Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tweede Kamer · Parlementair logboek

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Tweede Kamer · Parlementair logboek

11 minuten leestijd

Door het overlijden van prins Bernhard ligt de agenda van de Tweede Kamer opnieuw overtioop.Wat hiervan precies de consequenties zullen zijn, is nog niet helder, maar aan te nemen is dat de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer 'verlengd' zal moeten worden om alle zaken die nog op de rol staan, tijdig afgerond te krijgen. Dat zijn vooral de begrotingen, waar vóór 3 I december over gestemd moet zijn wil het kabinet vanaf I januari geld uit kunnen geven.

VROM

Tot de reeds afgedane begrotingen behoren die van VROM, Verkeer en Waterstaat en van Defensie. Stuk voor stuk voer voor'onze Van der Staaij'. Om met de begroting van mevrouw Dekker, minister van VROM te beginnen: de SGP-woordvoerder begon zijn bijdrage met een concrete kwestie, te weten de komst van een sociaal pension midden in een Goudse woonwijk. Voor wie niet weet wat een sociaal pension is: een open instelling voor psychisch zieken en (zwaar) verslaafden. Zo'n pension wordt in Gouda gevestigd midden in een woonwijk vol gezinnen met kinderen. Zonder verdere toelichting zal wel helder zijn waar het probleem bij deze kwestie zit.

Een 'mooi' voorbeeld van wat je op het VROM terrein zoal tegenkomt. Zo zijn er niet of nauwelijks regels voor de vestiging van dit soort instellingen in of bij woonwijken. Ook speelt hier de vraag hoe moet worden omgegaan met inspraakprocedures en het bezien van alternatieven voor vestiging. En, zo vroeg Van der Staaij zich af, is dit nu niet typisch een zaak waarbij het verplicht moet zijn eerst een veiligheidseffectrapportage uit te voeren? Deze en andere vragen spelen continu opVROM-gebied. En dan blijkt er nog genoeg werk aan de winkel.

Min of meer in het verlengde van deze thematiek ligt de problematiek van de 'aso-bewoners'. Er is de laatste tijd veel te doen over overlast waarmee burgers in hun woongenot worden aangetast, tot in hun huizen aan toe. Hangjongeren die de buurt of gezinnen terroriseren, of buren die zich gedragen als alleenheersers. Met als gevolg dat de fatsoenlijke bewoners naar elders vluchten - letterlijk. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 9% van de Nederlanders ernstig wordt gehinderd door burenoverlast! Dan hebben we het dus over tienduizenden mensen. Bij huurders zijn er dan nog wel handvatten om de overlastplegers aan te pakken, maar bij huiseigenaren is dat al stukken moeilijker.

Wat kunnen gemeenten, of buren, dan doen? En zijn die mogelijkheden toereikend? De SGP-boodschap is helder: maak het mogelijk in voorkomende gevallen adequaat op te kunnen treden.

Gigroen

Ongetwijfeld zijn er Bon/erlezers die de satellietbeelden hebben gezien waarop te zien was dat de lucht in Nederland behoort tot de smerigste in de hele wereld. Door de uitstoot van stikstofdioxide, vooral afl< omstig van dieselauto's en vrachtwagens, kleurt de lucht op plaatjes vanuit de ruimte in onze contreien gevaarlijk gifgroen. Erger dan waar ook ter wereld! En nu kunnen we onszelf wel sussen met de gedachte dat het onze tijd wel zal duren, maar dat is dan wel heel erg kortzichtig. En egoïstisch bovendien, want we schepen ook onze kinderen en kindskinderen op met deze kwalijke erfenis.

Deze inleiding, bedoeld om de ernst van de situatie aan te tonen, werd door SGP-woordvoerder Van der Staaij gebruikt om het kabinet te wijzen op de grote verantwoordelijkheid die zij heeft voor een gezond en schoon milieu - voorzover mogelijk natuurlijk. Helaas moet ook de SGP vaststellen dat het kabinet-Balkenende dienaangaande onder de maat presteert. We hebben wel een staatssecretaris van milieu, de CDA'erVan Geel, maar om nu te zeggen dat die uit de verf komt.... In plaats van geld erbij, moet ook deze staatssecretaris het met minder doen. Begrijpelijk, er is nu eenmaal weinig geld, maar het gemak waarmee het kabinet dit doet is tekenend voor het gebrek aan inzet voor een gezond milieu. Op defaitisten zit niemand te wachten, wél op meer vechtlust, vindt de SGP In de rest van zijn speech werkte Van der Staaij enkele thema's op milieuterrein nader uit.

Verkeer en waterstaat

Als het ware naast VROM, figuurlijk gesproken dan, ligt het departement van Verkeer en Waterstaat. Ook over dat departement zwaait een vrouw de scepter, mevrouw Peijs. Haar begroting ging twee weken geleden door de Kamer. Dat Nederland vasdoopt, ziet iedereen die z'n ogen niet in z'n zak heeft. Niet alleen lopen we vast in het verkeer, ook lopen we op tegen de (Europese) regels en normen betreffende het milieu en de leefbaarheid.

Voor de SGP was dit gegeven aanleiding om bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat een pleidooi te voeren voor een fundamentele bezinning op de vraag waar we nu naar toe moeten met ons mobiliteitsbeleid. Zoals het tot nu toe ging en het kabinet zich voorstelt het in de aanstaande jaren te gaan doen, gaat het gewoon niet langer. Eén van de oplossingen die de SGP al jaren onder de aandacht brengt, is de invoering van een kilometerheffing Zo ook bij déze begrotingsbehandeling. Verder stipte de SGP-woordvoerder nog thema's aan als de binnenvaart, de HSL, onderhoud van wegen en kunstwerken, de positie van gemeenten en provincies op dit terrein en spoor en fiets.

Prins Clausprijs

Elders in deze Banier wordt stilgestaan bij het overlijden van prins Bernhard. De prins overleed in de vooravond van I december, nadat hij halverwege de middag vanuit paleis Soestdijk was overgebracht naar het Utrechts Medisch Centrum.Toen dat gebeurde, bevond koningin Beatrix en de rest van de familie zich nog in Amsterdam. Daar waren ze in het Paleis op de Dam aanwezig bij de uitreiking van de Prins Clausprijs, een prijs die vernoemd is naar prins Claus en bestemd is voor personen die zich op het gebied van cultuur en ontwikkeling hebben onderscheiden van anderen. Die keuze wordt gemaakt door een "onafhankelijke, internationale jury", maar omdat het Prins Claus Fonds (waaruit de 100.000 euro aan prijsgeld wordt betaald) valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, is er ook een duidelijke link tussen de prijsverlening en de Nederlandse regering.

Dit jaar ging de prijs naar de Palestijnse dichter Mahmoud Darwish. Na hierop geattendeerd te zijn, dook de SGP wat dieper in de geschiedenis van de laureaat. Daarbij bleek, dat er inderdaad wel wat af te dingen is op de nu onderscheiden dichten Zo heeft Darwish in 1988 een gedicht geschreven dat behoorlijk dubbelzinnig was. Het kon makkelijk gelezen worden als een oproep aan alle Israëli's om uit Israël te vertrekken, met medeneming van alle gestorven Joden! Wat evenmin voor Darwish pleit, is dat hij tót 1993 lid was van Arafats PLO(-regering). Hij zei de PLO later vaarwel, maar dat was nota bene omdat die in zijn ogen te verzoeningsgezind was! In het conflict tussen Israël en de Palestijnen is Darwish dus een echte hardliner. En wat het vertrouwen in hem ook al niet groter maakte, was dat hij, toen de oude communistische Sovjet-Unie nog bestond, daar is beloond met de Stalinprijs en de Leninprijs. Mooi stelletje.

Voor de SGP waren deze berichten voldoende reden om aan de bel te trekken bij Ontwikkelingssamenwerking en bij de minister-president - de eerst verantwoordelijke bewindsman voor de koningin en andere leden van het Koninklijk Huis. Strekking van de vragen was dat Mahmoud Darwish eigenlijk niet in aanmerking had mogen komen voor deze prijs en dat het ongepast is koningin Beatrix aanwezig te laten zijn bij de prijsuitreiking aan zo'n omstreden figuur als Darwish.

Helaas, de vragen die de SGP over deze zaak aan de regering stelde, werden bepaald niet bevredigend beantwoord. Integendeel.Alle bezwaren tegen Darwish werden weggewimpeld met de mededeling dat betrokkene in een interview met de New York Times een paar jaar geleden gezegd heeft dat het gewraakte gedicht anders bedoeld was. Op het PLO-lidmaatschap en zijn houding tegenover Israël geen woord! Als (kleine) Kamerfractie rest er na zo'n ondermaats antwoord weinig anders dan je er bij neer te leggen. Maar triest is het wel dat een zo omstreden dichter wegkomt met zo'n prestigieuze prijs - en ook nog eens 100.000 euro's. Belastinggeld, wel te verstaan.

Religieuze instellingen

in de maalstroom van berichten na de moord op Theo van Gogh, dook opeens het bericht op dat het Financieel Expertise Centrum een nader onderzoek gaat instellen naar alle religieuze charitatieve instellingen en stichtingen, en wel om te kijken of die instellingen (financiële) banden onderhouden met terroristen of terroristische organisa­ ties. Let wel: alle goede-doel-instellingen op religieuze grondslag.

Voor de SGP-fractie in de Tweede Kamer was dat bericht aanleiding om een nader onderzoek in te stellen naar dat nadere onderzoek. Want de vraag die na lezing van zo'n bericht direct rijst, is: waarom worden alle religieuze organisaties onderzocht? Het is toch helder waar wél en waar geen banden kunnen worden vermoed met terroristen? Waarom dan ook bijvoorbeeld christelijke organisaties onder de loep genomen, en die daarmee een beetje in de verdachtenbank gezet? Gelet op wat er allemaal onderzocht moet worden en in aanmerking nemend de beperkte onderzoekscapaciteit, kan het Financieel Expertise Centrum zich maar beter concentreren op de verdachte 'rotte appels'.

Landsverdediging

Een departement waar in de afgelopen periode geregeld (harde) klappen vielen, is Defensie. Na het wegvallen van de oost-west-tegenstelling, en daarmee van de dreiging uit het oosten, is het uiteraard makkelijk snijden in zo'n ministerie.Waar nog eens bij komt dat het in dit land jarenlang zo was dat alles wat maar zweemde naar militair vertoon of het dragen van uniformen, al bij voorbaat verdacht was. Eenvoudige prooi dus, de defensiebegroting.

Maar wie niet helemaal op z'n achterhoofd is gevallen, zal nu toch wel inzien dat dit niet goed is. Hoe je 't ook wendt of keert, een leger is en blijft nodig. Lag vroeger de nadruk op bescherming tegen een buitenlandse vijand, nu zit die vijand wel erg gevaarlijk dichtbij. Uiteraard zijn bij terrorismebestrijding (want daar hebben we het over) ook andere instanties nauw betrokken, maar voor het leger kan hier ook wel degelijk een taak zijn weggelegd. En daar stelde SGPwoordvoerderVan der Staaij vragen over bij de behandeling van de begroting van Defensie.

Een van de vragen is: nu Nederland zo vaak en zo zichtbaar aanwezig is in heel de wereld bij vredesmissies en vergelijkbare operaties, blijven er dan nog wel voldoende manschappen paraat om ook in Nederland, in geval van nood, het noodzakelijke werk te kunnen doen? Bescherming van eigen grondgebied mag geen sluitpost zijn, aldus Van der Staaij. Daarbij moet bedacht wor­ den dat juist dóór in te tekenen op operaties in het buitenland, Nederland extra aanlokkelijk is als doelwit voor aanslagen.Wat de SGP betreft is de rek er dus uit als het gaat om verder bezuinigen op het defensie-apparaat. En gaat het over de samenwerking, een absolute must voor een klein land als het onze, dan kiest de SGP vol overtuiging voor de transatlantische band. De NAVO dus vóór de EU.

Media

Met staatssecretaris Medy van der Laan (niet te verwarren met partijgenote, D66-kamer/; d Lousewies van der Laan) debatteerde de Tweede Kamer op 22 november over de toekomst van het omroepbestel.Vast staat dat dat bestel onder toenemende druk staat, maar we weten eveneens dat dat al jaren wordt geroepen en er in al die jaren weliswaar het nodige veranderd is, maar de fundamenten van dat omroepbestel nog gewoon in de grond zitten. De SGP houdt zich bij deze discussies meestal op de achtergrond. We hebben dan wel een relatieve voorkeur voor de publieke omroep boven de commerciële, maar ook de publieke omroep is niet je-vanhet. Als er bezuinigd moet worden, dan weet de SGP wel een paar postjes...^

In zijn bijdrage stipte ir. Van der Vlies een aantal punten aan. Een van de opmerkingen die uit de mond van de fractievoorzitter van de SGP werden opgetekend, ging over het toenemende beslag van sport op radio (en tv). Er zijn perioden van het jaar (Tour de France, Olympische Spelen, voetbalkampioenschappen) dat actualiteitenzenders als radio I vergeven zijn van de sport. Zelfs nieuwsuitzendingen, zelfs als er ook schokkende wereldgebeurtenissen te melden zijn, wijken dan voor de sportidiotie. Inderdaad: idioot!

De SGP zou de SGP niet zijn als bij de behandeling van de mediabegroting niet óók stil zou worden gestaan bij alle pulp die nog steeds te zien en te horen is. Of het nu vloeken betreft (Van der Vlies wees op een onderzoek van de Bond tegen hetVloeken), of geweld en platvloersheid, een regering die daar de ogen en oren voor sluit, doet niet wat zij behoort te doen. Het argument dat de media en de producenten zélf maar regels moeten stellen en handhaven, is niets anders dan een doorzichtige en goedkope uitvlucht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2004

De Banier | 24 Pagina's

Tweede Kamer · Parlementair logboek

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 december 2004

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken