Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van het partijbureau

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van het partijbureau

9 minuten leestijd

Verkiezingen Europees Parlement

Zo de Heere wil en wij leven zal op IO juni 2004 voor verkiezing van de leden van het Europees Parlement weer de gang worden gemaakt naar de stembus. Overeenkomstig artikel I 7 van het Algemeen Reglement hebben plaatselijke kiesverenigingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om namen op te geven van leden die zij beginselgetrouw en geschikt achten om als lid van het Europees Parlement op te treden. Aan de hand van de kandidatenlijst voor de vorige verkiezing en de opgegeven namen is een groslijst opgesteld en aan het hoofdbestuur voorgelegd. Het hoofdbestuur heeft na overleg met de Raad van Advies op IO oktober jl. uit de groslijst de onderstaande advieslijst opgesteld. Deze is met de genoemde groslijst op 13 oktober aan alle kiesverenigingen gezonden.

Het hoofdbestuur stelt er prijs op u in kennis te stellen van de overwegingen, die tot de aanbeveling hebben geleid. Deze zijn: · de zittende Europarlementariër, drs. B. Belder, is opnieuw beschikbaar. . er is rekening te houden met de wens te streven naar verjonging van de lijst.

Gelet op het vorenstaande komt het hoofdbestuur, met de Raad van Advies, tot de volgende aanbeveling voor wat betreft de volgorde van de SGP-kandidaten: I. drs. B. Belder, 57 jaar, maakt sinds 1999 deel uit van de Eurofractie CU- SGP 2.dr. C.S.L.Janse, 60 jaar, lid College van Advies, oud-hoofdredacteur RD; 3. drs. E.J. Brouwer, 27 jaar, beleidsmedewerker Tweede-Kamerfractie; 4.drs.J.J.Verboom, 39 jaar, medewerker Ministerie van SZW; 5. drs. A.P. de Jong, 38 jaar, financieel adviseur; 6. drs. O.M. van der Tang, 35 jaar, ICT-er, raadslid te Rhenen. 7. mr. G. Holdijk, 58 jaar, lid Eerste- Kamer, lid College van Advies, statenlid Prov. Gelderland; 8. ir. M. Houtman, 62 jaar, directeur, statenlid/fractievoorzitter Prov.Ver. Zuid-Holland, oud-gedeputeerde Prov. Zuid-Holland.

De kiesverenigingen hebben tot 15 november de gelegenheid om, na gehouden ledenvergadering, uit de groslijst tenminste tien namen voor te dragen aan het hoofdbestuur Uit de reacties van de kiesverenigingen wordt na 15 november een nieuwe groslijst samengesteld, waaruit op D.V. 5 december door het Hoofdbestuur, na consultatie van de Raad van Advies, de kandidatenlijst wordt vastgesteld.

H. Westerbroek, wethouder in Nunspeet

In de gemeente Nunspeet is de heer H. Westerbroek uit Elspeet als opvolger van de heer A.T. van de Pol als wethouder aangetreden.Westerbroek maakt reeds negen jaar deel uit van de SGP-fractie in Nunspeet. Naar verwachting zal hij dezelfde portefeuille krijgen als Van de Pol. We wensen de heer Westerbroek Gods onmisbare zegen in zijn werk als wethouder van de gemeente Nunspeet.

G.R.J. van Heukelom koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 3 oktober j.l. ontving de Zeeuwse SGP-gedeputeerde, de heer G.R.J. van Heukelom, een koninklijke onderscheiding. Door de Commissaris van de Koningin in Zeeland werden hem de bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje Nassau behorende versierselen opgespeld.

De Commissaris, drs.WT. van Gelder wees erop dat bij de grondige aanpassing van het decoratiestelsel het automatisme voor politieke ambtsdragers is blijven bestaan. Omdat de heer Van Heukelom reeds 12 jaar lid was van provinciale staten en hij, in het duale stelsel, als lid van gedeputeerde staten daarvan afscheid moest nemen, viel hij binnen de voorwaarden om deze onderscheiding te ontvangen. De heer Van Gelder wees er met nadruk op dat de heer Van Heukelom deze eer niet alleen verdiend had door 12 jaar statenlid te zijn geweest. Naast een leidinggevende en drukke baan bij het onderwijs was hij van 1976 tot 1991 bestuurslid van de SGP-Jongeren, waarvan de laatste vier jaren als voorzitter. In de periode waarin hij bestuursverantwoordelijkheid droeg is die organisatie uitgegroeid tot de grootste politieke jongerenorganisatie in ons land. Van 1981 tot 1987 was hij tevens hoofdredacteur van Ons Contact. Daarnaast is hij ouderling in de Geref. Gemeente in Ned. te Nieuwerkerk (Zld).AI met al, volgens de heer van Gelder, een indrukwekkende staat van dienst waaruit een grote maatschappelijke betrokkenheid blijkt.

De heer Van Heukelom merkte in zijn dankwoord op dat al die lofuitingen ogenschijnlijk slecht in overeenstemming te brengen waren met de belijdenis "onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad".Voor de oplossing verwees hij naar Psalm I l5: "Niet ons, o Heere! Niet ons, maar Uw Naam geef eer, om Uwer goedertierenheid, om Uwer waarheid wil". In zijn dankwoord betrok hij ook zijn gezin en in het bijzonder zijn echtgenote. Om de verhouding werkelijk recht te doen zouden we, zo merkte hij op, "deze onderscheiding beurtelings moeten dragen".

SGP-statenfractie Zeeland

C. Breeman 2S jaar raadslid

Op I I september j.l. stond burgemeester van Pelt van de gemeente Oostflakkee stil bij het feit dat de heer C. Breeman uit OudeTonge op 5 september 1978 raadslid werd voor de SGP Hij zei onder andere: 'Cor zegt niet overdreven veel, hij luistert liever en knikt instemmend als het nodig is. Alleen op de momenten waar het om gaat, dan spreekt hij zich uit. Duidelijk en rechtlijnig, steeds vanuit zijn eigen overtuiging. Nooit heeft hij de wethouderszetel geclaimd, want hij voelde zich vrijer als collegesteunende partij, en vanuit die positie heeft hij veel idealen van de SGP kunnen realiseren. Steeds weer terugkomend bijvoorbeeld op het subsidiëren van de Bond tegen het Vloeken. Geduldig afwachten tot het moment daar was en hij met twinkelende oogjes zei: 'Nu we een regeling tot donatie hebben, kan de Bond tegen het Vloeken dus ook geld krijgen'. De Bond heeft recent de toewijzing ontvangen.Vasthoudend, zeker, maar niet star, niet onbuigzaam', aldus de burge- meester, die daarna Cor voor zijn inzet de Legpenning van de gemeente Oostflakkee uitreikte (zie foto). Daarna volgden nog enkele toespraken namens raad en college, v^aarna fractiegenoot de heer A.T. van Gurp met een enkel v^oord terugkeek op de afgelopen 25 jaar.

Breeman zei in zijn dankv^oord te hopen, als de Heere het geeft, nog een poosje door te mogen gaan. Hij vergeleek zijn werk met wat in Habakuk geschreven staat over de man met het paslood op de muren van Jeruzalem. Alles bleek schots en scheef te staan. 'En zo was het ook bij mij. Dit had ik eigenlijk moeten zeggen, en dat had ik anders moeten doen, 't is altijd weer tekort', zo keek hij terug. Na afloop werd hem een receptie aangeboden. Het bestuur en de fractie willen Cor en Nelly bedanken voor alles wat ze voor de SGP gedaan hebben, bovenal wensen we ze Gods Zegen toe in de toekomst.

Bestuur en fractie SGP Oostflakkee

Den Braber 25 jaar raadslid

Op 6 september jl. was het 25 jaar geleden dat onze fractievoorzitter de heer D. den Braber werd geïnstalleerd als raadslid namens de SGP in de gemeente Lekkerkerk. Na een gemeentelijke herindeling in 1984 werden de gemeenten Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek samengevoegd tot de gemeente Nederlek. Er zijn enkele perioden geweest, waarin hij een eenmansfractie vormde. De laatste jaren heeft de SGP twee zetels in Nederlek.

In de raadsvergadering van 30 september 2003 werd stilgestaan bij dit heuglijke feit. Burgemeester ir. C.W. Veerhoek en fractiegenoot M. Both spraken hem toe. Er werd stilge­

staan bij de grote verdiensten van de heer Den Braber voor de voormalige gemeente Lekkerkerk en de huidige gemeente Nederlek. Een aantal eigenschappen en typeringen werd voor het voetlicht gehaald. Zijn improvisatietalent en anekdotische manier van spreken, waarmee hij menige vergadering opluisterde, zijn herkenbaar voor iedereen uit zijn omgeving. Het politieke optreden van de heer Den Braber kenmerkt zich verder door duidelijkheid, eenvoud en vasthoudendheid. Eigenschappen die niet alleen door de eigen achterban gewaardeerd worden, maar ook stemmers van buiten de eigen kring trekt. Bovenal heeft hij naar vermogen het beginsel van de SGR gegrond op de Bijbel, uitgedragen en vertaald naar de bestuurlijke praktijk. In zijn dankwoord richtte de heer Den Braber zich ondermeer tot zijn vrouw en bedankte haar voor alle steun de afgelopen jaren. Ook benadrukte hij dat hij in eigen kracht het vele werk niet had kunnen doen.

De besturen van de plaatselijke kiesverenigingen en de fractie feliciteren de heer Den Braber met dit jubileum en bedanken hem voor het vele werk dat hij heeft verricht.We wensen hem met zijn gezin Gods zegen toe en hopen dat hij nog lang de gezondheid mag krijgen om het gemeenteraadswerk te kunnen doen.

SGP-kiesverenigingen Lekkerkerk en Krimpen aid Lek SGP-fraaie gemeente Nederlek

Giften en overbetalingen l' kwartaal 2003

Giften Partijkas (Giro: 119S60) juli 2 augustus 2 september 3 Totaal 7, totaal , totaal , totaal , totaal ? ? ? ? 35 206 65 306

Giften Verkiezingsfonds (Giro; 774» 753) juli 12, totaal ? 138 augustus 9, totaal ? 330 september 3, totaal ? 90 Totaal 24, totaal ? 558

Giften De Banier (Giro: 2903944) juli 2, totaal ? 40 augustus I, totaal ? 10 september 25, totaal ? 334 Totaal 28, totaal ? 384

Overbetalingen De Banier (Giro: 2903944) juli 17, totaal ? 8.891 augustus 397 .totaal ? 3.948 september 109 .totaal ? 1.192 Totaal 1.423 .totaal ? 14.031

Totaal ontvangen: ? 15.279

Graag willen we de gevers en geefsters hartelijk dank zeggen voor de ontvangen giften. Mede door de ontvangen overbetalingen kan de abonnementsprijs van De 6on/er op een laag niveau gehandhaafd blijven. Hartelijk dank!

Ledenlijsten

De secretarissen van de plaatselijke kiesverenigingen hebben op 15 oktober ledenlijsten ontvangen van hun vereniging met het verzoek deze te controleren en zonodig aan te vullen en/of te corrigeren en in de bijgesloten antwoordenveloppe te retourneren. De antwoordenveloppe is echter helaas niet bij de stukken ingesloten. Daarom volgt hier het antwoordnummer, zodat de lijst portvrij kan worden geretourneerd: Antwoordnummer 18429, 2501 WK's-Gravenhage.

Mutaties adresboek

- Het secretariaat van pkv Nijkerk is overgenomen doorW. Bast.Van Dijkhuizenstraat 54.3864 DW Nijkerkerveen.teL(033)257 23 8l. e-mail: wbast@rdnet.nl (pag. 24). - De secretaris van pkv Wageningen. E.A. van 't Hul, is verhuisd naar Alexanderweg 41, 6721 HD Bennekom (pag. 24). - Het nieuwe adres van de secretaris van pkv Oosterland is: L. Koppert, Korte Weststraat 1, 4307 AL Oosterland, tel. (O I I I) 64 35 53 (pag. 27). - J.H. Dek is de nieuwe secretaris van pkv 'Voor recht en vrijheid' te Yerseke, zijn adres is Mosselstraat 4, 4401 CRYerseke, tel.(OI 13) 574 449 (pag. 27). - DeoVolente met ingang van 8 november hoopt ir G.H. ten Bolscher. Grutto 3, 7462 ZH Rijssen, tel. (0548) 545 280, e-mail: b, het secretariaat van de Prov.Vereniging Overijssel over te nemen van drs. M. Bossers die op dit moment waarnemend secretaris is (pag. 33). - Het secretariaat van pkv 'Vreest God, eert de Koning' teVriezenveen is overgenomen door J.J. Jonker, Oosteinde 216, 7671 AEVriezenveen, tel. (0546) 562 173, e-mail: jonker@mail.daxis.nl (pag. 34).

Van der Bas

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 2003

De Banier | 24 Pagina's

Van het partijbureau

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 oktober 2003

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken