Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de provincie · Gelderland

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de provincie · Gelderland

9 minuten leestijd

In deze bijdrage van de provincie Gelderland wordt eerst een terugblik gegeven op de afgelopen periode. In maart 1999 mocht de Celderse Statenfractie aantreden met vier statenleden. Onze fractievoorzitter, de heer H. Frens, moest al na een jaar het voorzitterschap neerleggen in verband met een slopende ziekte. Hij bleef wel gewoon Statenlid. Inmiddels heeft hij besloten om met ingang van deze week (19 februari 2003) alsnog te bedanken als Statenlid van Gelderland.

In zijn brief aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland merkt hij o.a. het volgende op "Deze beslissing, na bijna 32 jaar lid geweest te zijn van PS, is best ingrijpend. Echter de mens wikt, maar God beschikt".Verder spreekt de heer Frens de hoop uit dat de Commissaris van de Koningin, het College van GS en provinciale Staten onder Gods Zegen, ook in de toekomst de ware belangen van onze mooie Provin­

cie mogen bevorderen.Aangrijpend dit vertrek. Henk Frens die zo nadrukkelijk het gezicht van de Gelderse SGP bepaalde. Die zoveel sympathie en goodwill had opgebouwd vooral onder agrarisch Gelderland. Een man met een groot politiek ge-VDPI Dip < ; opnpl

doch beslist de Gelderse SGP-Statenfractie leidde. Echter de mens wikt, maar God beschikt. Op D.V.4 maart 2003 hopen wij in Uddel in de Jacobus Fruytierscholengemeenschap als partij afscheid van hem en zijn vrouw te nemen.

In oktober 2001 leed onze Statenfractie nog een gevoelig verlies. De heer J. Holland bedankte eveneens om gezondsheidsreden als Statenlid. Na een periode van in totaal zes en half jaar verliet hij onze fractie.Wij zagen de uiterst kundige en sympathieke Jos Holland met gevoelens van verslagenheid vertrekken. Door zijn kundigheid en plezierige manier van optreden werd hij breed in de Staten gewaardeerd. Dit resulteerde o.a. in het lidmaatschap van een groot aantal commissies waarin hij dan alle kleine fracties vertegenwoordigde.

Bestuurscrisis

Juist in deze periode werd de provincie Gelderland geconfronteerd met de bestuurscrises. Het Gelderse provinciebestuur wilde de provincie meer naamsbekendheid geven door grote evenementen te organiseren. Bij het organiseren van verschillende evenementen waaronder het paardensportevenement Champion Gelderland en de Europese beurs Europartenariaat was gefraudeerd. Een provinciale ambtenaar was hierbij be-

trokken en een PvdA-gedeputeerde. De hele affaire kostte de Provincie Gelderland vele miljoenen. Na een urenlang debat trok de SGP bij monde van de heer Holdijk de discussie naar zich toe en diende een motie in met het verzoek dat het College van GS zijn collectieve verantwoordelijkheid diende te nemen en om vrijwillig collectief af te treden. Hoewel deze motie uiteindelijk geen meerderheid kreeg, stemde de PvdA er wel voor Dit was voor de beide andere coalitiepartijen (CDA en VVD) voldoende reden om het vertrouwen in de PvdA op te zeggen. De beide gedeputeerden van de PvdA stelden hun functie ter beschikking. In de tijd daarna heeft onze fractievoorzitter, de heer Zondag, een belangrijke rol gespeeld om deze crises op te lossen. Hiervoor werd hij beloond, en de SGP in Gelderland mocht voor het eerst in haar geschiedenis een gedeputeerde leveren.

Opnieuw betekende dit een mutatie binnen onze Statenfractie.Van de vier statenleden waarmee bijna vier jaar geleden begonnen werd, is alleen de heer Holdijk op zijn plaats gebleven.Velen hebben zich dan ook afgevraagd, wat zal er nog terechtkomen van de SGP in Gelderland. De heer E. Klein heeft de heer Holland opgevolgd en is dezelfde dag fractievoorzitter geworden. En het mag heel erg goed gaan. De heren Klein en Holdijk verzetten heel veel en heel veel goed werk. En de heer Zondag heeft inmiddels in het College van GS zijn draai gevonden. Hierbij dient nadrukkelijk opgemerkt te worden dat de Heere wel in het bijzonder in de achterliggende jaren heeft willen ondersteunen.

Coalitiepartij

Het was wel even wennen als coalitiepartij. Maar wij groeien in deze rol. Regelmatig speelt onze fractie in het debat in PS een centrale rol door het initiatief te nemen en moties in te dienen. Daarvoor mogen we meestal brede waardering vinden. Een door de SGPjongeren uitgevoerde enquête onder de Statenleden van Gelderland geeft duidelijk blijk van waardering voor de werkzaamheden van onze fractie (inclusief onze gedeputeerde). Op andere uitkomsten van dit onderzoek hopen wij nog wel nader terug te komen.

Programma

In ons uitgebreide verkiezingsprogramma voor 2003 - 2007 stellen wij een groot aantal zaken aan de orde, enkele zaken kunnen wij slechts kort aanstippen:

• Veiligheid

In de achterliggende periode heeft de SGP een motie ingediend om een soort "deltaplan" op te stellen om de sociale veiligheidsinfrastructuur van Gelderland te verbeteren. Het College van GS heeft toegezegd hiervoor samen met de gemeenten beleid te ontwikkelen.Voor ons als SGP-Statenfractie is dit een speerpunt van beleid.

• Welzijn

Wij zijn er voorstander van dat de zorg over waarden en normen de volle aandacht krijgt. De heer Klein heeft bij onze laatste algemene beschouwingen opgemerkt dat de discussie daarover niet een staatszaak, maar een straatzaak dient te zijn.

• Zorg

Afgelopen jaar hebben wij als SGP-Statenfractie een motie ingediend, die ook door het College van GS is overgeno- men, voor betere ambulancezorg. De provincie dient hierbij nadrukkelijk hierbij het voortouw te nemen. Het mag niet zo zijn dat ambulances vooral in plattelandsgebieden vaak te laat komen.Verder hebben wij aandacht gevraagd voor een subsidieregeling voor palliatieve zorg. Binnenkort komt hiervoor een voorstel naar ons toe. Ook voor het in de problemen verkerende ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede hebben wij steeds aandacht gevraagd.

• Economische Zaken

De SGP vraagt de Provincie voorwaardenscheppend te zijn om burgers en bedrijven de mogelijkheid te geven voor een verantwoorde ontwikkeling. Wij willen hiervoor starters en kleine bedrijven steunen en de werkgelegenheid bij of in de kleinere kernen stimuleren met een financiële bijdrage.Verder willen wij dat de Provincie er op toe ziet dat de NUON als nutsbedrijf geen (sport) evenementen sponsort of anderszins gedeeltelijk financiert. En de Provincie behoort zeker geen belang te hebben in het stadion Gelredome. De zogenaamde NUON-gelden willen wij inzetten om het algemeen nut te dienen. Ze mogen bijvoorbeeld ingezet worden voor de instandhouding van kleine kernen. En verder willen wij de rekeningoverschotten op de provinciale begroting besteden aan verkeer en vervoer

ordening en volksliuis- • Ruimtelijke vesting

Naast economie, verkeer en vervoer, is ruimtelijke ordening en volkshuisvesting een van de zogenoemde "harde" sectoren binnen het provinciaal beleid. Op dat terrein heeft de provincie ook een wettelijk taak: het maken (en vernieuwen) van een streekplan, waar gemeenten vervolgens weer rekening hebben te houden bij het maken van hun bestemmingsplannen. Net als bij zoveel provinciaal beleid krijgt een burger op een indirecte manier, dus via de gemeente, met het streekplan te maken. In 1996 is voor het laatst een streekplan voor geheel Gelderland vastgesteld. In 2005 zal er een nieuw streekplan moeten zijn. Dat is dus in de nieuwe statenperiode (2003-2007). De voorbereidingen zijn in 2002 al begonnen.Toen was het huidige streekplan nog maar een jaar (!) van kracht.Vanaf 1996 heeft de provincie Gelderland "slag"geleverd met het Rijk over het plan. Het Rijk ging niet akkoord met het plan, zoals in 1996 was vastgesteld door de Staten.

Het is niet vreemd, gezien de snelle maatschappelijke ontwikkelingen, dat plannen binnen de geldingsduur (10 jaar) verouderd raken. Gelderland bestaat globaal genomen uit drie delen: DeVeluwe, de Betuwe en de Achterhoek. Die delen verschillen in allerlei opzicht van elkaar. Het ene deel heeft wel, het andere niet met stedelijke ontwikkelingen te maken. Zo is in de West-Betuwe en het westelijk deel van deVeluwe de druk vanuit het westen goed merkbaar.Wat vooral deVeluwe en de Achterhoek kenmerkt, is het vele natuurschoon, iets wat trouwens ook geldt voor het Rivierengebied. Het streekplan wil dat natuurschoon beschermen tegen allerlei ingrepen door de mens. Maar er zijn nog zo veel belangen te beschermen. En wat het belangrijkste is, wij nemen, ook in Gelderland, jaar-op-jaar toe in tal en last. Niet alleen in tal, maar vooral in last, in die zin dat, mede door de toenemende welvaart, ieder mens een voortdurend groter wordend beslag op de ruimte gaat leggen. De "open" ruimte krijgt het hierdoor steeds harder te verduren, anders gezegd er wordt telkens meer afgeknabbeld en versnipperd.

Een van de sectoren die hieronder te lijden heeft, is de landbouw. Die staat zelfs onder meervoudige druk.Want niet alleen de bebouwing, wegenaanleg en andere zaken knabbelen voortdurend aan de ruimte van de landbouw, maar ook de eisen die gesteld worden aan natuurbescherming en -uitbreiding, brengen de landbouw in praktisch geheel Gelderland in een steeds benarder wordende, ja bijna onmogelijke positie. Het is de provincie die bijvoorbeeld de Ecologische, de Vogel- en de Habitatrichtlijnen in het streekplan "vertaalt". Er verdwijnen door allerlei oorzaken iedere dag al boeren in Gelderland, maar degenen die (voorlopig) overblijven wordt het leven (hun bedrijf) ook nog eens steeds moeilijker gemaakt. Een provincie kan daaraan niet fundamenteel iets veranderen, maar in de praktijk blijkt dat er toch een groot verschil is tussen statenfracties die de landbouw als een restpost (en lastpost) beschouwen en fracties, waaronder die van de SGP, die een andere belangenafweging maken en die vinden dat de landbouw die het landschap mede vorm heeft gegeven, binnen de richtlijnen zoveel mogelijk ruimte moet worden gelaten.

Landelijk gebied

Landbouw en andere bedrijfsactiviteiten vragen ruimte, maar mensen moeten ook kunnen wonen. Gegeven de beperkte ruimte, is het goed dat zoveel mogelijk mensen die in een stad willen wonen dat ook doen. Maar er is meer dan de stad: de dorpen en het platteland.Wie daar geboren en getogen is en daar wil blijven wonen, moet daar de gelegenheid toe worden geboden. Wij denken dan aan starters op de markt voor zelfstandige woonruimte en aan de senioren die kleiner en met meer zorg omgeven willen gaan wonen.

Er zijn tenminste twee problemen. De groeimogelijkheden van dorpen en kleine kernen zijn beperkt en de toestroom van buitenaf blijft maar doorgaan. Het nieuwe, komende streekplan zou met deze problemen rekening moeten houden en passende ruimte moeten bieden, waarna via gemeentelijke bestemmingsplannen in de passende woningbehoefte zou moeten worden voorzien. In het buitengebied grijpen ook grote veranderingen plaats, vooral als gevolg van de sterk afnemende landbouwactiviteiten. Daardoor komt bedrijfsruimte leeg te staan. Er moet ruimte komen voor passende andere bedrijfsactiviteiten en boerderijen moeten afhankelijk van de grootte, in twee of drie wooneenheden gesplist kunnen worden.

Ten slotte

Sinds een jaar mag de SGR deel uit maken van het college van GS van Gelderland. Het "alzo zegt de Heere" klinkt nu niet alleen in de Statenzaal maar mag ook gehoord worden in de GS-kamer Het is onze wens en bede dat het aantal stemmen op onze partij bij de komende verkiezingen mag groeien en dat wij opnieuw mogen deelnemen aan het dagelijks bestuur van onze provincie.

SGP-Statenfraaie Gelderland.

Ons uitgebreide verkiezingsprogramma kunt u gratis toegestuurd krijgen. Ons secretariaat is: Laan 83, 80711 j] Nunspeet Telefoon 0341-258262. E-mail: hwobben@gelderland.nl. Of breng een bezoekje aan ons website: www.sgpgelderland.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

De Banier | 24 Pagina's

Uit de provincie · Gelderland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken