Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

PARLEMENTAIR LOGBOEK

9 minuten leestijd

MKZ

De afgelopen week stond het werk bij de SGP-fractie op het Binnenhof voor een belangrijk deel in het teken van de mond- en klauwzeercrisis. Al in de fractievergadering op dinsdagochtend werd er uitvoerig over dit thema gesproken. Maar nog meer daarna, nadat 's middags bekend werd dat Nederland voor het eerst serieus rekening moest houden met een uitbraak van deze afschuwelijke ziekte, beheerste dit verontrustende nieuws en de geleidelijk aanzwellende stroom jobstijdingen het fractiegebeuren.

Geen wonder. De achterban van de SGP telt veel veehouders en mensen om hen heen. Daar komt bij dat zowel de kamerleden als het fractiepersoneel zich door familiebanden of afkomst sterk verbonden voelen met deze al vele jaren in de verdrukking zittende beroepsgroep. Bovendien, wie zou, oog in oog met de afschuwelijke afslachting van zo vele gezonde en zieke dieren, koud blijven. Toen God de schepping voltooide zag hlij dat het goed was, lezen we in Zijn Woord. Wat er nu gebeurt, staat daar haaks op, schreit ten hemel.

Op de verschillende keren dat de Kamer, en dus ook SGP-woordvoerder Van der Vlies over de mond- en klauwzeerepidemie overlegde met minister Brinkhorst, wordt hier niet ingegaan. Op diverse plaatsen in deze Banier (zie de pagina's 4, 5 en 1 7) is er aandacht voor deze ramp. En ook afgelopen zaterdag was het SGP-geluid te vernemen in zowel het Reformatorisch Dagblad als het Nederlands Dagblad. Een advertentie en een artikel op de Opiniepagina's van beide kranten vulden elkaar wat dat betreft aan. fHet moge helder zijn dat de SGP-fractie in de Tweede Kamer ook en met name in deze voor velen zware dagen, de boerenstand blijft steunen.

ZORGVERLOF

Arbeid en zorg. Daarover gaat het al een poosje in politiek Den hioog. Nadat er al weer ruim een jaar geleden van gedachten is gewisseld over een nota over deze problematiek, werd er veertien dagen geleden gedebatteerd over de Wet arbeid en zorg. In die wet wordt een groot aantal verlofvormen onder één wettelijk dok gebracht. Want er zijn nogal wat verlofmogelijkheden. Enkele zijn van een al wat oudere datum, zoals het ouderschapsverlof en het calamiteiten verlof. Nieuwe verlofvormen zijn, het adoptieverlof en het recht op twee dagen betaald kraamverlof en - de belangrijkste- het kortdurend zorgverlof. Al met al een hele reeks.

hoe staat de SGP hier tegenover? Woordvoerder Van der Staaij begon zijn bijdrage aan het debat met de opmerking op zichzelf genomen positief te staan tegenover de gedachte om zorgverplichtingen van werknemers uitdrukkelijk te onderkennen en te waarderen. Vanuit die positieve grondhouding, ooit door SGP-leider Van der Vlies in een motie vastgelegd, wil de SGP in principe wel meedenken met en meewerken aan (wettelijke) regelingen waarin de diverse verlofmogelijkheden een plaatsje krijgen.

Maar er is één maar. Paars vermengt het zorgelement wel heel uitdrukkelijk met de doelstelling om meer vrouwen op de arbeidsmarkt te kunnen laten participeren. Van der Staaij: "Het 'evenwicht' dat de regering nastreeft, namelijk een driekwartbaan voor man en vrouw en een gedeeltelijke uitbesteding van de kinderen, is niet het model dat de SGP-fractie nastreeft. Vanuit ons accent op het belang van de zorg voor de kinderen als primaire verantwoordelijkheid van de ouders, staan wij een beleid voor waarbij juist het zelf zorgen voor de kinderen aantrekkelijker wordt gemaakt dan het uitbesteden van die zorg."

Als gevolg van deze benadering heeft het kabinetsbeleid ook iets schijnheiligs. Want juist de knelpunten waarvoor nu een oplossing wordt gezocht in de Wet arbeid e • zorg, worden in ieder geval mede veroorzaakt door een beleid dot wordt gekenmerkt door een grote nadruk op vergroting van de arbeidsparticipatie. Juist bij substc • tiële arbeidsverplichtingen van beide ouders ontstaan er immers allerlei problemen in de sfeer van de zorg, bijvoorbeeld voor zieke kinderen of ouders. Het is deze di ; - belzinnigheid die voor de SGP ac leiding is om de plannen kritisch tf beoordelen.

Waar nog bij komt dat de wet in haar uitwerking nu niet bepaald onze voorkeur heeft. Het kabinet heeft gekozen voor een overkoepe lende, algemene kaderwet. Regels die direct inwerken op de rechtsve houding tussen werkgevers en wer nemers (materie die is ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek) worden daar nu uitgelicht. Het res • toot is niet gelukkig, te weten een onvoldoende belijnd geheel dat bovendien weinig consistent is. He ^ de SGP uiteindelijk zal stemmen, hangt in laatste instantie of van de uitslag van de stemming over een aantal ingrijpende amendementen die door de Kamer zijn ingediend

GEZAMENLIJK GEZAG

Het behoeft hier geen betoog dat als het gaat over huwelijk en gezii de wetgeving meer en meer 'ontchristelijkt'. Triest dieptepunt was vorig jaar de wettelijke regeling v. i het zogenaamde homohuwelijk, maar die wet stond en staat natuu lijk niet op zichzelf. Al eerder was het huwelijk losgelaten als unieke verbintenis tussen een man en een vrouw. Een belangrijk moment was ruim vier jaar geleden de opnemi g van het geregistreerd partnerscho in het Burgerlijk Wetboek. Daarm e werd dit partnerschap in de Nedt • landse wetgeving gelijkgeschakel met het huwelijk, en dat is een gelijkstelling die in bijbels licht absoluut niet opgaat.

Een aspect dat hierbij speelt, is he' gezag over kinderen. Vorige week sprak de Tweede Kamer hierover met minister Korthals van Justitie. Onze woordvoerder was Van der Staaij, die aan het begin van zijn betoog nog even uitdrukkelijk stilstond bij de principiële dimensie ei voorgeschiedenis van het kabinets voorstel. "Ik besef als geen ander", zei hij, "dat onze normen over het huwelijk radicaal zijn losgelaten in de recente wetgeving, maar dit zijn en blijven de normen waaraan ik ook dit wetsvoorstel mede beoordeel."

Veel woorden hoefde de SGP-afge- , 'oardigde overigens niet vuil te • •ken aan de voorgestelde wetswij- 7 ng, zeker niet als het om de e < , .sntie van het voorstel gaat. De kf 'H ervan is namelijk dat ouders bij g': joorte van een kind binnen een geregistreerd partnerschap automatisch het gezamenlijk gezag over dit kird krijgen. Op die manier wordt ec' rechtsgevolg toegekend aan dit p( tnerschap die deze samenlevi-'-!Svorm nog meer op het huwelijk dcfit lijken. "Ik kan, " zei Van der St: aij, "daarmee niet instemmen or ; aat daarmee de waarde van het huwelijk opnieuw, en nog verder wedt aangetast."

Gelet op alle voorgaande stappen, Vc.: men zich afvragen of met dit wf Lwoorstel nu het eindpunt is bereikt wat betreft het geregistreerd partnerschap. De regering, die die vroag kreeg voorgelegd, antwoordde "Dot is niet te voorspellen." Een typerend antwoord. Met de 'nieuwe moaal' is niets meer zeker. Doorlopc-'d op de eenmaal ingeslagen wc ; ^, los van Gods Woord en los vo": de normale biologische werkelij; * eid, is alles mogelijk. Het einde is - oek, inderdaad.

SCHIPHOL

lets heel anders is de privatisering vc Schiphol. Nu nog heeft de overhe d een groot aantal aandelen van de, : e NV in handen, maar in het kcier van de privatiseringstrend garjf daar een eind aan komen. Als he- aan het kabinet ligt tenminste. De jQP'er die het woord voerde was Van den Berg, onze Verkeer en VVaterstaatmon.

Van den Berg kraakte allereerst een paar formele noten bij deze privatiseringsoperatie. Zijn opmerkingen hadden als strekking goede waarborgen te scheppen voor de controle var de Kamer op privatiseringsoperatips waarmee publieke belangen zijn gemoeid, zoals die van Schiphol. Want het gaat natuurlijk niet om zo maar een bedrijf, moor om onze nationale luchthaven. Dit vliegveld is van belang voor héél Nederland. Feitelijk is het een publieke voorziening van de eerste orde. Beslissingen van en over Schiphol raken tal van andere belangen, zoals die van het milieu, de Nederlandse economie, de volksgezondheid en het transport.

Het is vanwege deze belangrijke functie van Schiphol, dat de SGP zich tegen de door het kabinet voorgestelde privatisering kant. Van den Berg wees er nog op dat als Schiphol geprivatiseerd wordt, dat niet leidt tot meer concurrentie - meestal toch de hoofdoelstelling van een privatiseringsoperatie. In Nederland is er nu eenmaal maar één 'Schiphol'. Met andere woorden: een monopolist wordt op de markt 'losgelaten'. Ik mag, zei Van den Berg tegen de minister, toch hopen dat u weet heeft van de moeilijkheden die er kunnen ontstaan als tot zoiets besloten wordt.

ONDERWIJS

In de onderwijssector moest ir Van der Vlies in de afgelopen twee weken ten minste twee keer een bijdrage aan een debat leveren. Op 19 maart sprak de Kamer over de toekomst van het hoger onderwijs. De plannen van het kabinet op dit terrein (te gespecialiseerd om voor het brede 6an/erpubliek interessant te wezen - en gezien het late tijdstip voor de schrijver van het logboek te ingewikkeld) konden op een welwillende beoordeling van de SGP-fractie rekenen.

Van veel meer belang was de behandeling drie dagen later van de plannen van het kabinet om het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Uitvoerig schilderde de SGPfractievoorzitter de leeuwen en beren die zijns inziens nog op de weg lopen van deze operatie. Het meest fundamentele bezwaar is dit. De SGP vindt dat het tot de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs behoort dat het uitgaat van de overheid, en ook door diezelfde overheid in stand wordt gehouden. Verzelfstandiging stoot daarmee op gespannen voet. Dat geldt met name als verzelfstandigd wordt naar een stichting als privaatrechtelijke rechtspersoon. Waar blijf je dan als overheid? Het publieke karakter van dit onderwijs wordt daarmee opgegeven, iets waar de SGP alleen onder zeer strikte voorwaarden en na het maken van gedegen afspraken mee in zal stemmen.

WONEN

Tenslotte de Nota Wonen, een kabinetsstuk waar volkshuisvestingspecialist Van der Stoaij een lange maandag lang zoet mee was. 'De burger centraal', zo luidt het motto van deze nota van staatssecretaris Remkes. Het stuk wordt een beetje getekend door het soort mensen waarop de nota zich richt. Dat zijn - in de ogen van het kabinet- geëmancipeerde burgers, mondig, zelfbewust, internationaal georiënteerd, individualistisch, kritisch, veeleisend en met veel geld, want tweeverdieners. Liefst ook zich bedienend van de laatste snufjes van techniek en ingesteld op gemak. Kortom: een 'soevereine consument'.

SGP-woordvoerder Van der Stoaij: "Staande tegenover deze consument, zou je bijna gaan geloven in de wervende slogans van het vooruitgangsgeloof. Moor de kleine opmerking in de Nota dat er in het gewenste woonbeleid óók rekening gehouden moet worden met extra woonruimte om kinderen in het weekend te kunnen laten logeren als het huwelijk verbroken is door een echtscheiding, plaatst je weer met beide benen in de - gebroken- werkelijkheid."

Aan deze opmerking knoopte de SGP'er de conclusie vast dat, gezien deze werkelijkheid, een regulerende overheid blijvend noodzakelijk is. Niet alles kan aan de 'zelfbewuste' consument worden overgelaten - er zijn ook anderen. Met meer individuele keuzevrijheid en meer morktwerking, twee cruciale elementen in de kabinetsnota, is dus lang niet alles gezegd. De SGP vindt dat het rijk hoe dan ook een zekere mate van verantwoordelijkheid moet blijven houden voor het wonen. Niet alleen met het oog op kwetsbare groepen trouwens, maar ook om 'verrommeling' von het huisvestings- en bouwbeleid tegen te gaan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

PARLEMENTAIR LOGBOEK

Bekijk de hele uitgave van donderdag 29 maart 2001

De Banier | 20 Pagina's

PDF Bekijken