Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Partijorganisatie en verkiezingen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Partijorganisatie en verkiezingen

9 minuten leestijd

VOLBRACHTE REORGANISATIE

Elke organisatie moet van tijd tot tijd de moed opbrengen om kritisch te beoordelen of de organisatiestructuur (nog) goed functioneert. Uiteraard zegt een goede structuur niet alles. Een goed opgezette organisatie zal niet goed lopen zonder gemotiveerde medevv'erkers. Anderzijds zijn er tal van "oorbeelden van een matige organisatie die voorbeeldig draaiende gefiouden wordt door de inzet van de medewerkers.

Zonder deze kwalificaties (wat de organisatie) betreft, over te nemen mag gezegd worden dat op het partijbureau een aantal medewerkers zwaar, en bij tijden zelfs te zwaar, belast werden. Deze belasting van het personeel en een organisatiestructuur die niet helder genoeg (meer) was, vroeg om aanpassing. Met die opdracht is de Commissie Herstructurering Kerstenhuis (CHK)aan de slag gegaan. Deze commissie, onder voorzitterschap van ing. E. Klein (voorzitter SVV), heeft begin juni jl. haar werkzaamheden afgerond en een eindverslag uitgebracht. Ook tussentijds werd er gerapporteerd en zijn er diverse aanbevelingen gedaan.

Een van de eerste conclusies was dat er voor de dagelijkse leiding van de partij meer tijd beschikbaar gesteld moest worden en wel zo spoedig mogelijk. Die aanbeveling is, zoals u weet, per 1 januari jl. geëffectueerd door de aanstelling van een algemeen voorzitter.

Met name wegens de te zware werkbelasting, maar ook uit het oogpunt van helderheid, was het voor de CHK vanaf het begin duidelijk dat de dubbelfunctie van Hoofd Partijbureau en Algemeen secretaris gescheiden moest worden. Ook deze aanbeveling is onverkort overgenomen en, door de benoeming van de heer Van der Bas als Hoofd Partijbureau, inmiddels in werking getreden. In afwachting van verdere ontwikkelingen functioneert de heer van VV'. van 't Hul als algemeen secretaris ad interim. Weliswaar als parttimer, maar met een inzet waaruit een nauwe betrokkenheid bij de partij blijkt.

'COMMANDO­ STRUCTUUR'

Hoewel er in het Ds.G.H.Kerstenhuis niet zoveel mensen werken, is de organisatie redelijk ingewikkeld, evenals de "commandostructuur". Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat dit betrekkelijk geringe aantal medewerkers voor vier verschillende werkgevers werken. Er zijn medewerkers rechtstreeks in dienst van Hoofdbestuur, anderen werken voor de Stichting Voorlich­

ting en Vorming (SVV), weer anderen hebben de Guido de Bresstichting als broodheer, terwijl ook de jeugdwerkadviseur van de SGP-jongeren in dit pand zijn werkplek heeft. Al die werkgevers hebben hun eigen specifieke verantwoordelijkheden en relaties, zoals bijvoorbeeld inzake overheidssubsidies, met bijbehorende criteria waaraan voldaan moet worden. Daarnaast zijn er overlappingen en gezamenlijke werkzaamheden.

Hoe kan dat efficiënt, overzichtelijk en met behoud van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken besturen aangestuurd worden? Daarvoor adviseerde : e CHK de vorming van een over gorgaan met strikt omschreven bevoegdheden. Door in dat or lan, de Commissie Interne Organis. e (CIO) de vier voorzitters van d' betrokken geledingen (W. Koli algemeen voorzitter SGP, E. KI; T, voorzitter SVV, V^. Fieret, voor? ter Guido de Bresstichting en E. D - graaf, voorzitter SGP-Jongeren' e benoemen, dacht men te kunnf, voldoen aan de opdracht om t< . komen tot een optimale structuij De CIO functioneert bij mandaat \ i de Stichting ds. G.H. Kerstenh s (het bestuur van deze stichting het Hoofdbestuur) als een soort de: > lijks bestuur van het Ds. G.H. K r- stenhuis. Ook dit deel van de c n- bevelingen is inmiddels in weri. ng getreden.

Het is nog te vroeg om stellige : .onclusies te trekken, maar de ver achting lijkt gewettigd dat de CHK iet haar werkzaamheden de porti ; en goede dienst bewezen heeft. \ ' past ons in elk geval om deze m- missie hartelijk dank te zeggei^ oor het vele werk (om nog maar n, ï te spreken van de bestede tijd) de het belang van onze partij verf is. Onze partijorganisatie ziet beslist goed uit. in - , ht

Wat de beschikbaarheid van Tedewerkers(sters) betreft zag dat r de laatste maand minder goed ui en dat met veel werk in verband st Raads- en Kamerverkiezingen het vooruitzicht. Zoals het er nu ui- iet wordt in september D.V. in all( vacatures voorzien. Ook op d: punt past ons dankbaarheid dat dü .ro voorspoedig verlopen is.

PLAATSELIJKE ORGANISATIE

Hoewel we, wat de partijorgc lisatie qua structuur en bezetting ' etrert, de komende drukke verkiezinrsperiode met vertrouwen tegemo( • zien, staat of valt er ook veel iet de medewerking van onze kiesvf enigingen (pkv-en). De opbouw cin onze partij, waarin de pkv-en een belangrijke plaats hebben, is «vaardevol. We hebben daar zelf mis- schie T nief zo'n erg in, maar anderen It dit wel op.

Dat 'i erkte ik onlangs tijdens een interview. Het ging over communicatie tussen politiek en burger. Het was rie interviewer opgevallen dat met: ime de SGP op dit terrein, als een jn de weinigen, kans zag de ochfr-rban betrokken te houden bij het f jrtijgebeuren. Dat heeft te mak; 'I met de samenbindende krac'-i van het SGP-beginsel, maar ook f.e functie van onze pkv-en were.' door de interviewer (iemand met Sentallen jaren ervaring in de parlementaire journalistiek) ingeschat als een positieve factor. We spref an dan wel over goed functionerer.de pkv-en.

Gek-; kig kan dat predikaat aan een zeer grote meerderheid worden toegeke-id, maar er zijn hier en daar ook iorgen. Nu ga ik me niet wagtn aan een sluitende definitie van een "goede" pkv, maar op zijn mins' mag toch wel verwacht worden dat de reglementair voorgeschre.'en vergaderingen tijdig gehc jden worden zodat de leden hun 'ibreng kunnen leveren. Dat!, ; in ieder geval: • Eer, ledenvergadering in januari of fei^ruari waarin de agenda van de A gemene Vergadering te Utrecht behc: ; deld wordt. • Eer' ledenvergadering op een zode lig tijdstip dat vóór / oktober evenuele voorstellen voor de Algemene Vergadering te Utrecht ingebraclvi kunnen worden. Dit jaar komi daarbij dat in die ledenvergadering de pkv kan besluiten om nam: , n te noemen van kandidaten voor de Tweede-Kamerverkiezingen. In de Banier wordt voortdurend aangegeven hoe de procedure in elkaar steek*. De criteria zijn bekend: begi iselvast en bekwaam, maar lateri we naast andere belangrijke zakt • zoals verjonging (zonder daarin door te slaan) en regionale spreiding ook letten op de volle breedte van de kerkelijke achterban. Tegenover veel (gewenste) stemnnen dienen ook herkenbare kandidaten uit dat deel van de vijver op de kandidatenlijst te staan. Het biijkt niet overbodig om er op te ""ijzen dat beide punten, voorstellen voor de Algemene Vergadering en kandidaten voor de TK-verkiezin- 9en, in een ledenvergadering van °e pkv behandeld moeten worden. ' Een ledenvergadering (nog afge­ zien van vergaderingen die nodig zijn voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen) tussen 15 oktober en 22 november waarin de kiesvereniging, aan de hand van een gemotiveerde odvieslijst die op 10 oktober D.V. door het HB, na consultatie van de Raad van Advies is opgesteld, een kandidatenlijst met minimaal 15 namen opstelt. Deze lijst moet uiterlijk 23 november op het partijbureau binnen zijn!

VERKIEZING GEMEENTERADEN

Op 6 maart 2002 D.V. worden, behalve in herindelingsgebieden zoals Den Haag e.o. en Zeeuwsch- Vlaanderen, nieuwe gemeenteraden gekozen. Vanuit het partijbureau heeft Voorlichting & Vorming onlangs aan alle kiesverengingen een gedetailleerd informatiepakket toegezonden met een tijdschema en een toelichting op de procedures. Niet alleen dat, maar ook voorbeelden van persberichten, suggesties voor propaganda en andere wetenswaardigheden zijn toegevoegd. Deze informatie zal beslist nergens in de kast blijven liggen, maar het dringend advies daar bovenop is toch om dit goed te bestuderen en er uw winst mee te doen. Een paar adviezen wil ik onderstrepen: • Maak gebruik van fiet raamwerk verkiezingsprogramma, dat in september verspreid zal worden. Hiermee trekken we één landelijke lijn terwijl elke kiesvereniging daarnaast de plaatselijke detaillering kan aanbrengen. • Start de voorbereidingen tijdig, vooral wanneer er een samenv^erking is met b.v. de CU. Het HB moet in die gevallen, waarin de SGP niet zelfstandig uitkomt, vóór 26 november D.V. aan de hand van de bekende richtlijn beslissen over zulke aanvragen. Het kan geen kwaad om erop te wijzen dat voor de beoordeling daarvan de kandidatenlijst, het (concept)-verkiezingsprogramma en de samenwerkingsovereenkomst bij het HB (via het partijbureau) moeten worden ingeleverd. • Voor het geval zich grote moeilijkheden voordoen bij lijstineenschuiving met de CU hebben de besturen van SGP en CU elk uit hun midden twee personen aangewezen om als een soort begeleidingscommissie hierin te bemiddelen. Wat de SGP betreft zijn dat onze partijsecretaris, de heer A. de Boer, en ondergetekende. • Voor alles geldt het verzoek om alle formaliteiten waaraan het partijbureau te pas komt tijdig te vervullen. Daarmee kan onnodig haastwerk voorkomen worden, want de samenloop met de landelijke verkiezingen alleen al zal op ons partijbureau voor genoeg hectische dagen zorgen.

KAMERVERKIEZINGEN

Kort na de raadsverkiezingen moeten we weer naar de stembus, maar nu op 15 mei 2002 D.V. voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De voorbereidingen zijn in volle gang. Een conceptverkiezingsprogramma ligt thans bij een uitgelezen aantal partijgenoten met het verzoek om commentaar te leveren. Ook alle andere voorbereidingen liggen op schema. Er moet nog heel veel gebeuren, maar wat moed geeft is de spontane bereidheid van zoveel partijleden om zich voor onze partij in te willen zetten. Zo zegden alle aangezochte personen voor het lidmaatschap van de programmacommissie, stuk voor stuk druk bezette mensen, hun medewerking toe èn kwamen deze toezegging ook na.

Wat de procedures betreft is hierboven aangegeven wat er van de pkven verwacht wordt. Daarnaast is er ook extra werk aan de winkel voor de leden van de Raad van Advies (RvA). Zij worden namelijk op ÏO oktober in Gouda verwacht, waar na consultatie, de gemotiveerde odvieslijst door het HB zal worden opgesteld. Vervolgens wordt de RvA dit jaar nogmaals in Gouda verwacht en wel op 6 december. Dan stelt het HB, wederom na consultatie, de kandidatenlijst vast. De leden van de RvA zullen opmerken dat de vergaderplaats veranderd is. Hiermee denken wij te voldoen aan opmerkingen die gemaakt zijn, ook over "de verzorging" in zijn algemeenheid.

Vrienden, we gaan een druk seizoen tegemoet. Dat onze bede voortdurend mag zijn dot de Heere het werk van onze handen wil zegenen. Niet omdat wij of omdat de SGP dat waardig zijn, maar om de . eer van Zijn Naam.

W. Kolijn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 2001

De Banier | 16 Pagina's

Partijorganisatie en verkiezingen

Bekijk de hele uitgave van donderdag 30 augustus 2001

De Banier | 16 Pagina's

PDF Bekijken