Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van de voorzitter

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van de voorzitter

5 minuten leestijd

Jubileum koningin Beatrix

Het zal D.V. 30 april 2005 vijfentwintig jaar geleden zijn dat onze koningin werd ingehuldigd. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam klonken de woorden: "Zo waarlijk heipe mij God almachtig." Bij haar ambtsaanvaarding heeft onze vorstin uitgesproken haar regering te willen uitoefenen met het gebed "Mijn Schild ende Betrouwen, zijt Gij, o God mijn Heer." In vijfentwintig jaar is er veel gebeurd.We denken aan het sterven van prins Claus die een grote rol vervulde niet alleen in het gezin, maar ook in het werk van onze koningin. Onze vorstin zag zich ook haar ouders ontvallen. Moge de Heere sterken bij de verwerking van dit alles. Als Staatkundig Gereformeerde Partij weten wij ons verbonden aan het huis van Oranje. De Heere heeft in de weg van Zijn voorzienigheid het huis van Oranje aan ons vaderland verbonden. Prins Willem van Oranje heeft veel voor ons vaderland mogen betekenen. Er wordt gesproken over een drievoudig snoer: God, Nederland en Oranje. Koningin Beatrix mag tot op heden haar zware taak nauwgezet en op een deskundige en betrokken wijze vervullen. We willen onze vorstin van harte gelukwensen met haar regeringsjubileum en hopen dat het haar gegeven mag worden ons volk nog vele jaren te regeren in gehoorzaamheid en gebondenheid aan Gods Woord.

Overlijden dhr. J. Nulder

We werden opgeschrikt toen we hoorden van het plotselinge overlijden van dhnj. Mulder. In zijn plotselinge sterven is bevestigd dat het leven een damp is en dat de dood ieder uur wenkt. De levensdraad kan zo onverwacht worden afgesneden. Kort geleden hebben wij dhr Mulder nog ontmoet. De laatste maal zagen wij hem op de onlangs gehouden partijdag. Dhr Mulder heeft veel voor onze partij mogen doen, zowei in ons land als daarbuiten. Met name als directeur van het Studiecentrum, de Guido de Brès-Stichting, heeft hij talrijke publicaties het licht doen zien. Ook in andere verbanden heeft hij zich mogen inzetten.We denken met dankbaarheid terug aan datgene wat hij heeft mogen verrichten. Als partij zien we veel in hem verloren gaan. Maar zijn gezin en familie hebben het meeste in hem verloren. Ons meeleven gaat dan ook bijzonder uit naar zijn vrouw, (klein)kinderen en verdere familiekring.

Een ernstige roepstem is uitgegaan. De Heere heilige deze roepstem aan het hart. Moge de Heere sterken en spreken door Zijn Woord waarin we opgetekend vinden: "Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve." Psalm 10: 14a.

De paus gestorven

Ook de paus is de weg van alle vlees gegaan. Ook hij is geoordeeld door God, de volmaakt rechtvaardige Rechter. Sterven betekent immers God ontmoeten. Sterven betekent rekenschap afleggen. Er zijn veel waarderende woorden over de paus geschreven. Enerzijds is daar reden voor. Hij heeft zich duidelijk opgesteld tegen abortus en euthanasie. Ook bracht hij behartenswaardige dingen naar voren aangaande het huwelijk en de huwelijkstrouw. Er valt ook te denken aan zijn standpunt aangaande homoseksualiteit en aids. Ook hield hij onverkort vast aan de heilsfeiten. Maar anderzijds is er zeker ook reden tot fundamentele kritiek. Ook deze paus zag zich als plaatsbekleder van Christus op aarde. De paus zag zich als schatbewaarder van de heilgoederen voor de mensen en de uitdeler van het heil. Met Luther, Calvijn en Zwingli dienen we de pauselijke hië­ rarchie als een antichristelijke macht te zien. De paus heeft de Mariaverering sterk bevorderd. Het Vaticaans Concilie van 1869/1870 heeft de onfeilbaarheid van de paus gedefinieerd en omschreven. In de mis voltrekt zich volgens Rome nog altijd de transsubstantiatie: brood en wijn worden tot het lichaam en bloed van Christus en dienen daarom goddelijk vereerd te worden. Het is dan ook niet achterhaald, maar volstrekt terecht, dat onze Heidelbergse Catechismus spreekt over de mis als een vervloekte afgoderij. Bij alle lof die gehoord werd over de paus wordt vergeten dat de leringen van het concilie vanTrente nog nooit zijn herroepen. Toen heeft de roomse kerk uitgesproken dat ieder die gelooft in de rechtvaardiging door het geloof alleen, vervloekt is.

Persoonlijk onderzoek

In Job 13: 9 lezen wij: "Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? " Bij al wat er geschreven is over de gestorven paus en de opvattingen van Rome mag niet voorbijgezien worden aan de werkelijkheid dat wij allen eenmaal voor God gesteld zullen worden.We zullen persoonlijk onderzocht worden. Het strijden voor de beginselen van de Reformatie en de Nadere Reformatie, het lid zijn van de SGP, zal geen vrijspraak betekenen. Het eenzijdige, soevereine wonder van wedergeboorte en waarachtige bekering is noodzakelijk om het Koninkrijk Gods in te gaan. Het zal niet de vraag zijn hoe mensen over ons zullen oordelen, maar hoe de Hartenkenner over ons zal oordelen. Een tijdelijk onder de indruk zijn van roepstemmen die uitgaan (we denken hierbij ook aan de drie vissers die omkwamen door ontploffing van een bom) zal niet baten. Het intomen van de ergste uitwassen van de zonden ter wille van eigen naam is geen waarachtige bekering.'Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten', Efeze 5: 14. Het is een wonder van soevereine genade getrokken te zijn uit de macht der duisternis en overgebracht te zijn in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Dan alleen zal het goed zijn als de Heere zal onderzoeken. Het is alleen genade, alleen door Christus, alleen door het geloof. Daarvan mag beleden en gezongen worden: Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen.

ds. A. van Heteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 2005

De Banier | 24 Pagina's

Van de voorzitter

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken