleding Voorlichting & Vorming (V& V). Deze activiteiten zijn voor het jaar 2001 neergelegd in het Activiteitenplan 2001, v\^aarop ook de begroting van dit jaar gebaseerd is.

NIEUWE IMPULS

De bedoeling van deze aflevering is niet alleen om deze activiteiten meer bekendheid te geven, maar ook om de veranderingen die zullen v/orden doorgevoerd, wat nader toe te lichten. Bepaalde werkzaamheden verdienden een nieuwe impuls.

VOOR WIE? DE DOELGROEPEN

De activiteiten van V& V bestaan voornamelijk uit het vervullen van een loketfunctie voor de doelgroep waarop V& V zich richt. Deze doelgroep is onder te verdelen in enerzijds een bestuurlijke en anderzijds een algemene doelgroep. Bij de bestuurlijke doelgroep kan gedacht worden aan wethouders, raadsleden, e.d. De algemene doelgroep is heel ruim genomen. Deze bestaat in principe uit een ieder die over en/of door de SGP geïnformeerd wil worden.

- doelgroep bestuurders De doelgroep bestuurders bestaat uit wethouders, raadsleden, e.d. V& V wil de contacten met deze doelgroep een nieuwe impuls geven. Met name de ervaring die met de problematiek betreffende de opheffing van het bordeelverbod is opgedaan, heeft er toe geleid dat V& V zich bezonnen heeft op de rol die V& V kan vervullen ten behoeve van de bestuurders van de SGP. In essentie komt het resultaat van deze bezinning hierop neer, dat V& V voor bestuurders een meer centrale rol moet gaan vervullen. Anderzijds zouden bestuurders V& V ook actiever van informatie moeten voorzien, zodat collega-bestuurders elders uit het land hun voordeel daarmee kunnen doen. Zeker bij principiële onderwerpen is deze wederkerigheid van groot belang. V& V kan, maar moet ook, als een spin in het (bestuurlijke) web gaan fungeren. Voor V& V kan met betrekking tot de doelgroep bestuurders aan de volgende actiepunten gedacht worden:

a. Het signaleren van relevante wetgeving en ontwikkelingen ten behoeve van bestuurders van de SGP b. Steun en advies voor bestuurders van de SGP (de zgn. vraagbaakfunctie). c. Het organiseren van bezinningsactiviteiten van en voor de bestuurders van de SGP (en andere geïnteresseerden). d. Het vervullen van een (intermediaire) rol in trainings- en vormingsactiviteiten ten behoeve van bestuurders van de SGP en geïnteresseerden. e. Het verzamelen van relevante informatie, mede ten behoeve van de bestuurders van de SGP f. Het stimuleren van informatie-uitwisseling tussen alle bestuurders onderling en naar de individuele leden.

Deze doelstellingen kunnen op verschillende manieren gerealiseerd worden. Te denken valt aan:

a. Het beleggen van congressen. V& V hoopt dit jaar drie congressen (mede) te organiseren. Op D.V. 12 mei zal een bijeenkomst belegd worden waarbij de behandeling van het jaarthema 'De hechte samenleving' afgesloten wordt. Deze bijeenkomst zal door alle geledingen (hoofdbestuur, Guido de Brès-Stichting, SGP-jongeren en V& V) gezamenlijk ter hand worden genomen. In juni hoopt Voorlichting & Vor-ming haar traditionele congres voor de raadsleden (en geïnteresseerden) te houden. Hoewel de datum nog niet precies vaststaat, is dat wel het geval met het thema. Centraal thema zal de Vijfde Nota Ruimtelijke Orde ning zijn met een oantal subthema's. In de maand september (gewoontegetrouw de laatste vriidag van deze maand) zal D.V. het congres plaatsvinden, dat V& V in samenwerking met het hoofdbestuur organiseert. b. Het organiseren van kadercursussen. Voor 2001 wordt gedacht aan twee kadercursussen. Door omstandigheden is de kadercur sus die voor raadsleden gepland was voor 2000, niet gerealiseerd. c. Het stimuleren van het gebruik door bestuurders van e-mail adressen waardoor actualiteiten (bijvoorbeeld een soort nieuwsbrieven snel en goedkoop verspreid kunnen worden). d. Het schrijven van artikelen voor de rubriek Doelwit in De Baniei e. Het oprichten en vormgeven van een bestuurdersvereniging. f. Het (coördineren van het) opstellen van een raamwerkverkiezingsprogramma (ten behoeve van de raadsverkiezingen van 6 maart 2002). g. Het opzetten en actualiseren van informatiedossiers voor de bestuurders.

- doelgroep algemeen De activiteiten voor deze doelgroeo vallen onder andere uiteen in:

a. Het beschikbaar houden van actuele informatiedossiers betreffende politieke en overheidsbestuurlijke zaken. Daartoe wordt onder andere gebruik gemaakt van een aantal kranten (zoals het Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad, NRC, Trouw en de Staatscourant) en andere periodieken. b. Het vervaardigen van folders over de standpunten van de SGP. Bij het schrijven van een nieuwe folder moet de doelgroep waarvoor geschreven wordt een belangrijk aandachtspunt zijn. Met andere woorden: van belang is of de doelgroep wel of niet uit SGP-ers bestaat. Voor 2001 staan vier folders in de planning, waarvan er één is verschenen. Daarnaast zijn er eerder reeds vier verschenen. De onderwerpen van de folders vallen uiteen in algemene ('Een kennismaking ... met de Staatkundig Gereformeerde Partij'; 'Waarom christelijke politiek? ') en in thematische ('Gemeentelijke herindeling? Op de bres voor de gemeenschap'; 'Vergeet de herbergzaamheid niet ... Asielzoekers of gelukszoekers? '; 'Euthanasie. Een goede dood? '). De folders zijn gratis verkrijgbaar bij V& V c. Het beheer van de SGP-site (betreffende het gedeelte dat onder verantwoordelijkheid van V& V volt). Zo zijn onder andere artikelen van Doelwit direct opvraagbaar. d. De afhandeling van infoaanvragen. leder jaar zijn dat er honderden.

OVERIGE ACTIVITEITEN V& V

Naast bovengenoemde activiteiten is V& V bij nog bij meerdere bezigheden betrokken.

- werkgroep Oost-Europa Teeneind 1991 het ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie aan iedere politieke partij beschikbaar stelde om een bijdrage te leveren aan de politieke bewustwording in het voormalige Oostblok, heeft het (toenmalige) bestuur van V& V besloten daarvan gebruik te maken om deze mogelijkheid om mensen Uit deze landen in aanraking te laten komen met het christelijk politiek gedachtegoed. Sindsdien is er een werkgroep Oost-Europa die onder verantwoordelijkheid van het bestuur van V& V activiteiten onderneemt in Hongarije en Roemenië; vorig jaar zijn ook enkele contacten gelegd in Slowakije. In Hongarije en Roemenië worden congressen. jeugdconferenties en cursussen georganiseerd over of actuele thema's of de grondslagen van de politiek. Zowel Hongaren als Roemenen ervaren deze zaken als nuttig en waardevol. De kosten die aan deze activiteiten verbonden zijn, drukken echter niet op de begroting van V& V; zij worden in het geheel gesubsidieerd door het ministerie, sinds vorig jaar het ministerie van Buitenlandse Zaken.

- campagnecommissie V& V participeert bijvoorbeeld in de (permanente) campagnecommissie van de SGP. In het kader van de verkiezingscampagne die feitelijk eind 2001 zal starten, is het streven van V& V een publiciteitshandreiking op te stellen voor de kiesverenigingen.

- gezinsbeurs Wegwijs De SGP-jongeren en V& V realiseren bij iedere gezinsbeurs Wegwijs een stand van de SGP Zij coördineren en organiseren alle voorbereidingen die daarmee verband houden.

DOOR WIE?

Als u alle genoemde werkzaamheden de revue laat passeren, dan heeft u een aardige, maar nog niet volledige indruk wat door het V& V zoal verricht moet worden. Niet volledig, omdat er nog tal van andere werkzaamheden zijn die er 'gewoon bijhoren', maar die ook veel tijd vergen. Om een voorbeeld te geven: het afgelopen jaar heeft V& V de coördinatie voor het realiseren van de website van de SGP voor haar rekening genomen. U begrijpt, dat kan nooit alleen door één persoon gebeuren. V& V heeft zelf één functionaris in dienst (ondergetekende), maar kan ook een beroep doen op één van de assistenten die op het partijbureau werken (mw. R. Biemond). Maar u zult vast wel begrijpen, dat er best wel eens een spanningsveld gevoeld wordt tussen ideaal en werkelijkheid, wanneer er sprake is van zoveel taken en activiteiten.

PORTEFEUILLEVER­DELING BESTUURSLEDEN; INSTELLING WERKGROEPEN

Op dit moment wordt naast bovengenoemde werkzaamheden gewerkt aan een verdere professionalisering van V& V. in het bestuur is inmiddels een portefeuilleverdeling afgesproken over de verschillende taakvelden van V& V. leder bestuurslid is voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van een werkgroep die een bepaalde activiteit zal gaan begeleiden. Zo is er een werkgroep Voorlichting, waaronder alle werkzaamheden betreffende Voorlichting vallen (denk aan de publicatie van folders). De werkgroep Bestuurdersondersteuning en Vorming zal zich onder andere gaan toeleggen op het beleggen van congressen en bezinningsactiviteiten van en voor bestuurders en het organiseren van kadercursussen.

AFRONDEND

Noch het bestuur, noch de medewerkers kunnen dit werk niet alleen. Daar hebben zij ook u bij nodig. Een voorbeeld? ik denk in dit verband bijvoorbeeld aan de raadsleden en wethouders. Als er nu een bepaald onderwerp in uw gemeente actueel is, maar waaraan ook principiële aspecten verbonden zijn, schroom dan niet deze relevante informatie naar het V& V te sturen. Wie weet heeft iemand van de collega-raadsleden uit andere gemeenten er baat bij! Wij zijn er voor u, maar u bent er ook voor ons.

P. van Vugt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

Activiteitenplan 2001

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken