Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering · Een impressie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Jaarvergadering · Een impressie

10 minuten leestijd

Zoals al eerder is aarigegever), wordt het verslag van de partijdag niet meer integraal gepubliceerd in De Banier, maar opgenomen in het D.V. volgend jaar uit te geven jaarverslag over 2005. Niettemin willen we toch een indruk van die dag geven door kort verslag daarvan te doen.

Opening

De partijdag wordt geopend door de voorzitter, ds. A. van Heteren. In zijn openingswoord, naar aanleiding van Hoséa 5: 1 -15, gaat hij met name in op het 12° vers. "Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot, en den huize van Juda als een verrotting.". Mot en verrotting zijn processen die almaar verder de samenleving uithollen en aantasten. Dat treft ook onze samenleving. En de aantasting van binnenuit gaat ons ook niet voorbij. De toestand in ons land is zorgelijk en wordt steeds zorgelijker Sommigen laten zich door angst leiden en zoeken steun waar het niet gezocht moet worden. Wat zou het echter groot zijn om het oog te mogen slaan op de Almachtige, Die kan verlossen door velen of door weinigen. Ook Hoséa wijst die weg. De krankheid werd gezien. Maar toch werd de Heere niet aangeroepen, er werd geen schuld beleden voor de Heere. De uitkomst werd gezocht bij de machtigen van die tijd, maar Hoséa zegt: "Maar die zal ulieden niet kunnen genezen, en zal het gezwel van ulieden niet helen". De Heere brengt tot ware schuldbeleving, zoals daarvan ook gelezen wordt in Daniël 9. "Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten." Wat zou het groot zijn als ook in ons land de krank- held zou mogen worden gezien en de schuld eerlijk zou worden beleden voor de Heere. Als land en volk met Daniël zouden mogen zeggen: "Wij hebben gezondigd".

Dat hebben we ook allemaal persoonlijk nodig. Dat we geopende ogen mogen ontvangen voor onze zondekwaal. Opdat op Gods tijd en wijze plaatsgemaakt mag worden voor Christus Die voor Zijn kerk de zaligheid en de vergeving van de zonden heeft verworven. Zij eindigen in God Die hen getrokken heeft uit de macht van de duisternis. "Vreest niet, gij klein kuddeken", geldt voor dat volk, "want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koninkrijk te geven", zo besluit de voorzitter zijn openingswoord.

Vervolgens wordt zoals gebruikelijk een telegram gezonden aan Hare Majesteit de Koningin. In het telegram wordt de hartelijke verbondenheid met de Koningin en haar Huis uitgesproken. Ook wordt gewag gemaakt van het verdriet dat de Koningin moet ervaren in het verlies van haar ouders. Verder wordt de hoop uitgesproken dat de waardevolle woorden die de Koningin sprak bij haar installatie - "Mijn Schild ende Betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer" - haar leidraad zou mogen zijn bij de taak die nog op haar wacht. In het daarop ontvangen antwoord spreekt de Koningin haar dank uit voor het vriendelijke bericht en de gevoelens van verbondenheid met haar en haar Huis zoals die daarin tot uitdrukking zijn gebracht.

Voorstellen

Nadat diverse verslagen aan de orde zijn geweest en het voorstel van het Hoofdbestuur is vastgesteld om de ledenbijdrage voor het jaar 2006 ten opzichte van 2005 ongewijzigd te laten (€ 13, 50), komen verschillende andere voorstellen aan de orde. De voorstellen die betrekking hebben op het wijzigen van de statuten en het algemeen reglement in verband met het gewijzigde tijdstip van de partijdag en de al eerder ingevoerde bestuursfunctie van algemeen voorzitter, worden met overgrote meerderheid aangenomen. Na enige discussie wordt het voorstel van de Gkv."Groen van Prinsterer" te Rijssen en het daarop ingediende amendement van de Pkv. te Nieuwleusen met overgrote meerderheid van stemmen verworpen. De strekking van zowel het voorstel als het amendement daarop was om het algemeen reglement zodanig aan te passen dat voor het opgeven van namen voor kandidatenlijsten voor verkiezingen van bijvoorbeeld Provinciale Staten c.q. het vaststellen van de volgorde op die lijsten, niet per se een ledenvergadering zou behoeven te worden gehouden.

Tot slot is ten aanzien van het voorstel over een gereduceerd tarief bij een "dubbellidmaatschap" voor jongeren opgemerkt dat het Hoofdbestuur er veel aan gelegen is eventuele financiële belemmeringen uit de weg te ruimen. De Wet subsidiëring politieke partijen lijkt die mogelijkheid echter feitelijk uit te sluiten, zodat er weinig reden is tot optimisme.

Partljrede

De door de heer ir. B.J. van der Vlies uitgesproken partijrede - met als titel "Moed en krachten" - is met het vorige nummer van De Banier breed onder de leden en donateurs van de SGP verspreid.

Uitslag verkiezing leden Hoofdbestuur

In de nog bestaande vacature van ds. D.J. Budding is gekozen ds.A.Vlietstra. In de vacature van de heer ir.A.Waaijenberg is gekozen de heer mr. M.J.W Hoek. Verder zijn de aftredende en herkiesbare leden van het Hoofdbestuur, de heren ds. D. Heemskerk en H. Uil herkozen.

Mededelingen van Voorlichting en Vorming

De heer J.RTanis gaat in zijn bijdrage vooral in op de nodige voorbereidingen op de D.V. in 2006 te houden raadsverkiezingen. Hij wijst op de noodzakelijke herkenbaarheid van kandidaten, zowel voor wat betreft de kerkelijke achtergrond als de leeftijdsopbouw. Ook is van belang goed te letten op de kwaliteit van (potentiële) raadsleden. Het dualisme vraagt nieuwe en andere vaardigheden dan voorheen het geval was. In dat verband attendeert hij op de D.V. in mei/juni weer te houden kadercursussen. Naast het opstellen van de kandidatenlijst zijn er nog vele activiteiten, zoals het opstellen van een verkiezingsprogramma. Hij adviseert daarbij ook de achterban te betrekken. Voor wat betreft de publiciteit zou sprake moeten zijn van een "permanente campagne". Publiciteit wordt steeds belangrijker, maar vooral: de SGP heeft een waarde(n)volle boodschap. Bij publiciteit is niet alleen van belang na te den­

ken over het wat, maar vooral ook over het hoe. Hij nodigt uit gebruik te maken van de expertise bij Voorlichting en Vorming en spreekt de wens uit dat de Heere God Zijn zegen over al deze werl< zaamheden zal willen schenken.

Nadat de voorzitter nog eens heeft gewezen op het belang van het bezoeken van de regiobijeenkomsten en de start heeft aangekondigd van een ledenwerfactie - waarover elders in deze Banier

meer - besluit ds. J.H. van Daalen het ochtendgedeelte met gebed en vraagt hij daarbij tevens een zegen voor de te nuttigen maaltijd.

Vrijheid van meningsuiting

Nadat de heer ir. B.J. van der Vlies de middagvergadering heeft geopend, krijgt de heer mr. C.G. van der Staaij de gelegenheid zijn referaat over vrijheid van meningsuiting uit te spreken. De integrale tekst daarvan is in de vorige Banier opgenomen onder de titel "Zeggen wat je denkt? " (pag. 11-15).

Het referaat wordt getypeerd als "een heldere en goede analyse van de juridische en politieke situatie van dit moment". Hetforumlid dr.mr.J.T. van den Berg benadrukt dat de huidige situatie nog alle gelegenheid biedt om onze standpunten uit te dragen en we dus niet in onze schulp moeten kruipen. Anderzijds moet die constatering geen reden zijn tot gerustheid, want er zijn duidelijk bedreigingen te onderkennen. Het forumlid drs. S. Stoop onderstreept dat we ons niet moeten laten verleiden tot simplisme. Het gaat vaak om complexe vraagstukken waarbij we de eigen integriteit In beeld moeten houden. Het forumlid mr A.Weggeman benadrukt het belang van het kennen van de grenzen zonder juridisch met het vraagstuk om te willen gaan. Hij wijst op het belang van de aard en de strekking van uitlatingen en de context waarbinnen die gedaan worden.

In de daaropvolgende discussie komt onder meer aan de orde dat ook het mensbeeld de visie op de vrijheid van meningsuiting bepaalt en vooral intermenselijke verhoudingen van cruciaal belang zijn. Ook komt aan de orde de vraag welke strategie moet worden gekozen als het gaat om deze "strijd der geesten". Is het niet beter te stellen dat er geen vrijheid van meningsuiting mag zijn, tenzij het in overeenstemming is met Gods Woord? De heer Van den Berg merkt op dat een dergelijke opvatting gemakkelijk tot staatsabsolutisme kan leiden. Vanuit de SGP is altijd erkend dat er vrijheden zijn, doch ingekaderd binnen de grenzen van Gods Woord, dus het "ja, mits". Het blijft overigens zoeken naar een goede balans.

Afscheid Waaijenberg

Nadat de voorzitter, na overleg met de algemeen voorzitter, de heerW. Kolijn, nog enige vragen heeft beantwoord die voor de rondvraag zijn gesteld, neemt hij in hartelijke bewoordingen afscheid van het Hoofdbestuurslid de heer ir A. Waaijenberg. De voorzitter zegt hem heel hartelijk dank voor alles wat hij voor de partij heeft betekend en wenst hem voor de toekomst Gods zegen toe. De heer Waaijenberg dankt de leden van het Hoofdbestuur voor de goede en harmonieuze samenwerking. Hij

hoopt dat die bestendigd mag blijven. Er zijn verschillende ontwikkelingen die aanleiding geven tot zorg. Toch moeten we niet al te zeer op die ontwikkelingen zien, maar op de Heere. De Heere is het waard om gediend te worden en het beginsel van de SGP is tot heil van heel het volk. De Heere was innerlijk met ontferming bewogen over de schare omdat zij waren als schapen die geen herder hebben (Matth. 9: 36). Hij wenst ons toe zo de Heere te volgen en wenst daarbij Gods hulp en zegen toe.

Slotwoord

Ds. D. Heemskerk spreekt een slotwoord uit naar aanleiding van Nehemia 4: 4a: "Hoor, o onze God! dat wij zeer veracht zijn".

Nehemia is bezig met het werk van God. Dat is niet een zaak van alleen

Nehemia, maar van alle lagen van de bevolking. Zo zijn er kooplieden, apothekers, ja ook vrouwen, die met elkaar één doel hebben, namelijk de herbouw van Jeruzalem en van de stenen muur. De werkers aan de stad en de muur worden gehoond. Zij hebben tegenstand te verduren vanwege het werk en hun geringe getal. Doch zij zijn bezig met een duidelijk werk, de grenzen worden getrokken. Dat is ook de taak van de SGP Om duidelijke en heldere grenzen te trekken. Het is nodig om het beginsel uit te dragen. Daarbij is het Woord van God de maatstaf. Het uitdragen van ons beginsel staat haaks op de tijdgeest. Dat kost hoon en spot. Wat zoeken die mensen toch? Wat willen zij toch klaarmaken met die enkele kamerzetels? Denken zij echt enige invloed te kunnen uitoefenen?

De SGP heeft een hoog ideaal. Het gaat om de dingen van Gods Koninkrijk, om de Naam en de zaak van de levende God. Dat is nooit een zaak van de massa geweest, maar altijd van enkelen die oproepen tot gehoorzaamheid aan Gods Woord, die de kracht van het gebed kennen. Wij moeten het Woord van de levende God uitdragen. En ontvangen wij dan hoon en spot, dan moeten wij geen andere regels en normen aanvaarden, maar bij ons werk blijven. "Doch wij bouwden den muur". Dat de Heere een ieder op de plaats waarop hij gesteld is, mag geven om te volharden, ondanks de spot, hoon en verachting die verdragen moeten worden.

Nadat de voorzitter tot slot een ieder dank heeft gezegd voor zijn aanwezigheid en inbreng en de kamerleden staande is toegezongen Psalm 84 vers 3, sluit hij de vergadering.

mr. V.A. Smit, algemeen secretaris

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 2005

De Banier | 24 Pagina's

Jaarvergadering · Een impressie

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 april 2005

De Banier | 24 Pagina's

PDF Bekijken