Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek

10 minuten leestijd

SGP van Europa

Toen de stevigheid van het Stabiliteitspact speelde en Nederland op de Europese top van Brussel de grote landen Frankrijk en Duitsland kapittelde over het schenden van gemaakte afspraken, luidde de titel boven een artikel in NRC-Handelsblad: De SGP van Europa. De commentator van die krant verweet minister Zalm en minister-president Balkenende dat ze zich in de Belgische hoofdstad hadden gedragen als "de SGP van Europa". Wél gelijk hebben, maar dat gewoon niet krijgen. De boodschap die de NRC'er over wilde brengen was duidelijk: blijf niet vasthouden aan je misschien wel gerechtvaardigde en rechtmatige standpunt, maar geef gewoon toe aan de machtspolitiek van de grote lidstaten.

Het is een benadering. Maar inderdaad, nfet die van de SGP. SGP-fractievoorzitterVan der Vlies haalde het NfiC-artikel anderhalve week geleden in deTv^eede Kamer nog eens aan toen de Kamer met het kabinet debatteerde over het wapenembargo tegen China. Feit is dat rood-China in politiek opzicht nog altijd een éénpartijstaat is. Met alle gevolgen vandien voor mensen die anders denken dan de communistische machthebbers. Denk alleen maar aan de positie van de onderdrukte kerk in China. Verder valt te wijzen op de bedreiging die er van China uitgaat richting buurland Taiwan, en op de al decennialange bezetting van Tibet.

Zo'n dubieus régime, daar drijf je toch geen wapenhandel mee? Dat vindt de voltallige Tweede Kamer ook, en ze sprak dat uit in een motie. Edoch, minister Bot, en in zijn kielzog premier Balkenende, denken daar anders over. Hoofdargument: we staan met dit geluid helemaal alleen in Europa. Nu wil het geval dat Nederland (de andere landen uiteraard ook) bij dit soort kwesties een veto kan en mag uitspreken. Maar ook daar voelt de regering niets voor.Argument: over krap een half jaar is Nederland voorzitter van Europa, en een veto zou de verhoudingen te zeer op scherp zetten en zo een hypotheek leggen op het Nederlandse voorzitterschap.

Wie de SGP kent, zal begrijpen dat onze woordvoerder bij het debat over deze kwestie niet tevreden was met deze Nederlandse opstelling. Kort en bondig riep hij het kabinet op om alsnog tegemoet te komen aan de wens van de Kamer en in Europa de opheffing van het wapenembargo tegen te houden, desnoods door gebruik te maken van het vetorecht. Wie uit angst anderen tegen zichzelf in het harnas te jagen nooit van dit recht gebruik maakt, kan het net zo goed inleveren.

Dus, riep Van der Vlies minister Bot op: "Durf de SGP van Europa te zijn. Dan sta je wel eens alleen, maar betreft het een zaak die het waard is, dan is dat bepaald geen schande.Voorzitter, ik spreek uit ervaring!"

Islamitische fundamentalisten

Wat moet je nu als Kamerfractie met de berichten die iedere keer weer opduiken over islamitische fundamentalisten in Nederland die steun krijgen uit olielanden als Saoedie-Arabië? Onwaarschijnlijk is het niet, want iedereen weet dat régimes die de islam hoog in hun vaandel hebben staan er veel aan gelegen is dat gedachtegoed te 'exporteren' en de eigen mensen in het buitenland 'erbij te houden'. Bovendien, uit de informatie die nu en dan vrij komt blijkt dat de geruchten soms op waarheid berusten. Met andere woorden: die steun, in welke vorm dan ook, is er.

Vast staat dat het voor de Nederlandse autoriteiten heel moeilijk is hier een vinger achter te krijgen. Niet alleen is het moeilijk om de waarheid te achterhalen, ook als dat is vastgesteld zijn de mogelijkheden om in te grijpen beperkt. De Tweede Kamer praatte over dit onderwerp op 5 februari. Kern van het debat: zoek uit welke (geld)stromen uit militant islamitische hoek naar Nederland vloeien en doe daar dan wat aan. De SGP is het daar van harte mee eens. Natuurlijk omdat e.e.a. de integratie niet bepaald bevordert, en ook omdat het misschien gaat om illegale praktijken. Maar bovendien omdat de SGP een verdere islamisering van de Nederlandse samenleving gewoon slecht vindt.

Polen

De Polen komen eraan. Per I mei aanstaande wordt als alles goed gaat Europa uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Dat is iets waar jaren naar toe is gewerkt, maar waar pas nu de concrete consequenties van in beeld komen. Zoals: vrij verkeer van personen en goederen. Meer concreet: open grenzen voor werknemers uit al die landen die hun geluk in Nederland willen beproeven.Want dat is één van de gevolgen van de toetreding van de tien nieuwelingen. En ja, dan voel je in de huidige omstandigheden wel aan waar 'm de schoen wringt: we hebben al zo veel werkzoekenden, moeten er daar nu nog eens duizenden uit Oost- en Midden-Europa aan worden toegevoegd?

Het antwoord luidde en moest luiden: ja, dit is nu eenmaal de logische vervolgstap. Maar nu I mei dichterbij komt, is in alle (oude) lidstaten van Europa maar één reactie te zien: kunnen we die deur niet toch nog een poosje dichthouden? Ook in Nederland klinkt die roep.Toen het tweede kabinet-Kok in 2000 het licht op groen zette, werd er nota bene nog vanuit gegaan dat Poolse en andere werknemers de krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt zouden kunnen helpen verlichten!

Hoe kortzichtig! De oplossing die nu in de Europa-lidstaten wordt aangedragen is: laat de toestroom van werknemers uit de nieuwe lidstaten maar eventjes uitgesteld worden. En ook: beperk het aantal tewerkstellingsvergunningen. Voor ons land zou dat neerkomen op het al met al toch nog toelaten van ruim 20.000 mensen.Van der Vlies, die namens de SGP het woord voerde, liet duidelijk doorschemeren hier toch wel erg tegenaan te hikken. In totaal 22 duizend banen. En dan willen we ook nog eens de werkloosheid onder de 'eigen' jeugd bestrijden, allochtonen meer aan het werk krijgen, vrouwen de arbeidsmarkt opjagen, ouderen weer opnemen, evenals gehandicapten, bijstandsgerechtigden en langdurig werklozen. Dat wordt dus niks. En dan hebben we het nog niet eens over de financiële consequenties, met name in de sfeer van de sociale zekerheid. Conclusie van de SGP: de eerste twee jaar geen werknemers toelaten uit de toetredende landen. Daarna kan de situatie opnieuw worden bezien en gekeken worden in hoeverre de arbeidsmarktsituatie beter of slechter is geworden. Bijna alle andere Europese lidstaten kiezen nu voor zo'n overgangstermijn. Met goede argumenten. Als Nederland die argumenten deelt, waarom zouden we dan Roomser zijn dan de paus?

Israël

De tegenstanders van Israël hebben weer een nieuw argument. De bouw van het veiligheidshek tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Om dat hek al bij voorbaat verdacht te maken noemen sommigen het consequent een muur - daarmee een overeenkomst suggererend tussen deze afzetting en het ijzeren gordijn en de Berlijnse muur. Alsof een afscheiding bedoelt om de eigen bevolking te beschermen tegen bloedige terreuracties hetzelfde is als een hek/muur om te voorkomen dat de eigen bevolking massaal wegvlucht uit de communistische heilstaat!

Om Israël op dit punt klein te krijgen hebben de Verenigde Naties de Joodse staat aangeklaagd bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Israël in de verdachtenbank. Nu wil het geval dat alle bij de VN aangesloten staten het recht hebben om na zo'n aanklacht advies uit te brengen aan het Hof. Ook Nederland mag dat dus doen, en het is om die reden dat de Tweede Kamer zich op 5 februari over deze

kwestie boog. Inmiddels heeft het kabinet besloten om het Hof te adviseren zich geen oordeel aan te matigen over deze zaak, die minder met internationaal recht en meer met politiek te maken heeft.

SGP-fractievoorzitterVan der Vlies liet weten zich prima in deze opstelling te kunnen vinden. Ook de VS en de andere Europese staten zitten trouwens op die lijn. Een kwestie als deze moet opgelost worden via diplomatiek overleg tussen alle betrokkenen. Een rechterlijk vonnis werkt ook ten enenmale niet.

En wat de afscheiding zelf betreft, staat de SGP op het standpunt dat er best te twisten valt over de precieze route ervan. Maar één ding staat als een paal boven water. Dat is dat Israël het volste recht heeft om zich met een afscheiding te beveiligen tegen zelfmoordterroristen die iedere keer weer, en waar ze maar kunnen, dood en verderf zaaien.

Asielbeleid

Na alle publicaties' en berichten over het asielbeleid van het kabinet in dit logboek nog een korte terugblik op 'het debat'.Van tevoren was er veel ophef over het plan van het kabinet om in de komende jaren ca. 26.000 asielzoekers het land uit te zetten. Linkse partijen, inclusief de CU en enkele oudlinkse CDA'ers, stelden het voor alsof het kabinet een onmenselijk beleid voerde.Vergelijkingen met de verschrikkingen van de tweede wereldoorlog en oproepen tot verzet werden niet geschuwd.Verdachtmakingen en inspelen op sentimenten evenmin.Wie afging op de opgeklopte berichtgeving en hijgerige opiniepeilers dacht dat het land in opstand kwam.

Uiteindelijk bleek veel ophef sterk overtrokken.Toen de regering bij monde van ministerVerdonk haar beleid nog eens helder uiteenzette, bleef er van alle groot­

spraak betrekkelijk weinig over. De SGP bevond zich in deze gedachtewisseling in het kamp van degenen die de regering ondersteunden. Uiteraard met kritische kanttekeningen, zoals over de positie van ernstig zieke asielzoekers die écht aangewezen zijn op goede medische voorzieningen. Ook brak Van der Vlies een lans voor gezinnen, maar dat vanuit de insteek dat het kabinet zélf daar ook meermalen over heeft gezegd dat zij daar rekening mee houdt. Meehuilen met wolven in het oppositiebos, die het deden voorkomen alsof het kabinet er bewust op uit was gezinnen uit elkaar te trekken, dat is niet de SGP-stijl. En: waar ook in de toekomst schrijnende omstandigheden aantoonbaar zijn, moet er een mogelijkheid zijn om zo'n zaak alsnog te herzien. Het kabinet liet daar geen enkele twijfel over bestaan.

Op deze en andere punten stelde de regering zich alleszins redelijk op.Vandaar de SGP-steun voor het kabinet.

Het is misschien toch nog eens goed te beklemtonen dat het hier gaat over personen die door de onafhankelijkerechter op basis van democratisch vastgestelde criteria niet in Nederland kunnen blijven. En het kan ook geen kwaad nog eens te zeggen dat er bij nogal wat asielaanvragen duidelijk sprake is van misleiding en bedrog. En waar gesproken wordt over lange procedures, moet voor de volledigheid óók gewezen worden op het feit dat mensen dikwijls zélf besloten om door te procederen, ook als dat eigenlijk zinloos was. Dat de 'hulpverleningsindustrie' daarbij een handje hielp, maakt hun geschreeuw des te schrijnender^ En tenslotte is het goed om te weten dat er onder de aanvragers lieden zitten die hetzij in Nederland, hetzij in het land van herkomst verdacht worden van misdrijven. Als tegenwicht tegen alle 'schrijnende verhalen' mag dat ook wel eens geschreven worden.

Klonen

Vorige week berichtten de media over Zuid-Koreaanse wetenschappers die voor het eerst een menselijk embryo hebben gekloond. En natuurlijk werden de goede doelen die ze hierbij voor ogen hadden breed uitgemeten. Zo is dat in de geschiedenis wel vaker gegaan. En na de kier van de goede bedoelingen, ging de deur vervolgens wagenwijd open voor toepassingen en ontwikkelingen die achteraf beschouwd gruwelijk zijn.

Tegen deze achtergrond trok onze fractievoorzitter in schriftelijke vragen aan de bel bij de regering. Zijn intentie daarbij is het kabinet op te porren ernst te maken, ook internationaal (Nederland is binnenkort voorzitter van Europa!), met een verbod op het klonen van mensen. De SGP is tegen het klonen van mensen (en dieren). Het leven is een gave van God. Mensen moeten daar niet aan of mee gaan prutsen; dan gaat het gegarandeerd fout. Wie eenmaal begint te sleutelen aan -letterlijk- de kern van het (biologische) leven, weet niet waar hij uitkomt.

' De SCP zette hoor lijn uiteen in ingezonden artikelen in het Reformatorisch en in het Nederlands Dagblad. ' Tekenend voor het onverantwoorde gedrag van sommige vluchtelingenorganisaties is dat zij nu oproepen om massaal in hongerstaking te gaan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 februari 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken