Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Meditatie . De toorn Gods te wachten...

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Meditatie . De toorn Gods te wachten...

7 minuten leestijd

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onder houden.

Romeinen 1: 18

Het gaat maar door. Een lange rij van nationale zonden ontsiert ons land. Nederland, voorheen een rijk begenadigde natie -zelfs genoemd het Israël van het Westen- heeft zichzelf in een status aparte gemanoeuvreerd. Geen land ter wereld heeft goddelozer wetgeving dan in ons vaderland ten dele reeds is ingevoerd en ten dele nog wordt voorgestaan.Aan de gruwelserie van gelegitimeerde zonden wordt de laatste hand gelegd. De antichrist heeft de wetgeving zo goed als gechaotiseerd door alles wat herinnert aan de vroegere kerstening van ons land uit de sfeer van het strafrecht te verwijderen. Alles wat strijdt met Gods heilzame gebod is in onze samenleving geoorloofd inmiddels.

God wordt gediscrimineerd. Hij wordt op één lijn geplaatst met de afgoden van 't heidendom.Vrijelijk mag men Zijn Naam misbruiken. Geen Algemene Politieverordening (APV) die dat daadwerkelijk strafbaar stelt. De reclamewereld draagt er het zijne aan bij. Ontheiliging van Gods dag is gemeengoed geworden. Het doden van onze ongeboren en 'afgeschreven' naaste is legitiem via abortus en euthanasie.Toetsing achteraf stelt niks voor en brengt het leven niet terug. Op het gebied van het gezinsleven is de beer los.Alles wordt op z'n kop gezet. Het huwelijk is niet meer uniek, het voortbrengen van menselijk leven is losgekoppeld van de normale gezinsvorming. Door God veroordeelde samenlevingsvormen tussen mensen van divers en zelfs van gelijk geslacht worden niet slechts getolereerd, maar ook gepropageerd, gestimuleerd, geaccepteerd en gelegaliseerd. Het'homo-huwelijk' is een onmogelijke term. God geve dat we het nooit een huwelijk zullen noemen.

Op plaatselijk gebied is de vrijheid van gemeentelijk bestuur in geding en in gedrang. Overheidsdwang wil verplichten -'t is de laatste stap nog niet- om bordelen (minstens een per gemeente) te wettigen. Onder het mom dat de bordeelzonde -hoererij- al zo oud is als de wereld. Sinds de val welteverstaan. Alsof de strijd tegen deze zonde niet even oud is. En God ons even lang toeroept dit kwaad de voet dwars te zetten in plaats van binnen te halen.

Bijbels gezien halen we niet'bordelen over ons', maar'oordelen over ons'. Dat zegt de tekst. God zendt Zijn straffen uit de hemel over heel die onrechtvaardige handel. Als er onderscheid wordt gemaakt tussen 'goddeloosheid' en 'ongerechtigheid' der mensen, ziet het eerste woord op alle zonden, die strijden tegen de eerste tafel van Gods wet (liefde tot God), terwijl het tweede woord met name de zonden tegen de tweede tafel van Gods wet bedoelt (liefde tot de naaste). Wie de moeite neemt de waslijst uit het begin van deze meditatie te leggen naast het zondenregister uit Romeinen I, komt tot de verrassende en daarom verschrikkelijke conclusie, dat onze tijd precies die zonden uitleeft, die roepen om de openbaring van Gods toorn. De zonden op zedelijk gebied gaan voorop.

Wat lezen we? God heeft 'overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkander te onteren', 'het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature' en'overgegeven in een verkeerden zin om te doen dingen die niet betamen', 'vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid...' en die rij eindigt met'onbarmhartigen'. Hier hebt u onze decadente samenleving ten voeten uit, alle zogenaamde tolerantie ten spijt. De zenuwen van een welgeordende samenleving zijn weggesneden uit haar lichaam. Zij verkeert -prijsgegeven aan de verharding- in staat van ontbinding.

'Als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden'. Da Costa tekent aangaande dit moedwillig onderdrukken aan, dat het doelbewust gericht is op het kunnen involgen van hun ongerechtigheid. Hij wil het (onderscheid tussen goed en kwaad) niet weten om niet in de bevrediging van zijn zinnelijke neigingen, begeerten en driften gestoord of verhinderd te worden. De Kanttekenaar op de Statenvertaling scherpt het nog aan: Z// weten beter dan zij doen. De van God losgeslagen mens zoekt complete normloosheid en bandeloosheid. Dat is het toppunt van goddeloosheid. Hierop is maar één antwoord van God te verwachten. De uitgieting van Zijn Goddelijke toorn. God is de Heilige.Verheven van al het creatuurlijke en bijzonder van al het zondige en onrei­ ne. Gemeenschap met de zonde kan Hij onmogelijk hebben. Als een Wreker straft Hij het kwade, dat Hij ten enenmale haat. God heeft Zijn heiligheid getoond in de wet, in Christus en in het oordeel over het afvallige Joodse volk (Gravemeijer). Ook zijn we de zondvloed en Sodom niet vergeten. De Heere is een rechtvaardig Rechter, Die te allen tijde Zijn recht handhaaft, de onschuldige vrijuit doet gaan en de zondaar veroordeelt. Zijn toorn is niet menselijk, maar Goddelijk en daarom allervreselijkst. Zij geeft de hoge ernst, de onweerstaanbare werking en dus de ontzaglijkheid van Zijn weerzin tegen de zonde en van Zijn mishagen over de goddeloosheid allernadrukkelijkst te kennen.

Het Nieuwe Testament doet in dezen niets af van het Oude. We zien eerder nog versterking van Gods strafoefenende gerechtigheid.Weliswaar bepaalt Hij Zelf tijd en wijze, plaats en soort van de straf. Evenwel is zij onontkoombaar over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Nog houdt Hij Zijn toorn in. Hoelang nog?

Lezer, 't is niet met lust dat we deze dingen schrijven. Integendeel. Droefheid neemt ons in beslag. Want het is de tijd van de Psalmen: Maar ach, hier is het recht vergeten, men heeft noch kennis noch geweten, men wandelt in de duisternis, het wankelt al wat zeker is (82: 3).

Zo 't richtsnoer van Mijn recht ter reeg'ling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat /k heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor Mijne straffen beven (89: 13).

Men schendt Uw wet zo stout van allen kant (119: 63). Omdat men u gehoorzaamheid ontzegt en zich met schaamt Uw wetten te verbreken (119: 68). Zelfs is mij het haar te berg'gerezen als ik op Uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, HEERE, kan niet dan vrees'lijk wezen (119: 60).

Is er dan totaal geen ontkoming aan Gods oordeel? Is er geen ontvlieden mogelijk aan de toekomende toorn? Jawel. Slechts op één manier. Daar is maar één remedie. Wederkeer.Terugkeer tot die God, Die we moedwillig verlaten hebben en Die we door onze zonden tergen. Persoonlijke kennis van Christus, Die de toorn Gods ten behoeve van de Zijnen gedragen heeft om hen daarvan voor eeuwig te bevrijden. Hoe leer ik Hem kennen? Nooit buiten de aanvaarding van de schuld om. Na-

Vervolg op pagina 4 Vervolg van pagina 3

tionale zonden worden door Gods Geest gebracht binnen de schuldbeleving van persoonlijk kwaad. Wij staan niet buiten, niet boven de schuld van land en volk. God geve het in waarheid te erkennen: Wij hebben God op 't hoogst misdaan, wij zijn van 't heilspoor afgegaan.

Zo heeft dan de SGP de roeping in het publieke leven ons tijdsbestek profetisch te doorzien, alle voorstellen te toetsen aan het Woord van God en te verwerpen al hetgeen daartegen strijdt.Tegelijk laat zij op bestuurlijk vlak het profetisch getuigenis horen: Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, maar wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd met Zijn weldadigheên. Wie die waarschuwing alsmede die belofte vergeet, bestuurt niet, maar stuurt regelrecht aan op de ondergang van onderdanen, die aan zijn zorg zijn toevertrouwd. Wie daarentegen dat getuigenis laat klinken en toont dat 't hem ernst is, heeft het ware welzijn op het oog. In de schemering van Gods oordelen en bij de nadering van Zijn toorn is er alle reden voor elke SGP-er om met woord en daad te wijken van het kwade en op te komen voor Gods eer op alle terreinen van het leven. Zolang Gods ongenade nog niet losbarst, is het genadetijd. En daarom de hoogste tijd eendrachtig de knieën te buigen. Weest 's HEEREN macht en dient Zijn majesteit, juicht, bevend op 't gezicht van Zijn vermogen en kust den Zoon, vanouds u toegezeid, eer u Zijn toorn verdelg' voor aller ogen.

ds.AVlietstra, Katwijk aan Zee

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 2002

De Banier | 32 Pagina's

Meditatie . De toorn Gods te wachten...

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 mei 2002

De Banier | 32 Pagina's

PDF Bekijken