Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uit de deelgemeente · SGP-

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit de deelgemeente · SGP-"wethouder"

10 minuten leestijd

op dit moment zijn er zo'n 40 wethoudersvan SGP-huize.Van deze 40 is ereentje die eigenlijk geen echte wethouderis omdat hij maar een gedeelte vaneen gemeente bestuurt. Alleen in de gemeenten Amsterdamen Rotterdam ishet bestuur opgedeeld in stadsdelen of deelgemeenten.In deRotterdamsedeelgemeenteIJsselmonde zit een SGP-er in het dagelijks bestuur. Als deel vaneen grote stad betekent dit in een aantal opzichtendat een SGP-bestuurdermet andere zaken te maken heeft en hierin een andere positie heeft dan demeesteSGP-wethouders.

Deelgemeente l]sselnionde

De deelgmeente IJsselmonde ligt in de Zuid-Oost hoek van Rotterdam, direct tegen Ridderkerk en Barendrecht aan. De Van Brienenoordbrug landt aan op IJsselmonde. Zij omvat de wijken Groot-IJsselmonde, Oud IJsselmonde, Lombardijen en de Beverwaard. In totaal gaat het hier om ruim 60.000 inwoners.Tevens vindt u hier het Feijenoord-stadion en de lokatie Guide de Brés van het reformatorische Wartburg-college, om maar even een paar bekende voorzieningen ter oriëntatie te noemen. Zeker de laatste jaren is IJsselmonde sterk veranderd en steeds meer onderdeel van de grote stad Rotterdam geworden, met alle stedelijke problemen van dien. Het percentage allochtonen is inmiddels gestegen tot 40%. Er staan veel herstuctureringsplannen in de startblokken om te worden uitgevoerd. Dit betekent dat er veel woningen gesloopt worden en er (meer) nieuwbouwwoningen voor in de plaats zullen komen. Hierdoor zal ook sprake zijn van hoogbouw tot 80 meter. Bovendien wordt er gewerkt aan de realisatie van een groot nieuw ziekenhuis bij NS-station Rotterdam-Lombardijen.

Bestuurlijke ontwikkeling

Aan de eeuwenlange zelfstandigheid van de gemeente IJsselmonde kwam in 1941 een einde toen het werd ingelijfd bij Rotterdam. Na de Tweede Wereldoorlog, met name in de zestiger en zeventiger jaren, is het overgrote deel van IJsselmonde gebouwd. Kort na de oorlog startte de gemeente Rotterdam reeds met een beleid van decentralisatie, vooral gericht op de geannexeerde voormalige zelfstandige gemeenten aan de rand van de stad. In 1948 werd de eerste wijkraad geïnstalleerd ten behoeve van de ruim 9.000 inwoners van IJsselmonde. Deze wijkraad was een adviesorgaan zonder eigen bevoegdheden. De zetelverdeling gebeurde op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Sinds 1978 wordt IJsselmonde bestuurd door een direct gekozen deelgemeenteraad. Eens in de vier jaar mag de stemgerechtigde IJsselmondenaar naar de stembus om 25 leden van de deelgemeenteraad te kiezen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen brengt een inwoner van Rotterdam dus twee stemmen uit: de eerste stem is voor de 45 leden tellende gemeenteraad van Rotterdam, de tweede stem is voor één van de elf deelgemeenteraden. In de deelgemeenten van Rotterdam is het dualisme geheel doorgevoerd. Dit betekent dus dat de deelgemeenteraad een dagelijks bestuur kiest. In IJsselmonde bestaat dit dagelijks bestuur uit vijf personen. Deze bestuurders heten officieel geen wethouders. In een deelgemeente is er geen aparte burgemeester, maar is er een voorzitter van het dagelijks bestuur. De voorzitter van het dagelijks bestuur heeft, evenals de andere bestuurders, een politieke portefeuille en is tevens voorzitter van de deelraad. Bovendien is deze voorzitter het gezicht van de deelgemeente, wat zich ook uit in allerlei openbare optredens.

ChristenUnie-SGP in IJsselmonde

Sinds jaar en dag is de SGP (samen met de ChristenUnie, voorheen RPF) in de deelgemeenteraad met één zetel vertegenwoordigd geweest. In de jaren tachtig is er zelfs een CDA/SGP-lijst geweest, waardoor er al eerder een bestuurder van SGP-huize in IJsselmonde gediend heeft. Bij de laatste verkiezingen werd er weer een zetel door de ChristenUnie/SGP-lijst behaald. Deze wordt bezet door de heer Van Waardenberg van de ChristenUnie. Met slechts één zetel in de deelraad ligt het niet echt voor de hand om te denken dat je veel invloed kunt hebben op het bestuur van de deelgemeente, laat staan aanspraak zou kunnen maken op een plaats in het dagelijks bestuur. In maart 2002 werden we daarom ook nogal verrast door de vraag van de toenmalige PvdA/CDA-coalitie (die bij de verkiezingen haar meerderheid had verloren) om toe te treden tot het dagelijks bestuur om zodoende weer een meerderheid te vormen. Na korte bedenktijd hebben we hiermee ingestemd en is ondergetekende beëdigd als lid van hetdagelijks bestuur van de deelgemeenteIJsselmonde.

Bevoegdheden van een deelgemeente

De deelgemeenten zijn in het leven geroepen om een meer burgernabij bestuur te ontwikkelen.Als een college van burgemeester en wethouders bijvoorbeeld alle bouwplannen met alle inspraakprocedures van een stad met 600 duizend inwoners zou moeten verzorgen, zou dit onbegonnen werk zijn. Hetzelfde geldt voor sportvoorzieningen, welzijnsinstellingen, verkeer, onderhoud openbaar groen en openbare wegen, etc. Gezien de grootte van de stad is het daarom verstandig om het één en ander te delegeren naar een lagere bestuurslaag. Een deelgemeente kan dus gezien worden als een vierde bestuurslaag.Alle deelgemeenten hebben een eigen afdeling burgerzaken, waar men terecht kan voor paspoort, huwelijken, geboorteaangiften en dergelijke. De belangrijkste formele taken van een deelgemeente zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, beheer buitenruimte, welzijn, sport, verkeer en milieuvergunningen.Voor deze taken krijgt de deelgemeente IJsselmonde een kleine 30 miljoen euro van het centrale stadsbestuur Het stadsbestuur en de deelgemeentebesturen worden ondersteund door grote centrale diensten. De deelgemeenten moeten zelfs verplicht de producten en diensten afnemen van het OBR (grondbedrijf), dienst stedebouw en volkshuisvesting, gemeentewerken, sport en recreatie, etcetera.Voor plannen of problemen die de schaal van de deelgemeente overstijgen moeten we altijd weer langs bij het college van Rotterdam. In de praktijk is echter ook gebleken dat het stadsbestuur een aantal taken laat liggen. Daarnaast hebben deelgemeenten op een aantal terreinen aanvullende initiatieven genomen. Op deze manier zijn de deelgemeenten er steeds meer taken bij gaan doen, zoals veiligheid, gezondsheidszorg, kunst, cultuur en economische zaken. Door deze ontwikkelingen is er de laatste tijd steeds meer discussie over het deelgemeentebestel ontstaan. Leefbaar Rotterdam wil de deelgemeenten zelfs opheffen. De partij van wijlen Fortuyn heeft hier vooral een politieke reden voor. Bij de verkiezing van 2002 deed Leefbaar Rotterdam alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en niet aan de deelgemeenteraadsverkiezingen. Dit had tot gevolg dat Leefbaar Rotterdam weliswaar de grootste partij in de gemeenteraad was geworden, maar in de deelgemeenten niets te zeggen had. Met lede ogen moeten zij aanzien dat anderen (d.i. deelgemeenten) voor een groot deel bepalen wat er in de wijken gebeurt. De situatie in IJsselmonde is heel illustratief. 43 % van de bewoners van IJsselmonde hebben in maart 2002 op Fortuyn gestemd, maar dit hoge percentage was in de deelgemeenteraad niet aan de orde. U zult begrijpen dat het besturen van een deelgemeente waar zoveel proteststemmen zijn uitgebracht in de praktijk wel eens tot strubbelingen leidt.

Dualisme

Voor de deelraad blijkt het erg moeilijk te zijn om invulling te geven aan de kaderstellende bevoegdheid. Dit komt vooral doordat de gemeenteraad de kaders stelt voor heel Rotterdam. Alleen de gemeenteraad mag verordeningen vaststellen, deelgemeenteraden hebben deze bevoegdheid niet. De belangrijkste kaderstellende bevoegdheid die de deelgemeenteraad wel heeft, is de jaarlijkse begroting. Complicatie van de begrotingsbehandeling in deelgemeenteland is dat er pas laat bekend is wat de financiële middelen zijn. Na prinsjesdag is de verdeling van het gemeentefonds, dus ook het aandeel voor de gemeente Rotterdam, bekend. Daarna moet het college van Rotterdam een besluit nemen over de verdeling van het deelgemeentefonds over de verschillende deelgemeenten. Dit is meestal meer dan een maand na prinsjesdag, waardoor het in de praktijk erg lastig is om tijdig een begroting in te dienen bij het college van Rotterdam. Daarnaast heeft het college de laatste tijd de neiging om steeds meer te korten op het deelgemeentefonds. Hierdoor worden de deelgemeenten financieel uitgehold.Als de deelgemeenten hierdoor slechter presteren, staat Leefbaar Rotterdam vooraan om te zeggen dat de deelgemeenten opgeheven kunnen worden, omdat ze niet goed functioneren.

Mijn portefeuille

Bij mijn aantreden heb ik de portefeuilles verkeer, vervoer en milieu gekregen. Omdat ik door een kleine (eenmans)fractie voorgedragen ben, kwam ik niet in aanmerking voor een voltijdsbetrekking, maar een betrekking in deeltijd (55%). Een belangrijk project waar ik mij mee bezig heb gehouden is de aanleg van een sneltramverbinding tussen het centrum van Rotterdam en de deelgemeente IJsselmonde. Een half jaar geleden heb ik deze nieuwe tramlijn mogen openen. Bovendien heb ik de twijfelachtige eer om de parkeerproblematiek rond het Feijenoord-stadion op te lossen. Omdat kortgeleden de voorzitter van de deelgemeente IJsselmonde burgemeester is geworden in een andere gemeente, is er geschoven met de portefeuilles.Voor mij betekent dit dat ik de portefeuille financiën erbij ga doen.

Neerwaarde ?

Een vraag die me persoonlijk vaak bezighoudt is: heeft het een meerwaarde dat ik deel uit maak van het bestuur van een deel van een grote stad? Normaal gesproken kom je alleen in het dagelijks bestuur terecht als je uit een grote fractie uit de raad komt. In het geval van de deelgemeente IJsselmonde heb ik als SGP-bestuurder maar I man van de Christenunie in de raad achter me staan: geen brede basis in de raad dus. De vraag van de meerwaarde vind ik moeilijk te beantwoorden. Bij het aannemen van deze functie was voor mij het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk. Het onderstaande voorbeeld geeft wellicht iets van de meerwaarde weer

In de vorige bestuursperiode heeft de deelraad van IJsselmonde gekozen voor de zogenaamde I -optie voor het coffeeshop-beleid. Het nieuwe college heeft in haar programma opgenomen dat er minder coffeeshops moeten komen in Rotterdam. Omdat coffeeshops vaak veel andere criminaliteit aantrekken en gezien de onrust onder de bevolking, heeft het dagelijks bestuur van IJsselmonde nu gekozen voor de nuloptie. Inmiddels heeft de deelraad hiermee ingestemd. Dit betekent dus dat in de deelgemeente IJsselmonde alle aanvragen voor een coffeeshop geweigerd zullen worden: een positieve ontwikkeling.

Moskee

Vlak na mijn aantreden belandde ik in een van de moeilijkst-denkbare discussies waar je als SGP-bestuurder mee te maken kunt krijgen. In een vergadering van het dagelijks bestuur had ik mij tegen de komst van een moskee uitgesproken en daarbij een schriftelijke stemverklaring afgelegd. De stemverkla­ ring is bij de pers terecht gekomen en vervolgens verkeerd geïnterpreteerd. In totaal heeft het Rotterdams Dagblad er zes artikelen aan gewijd. Ik zou gezegd hebben dat als er in IJsselmonde een moskee gebouwd zou worden, het onveiliger zou worden in IJsselmonde. Ik heb mij vervolgens in een interpellatiedebat moeten verantwoorden voor de deelraad. Uit de vraagstelling van de interpellanten heb ik geconcludeerd dat mijn gewetensbezwaar niet ter discussie werd gesteld. Mijn voornaamste bezwaar was namelijk dat het instemmen met de oprichting van een moskee strijdig is met mijn wens en gebed dat alle mensen, inclusief moslims, worden behouden door het geloof in Jezus Christus. Hoewel geen van de deelraadsleden liet blijken het met mijn bezwaren eens te zijn, volgden er geen politieke consequenties uit. Het liep met een sisser af. Uit het bovenstaande blijkt dat een christelijk getuigenis gegeven kan worden.

Tenslotte

Tijdens de volgende verkiezingen zal één van de hoofthema's wel het deelgemeentebestel zijn. De kans dat er in de toekomst wat gaat veranderen is groot. Ik ben van mening dat de deelgemeenten in Rotterdam hun bestaansrecht bewezen hebben. Dit betekent echter niet dat er niet kritisch gekeken zou moeten worden naar de verdeling van de taken en bevoegdheden, alsmede naar een betere aftemming tussen de verschillende bestuurslagen en met de stedelijke diensten.Afhankelijkheid van het centrale stadsbestuur en stedelijke diensten werkt vaak belemmerend en vertragend.

Voor mij persoonlijk schat ik de kans niet hoog in dat ik de volgende periode weer in het dagelijks bestuur gekozen zal worden. De unieke situatie van 2002 zal zich niet zo snel herhalen. Uiteindelijk geldt voor alle wethouders dat men nooit weet of men de volgende periode weer zal terugkeren. Aan de ene kant een onzeker bestaan, maar aan de andere kant mogen we dit in Gods handen geven. Hij leidt ons leven. Zo mogen wij ook de stad Rotterdam, met zijn vele en moeilijke problemen, in Gods handen leggen en voor deze stad bidden.

Wouter Boonzaaijer Lid dagelijks bestuur deelgemeente Rotlerdam- Ijsselmonde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 2004

De Banier | 24 Pagina's

Uit de deelgemeente · SGP-

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 oktober 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken