Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Parlementair logboek · Tegen het terrorisme

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Parlementair logboek · Tegen het terrorisme

10 minuten leestijd

Ruim twee weken geleden debatteerde de Tweede Kamer uitvoerig met de regering over de bestrijding van het (moslim)terrorisme.Was dat tot voor l< .ort een onderwerp dat alleen op de agenda's stond van de Israëlische Knesset, het Spaanse parlement of bet Amerikaanse Congres, na 2 november weet ook Nederland wat het is als moslimterroristen hun slag slaan. De afgrijselijke moord op Theo van Gogh heeft velen -helaas nog niet iedereen- de ogen geopend voor wat we hebben binnengehaald de afgelopen decennia en jaren.

Goede en kwaden

Op verzoek van de Tweede Kamer, en uiteraard ook eigener beweging, heeft het kabinet zich beraden op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de overheid om het terrorisme te bestrijden. Geen eenvoudige opgave. Hoe spoor je in een samenleving van miljoenen mensen tussen de vele 'goeden' de paar moordzuchtige kwaden op, en dat zonder te vervallen in draconische maatregelen die wél passen bij een dictatuur, maar niet bij een open democratische samenleving als de onze. Sowieso is het de vraag of wel alle risico's kunnen worden uitgesloten. Met die wetenschap in het achterhoofd is het zaak voor regering en parlement om datgene te doen wat menselijkerwijs gesproken verwacht mag worden.

Nuchter

Het zal duidelijk zijn dat de SGP in het geschetste spanningsveld aan de kant zit van hen die de veiligheid van de burgers het zwaarst laat wegen. Ir. Van der Vlies, onze fractievoorzitter, begon zijn bijdrage aan het debat dan ook aldus: "De brief die wij bespreken, bepaalt ons bij het spanningsveld tussen enerzijds de bescherming van onze samenleving tegen terrorisme en anderzijds de bescherming van de beginselen van onze rechtsstaat. De SGP-fractie bepleit een nuchtere benadering. Het onderschatten van mogelijke terroristische dreigingen vormt op dit moment een grotere bedreiging voor onze open samenleving dan de mogelijke beperkingen op de privacy. Oftewel: een onveilige samenleving is uiteindelijk ook onvrij."

Dit gezegd zijnde, stelde Van der Vlies dat de SGP de door het kabinet aangekondigde verscherpte maatregelen tegen het terrorisme tot nu toe voluit heeft gesteund.Van der Vlies: "Uiteraard laat dit onverlet dat mijn fractie oog wil blijven houden voor het feit dat ook de overheidsmacht kan perverteren en corrumperen. Daarom is voorzichtigheid en waakzaamheid gepast bij het aanreiken van instrumenten aan de overheid, die een inperking van de pri­ vacy en andere rechtsstatelijke verworvenheden kunnen vormen.We moeten ons realiseren dat we -onder druk van bijzondere omstandigheden- bijzondere wetten maken voor in beginsel onbepaalde tijd." Met die laatste opmerking doelde de SGP-woordvoerder op het gevaar dat je nu wel allerlei beperkende maatregelen kunt bedenken en invoeren die zijn toegesneden op de actuele situatie in Nederland, maar dat je je daarmee in principe vastlegt voor langere tijd, en wellicht ook andere situaties. De geschiedenis heeft bewezen dat zulke instrumenten in handen van een kwaadwillende overheid levensgevaarlijk kunnen zijn.

Islam

Omdat het huidige terrorismedebat feitelijk gaat over aanslagen door fanatieke moslims die niet terugdeinzen voor geweld, kan de Kamer er naar het oordeel van de SGP niet omheen om ook iets te zeggen over de islam zelf. Er zijn mensen die het probleem van het terrorisme willen ontkoppelen van de islam ais zodanig. Zij lijken een punt te hebben door erop te wijzen dat er ook moslims zijn die zich wél houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving en die wél democratisch gezind zijn. Dat klopt, maar dat heeft méér te maken met het feit dat deze moslims zich neerleggen bij hun minderheidspositie hier, dan dat het een innerlijke overtuiing is. En daarbij betreft het ook dikwijls moslims voor wie de islam er maar een beetje bijhangt. Feit is dat in landen waar de islam de meerderheid heeft of daar dicht tegenaan zit, de democratie al lang is afgeschaft, of onder druk staat. Het Midden-Oosten, waar eitelijk maar één echte democratische rechtsstaat bestaat, t.w. Israël, is daarvan het beste bewijs.

Tegen deze achtergrond sneed de SGPafgevaardigde ook het thema van de islam aan.Van derVlies: "lk vond het opvallend hoe expliciet door de regering werd aangeduid, dat de terroristische dreiging vooral voortkomt uit islamitische hoek. Des te merkwaardiger vind ik het daarom, dat de brief helemaal niet ingaat op de groeiende islamitische aanhang in ons land en de royale ruimte die zij krijgt om een eigen netwerk van voorzieningen op te bouwen. Begrijp mij goed: gemakkelijke en goedkope oplossingen zijn niet voorhanden, al doen ze het misschien goed voor de publieke tribune en de bühne. Deze ontwikkeling moet echter wel -alleen al demografisch- stof tot nadenken geven. Gaat de regering nog steeds uit van de gedachte, dat de islam in zichzelf geen enkel risico biedt voor onze democratische rechtsorde.' Geven de schokkende gebeurtenissen in ons land, maar ook wereldwijd, de regering geen aanleiding om meer argwanend tegenover de uitbouw van de islamitische invloed in ons land te staan? "

Eerwraak

Van derVlies verwees daarbij naar het AlVD-rapport 'Van dawa tot jihad'. Dit rapport constateert dat liberale moslims een verwaarloosbare factor vormen. "Ook in het democratische Nederland spelen liberaal-islamistische stromingen nauwelijks een rol bij de politieke koersbepaling.' Dit betekent dat we er niet op hoeven te rekenen dat deze groep de radicalisering van hun geloofsgenoten kan tegenhouden. Welke implicaties verbindt de regering daaraan? Ik denk aan de huiveringwekkende gevallen van eerwraak in eigen land, maar ook aan aanslagen in het buitenland en vervolging van minderheden in naam van de islam. Zijn dit alleen maar uitwassen of behoort dit ook tot één van de wezenlijke interpretaties van deze religieuze ideologie? De SGP roept de regering op haar naïviteit terzijde te schuiven en zich te buigen over de implicaties van een groeiende islam in ons land, zoals de mogelijke oprichting van potentieel kansrijke islamitische politieke partijen in de grotere steden."

Wetten op wetten

De brief van het kabinet over de bestrijding van het terrorisme, bevat opnieuw enkele aanscherpingen van wetten en nieuwe maatregelen. Allemaal mooi en goed, zei Van derVlies, maar toch een relativerende opmerking. Want deze inzet van het kabinet komt bovenop de reeks wetten die sinds de aanslagen van 11 /9/2001 en na de moord op Van Gogh al zijn afgekondigd. Wet na wet in de strijd tegen terroris- me.Van derVlies: "Dat oogt allemaal indrukwekkend, en het lijkt burgers een schijn van veiligheid te bieden. De SGP is geen tegenstander van scherpere wetgeving, maar bij het maken van nieuwe wetten mag wél de vraag worden gesteld of de bestoonde wetten al effectief worden ingezet. Met het uitvaardigen van wetten op zich worden nog geen concrete resultaten geboekt."

Nogmaals de SGP'er: "Welke concrete resultaten zijn er te melden? Er is een belangrijke slag geslagen met het oppakken van leden van de Hofstadgroep. Maar verder? Zo wemelt het op internet nog van de haatzaaiende websites. Ook de aangekondigde maatregelen tegen radicale imams en moskeeën hebben nog nauwelijks tot concrete acties geleid. Wat is de meerwaarde van een 'beroepsverbod' voor imams, indien op dit moment radicale, geweldpredikende imams al niet aangepakt worden? Waarom een nieuw verbod op verheerlijking van terreur, terwijl haatzaaiende websites' ook met de huidige regels zijn aan te pakken. Samengevat: worden niet allerlei nieuwe maatregelen afgekondigd, terwijl de huidige wettelijke mogelijkheden nog lang niet afdoende worden benut? "

Straatverbod en meldplicht

Het motto van het kabinet bij de terrorismebestrijding is: niet opsporen, maar voorkomen. Het is schrijnend dat opsporingsdiensten al tijden lang tientallen personen intensief schaduwen, omdat zij zich bezighouden met zaken die raken aan terrorisme, terwijl er toch niet kan worden ingegrepen. Dat kan zo niet worden volgehouden, vindt de SGR Een voorgestelde maatregel in dit verband is het opleggen van een straatverbod of meldplicht aan personen die op zichzelf geen strafbaar feit plegen, maar waarvan toch het vermoeden bestaat dat zij zich aan terreurdaden zullen kunnen schuldig maken. Burgers op wie geen concrete verdenking rust, kunnen straks te horen krijgen, dat ze niet bij het Binnenhof of op Schiphol mogen komen.

Al met al klinkt dat toch nog redelijk vaag. De omschrijving van wat onoorbaar is, is niet scherp. In dit verband vroeg Van derVlies zich af hoe ver dit eigenlijk allemaal wel gaat? En hoe effectief het is? En is het niet een beetje wereldvreemd te veronderstellen dat een potentiële terrorist zich iets van een straatverbod zal aantrekken? Minister Donner denkt concreet aan een straatverbod rond het Binnenhof en de luchthaven Schiphol. Maar waarom niet ook andere plaatsen waar veel mensen op de been zijn, zoals de Efteling of de Bijenkorf in Amsterdam. Uit bittere ervaringen uit het buitenland weten we dat zelfmoordterroristen het gemunt hebben op alle denkbare plaatsen waar veel mensen bijeen komen.Wie deze gruwelijke werkelijkheid tot zich door laat dringen, begrijpt ook hoe moeilijk het is om tot een zinnige invulling van een dergelijk straatverbod te komen. En met de meldingsplicht is bij het voetbalvandalisme ervaring opgedaan; het heeft nauwelijks geholpen. Welke garantie is er, dat het werkt bij potentiële terroristen? De vraag stellen is hem beantwoorden.

Jihad-opleidlng

De SGP-afgevaardigde stond ook nog even stil bij het fenomeen van lieden die voor een soort jihad-opleiding naar verre oorden afreizen. Het kabinet zit op de lijn dat dit soort terroristen-inopleiding goed in de gaten moet worden gehouden, zo nodig ondervraagd. Van derVlies zei deze benadering nu niet direct de meest adequate te vinden, om het maar zacht te zeggen: "Voor alle duidelijkheid: indien bekend is, dat een bepaald persoon op bezoek is geweest bij een trainingskamp voor terroristen, dan moet zo'n persoon duchtig aan de tand worden gevoeld. Maar is het dan niet reëler om een dergelijke training in een Pakistaans terroristenkamp gewoon strafbaar te stellen -onder de wettelijke noemer van het treffen van terroristische voorbereidingen- en op grond daarvan personen aan te pakken en zo mogelijk het land uit te zetten? Dat lijkt mij effectiever en juridisch sterker."

Vergoelijken

Voor wie het kabinet ook nog wat in petto lijkt te hebben, zijn degenen die aanslagen en andere misdadige acties vergoelijken, of zelfs verheerlijken. Op zich een goede gedachte, want wie weerzinwekkende misdaden goedpraat, moet in staat worden geacht ook zélf tot dergelijke of soortgelijke daden over te gaan. Daarom is het goed dat er op dit punt een inperking komt van de vrijheid van meningsuiting. Dat geldt trouwens ook voor het kleineren van de gruwelijkheden begaan door de nationaal-socialisten tegen vooral joden, maar ook jegens homoseksuelen, zigeuners en Jehova-getuigen.

Van derVlies hierover: "De vrijheid van meningsuiting fungeert in de praktijk als een vrijwel onbegrensd grondrecht; tot verdriet van de SGP overigens. De minister wil nu echter het goedpraten van terroristische misdrijven strafbaar stellen.Wij steunen dit, maar kan de minister dit concretiseren? Wordt het goedpraten van de moord op Van Gogh strafbaar? En de aanslag op de Twin Towers? Of zelfmoordaanslagen van Palestijnen? Waaraan denkt de minister en waar liggen de grenzen? Ook hier de vraag of deze voorstellen voldoende scherp omschreven kunnen worden om als basis voor een aanklacht staande te blijven voor de rechter Het opstellen van wettelijke regelingen op dit gebied is prima, maar deze maatregelen moeten wel effectief kunnen worden ingezet in de praktijk."

Afrondend en samenvattend, was het eindoordeel van de SGP-fractie over het hele pakket maatregelen en voorstellen redelijk positief.Van derVlies verwoordde die SGP-steun aldus: "Naast deze kanttekeningen hecht ik er tenslotte aan te zeggen, dat mijn fractie een straffe aanpak van terroristische dreiging steunt. Die steun geldt ook de opwaardering van inlichtingendiensten en dergelijke. Ik wens vooral diegenen die bij dit veldwerk zijn betrokken veel wijsheid en volharding toe."

' Tijdens het debat diende Van der Vlies een motie in waarin de regering wordt opgeroepenecht werk te mal< .en van het opsporen en 'uit delucht halen' van haatzaaiende websites. De motie werd aan het eind van het debat met zeerruime meerderheid aangenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 februari 2005

De Banier | 24 Pagina's

Parlementair logboek · Tegen het terrorisme

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 februari 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken