Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair Logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair Logboek

10 minuten leestijd

Overal tegelijk

Het probleem dat leden van k/e/nefrej fracties hebben, is dat ze dikwijls op meerdere plaatsen tegelijk moeten zijn. Dat lukt dus niet, en dat betekent dan kiezen. Desalniettemin zijn de SGP-kamerleden op verreweg de meeste vergaderingen op het Binnenhof present. Die werkstijl en - houding levert de fractie veel goodwill op, omdat eruit blijkt dat de SGP op alle beleidsterreinen een boodschap heeft en staat voor haar zaak, of het nu gaat over een meer technisch onderwerp waar weinig aandacht voor is of over een principiële kwestie waar de spetters van afvliegen. Er zijn wel fracties en kamerleden die het anders doen...

Het probleem van de noodzaak om op meerdere plaatsen tegelijkertijd aanwezig te moeten zijn speelde in de afgelopen veertien dagen meer dan anders. De reden daarvan is dat we volop in 'begrotingstijd' zitten.Alle begrotingen van alle ministeries moeten in principe vóór 3 I december door de Tweede Kamer zijn geloodst. De SGP-fractie stond haar mannetje bij vijf departementen: Binnenlandse Zaken, Onderwijs, cultuur en wetenschappen. Economische Zaken, Landbouw, natuurbeheer en visserij en bij Volksgezondheid, welzijn en sport. Ga dV maar aan staan.

Economische Zaleen

Allereerst (in willekeurige volgorde) Economische Zaken (19 november). Een paar puntjes. Een thema dat het 'EZ'-debat al jaren beheerst is de marktwerking en liberalisering. Minder overheid en meer markt, was en is voor sommigen nog altijd het parool. Dan gaat alles beter, zeggen ze. Helaas wijst de praktijk uit dat die ballon lang niet altijd opgaat. De SGP is er na alle opgedane ervaringen dan ook huiverig voor om nóg verder te gaan op dit liberaliseringspad. Een van de sectoren waar dat in gaat spelen, is die van de energievoorziening. Een zodanige cruciale sector, dat alleen met harde garanties hiertoe mag worden overgegaan. Waarbij nog komt dat men zich ook rekenschap moet geven van de vraag wat dit betekent voor het ook door de SGP altijd ondersteunde streven om meer duurzame energiebronnen rendabel te houden dan wel maken.

Min of meer in het verlengde hiervan waren de opmerkingen van ir.Van der Vlies over de Winkeltijdenwet. Een van de uitwerkingen van de liberalisering op het terrein van de winkeltijden kennen we: zondagsopenstelling. Op deze plaats hoeven we de SGP-bezwaren hiertegen niet breed uit te meten; die zijn ruimschoots bekend. Onder vorige kabinetten kregen degenen die hier kritisch over waren geen voet aan de grond. Helaas blijkt het huidige kabinet, met achter de regeringstafel minister Hoogervorst (WD), evenmin gevoelig voor ons geluid. De minister liet nog wel doorschemeren dat hij persoonlijk ook niet zo veel op heeft met de koopzondagen, maar als minister moet ik me houden aan de lijn van het kabinet, zei hij.Wat die lijn dan wel is, liet de bewindsman in het midden, maar veel hoop bood hij ons op dit punt niet.

Landbouw

Relatief veel tijd trok de SGP-fractie uit voor de behandeling van de Landbouwbegroting (20 november). De zorgen in de landbouw zijn groot. Van der Vlies ging er uitvoerig op in. Zorgen allereerst over de steeds verder onder druk staande inkomens van de boeren en tuinders. Ongeveer 40% zit onder de armoedegrens! Mede gelet op de uitbreiding van Europa zijn de vooruitzichten ronduit somber. Daar komt de vaak fnuikende Europese regelzucht nog bij. Van der Vlies: als het zo doorgaat is het de vraag of de boeren in de toekomst nog wel een droge boterham kunnen verdienen.

Land- en tuinbouw staan ook onder een toenemende druk door de claim die vanuit andere sectoren gelegd wordt op de landbouwgronden. Natuur, wegen, water en woningen rukken op - ten koste van boerenland.Tegen deze achtergrond is de vierde bron van zorg alleszins verklaarbaar: de landbouw vergrijst. Het aantal jonge boeren daalt enorm snel. Begrijpelijk, maar een slecht voorteken voor de toekomst van deze voor het Nederlandse landschap zo bepalende en voor de export zo belangrijke sector

Bij de jonge boeren kan de SGP wel een potje breken.Als geen ander heeft Van der Vlies zich voor hen ingezet. Ook nu weer, dit keer tegenover minister Veerman. Dat praatte overigens een stuk makkelijker dan tegenover diens voorganger Brinkhorst.Van der Vlies was blij dat er nu een andere wind waait op het ministerie, tot uitdrukking komend in bewindslieden die weten waarover ze 't hebben en aanvoelen waar de pijn zit. Hard nodig voor het herstel van het in vorige kabinetsperiodes verspeelde vertrouwen.

Een zaak waar Van der Vlies al jaren aan trekt is een goede financiële regeling voor (jonge) boeren en tuinders die staan voor een bedrijfsovername. Al onder minister Brinkhorst wist de SGP hierover een amendement aangenomen te krijgen waarmee betrokkenen ten minste enigszins geholpen kunnen zijn: 7500 euro voor iedere jonge boer die een bedrijf overneemt. Maar ondanks het feit dat dit amendement door een Kamermeerderheid werd aanvaard, liet de vorige minister de zaak op z'n beloop. Nu er een nieuw kabinet zit, met vertrouwenwekkender bewindslieden, kwam Van der Vlies op deze zaak terug. Het resultaat is echter nog beneden de maat, want weliswaar zette minister Veerman een stapje in onze richting, maar nog niet voldoende. Om de minister alsnog te dwingen op de goede plek uit te komen, diende de SGP een motie in, die, zoals het er nu naar uitziet, zal worden aanvaard.

Binnenlandse Zaken

De behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken (27 november) heeft vaak wat weg van een grabbelton. In die begroting kan de regering en kunnen Kamerfracties allerhande onderwerpen kwijt. Ook dit jaar weer. Van der Staaij, die namens de SGP het woord voerde, stapte van een beschouwing over het woord "limpide" (helder, doorzichtig), via het veiligheidsbeleid en de OZB, burgemeestersbenoemingen en gemeentelijke herindelingen, naar vormen van bestuurlijke samenwerking en de toetsing van wetten aan de Grondwet.

Hier drie punten. Een zaak waar de SGRVan der Staaij in het bijzonder, al jaren op hamert is de 'internetpolitie', leder die met dit al weer ruimschoots ingeburgerde fenomeen te maken heeft, weet dat alles wat zich op het internet afspeelt nagenoeg ongecontroleerd blijft. Er is gelukkig een begin gemaakt met het in de gaten houden van websites en wat daarop aangebo- den wordt (racisme, kinderporno), maar in onze ogen nog veel te weinig. Bovendien blijkt dat ook de digitale recherche die er al is nauwelijks armslag heeft - financieel noch wat betreft de middelen waarmee men het speur- en opvolgingswerk moet verrichten. Hier kan en moet er dus meer gebeuren.

Dan de afschaffing van de Onroerend Zaak Belasting voor particulieren. Een WD-plannetje dat (voor huizenbezitters) leuk lijkt, maar het niet is.Voor de SGP weegt het zwaarst dat er op deze manier een enorme en onnodige aanslag wordt gepleegd op het autonome belastinggebied van de gemeenten. Bovendien: die OZB is een belangrijke inkomstenbron voor die gemeenten. Zij zullen zich na het afschaffen van de OZB genoodzaakt zijn om om te zien naar andere inkomstenbronnen. Het netto resultaat laat zich raden: de burger moet dan niet uit zijn vestzak betalen, maar uit zijn broekzak. Niemand schiet er dus wat mee op, en je haalt wel een heleboel overhoop.

Tenslotte de benoeming van burgemeesters. Om tegemoet te komen aan de linkse wens om de burgers meer bij het bestuur te betrekken en daarmee de democratie te versterken, is de oude Kroonbenoeming (de minister, gehoord hebbend de commissaris van de koningin en de gemeenteraad, benoemt de burgemeester) vervangen door een procedure waarbij de gemeenteraad twee kandidaten voordraagt. De minister is gehouden een van de twee voorgedragenen te benoemen.

In de praktijk is deze procedure een akelig wangedrocht gebleken. Om de LPF te gerieven is er door het kabinet vervolgens beslist dat de burgemeester voortaan dan maar door het volk moet worden gekozen. De SGP ziet daar niets in. Al meer dan eens hebben SGP'ers de (principiële) moeite met de aldus gekozen burgemeester geventileerd. In het licht van de 'mediacratie' komt daar nog bij dat gevreesd moet worden dat niet zozeer de inhoudelijke programmapunten de doorslag zullen geven bij het bepalen van de stem, maar het gegeven of iemand er op TV leuk en goed uitziet en de mensen naar de mond praat. Iedereen voelt wel aan dat dit een ongezonde ontwikkeling is. Bewezen goede bestuurders zullen het dan af moeten leggen tegen populisti­ sche kiezersvleiers. Die kant moet het niet op.

Cultuur

Een beleidsterrein waarvan de begroting eveneens is afgehandeld, is cultuur Opnieuw was irVan der Vlies van de partij. Hij begon zijn bijdrage (25 november) met enkele woorden van de bekende historicus Johan Huizinga. In het licht van het SGP-motto 'Tot Uw dienst' een treffend citaat: "Hoe meer zich in een cultuur de bijzondere gevoelens van verschuldigd-zijn rangschikken en voegen onder één beginsel van menselijke apiankelijkheid van een hoogste macht, des te zuiverder en vruchtbaarder zal zich het begrip realiseren, dat voor alle ware cultuur onmisbaar is: dat van dienst. - Van den dienst Gods af tot die van een door eenvoudige maatschappelijke verhouding boven iemand geplaatst persoon toe. De ontworteling van het dienstbegrip in de volksgeest is de meest verwoestende actie van het oppervlakkig rationalisme der I Se eeuw geweest."

Na deze inleiding ging de SGP-spreker in op een groot aantal kwesties die spelen op het terrein cultuur Aandacht vroeg Van derVlies voor de subsidies, hoe het Nederlandse culturele profiel er uitziet, monumentenzorg, de digitalisering van het culturele erfgoed en de positie van blindenbibliotheken. Maar verreweg de meeste aandacht kregen de SGP-opmerkingen over de positie van de Nederlandse taal en over het vloeken in kinderboeken.

Momenteel heeft iedereen in Den Haag z'n mond vol over waarden en normen.Tegen die achtergrond, én in het licht van wat de Bijbel iedereen voorhoudt, is grof taalgebruik en met name vloeken uit den boze. Het is dan ook een slecht signaal als uitgerekend een kinderboek wordt bekroond (met de gouden griffel) waarin volop wordt gegrossierd met krachttermen. Nog los van de bijbelse lijn die je kunt en als SGP zelfs moet trekken, begrijpt ieder kind dat verbaal geweld niet los gezien kan worden van lijfelijk geweld.Wie beseft dat woorden en daden vaak in elkaars verlengde liggen, weet dat als je iemand anders met krachttermen bestookt, er weinig voor nodig is om ook werkelijk handtastelijk te worden. Dat moet dus niet.

Ook veel aandacht trokken Van der Vlies' woorden over de Nederlandse taal. Cultuurbeleid is ook taalbeleid. Voor de SGP betekent dit dat de regering er goed aan zou doen om de positie van het Nederlands te versterken. In ons verkiezingsprogramma staan daar enkele behartenswaardige punten over, zoals: versteviging van de contacten met'bevriende talen' (Vlaams en Zuid-Afrikaans), meer Nederlands-promotie in andere landen en het handhaven van het Nederlands als spreektaal in Brussel en Staatsburg.

Haaks daarop staat wat er op Schiphol te zien is: waar vroeger nog verwijzingen stonden in het Engels én in het Nederlands, moeten reizigers het tegenwoordig alleen met het Engels doen. Schiphol moge dan een internationale luchthaven zijn, het ligt nog steeds in de oer-Hollandse Haarlemmermeerpolder. Nergens anders in de wereld is men zo gek. De regering en andere fracties zagen het 'gekke' er wel van in, maar benadrukten dat ze, nu Schiphol is geprivatiseerd, hier - al dan niet helaas- geen zeggenschap meer over hebben.

Media

Tenslotte het media-deel van de Onderwijsbegroting.AI is het dan tegen vele zere benen, de SGP-woordvoerder hield vast aan de stelling dat de media in belangrijke mate bijdragen aan de vervuiling en verloedering van en in de maatschappij. Of het nu gaat om geweld of schaamteloze scènes, de invloed ervan is negatief Omdat de media in toenemende mate bepalend zijn voor ons gedrag, zal een overheid die werkelijk ernst wil maken met fatsoenlijke omgangsvormen en het tegengaan van geweld, hier moeten beginnen. Anders is ze geen knip voor de neus waard. En in dat opzicht moet helaas vastgesteld worden dat het kabinet- Balkenende, waarschijnlijk uit angst om vrijheid-blijheid-taboes te doorbreken, de zaken gewoon laat lopen.Tot eigen schade en schande.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 2002

De Banier | 31 Pagina's

Parlementair Logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 2002

De Banier | 31 Pagina's

PDF Bekijken