Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek - Abortusboot

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek - Abortusboot

9 minuten leestijd

Een van de zwaarste middelen die de Kamer kan inzetten tegen een minister is de interpellatie. Dat is een spoeddebat waarbij alle fracties het woord kunnen voeren en dat bijna altijd uitmondt in een motie waarin de staf wordt gebroken over (een onderdeel van) het beleid van een minister of het hele kabinet. De SGP grijpt niet vaak naar dit parlementaire wapen, maar vorige week was dat wél het geval. Aanleiding: de toestemming die minister Borst van Volksgezondheid alsnog gaf aan de abortusboot om overal ter wereld overtijdbehandelingen aan te bieden aan zwangere vrouwen of meisjes.

Vorig jaar ketste zo'n verzoek nog af, maar nu, vlak voor het eind van haar bewind, gaf minister Borst alsnog (een weliswaar geclausuleerde) toestemming af voor deze missie. Reden genoeg voor de SGP om de minister ter verantwoording te roepen. Over het feit van een boot waarmee een vrouwenorganisatie met goedkeuring van de Nederlandse regering'ons' abortusbeleid exporteert, kunnen we kort zijn. Waanzin. Wat in dit geval veel meer steekt, is dat die toestemming uitgerekend wordt gegeven op de valreep van het paarse kabinet. Je moet wel heel erg van het goede in de mens uitgaan om te geloven dat hier geen boos opzet in het spel is.Wat ook al niet bijdraagt aan een goed gevoel bij dit besluit, is dat de minister niet schroomt om de dames die dit allemaal ondernemen veel succes toe te wensen.

Uiteraard hekelde Van der Vlies in het door hem aangespannen interpellatiedebat deze handelwijze. Daarbij kreeg hij de steun van de fracties van CDA, LPF en CU. Samen goed voor 75 stemmen, ware het niet dat enkele LPF'ers afwezig waren. Het mocht dan ook niet zo zijn dat de motie-Van der Vlies werd aanvaard.

Imams

Het tv-programma NOVA heeft al ettelijke keren aandacht besteed aan het thema islam in Nederland. Een van de laatste uitzendingen waarin dat gebeurde deed heel wat stof opwaaien.Te zien en te horen waren imams die in toespraken in hun moskeeën opriepen tot haat en geweld.

Uiteraard had deze uitzending een staartje in de Tweede Kamen Nu is daar ook alle aanleiding toe, want oproepen tot haat en geweld tegen medemensen kunnen gewoon niet, niet alleen omdat dit in strijd is met onze nationale wetten en regels, maar ook en veelmeer omdat dit haaks staat op de bijbelse boodschap. Nu moet daar echter wel direct aan worden toegevoegd dat de partijen die het hardst moord en brand schreeuwen over de uitspraken van de imams, helaas niet of nauwelijks weten te onderscheiden tussen de boodschap van de bijbel en die van de koran. Met als gevolg dat zij allen die hun eigen geloof serieus nemen over één kam scheren, de kam van het moderne ongeloof.

Gevolg van dit gebrek aan onderscheidingsvermogen bij het zogenaamde denkend deel der natie is dat dit soort lieden en partijen 'orthodoxe' moslims, joden en christenen op één lijn stellen en behandelen. Die behandeling houdt in de praktijk dan gewoon in dat zij pleiten voor overheidsingrijpen in godsdienstige en kerkelijke kwesties. Het zal helder zijn dat de SGP, met haar geheel eigen en oorspronkelijke benadering van de verhouding kerk en staat en de relatie tussen religie en politiek, in dit soort debatten dubbel goed op moet passen.

Dat deed mrVan der Staaij dan ook. Hij voerde vorige week woensdagavond namelijk het woord namens de SGP Na onomwonden afstand te hebben genomen van de 'prediking' van de imams, liet hij weten het op zichzelf genomen goed te vinden dat de rechter de gewraakte geweldswoorden toetst aan de Strafwet. Maar, zei hij direct daarna, dit is geen materie die zich leent voor een debatje tussendoor op een late woensdagavond. Immers, je komt hier al heel snel op het terrein van de botsende grondrechten - uiterst ingewikkeld en heikel. Daaraan morrelen in de geest van libertijnse en linkse partijen als D66 en Groenlinks, partijen die bovendien niet eens het verschil kennen tussen de verschillende godsdiensten, is gevaarlijk. Binnen de kortste keren wordt het gelijkheidsbeginsel verheven tot supergrondrecht waarvoor alle andere (klassieke) vrijheidsrechten moeten buigen.

In het verlengde van deze discussie is er het punt van de botsing van loyaliteiten.Van der Staaij betoogde dat iedereen de vrijheid moet hebben om bovenwettelijke (lees: bijbelse) normen te gebruiken om de bestaande wetgeving onder kritiek te kunnen stellen: "Democratie is juist een mechanisme om het algemeen aanvaarde zo nodig te kunnen kritiseren. In onze christelijke visie staat de gehoorzaamheid aan de overheid voorop, maar geldt evenzeer het gebod 'God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen'. (...) De basisloyaliteit aan de democratische rechtsorde staat voorop.Vanuit het geloof in de kracht van onze boodschap, stellen wij langs de vreedzame weg van het debat het algemeen aanvaarde waar nodig onder kritiek." Akkoord

De laatste vergaderdag voor het zomerreces van de Tweede Kamer was een bijzondere. Er was sprake van een een staatsrechtelijke nieuwigheid: in aanwezigheid van de door de koningin benoemde kabinetsinfomateur spraken de fractievoorzitters van de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen met elkaar over het'strategisch document', het akkoord dat de onderhandelende partijen CDA, WD en LPF daags tevoren hadden gesloten. Het was een poging om al tijdens de kabinetsformatie iets te parktiseren van het gezonde staatsrechtelijke dualisme.

Uiteraard maakte ook SGP-fractievoorzitterVan der Vlies gebruik van deze mogelijkheid om het kersverse akkoord te becommentariëren. Uit zijn bijdrage die aandachtig werd aangehoord, volgen hieronder de belangrijkste gedeelten. Na kort stil te hebben gestaan bij de verkiezingsuitslag, de formatiemethode en de (on)mogelijkheid om bestaand beleid om te buigen, kwam hij bij wat voor de SGP het zwaarst weegt, en dat is de vraag of het akkoord uitzicht biedt op een positiefchristelijk beleid, met name bij thema's die rechtstreeks de Tien Geboden raken, de Wet van God die geldig is voor alle mensen op alle tijden en plaatsen.

Ware vrijheid

Van der Vlies: "Het is de vaste overtuiging van onze fractie dat ware vrijheid samenvalt met wat deze Wet gebiedt, om het met de woorden van mijn voorganger ds. H.G.Abma te zeggen. Wij stellen ons daarmee in de traditie van mr. G. Groen van Prinsterer die het in zijn Handboek der Geschiedenis van het Vaderland als volgt zei: "In de christelijke liefde ligt de ware humaniteit en erkenning der rechten van de mens." Daarom roepen we er altijd met klem toe op deze Wet te gehoorzamen.We zijn daar ten diepste allen toe verplicht. Op dat gehoorzamen zal ongetwijfeld zegen rusten! Over perspectief gesproken!"

"Wanneer we deze toets aanleggen aan het strategisch akkoord, dan ontstaat voor ons een gemengd beeld. Met positieve gevoelens hebben we enkele passages gelezen over voornemens inzake allerlei medisch-ethische aspecten. Embryowet, abortus, eudianasie. gewetensbezwaarden in de zorgsector. Dat zijn mooie woorden, maar nu de daden svp!"

"Ook het accent bij hernieuwde aandacht voor het gezin bevalt de SGP uiteraard. Maar er zijn ook witte vlekken: bordeelverbod, eerbiediging in het openbare leven van de zondag, waardering van het huwelijk als unieke en exclusieve levensverbintenis van één man en één vrouw. Meer is dus mogelijk en meer is nodig.Wij hopen daar, in het belang van het hele Nederlandse volk, op te blijven hameren.Wij spraken tijdens de informatieperiode het CDA aan op het staan voor en het inkleuren van de "C'.Ter bemoediging. Zo in de trant van: Zet 'm op. Nu heb je de kans! Het is niet te hopen dat dit nodig blijft. Maar we zullen niet schromen deze horzelfunctie te blijven vervullen."

"Uit het strategisch document blijkt de terechte prioriteit voor de beleidsterreinen zorg, onderwijs, veiligheid en integratie. Op zichzelf steunen wij deze prioriteiten. Bijvoorbeeld op het punt van het verruimen van de eigen verantwoordelijkheden van scholen en leraren, de zo langzamerhand legendarische autonomievergroting, waar iedereen altijd al lang voor was."

Cement

"Uit het document spreekt ook een zekere werkelijkheidszin. Naast rechten, uiteraard, toch ook plichten! Wij vallen die stelling zeker bij. Dat doen we ook waar het gaat om de revitalisering van het cement in de samenleving, de kerninstituties als het gezin en andere vitale sociale verbanden, de gemeenschapszin (vrijwilligerswerk) en het particulier initiatief.We noemen ook de kerken."

"Maar de vraag is wel of de inzet op kortere termijn voldoende zal zijn om de hoge verwachtingen tegemoet te treden. Er gaat niet veel geld extra naar zorg, onderwijs en veiligheid.We hebben weliswaar geleerd dat het lang niet alleen een kwestie is van meer geld, maar toch! We zullen het toch niet meemaken dat de wachtlijsten, het personeelstekort en de tekortschietende presentie van de sterke arm in de samenleving blijven voortduren? Op dat punt had het van ons wel wat ambitieuzer gemogen."

"Erkend moet worden dat het financieel-economische tij tegen zit. Het financiële beeld lijkt solide en degelijk. Hoe kan het anders met het zegel er aan van demissionair minister Zalm, zij het in een andere hoedanigheid en verantwoordelijkheid. Hij zal best eens onder de kapstok hebben gestaan om zijn pet te verwisselen.Twee verantwoordelijkheden in een hoofd, met welke pet ook getooid. De vraag is echter of de diverse plannen, gelet op de macro-economische cijfers en ontwikkelingen in Nederland en wereldwijd, een lange houdbaarheidsdatum zullen hebben. Dat wordt dan wat: in de eerste jaren de onsympathieke lastenverzwaringen en de worst van de lastenverlichting in de verdere toekomst hangen. Of dat nou garant staat voor draagvlak onder de bevolking, je waagt het te betwijfelen."

"De verleiding is groot naar de diepte af te steken van de compromissen over de financiering van het zorgstelsel, over de WAO, het thema duurzaamheid, het spanningsveld ecologie - economie in bijvoorbeeld de landbouwsector en dergelijke. Naar mijn opvatting komt dat beter van pas in het debat over de komende regeringsverklaring. Staatsrechtelijk hét moment, politiek effectief. Op zichzelf willen wij wel gezegd hebben dat wij de plannen zullen toetsen op het behoud van evenwicht op het micro-niveau van de individuele burger. De kern van een sociaal profiel kan natuurlijk niet ter discussie komen te staan."

Uw dienst

Mijnheer de Voorzitter. PvdA-fractievoorzitter Mevrouw Van Nieuwenhoven citeerde in haar bijdrage de Bijbel. Ik hoop dat zij dit in zo positieve zin vaak zal blijven doen! Een van de paragrafen van het akkoord luidt: 'Niet bij decreet en geld alleen'. Een kennelijke zinspeling op het bekende bijbelwoord 'niet bij brood alleen'. Dat zal waar zijn! Maar waarbij dan wel? Samenwerking, gemeenschappelijke belangen, zorg voor elkaar en fatsoen! Dat is het antwoord, althans de invulling van genoemde paragraaf. Hoe voornaam ook, het zal te kort schieten. Het Bijbelwoord 'niet bij brood alleen' duidt op nog iets meer! Ik citeer uit het Bijbelboek Lukas: "Daar is geschreven dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle Woord Gods". Dat is nou precies wat de SGP bedoelt met haar verkiezingsmotto: 'tot Uw dienst'."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 2002

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek - Abortusboot

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 12 juli 2002

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken